UOHS S085/1999
Rozhodnutí: VO3/S085/99 Instance I.
Věc spojení podniků-PV Hermes, s.r.o.
Účastníci Forte a.s., Mostkovice, okres Prostějov PV Hermes, s.r.o., Mostkovice 529, okres Prostějov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 6. 9. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB

Č.j. S 85/99-230 V Brně dne 2. září 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 85/99-230, zahájeném dne 26.7.1999 na návrh účastníka řízení-společnosti PV Hermes, s.r.o., se sídlem Mostkovice 529, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO: 60708328, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., zastoupené ing. Janem Buriánkem, jednatelem, r.č. 400626/444, bytem Určická 47, Prostějov, ve věci spojení podniků PV Hermes, s.r.o., se sídlem Mostkovice 529, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO: 60708328 a Forte a.s., se sídlem Mostkovice, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO: 25322303, podle § 8 odst. 2 písm a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
rozhodnutí:
Spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází uzavřením Smlouvy o prodeji a koupi akcií ze dne 19. července 1999 mezi Fondem národního majetku České republiky jako prodávajícím a společností PV Hermes, s.r.o. se sídlem Mostkovice 529, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO: 60708328 jako kupujícím, na základě které společnost PV Hermes, s.r.o., se sídlem Mostkovice 529, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO: 60708328, odkoupila akcie představující 62% podíl na základním jmění společnosti Forte a.s., se sídlem Mostkovice 529, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO: 25322303, a tím získala nad touto společností kontrolu, se podle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č.286/1993 Sb.,
povoluje.
Odůvodnění:
Dne 26.7.1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení společnosti PV HERMES, s.r.o., se sídlem Mostkovice 529, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO 60708328 (dále jen "PV Hermes") správní řízení č.j. S 85/99-230 ve věci povolení spojení podniků společností PV Hermes a Forte a.s., se sídlem Mostkovice 529, okres Prostějov, PSČ 798 02, IČO 25322303 (dále jen "Forte a.s."), dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií ze dne 19. července 1999, uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky jako prodávajícím a společností PV Hermes jako kupujícím. Na základě této smlouvy společnost PV Hermes odkoupila akcie představující 62% podíl na základním jmění společnosti Forte a.s.
Úřad dále v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku 13.8.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky. Úřad si dále dne 30.7.1999 vyžádal doplnění návrhu především v oblasti specifikace hospodářských výhod spojení podniků a podnikatelského záměru Forte a.s. Doplnění návrhu úřad obdržel 11.8.1999. Podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona byl účastník řízení seznámen s výsledky šetření dne 24.8.1999. K výsledkům šetření nevznesl žádné připomínky.
I. Charakteristika spojujících se podniků PV Hermes
byla založena jako společnost s ručením omezeným a zapsána dne 11. července 1999 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C vložka 15349. Předmětem podnikání společnosti je zprostředkovatelská činnost a koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Ve svém vyjádření uvádí, že byla založena především pro účely privatizace a nemá v žádných dalších společnostech majetkové účasti.
Forte a.s.
byla založena jako akciová společnost jediným akcionářem-Fondem národního majetku České republiky a zapsána dne 1. ledna 1997 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B vložka 2225. Tato společnost převzala předmět činnosti bývalého vojenského opravárenského podniku 011 Mostkovice, s.p. Mezi předměty podnikání je mimo jiné uvedeno:
(citace):
"-uspokojování veřejně prospěšných zájmů českého státu v zabezpečení obranyschopnosti České republiky
provádění oprav, modernizace, vývoj a výroba vojenské techniky, učebních a výcvikových zařízení a ostatní výrobní a opravárenská činnost elektrotechnického, strojírenského a jiného charakteru, odprodej, případně likvidace materiálu vyřazovaného z AČR
zabezpečování metrologie pro potřeby vojsk AČR a ostatní odběratele
přednostní dodávky pro obranu a bezpečnost státu na základě uzavřených smluv."
(konec citace)
Předmět podnikání společnosti Forte a.s. dále zahrnuje např. výrobu, instalaci a opravy elektrotechnických výrobků, elektrických strojů a přístrojů včetně signalizačních zařízení, provozování středisek kalibrační služby a výrobu výrobků z plastických hmot. Účastník řízení uvedl, že postupně došlo k nevyužívání kapacit vlivem značného poklesu objemu oprav armádní techniky a že volné kapacity budou postupně využívány pro civilní programy. Hlavní objem dodávek na tuzemský trh představují služby opravy a kalibrace měřících přístrojů a kontrolních zařízení a opravy a údržba zbraní a zbraňových systémů. Společnost Forte a.s. je jediným dodavatelem služeb oprav protivzdušné raketové techniky pro potřeby AČR. K tomu účastník správního řízení uvedl, že Vojenský opravárenský podnik 011 Mostkovice, s.p., byl v minulosti jako účelové zařízení k tomuto druhu služeb specializován. II. Rozhodné skutečnosti, zjištěné v průběhu správního řízení Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh obecně je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou. Relevantní trh byl pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska věcného, geografického a časového. Věcné vymezení relevantního trhu
Pro účely správního řízení byl relevantní trh po věcné stránce vymezen jako trh služby oprav protivzdušné raketové techniky. Tato služba je určena pro potřeby AČR, vyžaduje speciální vybavení v podobě výrobních technologických a kontrolních zařízení. Roční realizovaný objem této služby je dán požadavky AČR. Na tuto službu je společnost Forte a.s. dlouhodobě specializována. Pro tuto službu neexistuje komplexní substitut. Specializace je dána historickým vývojem, kdy bývalé tzv. vojenské opravárenské podniky byly zřizovány za účelem zabezpečování oprav vždy určité specializované oblasti výzbroje AČR. Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky (dále jen "ČR"). Spojované podniky zásobují odběratele na celém území ČR dle požadavků AČR.
Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími se dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro vymezení podílu spojovaných subjektů na celkových obratech dosahovaných na relevantním trhu bylo hodnoceno období roku 1998.
Tržní podíl spojujících se podniků
Úřad konstatuje, že na vymezeném relevantním trhu je Forte a.s. jediným poskytovatelem této služby. PV Hermes na vymezeném relevantním trhu nepůsobí. Úřad zjistil, že na vymezeném relevantním trhu zaujímaly v r. 1998 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Spojení podniků přináší podle účastníka řízení následující výhody:
(citace)
" Hlavní výhody spojení spatřujeme v zajištění další existence Forte a. s. za situace, kdy dochází k prudkému omezení armádních zakázek, především z důvodu vyřazení PLRV techniky sovětské provenience. Tato technika není v současné době nahrazována příslušným ekvivalentem, je tedy výhled postupného poklesu objemu požadavku armády a zároveň nejistota využití našich specialistů a po léta budovaných kapacit. Proto nový nabyvatel musí urychleně zpracovat dlouhodobý záměr činnosti Forte a. s. V prvé fázi příštích dvou let bude naplněn již dříve zpracovaný přechod na civilní výrobu. Tato civilní výroba spočívá:
v zavedení výrobků kompozitů s určením pro výrobu zboží i pro konečné spotřebitele. Pro tuto výrobu byla již zakoupena část strojového vybavení a nový nabyvatel tato zařízení doplní. Tím se vytvoří nejméně 30 nových pracovních míst s výhledem dalšího nárůstu v dalším období.
nabyvatel PV Hermes s.r.o. dále zajistí využití části areálu pro účely nově zavedené výroby střeliva pro civilní a sportovní účely. Budou vytvořeny nové pracovní příležitosti pro případ rychlého útlumu některé části výrob Forte, a. s., které jsou přímo navázány na potřeby AČR a které by nebyly využity v případě náhlé změny koncepce v dané oblasti AČR. V dané fázi již příslušná firma pronajímá část areálu. Prostředky získané z této aktivity budou investovány zpět do rozvoje Forte a. s.
Ve smyslu schváleného privatizačního projektu zajistí PV Hermes s.r.o. co nejefektivnější využití těch částí areálu, které již dříve nebyly využity pro výrobu Forte a. s. Například již dnes jsou uzavřené nájemní smlouvy na dočasně nevyužité prostory se 17 nájemníky.
Efektivní využití areálu znamená nejen zajištění finančních zdrojů pro Forte a. s., ale i vytvoření podmínek pro rozvoj firem v regionu. Firmy za této situace nebudou muset investovat do výstavby nových objektů a budou moci finanční zdroje využít pro nákup nových technologických zařízení a pro rozvoj výroby, s důsledkem zvýšení zaměstnanosti v regionu, což je ve společenském zájmu. Spolu se zavedením nových aktivit uvedených v bodě a), b), c), bude nový nabyvatel efektivně kompenzovat další možný pokles zakázek AČR, a to i v oblasti metrologie a dalších. Nabyvatel však na druhou stranu musí při svých záměrech v dalším horizontu respektovat jak požadavky AČR, tak i faktickou možnost MOČR ovlivňovat činnost Forte a. s. prostřednictvím výkonu práv z 38 % akcií, které zůstávají ve FNM, ale které budou na základě privatizačního projektu spravovány MOČR.
Nabyvatel musí být tedy i připraven armádní požadavky respektovat a naplnit, neboť stávající zaměření podniku i zaměření na nejbližší budoucnost směřuje k naplnění cíle zabezpečení obranyschopnosti ČR, což představuje prioritní veřejný zájem. Z těchto důvodů je i případný přechod na další civilní výrobu limitován případnými požadavky AČR. Tato situace znamená nutnost udržovat některá speciální výrobní, technologická a kontrolní zařízení, jakož i specializované pracovníky tak, aby mohly být zajištěny nárazové požadavky AČR. Rovněž tuto povinnost je nabyvatel připraven a povinen v celém rozsahu splnit. Upozorňujeme rovněž na naše speciální zapojení do mobilizačních plánů, tato oblast však jednoznačně spadá pod § 16 zákona č. 63/1991 Sb.
Jak jsme již dříve uvedli, dojde k rozšíření sortimentu na trhu v oblasti kompozitů, což představuje výhodu pro konečného spotřebitele výrobku, kde budou obsaženy (traktory, sanitární technika, vrtule větrných elektráren, automobilní průmysl).
Obdobnou výhodu pro zákazníka znamená rozšíření sortimentu výroby sportovního střeliva, což bude realizováno v části areálu."
(konec citace) III. Právní analýza
1. Ke spojování podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona dochází nákupem akcií na základě smlouvy o prodeji a koupi akcií, jejíž realizací získá PV Hermes kontrolu nad Forte a. s.
2. Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží ve smyslu § 8a odst. 1 zákona. Úřad konstatuje, že na vymezeném relevantním trhu zaujímaly v roce 1998 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Z uvedeného vyplývá, že zákonná domněnka narušení soutěže je naplněna a je dána působnost úřadu k řízení podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
3. Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky, nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
V provedeném řízení úřad posoudil všechny zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu spojení na hospodářskou soutěž. Úřad zjistil, že některé z účastníkem řízení předložených hospodářských výhod jsou výhodami z důvodu veřejného zájmu nebo pro konečného spotřebitele.
Jedná se zejména o: -zabezpečení obranyschopnosti ČR, -zabezpečení přechodu na civilní výrobu při poklesu požadavků AČR a tím zajištění zaměstnanosti v regionu, -zavedení nových kompozitních výrobků a tím rozšíření nabídky i pro konečného spotřebitele, -vytvoření podmínek pro využití části areálu pro potřeby dalších firem v regionu, což rovněž přispěje k růstu zaměstnanosti v regionu i k rozšíření nabídky výrobků pro konečného spotřebitele.
Závěr
Úřad konstatuje, že v daném případě se jedná o tzv. konglomerátní spojení podniků. Spojením podniků dojde k narušení hospodářské soutěže, neboť jejich podíl přesáhne 30 % celkového obratu na vymezeném relevantním trhu.
Účastník řízení předložil úřadu hospodářské výhody spojení, které jsou výhodami z hlediska celospolečenského i z hlediska konečného spotřebitele.
Úřad dospěl k závěru, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena účastníkem řízení předloženými hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Úřad proto po zvážení všech skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru Rozhodnutí obdrží: -PV Hermes, s.r.o., ing. Jan Buriánek, jednatel, 798 02 Mostkovice 529, okr. Prostějov -1 x spis