UOHS S085/2001
Rozhodnutí: OF/S085/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Baxter Healthcare S.A. a ASTA Medica Oncologie GmbH & Co. KG,
Účastníci ASTA Medica AG, SRN ASTA Medica Oncologie GmbH & Co. KG, Frankfurt nad Mohanem, SRN Baxter Healthcare S.A., Hertisstrasse 2, 8304 Wallisellen, Švýcarsko Laboratoire ASTA Medica S.A., Francie VEGA STAR FARMA Ltda., Brazílie Vitapharma GmbH, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 19. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 121 KB


S 85/01-2009/01 V Brně dne 29.10.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 85/01, zahájeném dne
29. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Baxter Healthcare S.A., se sídlem Hertisstrasse 2, 8304 Wallisellen, Švýcarsko, zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem Linklaters, v.o.s., se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy uzavřené dne 3. srpna 2001 mezi společností Baxter Healthcare S.A., se sídlem Hertisstrasse 2, 8304 Wallisellen, Švýcarsko, jako kupujícím a společnostmi ASTA Medica AG, se sídlem v SRN, Vitapharma GmbH, se sídlem v SRN, Laboratoire ASTA Medica S.A., se sídlem ve Francii, a VEGA STAR FARMA Ltda., se sídlem v Brazílii, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost Baxter Healthcare S.A., se sídlem Hertisstrasse 2, 8304 Wallisellen, Švýcarsko, přímou kontrolu nad společností ASTA Medica Oncologie GmbH & Co. KG, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, SRN, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 29. srpna 2001 na návrh společnosti Baxter Healthcare S.A., se sídlem Hertisstrasse 2, 8304 Walliselen, Švýcarsko (dále jen "Baxter"), zastoupené Mgr. Luďkem Vránou, advokátem Linklaters, v.o.s., se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení společnosti Baxter a společnosti ASTA Medica Onkologie GmbH & Co. KG, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, SRN, ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem, o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost Baxter, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje veškeré náležitosti, a proto správní řízení rozhodnutím č.j. S 85A/01-1389/01-OF ze dne 30.8.2001 přerušil ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu do doby odstranění nedostatků podání.
Dne 1.10.2001 byly vyžádané náležitosti podání doplněny a počínaje tímto dnem Úřad, v souladu s § 29 odst. 4 správního řádu, pokračoval ve správním řízení.
Ke spojení došlo na základě následující transakce:
Dne 3. srpna 2001 uzavřela společnost Baxter, jako kupující, smlouvu týkající se koupě a prodeje akcií, podílů a jiných majetkových účastí ve společnostech patřících do skupiny ASTA Medica, které podnikají v oboru onkologie (dále jen "Smlouva"), se společnostmi ASTA Medica AG, Vitapharma GmbH, Laboratoire ASTA Medica S.A. a VEGA STAR FARMA Ltda, jako prodávajícími.
V první fázi této transakce dojde k rozdělení společnosti ASTA Medica AG v souladu s § 123(3) č. 1 UmwG (německého zákona o přeměnách společnosti) za účelem pozdějšího sloučení takto vydělených společností do společnosti ASTA Medica Onkologie GmbH & Co. KG. (dále jen "ASTA Onkologie"). Část skupiny ASTA Medica, k jejímuž vydělení dojde, zahrnuje několik přímých a nepřímých majetkových účastí ve společnostech, jejichž činnost se zaměřuje na onkologii a které mají sídlo v různých zemích světa.
Ve druhé fázi transakce dojde k převodu podílu ve společnosti ASTA Onkologie a ve společnosti Pefrio Neunundzwanzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, která je 100% dceřinou společností společnosti ASTA Medica AG, a zároveň jediným komplementářem ve společnosti ASTA Onkologie, na společnost Baxter, čímž společnost Baxter získá kontrolu nad výše uvedenými společnostmi.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/01 ze dne 12. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Baxter Healthcare S.A. je společnost celosvětově podnikající v oboru léčebných výrobků a služeb. Výrobky společnosti Baxter se používají k léčbě pacientů s různými nemocemi a obtížemi (včetně rakoviny, traumatu, hemofilie, nedostatečné imunity, infekčních nemocí, nemocí ledvin a jiných poruch).
Baxter je dceřinou společností společnosti Baxter International Inc., se sídlem v USA, která je mateřskou společností skupiny Baxter. Obchodní činnost skupiny Baxter lze rozdělit do tří hlavních oblastí, a to BioScince (biověda), Renal (výrobky v souvislosti s onemocněním a léčbou ledvin) a Medication Delivery (výrobky související s aplikací léčiv).
V České republice skupina Baxter podniká prostřednictvím své dceřiné společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o., jejímž jediným společníkem je společnost BAXTER Trading GmbH, se sídlem v Rakousku. Další společností náležející ke skupině Baxter je společnost BAXTER PRAGUE spol. s r.o., která byla založena společností BAXTER WORLD TRADE CORPORATION, se sídlem v USA. Tato společnost však v ČR žádnou obchodní činnost neprovádí.
ASTA Medica Onkologie GmbH & Co. KG je společnost, která vlastní akcie, podíly a jiné majetkové účasti ve společnostech podnikajících v oboru onkologie, které se vydělily ze společnosti ASTA Medica AG, jak bylo popsáno výše. Jedná se o následující společnosti: ASTA Medica Oncology B.V. (Nizozemí), ASTA Medica Ltd. (Kanada), ASTA Medica Aktiebolag (Švédsko), ASTA Medica Pte. Ltd. (Singapur), ASTA Medica Mexicana S.A. (Mexiko), ASTA Medica Oncology S.A.S. (Francie), Demogain Ltd. (Anglie), ASTA Medica Australasia Pty. Ltd. (Austrálie), ASTA Medica Oncologia Ltda. (Brazílie), Laboratorio Kampel Martian S.A. (Argentina), ASTA Medica China Ltd. (Čína), ASTA Medica de Colombia Ltda. (Kolumbie), ASTA Medica Oncology S.r.l. (Itálie).
Tyto společnosti se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou a distribucí přípravků k léčbě různých typů rakoviny. Tyto výrobky zahrnují cytostatika a detoxikační léčiva pro léčbu cytostatiky.
ASTA Onkologie je komanditní společnost, přičemž jejím jediným komplementářem je společnost ASTA Medica AG, a jediným komanditistou je společnost Pefrio Neunundzwansttigste-Vermögensverxaltungsgesellschaft mbH, která je 100% kontrolována společností ASTA Medica AG.
Činnost společnosti ASTA Medica AG lze rozdělit do tří samostatných strategických obchodních oblastí, a to (i) léky na lékařský předpis a péče o zdraví spotřebitelů, (ii) výroba a distribuce generických léčiv, (iii) prostředky k léčbě nádorových onemocnění.
ASTA Medica AG je plně vlastněnou dceřinou společností společnosti Degussa AG, se sídlem v SRN. Degussa AG podniká v následujících hospodářských odvětvích: zdraví a výživa, stavební chemické přípravky, čisté a průmyslové chemické přípravky, podpůrné chemické přípravky, potahování, plniva a speciální polymery.
V České republice nemá skupina ASTA Medica žádnou dceřinou společnost, organizační složku ani jiné obchodní zastoupení. Její původní dceřiná společnost ASTA MEDICA, s.r.o., byla prodána společnosti Pliva Pharma Holding B.V. Tato transakce byla oznámena Úřadu dne 25. června 2001 a řízení bylo zastaveno vzhledem k zanedbatelnému dopadu této transakce na trh v České republice (č.j. S 44/01-1344/01-OF).
Onkologické výrobky skupiny ASTA Medica jsou v České republice distribuovány a prodávány prostřednictvím německé společnosti Merck KG a.A., Darmstadt.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Posuzované spojení se týká činnosti spojujících se soutěžitelů v oblasti onkologických léčiv. Tato léčiva patří mezi tzv. humánní farmaceutické výrobky, kterými jsou podle zákona č. 79/1997 Sb., o farmaceutických výrobcích, všechny farmaceutické výrobky, jejich směsi nebo lékařské látky, které se používají pro léčbu lidských bytostí. Z onkologických léčiv dodává skupina Baxter do České republiky imunoglobuliny a výrobky spadající do skupiny tzv. "medication delivery", společnost ASTA Onkologie do České republiky dodává cytostatika a detoxikační léčiva k léčbě cytostatiky.
Imunoglobuliny
Imunoglobulin je endogenní substance, která se dodává v případě nízké hladiny imunoglobulinu v krvi pacienta. Jeho účelem je zvýšit obranyschopnost organismu, například v případě primárního nedostatku imunity. Skupina Baxter má v ČR zaregistrovány imunoglobuliny Endobulin, FSME Bulin, a Gammagard. V České republice se Endobulin a Gammagard částečně užívají v onkologii na posílení obranyschopnosti organismu během chemoterapeutické léčby. Používání těchto výrobků se však neomezuje pouze na léčbu nádorových onemocnění, ale naopak se využívá zejména k léčbě primárních a sekundárních poruch imunity. Na onkologickou léčbu se aplikuje méně než 10% veškerého objemu prodaných léčiv.
Medication Delivery
Podobná souvislost s onkologií platí i pro výrobky "medication delivery" společnosti Baxter, které slouží k aplikaci roztoků, léků a léčiv do organismu pacienta. Tyto výrobky zahrnují nitrožilní a infúzní roztoky, nitrožilní systémy a trubice, elektronické infúzní pumpy, roztoky pro nitrožilní výživu, zařízení pro nitrožilní anestézii, inhalační prostředky a infuzory.
Tyto výrobky se částečně využívají k léčbě nádorových onemocnění. Některé z nitrožilních systémů a infúzních pump se hodí k aplikaci chemoterapeutik do organismu pacienta. Některé infúzní roztoky se rovněž používají v oblasti onkologie, avšak nepoužívají se k přímé léčbě rakovinných nádorů. Jsou používány jako podpůrné prostředky při léčbě nádorových onemocnění pomocí chemoterapeutik a srovnatelných léčebných prostředků. Na onkologickou léčbu se vyžívá méně než 10% veškerého objemu prodaných léčiv.
Cytostatika
Cytostatika jsou látky, které zabraňují růstu a reprodukci rychle rostoucích buněk, a jsou tudíž vhodné pro terapeutickou léčbu nádorových onemocnění.
Cytostatické léčebné prostředky se zcela výjimečně používají samostatně. Nádorová onemocnění se obvykle léčí pomocí několika chemoterapeutik, tj. několika cytostatik a hormonálních přípravků (kombinovaná onkoterapie).
Cytostatika se dále člení na alkylační prostředky, antimetabolity, alkaloidy a jiné přírodní produkty, cytostatická antibiotika a související látky, a jiná cytostatika. Skupina ASTA Onkologie se aktivně podílí na výrobě alkylačních prostředků, alkaloidů, cytostatických antibiotik a jiných cytostatik.
Alkylační prostředky zpomalují dělení buněk a zejména zabraňují růstu nádoru jako exkrescence systému tvorby krve, a jsou tudíž využívány zejména k léčbě chronické leukémie. Skupina ASTA Onkologie vyrábí alkylační cytostatika Holoxan s aktivní složkou ifosfamide a Endoxan s aktivní složkou cyklofosfamid.
Alkaloidy jsou silné jedovaté látky získávané z rostlin. Pokud jsou využívány s řádnou péčí, mají fyziologické účinky, které je řadí mezi hodnotné léčebné prostředky pro léčbu nádorových onemocnění. ASTA Onkologie vyrábí a distribuuje alkaloid Navelbine s aktivní složkou vinorelbin.
Cytostatická antibiotika patří rovněž do skupiny cytostatik. Jedná se o antibiotika, která zamezují dělení buněk, a lze je tudíž využít k léčbě nádorů. Skupina ASTA Onkologie vyrábí cytostatické antibiotikum Onkotrone s aktivní složkou Mitoxantrone.
Miltex s aktivní složkou Miltefosine nelze zařadit k žádnému z popisovaných cytostatik, a patří tudíž mezi ostatní cytostatika.
Detoxikační léčiva pro léčbu cytostatiky
Z detoxikačních léčiv má společnost ASTA v ČR zaregistrován Urometixan, což je tzv. uropretektor. Používá se k léčbě urologických nemocí, které se mohou objevit během léčby cytostatiky. Podíl Urometixanu na trhu s detoxikačními léčivy pro léčbu cytostatiky činí asi 7%.
Všechny uvedené výrobky jsou spojujícími se subjekty dodávány zákazníkům v celé České republice a tyto dodávky jsou realizovány pravidelně v průběhu celého kalendářního roku.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh imunoglobulinů
trh cytostatik
trh "medication delivery"
trh detoxikačních léčiv k léčbě cytostatiky
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako :
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Obě spojované společnosti působí v oblasti výroby onkologických léčiv.
Na relevantním trhu imunoglobulinů působí společnost Baxter, jejíž tržní podíl v roce 2000 představoval cca % z celkového obratu dosaženého na tomto trhu. Konkurenčními soutěžiteli působícími na tomto trhu jsou společnost . s % tržním podílem a společnost . s % tržním podílem. Společnost ASTA Onkologie na trhu imunoglobulinů nepůsobí.
Na relevantním trhu "medication delivery" působí ze spojujících se subjektů rovněž společnost Baxter, která zde v roce 2000 dosáhla tržního podílu ve výši cca ..% z celkového obratu dosaženého na tomto trhu. Kromě společnosti Baxter působí na tomto trhu společnost s cca ..% tržním podílem, s cca % tržním podílem, dále společnost . aj. Společnost ASTA Onkologie na tomto trhu nepůsobí.
Na relevantním trhu cytostatik působí společnost ASTA Onkologie. V roce 2000 představoval její tržní podíl cca ...% celkového obratu dosaženého na tomto trhu. Nejvýznamnějšími konkurenty společnosti ASTA Onkologie na trhu cytostatik jsou společnosti . (tržní podíl cca %), (..%), (..%), ( %), dále pak společnosti .. a ., obě s cca ..% tržním podílem. Společnost Baxter na tomto relevantním trhu nepůsobí.
Na relevantní trh detoxikačních léčiv k léčbě cytostatiky dodává své výrobky společnost ASTA Onkologie, která zde v roce 2000 dosáhla tržního podílu ve výši cca %. Konkurence na trhu detoxikačních léčiv k léčbě cytostatiky je představována společnostmi . (tržní podíl cca %), (..%), . ( %) a ( %). Společnost Baxter na tomto relevantním trhu nepůsobí.
Na všech vymezených relevantních trzích působí zejména zahraniční společnosti, důležitou roli zde tedy hraje dovoz. Ten je ovlivňován zejména registrační povinností podle českého práva ( zákon č. 79/1997 Sb., o farmaceutických výrobcích). Požadavky na registraci léčiv v České republice jsou podobné jako požadavky v členských státech Evropské unie. Registraci humánních léčiv v České republice provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci registračního řízení, které by mělo trvat maximálně 240 dní. Registrace se uděluje na základě jasně definovaných požadavků týkajících se bezpečnosti, účinnosti a kvality daného výrobku. Registrace platí na dobu 5 let. Náklady na jednu registraci (jeden výrobek, jedna farmaceutická forma, jedna koncentrace) dosahují cca 70 tis. Kč, náklady na obnovení licence cca 60 tis. Kč a na obměnu typu cca 30 tis. Kč.
Distribuce léčiv se řídí zákonem č. 79/1997 Sb. a vyhláškou č. 296/2000 Sb. Podle těchto právních předpisů musí výrobci i distributoři splňovat řadu požadavků. Distributor musí být registrován na základě správního rozhodnutí vydaného Státním úřadem pro kontrolu léčiv. Registrace distributora pro provádění jeho činnosti se vydává na dobu pěti let a lze ji prodloužit. Registrovaná léčiva mohou distributoři prodávat zákonem stanoveným odběratelům-např. nemocnicím, lékárnám atd.
Pokud jde o spojované společnosti, jejich výrobky jsou vyráběny výhradně mimo Českou republiku, a v ČR jsou prodávány zejména prostřednictvím lokálních distributorů.
Léčebné prostředky společnosti Baxter prodává v ČR společnost Baxter Czech a nezávislí distributoři. Hlavními distributory jsou společnosti ..
Skupina ASTA v ČR vlastní distribuční síť neprovozuje. Výrobky jsou do České republiky dodávány prostřednictvím společnosti , což je odlišná farmaceutická společnost se sídlem v Německu.
Potencionálními odběrateli výrobků spojovaných subjektů jsou všechny české nemocnice. O podmínkách odběru určitého výrobku se s odběrateli jedná individuálně.
Z uvedeného vyplývá, že ačkoliv obě spojující se společnosti působí v oblasti onkologických léčiv, na jednotlivých vymezených relevantních trzích si vzájemně nekonkurují. Posuzované spojení je tedy spojením konglomerátním. Na trzích medication delivery, cytostatik a detoxikačních léčiv k léčbě cytostatiky působí kromě jednoho ze spojovaných subjektů vždy také větší počet konkurenčních společností, jejichž tržní podíly jsou minimálně stejně vysoké jako podíly spojovaných soutěžitelů. Na trhu imunoglobulinů má společnost Baxter dominantní postavení, když její tržní podíl přesahuje % celkového obratu. Avšak vzhledem k tomu, že společnost ASTA Onkologie na tomto trhu nepůsobí, tento tržní podíl se nezvýší a situace na daném trhu se po spojení nijak nezmění.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad skupinou ASTA Medica Onkologie GmbH & Co. KG ze strany společnosti Baxter, ke kterému dochází n a základě smlouvy uzavřené se společností ASTA Medica AG a dalšími společnostmi této skupiny, a jejímž předmětem je prodej akcií, podílů a jiných majetkových účastí ve společnostech tvořících skupinu Asta Medica Oncologie GmbH & Co. KG, prostřednictvím nichž získá společnost Baxter nad těmito společnostmi kontrolu. Dochází tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnost Baxter má dominantní postavení na relevantním trhu imunoglobulinů. Toto postavení však nevzniklo jako důsledek posuzovaného spojení a tímto spojením nebude ani posíleno.
Na relevantních trzích "medication delivery", cytostatik a detoxikačních léčiv k léčbě cytostatiky neměla žádná ze spojovaných společností před spojením dominantní postavení, a ani posuzované spojení nezvýší tržní sílu těchto společností natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Ke vzniku dominantního postavení na těchto trzích tedy nedojde.
Jsou tak splněny podmínky k tomu, aby Úřad dle § 16 odst. 2 vydal rozhodnutí o povolení spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19
Právní moc: 19.11.2001