UOHS S085/2003
Rozhodnutí: OF/S085/03-1979/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Koninklijke Philips Electronics N.V. a Accton Technology Corp.
Účastníci Accton Technology Corporation, se sídlem 1 Creation Road III, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Čínská rep./Tchaj-wan Koninklijke Philips Electronics N.V., se sídlem 1 Groenewoudseweg, NI-5621 BA Eindhoven, Nizozemsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 12. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


S 85/03-1979/03 V Brně dne 9. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 85/03, zahájeném dne 12. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V., se sídlem 1 Groenewoudseweg, Eindhoven, Nizozemské království, a Accton Technology Corporation, se sídlem 1 Creation Road III, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Čínská republika/Tchaj-wan, obě ve správním řízení zastoupené JUDr. Jiřím Horákem, advokátem, se sídlem Mělnická 13, Praha 5, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde dle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dohody o společném podnikání, která byla uzavřena mezi společnostmi Koninklijke Philips Electronics N.V., se sídlem 1 Groenewoudseweg, Eindhoven, Nizozemské království, a Accton Technology Corporation, se sídlem 1 Creation Road III, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Čínská republika/Tchaj-wan, v jejímž důsledku společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V., se sídlem 1 Groenewoudseweg, Eindhoven, Nizozemské království, a Accton Technology Corporation, se sídlem 1 Creation Road III, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Čínská republika/Tchaj-wan, založí společně kontrolovaný podnik, akciovou společnost Accton and Philips Wireless Networking, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, dohody o společném podnikání a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/03 ze dne 28. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se účastníci správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V., se sídlem 1 Groenewoudseweg, Eindhoven, Nizozemské království (dále jen "Philips"), a Accton Technology Corporation, se sídlem 1 Creation Road III, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Čínská republika/Tchaj-wan (dále jen "Accton") mají v úmyslu založit společně kontrolovaný podnik, akciovou společnost Accton and Philips Wireless Networking, se sídlem Čínská republika/Tchaj-wan (dále jen "NewCo"), a to na základě dohody o společném podnikání (Joint Venture Agreement), ve které jako zakladatelé vystupují společnosti Philips a Accton. Společnost Philips bude vlastnit akcie představující 48% podíl na základním kapitálu NewCo, zatímco společnost Accton bude disponovat akciemi představujícími 52% podíl. Společný podnik bude společně kontrolován oběma zakladateli, neboť žádný z nich nebude v postavení, ve kterém by mohl jednostranně určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování společnosti NewCo.
Úřad nejprve zkoumal, zda předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu. V ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") je uvedeno, že za spojení soutěžitelů se rovněž považuje založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a toto spojení nemá za cíl ani za následek koordinaci soutěžního chování zakladatelů společného podniku.
Aby založení nového soutěžitele mohlo být posuzováno jako spojení podle § 12 odst. 4 zákona, musejí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé nový soutěžitel musí být kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé musí mít koncentrativní charakter. O koncentrativní společný podnik jde tehdy, jestliže tento vykonává na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu, a jeho zakladatelé na relevantním trhu nadále v téže oblasti podnikání již nepůsobí samostatně a na sobě nezávisle, ale právě prostřednictvím společného podniku. Jestliže o obchodních aktivitách nového soutěžitele nerozhodují společně všichni zakladatelé, nebo není-li nový soutěžitel typem koncentrativního společného podniku, nejde o spojení ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
Při hodnocení splnění kritérií uvedených v předchozím odstavci, a tudíž určení, zda se v případě posuzované transakce jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, vycházel tedy Úřad především ze skutečnosti, zda oba zakladatelé nového soutěžitele vykonávají nad tímto soutěžitelem společnou kontrolu, zda stále působí samostatně v téže oblasti podnikání, je-li fungování společně kontrolovaného podniku postaveno na trvalých základech a plní-li všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a to takové funkce, které na stejném trhu plní ostatní srovnatelné společnosti; v tomto smyslu musí mít společný podnik přístup k dostatečným zdrojům (finance, zaměstnanci, aktiva, vedoucí pracovníci) pro svoji činnost a musí též poskytovat významnou část svých služeb volně na trhu jiným subjektům, než pouze svým zakladatelům.
Stejná kritéria hodnocení skutečnosti, zda se při založení společně kontrolovaného podniku jedná o spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 4, používá Úřad ve všech případech založení společného podniku. Tak tomu bylo např. i ve správním řízení č.j. S 254/02-MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./SPAR Česká obchodní společnost s.r.o./METSPA s.r.o. , ve kterém však Úřad dospěl k závěru, že se nejedná o založení koncentrativního společného podniku, které by bylo posuzováno jako spojení soutěžitelů, nebo ve správním řízení č.j. S 40/03-ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/TESYCO GROUP, a.s./TTI Service, s.r.o. , kde Úřad dospěl k opačnému závěru.
Jak již bylo uvedeno výše, bude společnost Philips vlastnit na společném podniku podíl ve výši 48 % a společnost Accton 52% akciový podíl, přičemž kontrolu ve společnosti NewCo budou vykonávat oba zakladatelé společně. Podle dohody o společném podnikání je totiž každá ze stran oprávněna nominovat tři členy představenstva a určit dva členy řídícího týmu, přičemž pátý člen bude jmenován společně. Dále ke všem závažným, strategickým rozhodnutím NewCo bude zapotřebí souhlasu dvou třetin a více z celkového množství akcionářů.
Společnost NewCo má po časově neomezenou dobu působit v oblasti vývoje a výroby produktů bezdrátového napojení, ve které v současné době působí obě zakládající společnosti. Po založení společného podniku však jak společnost Philips, tak společnost Accton převedou své divize bezdrátových produktů na Newco a nebudou tak již v této oblasti nadále působit samostatně, nýbrž pouze prostřednictvím společného podniku.
V oblasti vývoje a výroby bezdrátových produktů působí velké množství samostatných subjektů a společnost NewCo by měla po překonání počátečního období, trvajícího přibližně deset měsíců, také plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, které na stejném trhu plní srovnatelné společnosti. NewCo by neměla ani v průběhu prvního roku své činnosti poskytovat více než 10 % svých produktů svým zakladatelům.
Společný podnik bude mít za účelem vykonávání své každodenní činnosti zajištěn přístup k dostatečným zdrojům, zakladatelé na NewCo výměnou za akcie převedou hmotný majetek, potřebnou hotovost, IT, práva k duševnímu vlastnictví i zaměstnance. NewCo se stane rovněž vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví, jež nově sama vytvoří v rámci svých aktivit.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že nově založený podnik bude společně kontrolován oběma zakladateli a bude mít koncentrativní, nikoli kooperativní charakter. Jsou tudíž splněny podmínky aplikace ustanovení § 12 odst. 4 zákona a jedná se tak o spojení soutěžitelů podle hlavy čtvrté zákona.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Philips je nadnárodní společnost působící v oblasti elektroniky; vyrábí a prodává produkty v pěti klíčových divizích: osvětlení, spotřební elektronika, domácí spotřebiče a osobní péče, polovodiče a lékařské systémy. Prostřednictvím svých dceřiných společností je aktivní ve více než 60 zemích světa včetně České republiky
Společnost Accton je výrobcem originálních designů datové komunikace (dálkový přenos dat) a telekomunikačního vybavení. Společnost se zabývá výrobou, vývojem a marketingem nových vysoce kvalitních výrobků pro systémy počítačových sítí a poskytuje rovněž související technické konzultace a projektantské služby. Společnost Accton není kontrolována žádným ze svých akcionářů; sama přímo či nepřímo kontroluje 25 společností v různých zemích světa, žádnou společnost nekontroluje na území České republiky, na tuzemský trh se tak výrobky společnosti Accton dostávají pouze prostřednictvím dovozů.
Dopady spojení
Podnikatelské činnosti společností Philips a Accton, které budou převedeny na NewCo, je možné na území České republiky rozdělit do následujících oblastí:
1. Datové sítě WLAN (Wireless Local Area Network-bezdrátové místní sítě)
Místní sítě jsou na rozdíl od sítí pro široké území (Wide Area Networks) používány např. v rámci jedné organizace na síťové propojení jednotlivých uživatelů a poskytnutí jejich společného přístupu k centrálnímu počítači. K vytváření datových sítí WLAN se používá mnoho rozličných komponentů, jde např. o karty PC, mini PCI, přístupové body, přepojovací uzly a další
2. Domácí zábava na základě WLAN
Jde o novou oblast aplikace produktů WLAN, jejíž plný rozvoj se u nově založené společností nepředpokládá před rokem 2005. Do této oblasti přispěje svými činnostmi pouze společnost Philips.
3. ADSL (Advanced Digital Subscriber Line-vyspělá digitální abonentská linka)
Technologie ADSL je všeobecně známa pod názvem "široké pásmo". Pracuje tak, že používá telefonní linku na bází ADSL a přeměňuje signál na rychlý internetový signál. NewCo bude v této oblasti vyrábět dva produkty: převaděč ADSL a bránu ADSL.
4. Datové produkty Bluetooth
Jsou podobné jako produkty pro datové sítě WLAN, poskytují bezdrátové připojení např. mezi počítačem a mobilním telefonem či jinými přenosnými přístroji, a umožňují tak přístup na Internet odkudkoli.
Společnost Philips v současné době v České republice žádné výrobky z výše uvedených oblastí neprodává a podíl společnosti Accton v žádné z nich nepřekračuje 5 %, navíc společnost Accton převádí veškeré své činnosti v oblasti výroby bezdrátových produktů na NewCo, nebude tedy v této oblasti již sama nadále působit a nedojde tak v důsledku spojení ani k nárůstu tržního podílu. Úřad tedy konstatuje, že v daném případě bylo možné otázku konečného vymezení relevantního trhu ponechat otevřenou, jelikož ani při nejužším možném vymezení relevantního trhu, které by přicházelo v úvahu (např. podle jednotlivých produktů bezdrátového napojení), nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení společně kontrolovaného podniku na trhu České republiky.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Horák, advokát
AK Horák a Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha 5
Právní moc: 12.6.2003