UOHS S084/2004
Rozhodnutí: OF/S084/04-2111/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Karbon Invest, a.s. a OKD, a.s.
Účastníci Karbon Invest, se sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 24. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 84/04-2111/04 V Brně dne 17. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 84/04, zahájeném dne 13. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KARBON INVEST, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno, IČ: 25691431, ve správním řízení zastoupená JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem, se sídlem Seifertova 9, Praha 3, na základě plné moci ze dne 8. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Převod akcií, k němuž má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 8. dubna 2004 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918, jako prodávajícím, a společností KARBON INVEST, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno, IČ: 25691431, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost KARBON INVEST, a.s. získat akcie představující cca 45,883% podíl na základním kapitálu společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00002593, a navýšit tak svůj současný 50,002% podíl na základním kapitálu této společnosti na cca 95,885 %, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 13. dubna 2004 na návrh společnosti KARBON INVEST, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno, IČ: 25691431 (dále jen "KARBON INVEST"), správní řízení č.j. S 84/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
K převodu akcií představujících cca 45,883% podíl na základním kapitálu společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00002593 (dále jen "OKD"), má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 8. dubna 2004 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918 (dále jen "FNM"), jako prodávajícím, a KARBON INVEST, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost KARBON INVEST navýšit svůj současný 50,002% podíl na základním kapitálu společnosti OKD na cca 95,885 %.
K předmětné transakci dochází rovněž na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2003 č. 1127, k návrhu způsobu privatizace společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., v držení Fondu národního majetku České republiky, kterým Vláda České republiky mimo jiné souhlasila se zahájením jednání se společností KARBON INVEST za účelem předložení nabídky na získání 45,883% podílu na základním kapitálu společnosti OKD, a dále na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23. března 2004 č. 264, kterým Vláda schválila prodej předmětných akcií společnosti OKD společnosti KARBON INVEST, a to za podmínek uvedených v tomto usnesení.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající předmětnou transakci, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2004 ze dne 28. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podávání případných námitek k předmětné transakci. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. Charakteristika subjektů
Společnost KARBON INVEST je akciovou společností založenou podle českého právního řádu. Společnost je vlastněna fyzickými osobami, přičemž podíl na základním kapitálu společnosti KARBON INVEST vyšší než [ " obchodní tajemství " ] % vlastní Ing. Viktor Koláček a Ing. Petr Otava, CSc. Společnost nemá vlastní výrobní program, zabývá se zejména zprostředkovatelskou činností v oblasti průmyslu, obchodu a investic, poradenskou činností v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí, činností ekonomických a organizačních poradců aj. Společnost KARBON INVEST v České republice vlastní před spojením 50,002% podíl na základním kapitálu společnosti OKD.
Společnost OKD , založená podle českého právního řádu, je před uskutečněním posuzované transakce vlastněna dvěma hlavními akcionáři. Jedná se o majoritního akcionáře společnost KARBON INVEST, která vlastní 50,002% podíl na základním kapitálu společnosti OKD, a FNM vlastnící 45,883% podíl na základním kapitálu společnosti OKD. Společnost OKD se zabývá zejména těžbou černého uhlí, výrobou koksu a dalšími vzájemně navazujícími výrobami převážně na Ostravsku a Karvinsku. OKD kontroluje řadu společností působících v různých průmyslových oblastech a sektorech obchodu a služeb, zejména v hornictví, stavebnictví, dopravě, strojírenství aj. Právní rozbor
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle tohoto ustanovení dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů 1 . Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit.
Úřad se tedy dále zabýval otázkou, zda společnosti KARBON INVEST a OKD byly před posuzovanou transakcí vzájemně ekonomicky nezávislé, a zda společnost KARBON INVEST měla možnost vykonávat před posuzovanou transakcí výlučnou kontrolu ve společnosti OKD.
K tomu Úřad uvádí, že možnost vykonávat kontrolu nad jiným soutěžitelem má obecně subjekt, který drží vyšší než 50% podíl na základním kapitálu v tomto soutěžiteli, a to za předpokladu neexistence takových ustanovení jako je např. Společenské smlouva (popř. Stanovy) či další smluvní ustanovení, které by upravovaly společný postup akcionářů při výkonu hlasovacích práv ve vztahu k obchodnímu vedení této společnosti, z nichž by bylo možno vyvozovat možnost společné kontroly před posuzovanou transakcí. Z šetření Úřadu vyplývá, že (i) společnost KARBON INVEST vlastnila před spojením 50,002% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti OKD, (ii) v článku 14 Stanov společnosti OKD, je uvedeno, že Valná hromada, která je nejvyšším orgánem společnosti, rozhoduje [ " obchodní tajemství " ], (iii) společnost KARBON INVEST měla před spojením své zástupce v orgánech společnosti OKD, v představenstvu (které dle článku 15. Stanov OKD uskutečňuje obchodní vedení a zajišťuje provozní záležitosti OKD) a dozorčí radě, přičemž FNM, jako druhý nejvýznamnější akcionář společnosti OKD, své zástupce v těchto orgánech neměl a (iv) neexistují další smluvní ustanovení, které by upravovaly společný postup akcionářů při výkonu hlasovacích práv ve vztahu k obchodnímu vedení společnosti OKD.
K výše uvedenému bodu (ii) Úřad uvádí, že společnost KARBON INVEST, která disponuje 50,002% podíl na základním kapitálu společnosti OKD, a s tím i spojenými příslušnými hlasovacími právy, nemá kvalifikovanou, tj. dvoutřetinovou většinou, nýbrž většinu prostou. Kvalifikovaná většina je však dle Stanov OKD vyžadována převážně v případech rozhodování o záležitostech týkajících se ochrany finančních zájmů minoritních akcionářů, jako je např. rozhodování o zrušení společnosti, zvýšení či snížení základního kapitálu a podobně. Pro posouzení charakteru kontroly je však významný zejména vliv na obchodní strategii soutěžitele.
V případě bodu (iii) lze konstatovat, že uskutečňování obchodního vedení a zajišťování provozních záležitostí společnosti je dle ustanovení čl. 15 odst. 3 písm. a) Stanov OKD svěřeno představenstvu společnosti OKD. Pro posouzení, zda společnost KARBON INVEST vykonávala před spojením výlučnou kontrolu ve společnosti OKD či nikoli, je rovněž významný způsob volby členů představenstva a zastoupení jednotlivých akcionářů v představenstvu společnosti OKD. Z provedeného šetření vyplynulo, že zatímco společnost KARBON INVEST svého zástupce v představenstvu společnosti OKD měla, FNM jakožto druhý nejvýznamnější akcionář nikoli. Dále pak, jelikož představenstvo společnosti OKD je voleno Valnou hromadou, a to prostou většinou hlasů 2 , je složení představenstva před uskutečněním posuzované transakce v pravomoci společnosti KARBON INVEST, která tímto může zprostředkovaně i kontrolovat obchodní strategii společnosti OKD.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost KARBON INVEST měla již před uskutečněním předmětné transakce možnost kontrolovat společnost OKD, jsou obě společnosti součástí jedné hospodářské jednotky, a tedy předmětná transakce nepředstavuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod obchodního podílu není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Rostislav Doleček, advokát
Seifertova 9
130 00 Praha 3
1 Tento požadavek je výslovně zakotven u formy spojení upravené v § 12 odst. 1 zákona a analogicky se vztahuje i na ostatní formy spojení upravené v dalších odstavcích § 12 zákona.
2 s výjimkou situace dle § 31 Obchodního zákoníku