UOHS S085/2004
Rozhodnutí: OF/S085/04-2559/04 Instance I.
Věc Zahájení řízení z vlastního podnětu-neposkytnutí úplných informací společností VELVETA a.s.
Účastníci VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí porušení § 21 odst. 5
Rok 2004
Související rozhodnutí R033/04
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


Č.j. S 85/04-2559/04 V Brně dne 21. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 85/04, zahájeném z vlastního podnětu podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), s účastníkem řízení, společností VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, IČ: 49903870, zastoupeným Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. prosince 2003, ve věci možného neposkytnutí úplných, správných a pravdivých podkladů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve spojení s § 21 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
r o z h o d n u t í :
Společnost VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, IČ: 49903870, tím, že v průběhu správního řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů VELVETA a.s. a PERLA, bavlnářské závody, a.s., se sídlem Lochmanova 64, Ústí nad Orlicí, IČ: 60108908, vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod č.j. S 188/02 neuvedla skutečnost, že kontroluje společnost HEDVA, a.s., se sídlem Brněnská 19/60, Předměstí, Moravská Třebová, IČ: 48171565, neposkytla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže úplné, správné a pravdivé podklady a tím porušila ustanovení § 21 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve spojení s § 21 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), která tuto povinnost ukládají.
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 21 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ukládá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společnosti VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, IČ: 49903870, v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. a) téhož zákona pokutu ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).
Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u České národní banky, pobočka Brno, číslo účtu 3754-24825-621/0710, konst. symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 13. září 2002 v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) (dále jen "zákon"), návrh společnosti VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, IČ: 49903870 (dále jen "VELVETA"), na povolení spojení soutěžitelů VELVETA a PERLA, bavlnářské závody, a.s., se sídlem Lochmanova 64, Ústí nad Orlicí, IČ: 60108908 (dále jen "PERLA"), v jehož důsledku měla společnost VELVETA získat kontrolu nad společností PERLA.
V rámci správního řízení č.j. S 188/02 společnost VELVETA uvedla, že sice vlastní 37,26% podíl ve společnosti HEDVA, a.s., se sídlem Brněnská 19/60, Předměstí, Moravská Třebová, IČ: 48171565 (dále jen "HEDVA"), nicméně že vykonává kontrolu pouze nad společností VELVETA Italie, se sídlem v Itálii, která nepůsobí v České republice. Předmětné spojení Úřad povolil rozhodnutím č.j. S 188/02-3502/02, jež bylo vydáno dne 9. října 2002 a právní moci nabylo dne 16. října 2002.
V souvislosti s výkonem dozoru podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, tj. dozoru nad tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní povinnosti vyplývající pro ně ze zákona nebo z rozhodnutí Úřadu, vydaných na základě tohoto zákona, Úřad zjistil skutečnosti svědčící tomu, že společnost VELVETA vykonávala v době řízení č.j. S 188/02 kontrolu nad společností HEDVA, přičemž tuto skutečnost v podkladech poskytnutých Úřadu v rámci řízení č.j. S 188/02 o povolení předmětného spojení neuvedla. Na základě vyhodnocení zjištěných informací Úřad zahájil dne 21. dubna 2004 z vlastního podnětu podle § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve spojení s § 21 zákona správní řízení č.j. S 85/04 ve věci možného porušení ustanovení § 21 odst. 5 zákona ve spojení s odst. 4 téhož paragrafu v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů VELVETA a PERLA, vedeného Úřadem pod č.j. S 188/02, které soutěžitelům ukládá poskytnout Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady.
Dne 20. května 2004 bylo společnosti VELVETA, jako účastníku správního řízení S 85/04, zasláno oznámení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí, která byla v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 správního řádu prodloužena z 30 na 60 dní.
Při rozhodování o možném porušení ustanovení § 21 odst. 5 zákona ve spojení s odst. 4 téhož paragrafu ze strany společnosti VELVETA Úřad vycházel zejména z podkladů písemně vyžádaných od účastníka řízení a společnosti HEDVA, především ze stanov společnosti HEDVA, zápisů z jednání valných hromad společnosti HEDVA v letech 2001, 2002 a 2003 a z materiálů poskytnutých v rámci správního řízení S 188/02 účastníkem tohoto řízení.
1. Charakteristika účastníka řízení a dotčených subjektů
Společnost VELVETA je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je především textilní a oděvní výroba, přičemž jako doplňkové provozuje další související činnosti, například nákladní dopravu, výrobu a distribuci tepla, popř. elektrické energie či softwarovou činnost. V rámci správního řízení č.j. S 188/02 společnost VELVETA uvedla, že žádný z jejích akcionářů ji nekontroluje a žádný další subjekt v České republice není VELVETOU kontrolován, přičemž kontrolní podíl drží pouze ve společnosti VELVETA Italie, se sídlem ve Veroně, Itálie, která nevykonává v ČR žádnou činnost. Společnost VELVETA dále uvedla, že vlastní 37,26% podíl ve společnosti HEDVA.
Společnost PERLA , jež byla nabývaným subjektem v rámci správního řízení č.j. S 188/02 a nad níž získala kontrolu společnost VELVETA, je akciovou společností, která má stejný hlavní předmět podnikání jako společnost VELVETA a rovněž provozuje i výše vyjmenované doplňkové činnosti. Také společnosti kontrolované společností PERLA působí v textilní výrobě.
Ve svém rozhodnutí č.j. S 188/02- 3502/02 vymezil Úřad jako věcně relevantní i) trh s textilními tkaninami ; ii) trh s ostatními oděvy, šaty a oblečením ; iii) trh pleteného a háčkovaného zboží ; a iv) trh s textilní přízí a nitěmi z přírodních vláken , geograficky relevantním trhem pak bylo území celé České republiky. Na žádném z vymezených relevantních trhů nepřesáhl společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů, společností VELVETA a PERLA, včetně jejích dceřiných společností, hranici 10 %.
Společnost HEDVA působí na stejných relevantních trzích jako společnosti VELVETA a PERLA, ani po započtení jejích tržních podílů by však tržní podíl na žádném z vymezených relevantních trhů nepřekročil 10 %.
2. Skutková zjištění
Z informací poskytnutých Úřadu účastníkem řízení č.j. S 188/02 o povolení spojení soutěžitelů VELVETA a PERLA vyplynulo, že společnost VELVETA vykonává kontrolu pouze nad italskou společností VELVETA Italie. Z informací získaných Úřadem v rámci správního řízení č.j. S 85/04, zahájeného Úřadem z vlastního podnětu dne 21. dubna 2004, však Úřad dospěl k závěru, že společnost VELVETA vykonávala v době vedení správního řízení č.j. S 188/02 o povolení spojení soutěžitelů VELVETA a PERLA také kontrolu nad společností HEDVA.
Jak bylo uvedeno výše, společnost VELVETA vlastnila v době vedení správního řízení č.j. S 188/02 přibližně 37,26% podíl na základním kapitálu společnosti HEDVA, představující (obchodní tajemství) .
Podle zápisu z jednání řádné valné hromady společnosti HEDVA konané dne 23. května 2001 byl k rozhodnému dni 16. května 2001 počet všech akcionářů společnosti HEDVA (obchodní tajemství) , z toho přítomno bylo (obchodní tajemství) akcionářů. Počet momentálně možných hlasů byl (obchodní tajemství) , z toho přítomní akcionáři disponovali (obchodní tajemství) hlasy.
Valné hromady společnosti HEDVA konané dne 22. května 2002 se účastnilo (obchodní tajemství) akcionářů z celkového počtu (obchodní tajemství) (k rozhodnému dni 15. května 2002) s počtem hlasů (obchodní tajemství) (z možných (obchodní tajemství) hlasů).
Dne 24. dubna 2003 se valné hromady společnosti HEDVA konané v sále společnosti Velveta klubu na Palackého ulici 2758 ve Varnsdorfu účastnilo (obchodní tajemství) akcionářů z celkového počtu (obchodní tajemství) (k rozhodnému dni 17. dubna 2003) s počtem hlasů (obchodní tajemství) (z možných (obchodní tajemství) hlasů).
Podle článku 13 odst. 1. Stanov akciové společnosti HEDVA, a.s. (dále jen "Stanovy") je valná hromada způsobilá se usnášet za přítomnosti akcionářů, majících akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje (obchodní tajemství) .
(obchodní tajemství)
Z uvedených skutečností vyplývá, že společnost VELVETA disponovala na valných hromadách společnosti HEDVA konaných v letech 2001 i 2002 počtem hlasů, převyšujícím (obchodní tajemství) hlasů přítomných akcionářů, v roce 2003 pak dokonce (obchodní tajemství) .
V letech 2001 a 2002 byl předsedou představenstva společnosti HEDVA Ing. Aleš Šilhánek, jenž do 22. května 2001 zastával rovněž funkci místopředsedy představenstva společnosti VELVETA. Ing. Josef Velíšek, předseda dozorčí rady společnosti HEDVA v letech 2001 a 2002, je současně od roku 2000 předsedou dozorčí rady společnosti VELVETA a Ing. Anna Beránková, místopředsedkyně dozorčí rady společnosti HEDVA v letech 2001 a 2002, je současně od roku 2000 místopředsedkyní dozorčí rady společnosti VELVETA.
3. PRÁVNÍ POSOUZENÍ
Dne 2. června 2004 nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"), na jehož základě dochází rovněž k některým změnám v dotčených ustanoveních zákona. Podle Čl. III odst. 1 novely se však řízení zahájená přede dnem nabytí její účinnosti dokončí podle dosavadních předpisů, a proto Úřad v rámci tohoto správního řízení používá označení příslušných paragrafů tak, jak jsou označeny ve znění zákona před novelou.
Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 4 zákona jsou v řízeních vedených Úřadem podle tohoto zákona soutěžitelé povinni podrobit se šetření Úřadu, přičemž ustanovení § 21 odst. 5 zákona ukládá soutěžitelům povinnost poskytnout Úřadu na jeho vyžádání úplné, správné a pravdivé podklady a informace.
K náležitostem návrhu na povolení spojení soutěžitelů patří mj. vyplněný dotazník k povolení spojení (§ 15 odst. 4 zákona ve spojení s § 1 odst. 1 vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů; dále jen "vyhláška"). V bodu 3.2. dotazníku k povolení spojení (příloha vyhlášky) je navrhovatel povinen uvést seznam všech osob, které jsou přímo nebo nepřímo kontrolovány spojujícími se soutěžiteli.
V dotazníku k povolení spojení ke správnímu řízení č.j. S 188/02 společnost VELVETA neuvedla společnost HEDVA jako osobu kontrolovanou. V reakci na dopis Úřadu ze dne 10. prosince 2003 společnost VELVETA konstatovala, že v době podání návrhu na povolení spojení se společností PERLA nevyhodnotila svůj vztah ke společnosti HEDVA jako kontrolu a že na základě přezkoumaných skutečností, zejména faktu, že na valných hromadách společnosti HEDVA se v posledních letech účastní cca 45-50 % všech akcionářů a společnost VELVETA sama vlastní akciový podíl ve výši 37,26 %, lze mít za to, že společnost VELVETA fakticky ovládá společnost HEDVA ve smyslu ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"). Společnost VELVETA dále uvedla, že v řízení vedeném u Úřadu pod č.j. S 188/02 řádně nevyhodnotila svůj vztah ke společnosti HEDVA jakožto vztah ovládací, v důsledku čehož měly být tržní podíly společnosti HEDVA připočítány k podílům společností VELVETA a PERLA.
Ve svém vyjádření k výzvě Úřadu ze dne 19. dubna 2004 však společnost VELVETA uvedla, že i kdyby společnost VELVETA ovládala společnost HEDVA ve smyslu ustanovení § 66a ObchZ, nemusí se jednat o kontrolu podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona, jež je ve smyslu soutěžního práva vztažena ke kontrole nad soutěžním chováním daného subjektu, přičemž společnost VELVETA však do soutěžního chování společnosti HEDVA nezasahovala a nezasahuje ani na valných hromadách ani prostřednictvím orgánů. Na závěr společnost VELVETA uvedla, že i kdyby v řízení č.j. S 188/02 řádně nevyhodnotila svůj vztah ke společnosti HEDVA jakožto vztah kontroly, v důsledku čehož by měly být tržní podíly společnosti HEDVA připočítávány k podílům společností VELVETA a PERLA, neměla by tato skutečnost žádný významný vliv na postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích.
Úřad k tomu uvádí, že kontrolou ve smyslu zákona se rozumí možnost určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování jiného soutěžitele, přičemž se může jednat buď o kontrolu celkovou, nebo o kontrolu částečnou-tzv. "kontrolu z podstatné části". Kontrolou z podstatné části je většinou držení nadpoloviční většiny akcií či podílů soutěžitele, v některých případech však může založit kontrolu i držení podílů podstatně menších než nadpolovičních, a to zejména za předpokladu, že vedle těchto podílů, byť nikoliv většinových, bude existovat značné množství podílů mnohem menších, rozptýlených mezi značné množství jiných osob.
Zda v konkrétní věci jde o výkon kontroly, tj. ovlivnění či určení soutěžního chování, závisí na konkrétních okolnostech každého případu. I když pojem soutěžní chování není v žádném předpise jasně definován, lze vzhledem k aplikační praxi Úřadu, ale i například s přihlédnutím k Nařízení Rady EU č. 4064/1990, resp. Nařízení č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, mít za to, že pod pojmem ovlivnění či určení soutěžního chování se rozumí výkon rozhodujícího vlivu na činnost soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto případě vlastní společnost VELVETA akciový podíl na společnosti HEDVA ve výši 37,26 % a ostatní akcie jsou rozptýleny mezi větší počet akcionářů, přičemž valné hromady se v roce 2001 účastnili akcionáři s počtem hlasů 50,63 % a v roce 2002 52,4 %, což umožňuje společnosti VELVETA mj. také rozhodovat o obsazení orgánů společnosti HEDVA, a tím uplatňovat rozhodující vliv na činnost soutěžitele, vyhodnotil Úřad vztah společnosti VELVETA ke společnosti HEDVA jako kontrolu .
K závěru, že i minoritní akcionář může za určitých podmínek vykonávat v dané společnosti kontrolu, dospěla rovněž Evropská komise ve svých rozhodnutích-např. v rozhodnutí M.613 (Jefferson Smurfit Group/Munksjo AB) považovala Evropská komise získání akcií ve výši 29,04 % za založení výlučné kontroly, neboť zbývající akcie byly rozloženy mezi množství dalších akcionářů, z nichž největší držel 5,9% podíl. Dalším příkladem z rozhodovací praxe Evropské komise, kdy minoritní akcionář byl považován za osobu kontrolující, bylo rozhodnutí Evropské komise M.025 (Arjomari-Prioux SA/Wiggins Teape Appleton Plc), kdy společnost Arjomari-Prioux SA získala 39 % akcií společnosti Wiggins Teape, přičemž ostatní akcie byly rozptýleny mezi cca 107 000 dalších akcionářů, z nichž žádný z nich nevlastnil více než 4 % akcií. K obdobnému závěru dospěla Evropská komise rovněž v rozhodnutí Arbed/Neunkirchener/Rodange, kdy držení 25,09 % akcií společnosti znamenalo výkon kontroly nad touto společností, přičemž ostatní akcie byly rozptýleny mezi drobné akcionáře, z nichž největší držel okolo 16 %.
V dalším případě získal Thomas Cook, jakožto fyzická osoba, pouze 10 % akcií, které mu současně s velmi významnými právy veta umožnily vykonávat kontrolu nad celou společností (Tichý, L.-Arnold, R.-Svoboda, P.-Zemánek, J.-Král, R.: Evropské právo, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 1999, str. 447).
Rovněž Úřad hodnotil obdobně nabytí akcií představujících menší než 50% podíl, a to ve svém rozhodnutí č.j. S 103/01, kdy společnost Sandvik AB získávala kontrolu nad společností Walter AG prostřednictvím nabytí 44,87% podílu.
Úřad se dále zabýval naplněním subjektivní stránky skutkové podstaty porušení zákona ze strany účastníků řízení, tj. zda v daném případě porušili zákon úmyslně či z nedbalosti. Podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona může Úřad rozhodnout o uložení pokuty tomu, kdo zaviněně neposkytne Úřadu ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace nebo tyto podklady a informace poskytne neúplné, nepravdivé či nesprávné.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost VELVETA disponovala na valných hromadách společnosti HEDVA konaných v letech 2001 a 2002 (ale i v roce 2003) většinou hlasovacích práv a byla si tedy vědoma svého postavení umožňujícího vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti HEDVA (přičemž tato skutečnost vyplývá jak ze zápisů z valných hromad společnosti HEDVA, tak z personálního propojení společností VELVETA a HEDVA) a tuto skutečnost v rámci předmětného správního řízení neuvedla, vycházel Úřad při vyhodnocování dané situace ze skutečnosti, že se ze strany účastníka řízení jednalo o úmyslné poskytnutí neúplných informací a tím i o úmyslné porušení zákona.
4. Odůvodnění výše pokuty
Podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona může Úřad rozhodnout o uložení pořádkové pokuty do výše 300 000 Kč tomu, kdo zaviněně neposkytne Úřadu ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace, nebo tyto podklady a informace poskytne neúplné, nepravdivé či nesprávné, nevydá požadované obchodní knihy nebo jiné obchodní záznamy nebo neumožní jejich prověření způsobem podle § 21 odst. 4 zákona, popřípadě se jiným způsobem odmítne podrobit šetření podle zákona.
Jakkoli je konkrétní výše pokuty věcí správního uvážení Úřadu, samotná sankce nemůže stát mimo vlastní důvody porušení zákona. Pouze konstatování porušení zákona vycházející z provedeného šetření a dokazování předurčuje odůvodněnost uložení pokuty.
Úřad konstatuje, že v průběhu správního řízení bylo prokázáno, že k jednání, které je popsáno ve výroku tohoto rozhodnutí a zdůvodněno v jeho části nazvané Odůvodnění, skutečně došlo. Dále má Úřad za prokázané, že tímto jednáním bylo porušeno ustanovení § 21 odst. 5 ve spojení s odst. 4 téhož paragrafu. Podmínky pro uložení pokuty jsou tak dány.
Při úvahách o výši pokuty Úřad vycházel ze skutečnosti, že porušení výše uvedených ustanovení zákona se dopustil soutěžitel úmyslně, jelikož v době vedení správního řízení č.j. S 188/02 vědomě vykonával kontrolu nad společností HEDVA, a přesto tento fakt v rámci předmětného správního řízení neuvedl.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že v daném případě může jedině pokuta uložená Úřadem v maximální zákonné výši, tedy ve výši 300 000 Kč, splní jak svoji funkci represivní, tak i preventivní.
S ohledem na shora uvedené faktory rozhodl Úřad, vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
5. Závěr
Úřad má za prokázané, že společnost VELVETA vykonávala v době, kdy bylo Úřadem vedeno správní řízení o povolení spojení soutěžitelů VELVETA a PERLA č.j. S 188/02, kontrolu nad společností HEDVA, přičemž tuto skutečnost společnost VELVETA, jakožto účastník předmětného správního řízení, v rámci tohoto řízení neuvedla a neposkytla tak Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5 zákona ve spojení s odst. 4 téhož ustanovení. Z tohoto důvodu Úřad využil svých oprávnění stanovených v hlavě VII zákona a rozhodl ve vztahu ke společnosti VELVETA o uložení pokuty dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, podat rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí; včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Vlastislav Kusák, advokát AK Glatzová & Co. Husova 5 110 00 Praha 1