UOHS S084/2003
Rozhodnutí: OF/S084/03-2864/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-KERRSPOFA Ltd. a GP eta s.r.o. + SPOFA-DENTAL a.s.
Účastníci GP eta s.r.o., se sídlem Na Pahorku 1132/10, 10100 Praha10 KERRSPOFA Ltd., M&C Corporate services Limited,PO BOX 309Gt,Ugland House,South Church Street,George Town,Grand Cayman SPOFA-DENTAL a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 1. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 133 KB


S 84/03-2864/03 V Brně dne 31. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 84/03, zahájeném dne 12. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti KERRSPOFA Ltd., se sídlem M&C Corporate Services Limited, PO BOX 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, a GP eta s.r.o., se sídlem Na Pahorku 1132/10, Praha 1, ve správním řízení zastoupené Mgr. Helenou Kopkovou, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, na základě plných mocí, které jí byly účastníky řízení uděleny dne 9. července 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 8. května 2003 společností KERRSPOFA Ltd., se sídlem M&C Corporate Services Limited, PO BOX 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, jako kupujícím, a společností CENTRAL EUROPE DENTAL PRODUCTS LLC, se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware, Spojené státy americké, jako prodávajícím, Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 12. června 2003 společností KERRSPOFA Ltd., jako nabyvatelem, a společností Giese & Partner, v.o.s., se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, jako převodcem, a Smlouvy o převodu cenných papírů, která bude v budoucnu uzavřena společností KERRSPOFA Ltd., jako převodcem, a společností GP eta s.r.o., se sídlem Na Pahorku 1132/10, Praha 1, jako nabyvatelem, v jejichž důsledku společnost GP eta s.r.o., a jejím prostřednictvím společnost KERRSPOFA Ltd., získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti SPOFA-DENTAL a.s., se sídlem Českokostelecká 84, Praha 10, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi akcií, Smlouvy o převodu obchodního podílu, návrhu Smlouvy o převodu cenných papírů, dalších informací o spojovaných soutěžitelích, informací získaných od stavovské organizace a sdružení soutěžitelů působících v oblasti prodeje dentálních přípravků a materiálů, informací získaných od obchodních partnerů a konkurentů spojovaných soutěžitelů a analýzy postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/03 ze dne 11. června 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad dále, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti prodeje dentálních přípravků a materiálů, vyzval některé subjekty, zejména obchodní partnery a konkurenty spojovaných soutěžitelů, Českou stomatologickou komoru, která je samosprávnou stavovskou organizací působící v uvedené oblasti, a dále profesní organizace jako jsou Unie zubních techniků ČR a Unie zubních techniků 2 Společenstvo zubních techniků-podnikatelů, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.
Notifikační podmínky
První fáze navrhované transakce je realizována v souladu se Smlouvou o koupi akcií, uzavřenou dne 8. května 2003 společností KERRSPOFA Ltd., se sídlem M&C Corporate Services Limited, PO BOX 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy (dále jen "KERRSPOFA"), jako kupujícím, a společností CENTRAL EUROPE DENTAL PRODUCTS LLC, se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "CENTRAL EUROPE DENTAL PRODUCTS"), jako prodávajícím. Na základě uvedené Smlouvy o koupi akcií nabude společnost KERRSPOFA akcie společnosti SPOFA-DENTAL a.s., Českokostelecká 84, Praha 10 (dále jen "SPOFA-DENTAL"), které představují 100% podíl na základním kapitálu této společnosti.
Druhá fáze transakce je realizovaná v souladu se Smlouvou o převodu obchodního podílu, uzavřenou dne 12. června 2003 společností KERRSPOFA, jako nabyvatelem, a společností Giese & Partner, v.o.s., se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1 (dále jen "Giese & Partner"), jako převodcem. Na základě uvedené Smlouvy o převodu obchodního podílu získá společnost KERRSPOFA 100% obchodní podíl společnosti GP eta s.r.o., se sídlem Na Pahorku 1132/10, Praha 1 (dále jen "GP eta"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Třetí fáze transakce je realizovaná v souladu se Smlouvou o převodu cenných papírů, která bude v budoucnu, v případě splnění podmínky povolení posuzovaného spojení Úřadem, uzavřena společností KERRSPOFA, jako převodcem, a společností GP eta, jako nabyvatelem. Na základě uvedené Smlouvy o převodu cenných papírů získá společnost GP eta akcie společnosti SPOFA-DENTAL, které představují 100% podíl na základním kapitálu této společnosti.
V důsledku výše popsané transakce společnost GP eta, a jejím prostřednictvím společnost KERRSPOFA, získá 100% podíl na základním kapitálu společnosti SPOFA-DENTAL, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost KERRSPOFA je společností s ručením omezeným založenou a existující podle práva Kajmanských ostrovů. Společnost KERRSPOFA je nepřímo kontrolovaná společností SYBRON DENTAL SPECIALITIES, INC., se sídlem 1717 West Collins Orange, CA 92867, Spojené státy americké (dále jen "SYBRON"). Společnost KERRSPOFA byla založena výlučně za účelem nabytí akciového podílu na společnosti SPOFA-DENTAL a nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost.
Společnost GP eta je českou společností s ručením omezeným. Na základě výše uvedené Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 12. června 2003 získala 100% obchodní podíl na společnosti GP eta společnost KERRSPOFA, v důsledku čehož získala i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Společnost GP eta byla založena výlučně za účelem nabytí akciového podílu na společnosti SPOFA-DENTAL a nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost.
Společnost SYBRON je americkou obchodní společností. Jedná se o mateřskou společnost koncernu SYBRON GROUP. Společnost SYBRON působí prostřednictvím svých více než 30 přímých či nepřímých dceřiných společností v různých zemích světa, a to ve třech hlavních tržních segmentech, jimiž jsou dentální výroba, ortodontická výroba a prevence infekce. V České republice působí společnost SYBRON prostřednictvím svých dceřiných společností Kerr Italia S.p.A, KerrHawe S.A. a Ormco B.V., a to v oblasti prodeje dentálních a ortodontických výrobků.
Společnost SPOFA-DENTAL je českou akciovou společností. Akcie představující 100% podíl na základním kapitálu této společnosti drží, před navrhovaným spojením, společnost CENTRAL EUROPE DENTAL PRODUCTS, americká obchodní společnost, jejímž předmětem činnosti je pouze správa společnosti SPOFA-DENTAL pro společnost Riverside Central Europe Fund LLC, se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Riverside"). Společnost SPOFA-DENTAL působí v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností, společnosti OOO "SPOFA-DENTAL", se sídlem Novyj Arbat 34, Moskva, Ruská federace, a MIFAM TEETH Spol. z o.o., se sídlem ul. Królewska 125, 05-822 Milanówek, Polská republika, také v Rusku a dalších zemích Společenství nezávislých států a v Polsku.
Hlavní aktivitou společnosti SPOFA-DENTAL v České republice je výroba a prodej dentálních výrobků pro stomatologické ordinace a laboratoře, vedlejší aktivitou je výroba a prodej pryskyřic pro technické použití. Konkrétně společnost SPOFA-DENTAL v České republice vyrábí a prodává výplňové materiály, otiskovací materiály, dentální pryskyřice, pryskyřičné zuby, formovací hmoty a sádry a desinfekční materiály a technické pryskyřice.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzovaným spojením soutěžitelů je dotčena oblast výroby a prodeje dentálních přípravků a materiálů.
Nabývaná společnost, společnost SPOFA-DENTAL, působí v České republice zejména v oblasti výroby a prodeje dentálních výrobků pro stomatologické ordinace a laboratoře, a to konkrétně následujících výrobků:
zubní cementy,
kompozita,
amalgámy a ostatní výplňový materiál,
otiskovací materiály,
formovací hmoty a sádry,
dentální pryskyřice,
pryskyřičné zuby,
desinfekční materiály jako režijní materiál stomatologů,
antiseptika a desinficientia jako léčiva a dále
technické pryskyřice.
Účastníci řízení, společnosti KERRSPOFA a GP eta, byli založeni výlučně za účelem akvizice společnosti SPOFA-DENTAL a nevykonávají žádnou jinou podnikatelskou činnost. Nabývající skupina společností, SYBRON GROUP, nicméně působí na území České republiky prostřednictvím dalších tří společností, a to v oblasti prodeje dentálních a ortodontických výrobků.
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí v podnikatelském sektoru výroby a prodeje dentálních přípravků a materiálů zanalyzoval situaci a vymezil relevantní trhy z hlediska výrobkového následovně:
Výplňové dentální materiály slouží k vyplňování děr vzniklých preparací zubního kazu s cílem funkčně a esteticky rekonstruovat ztracené zubní tkáně. Výplňové materiály lze dále využít k uzavírání léčebných a devitalizačních vložek. Výplňové materiály se aplikují v plastické formě a během různé doby v zubu tuhnou. Mezi nejčastěji používané výplňové materiály v současné době patří zubní cementy na trvalé a dočasné výplně, kompozita a amalgámy. Uvedené materiály se navzájem liší zejména způsobem použití a vzhledem ke svým vlastnostem nejsou vzájemně zastupitelné. Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trhy z hlediska výrobkového v oblasti výplňových materiálů trh zubních cementů, trh kompozit a trh amalgámů a ostatních výplňových materiálů.
Na každém z takto vymezených relevantních trhů v České republice existuje množství různých materiálů velmi podobných vlastností, odlišných v zásadě pouze značkou výrobce a cenou. V sortimentu společnosti SPOFA-DENTAL jsou různé druhy zubních cementů a kompozitních materiálů, jediný amalgám prodávaný společností SPOFA-DENTAL, dovážený GKAlloy, byl letos ze sortimentu vyřazen. Naopak hlavním výplňovým materiálem, který produkují dceřiné společnosti společnosti SYBRON, jsou právě amalgámy. SYBRON GROUP však dále vyrábí a prodává i různé druhy zubních cementů a kompozit.
Otiskovací materiály ve stomatologii slouží většinou k situačním otiskům v ústech pacienta, některé z nich lze též použít k úpravě individuálních otiskovacích lžic, které se následně používají k otiskům v ústech. Podle vytvořeného otisku vyrábějí stomatologické laboratoře zubní náhrady, můstky, korunky nebo snímací protézy. Otiskovací hmoty lze členit z hlediska jejich chemického členění a mechanismu plasticity, nicméně lze konstatovat, že v zásadě se liší pouze aplikačním pohodlím, cenou a přesností otisku. Z hlediska možné zastupitelnosti jednotlivých otiskovacích materiálů lze tedy tuto skupinu považovat za jeden výrobkový relevantní trh, proto Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako jeden z relevantních trhů trh otiskovacích materiálů . Na takto vymezeném relevantním trhu rovněž dochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů.
Sádry se používají v dentálních laboratořích ke zhotovování situačních a pracovních modelů tvrdých (zuby) a měkkých (dásně) tkání pacienta dle otisků vytvořených zubařem pomocí otiskovacích materiálů. Uvedené modely dále slouží ke zhotovení zpravidla voskových modelů zubních náhrad. Z formovacích hmot se pak podle těchto modelů vytvoří formy pro lisování nebo odlévání zubních náhrad z kovů nebo pryskyřic. V sortimentu formovacích hmot a sáder existuje nabídka celých navazujících systémů používaných materiálů a technologických postupů, daných typem zvolené náhrady. Vyjímat jednotlivé materiály z těchto systémů je poměrně obtížné. Pokud se stomatologická laboratoř rozhodne pro určitou značku materiálu a opatří si příslušné vybavení na jeho zpracování, používá pak dané materiály jako systém. S ohledem na výše uvedené Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako další z relevantních trhů trh formovacích hmot a sáder. Na takto vymezeném relevantním trhu opět dochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů.
Dentální pryskyřice se používají k zhotovení těla snímatelných náhrad a ortodontických přístrojů (bazální pryskyřice) a dále ke zhotovování zubů do protéz, korunek a faset (korunkové pryskyřice). Ohledně nabídky celých navazujících systémů používaných materiálů a technologických postupů platí i v tomto segmentu to, co bylo uvedeno výše v souvislosti s formovacími hmotami a sádrami. I přes určité rozdíly mezi jednotlivými pryskyřicemi, zejména z hlediska barvy materiálu, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí, s ohledem na faktickou vzájemnou zastupitelnost jednotlivých pryskyřic, zejména z hlediska účelu jejich použití, vymezil jako jeden z relevantních trhů trh dentálních pryskyřic. Na takto vymezeném relevantním trhu dochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů.
Pryskyřičné zuby se používají do zubních náhrad (částečných nebo celkových protéz). Ke stejnému účelu se vyrábí také zuby keramické, které jsou však podstatně dražší, takže se u nás používají jen zřídka. Pryskyřičné zuby se podle kvality pryskyřice částečně odlišují svou pevností a odolností, nicméně nejdůležitější kritérium je estetické. Tato skupina se nedělí dle druhů zubů, ale používá se spíše dělení dle výrobců, s jejichž značkou se zpravidla váží příslušné estetické parametry. Z hlediska možné vzájemné zastupitelnosti jednotlivých druhů pryskyřičných zubů lze tedy tuto skupinu považovat za jeden výrobkový relevantní trh, proto Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh trh pryskyřičných zubů. Na takto vymezeném relevantním trhu v České republice SYBRON GROUP nepůsobí, proto zde nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů.
V rámci desinfekčních materiálů ve stomatologii tvoří odlišné skupiny produktů desinfekční materiály jako režijní materiál stomatologů, používané například k dezinfekci povrchů, nástrojů a přístrojů, a dezinfekční materiály používané jako léčiva. S ohledem na skutečnost, že tyto produkty nejsou z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trhy z hlediska výrobkového v oblasti desinfekčních materiálů ve stomatologii trh desinfekčních materiálů jako režijního materiálu stomatologů a trh antiseptik a desinficientií jako léčiv.
Na relevantním trhu desinfekčních materiálů jako režijního materiálu stomatologů působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost SPOFA-DENTAL, která vyrábí prostředek Desident. Z hlediska objemu výroba Desidentu představuje pouze okrajovou aktivitu společnosti SPOFA-DENTAL.
Ohledně výše vymezeného relevantního trhu antiseptik a desinficientií jako léčiv uvádí Úřad následující. Antiseptika (též antiseptiva) a lokální dezinficientia jsou skupinou léčiv, užívaných k usmrcení choroboplodných mikroorganismů, bakterií, plísní a virů. Termín dezinficientia se zpravidla používá pro označení toxických látek, které se užívají k usmrcování mikrobů na neživých předmětech. Antiseptika jsou látky pro organismus méně toxické, které lze použít na ošetření kůže, sliznic a někdy i otevřených ran, jejich podání nezbaví tkáně všech mikroorganismů, ale již snížení jejich počtu a životnosti stačí zabránit vzniku infekce. Často však jde pouze o kvantitativní rozdíl daný koncentrací přípravku, kdy přípravek označený za antiseptikum lze ve vyšší koncentraci použít jako desinficientium a naopak.
Vzhledem k faktické vzájemné zastupitelnosti jednotlivých antiseptických a desinfekčních přípravků, zejména z hlediska účelu jejich použití, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí výše vymezil trh antiseptik a desinficientií jako léčiv jako jeden relevantní trh. Na takto vymezeném relevantním trhu nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť zde působí pouze společnost SPOFA-DENTAL, která vyrábí antiseptikum a (ve vysoké koncentraci) desinficientium Jodisol.
Jak bylo uvedeno výše, vedlejší aktivitou společnosti SPOFA-DENTAL je výroba technických pryskyřic. Pryskyřičné polotovary, které nelze použít jako dentální materiály, jsou zpracovávány pro technické použití. Technické pryskyřice, jako druh plastických hmot, mají široké využití v průmyslu, ve stavebnictví i v domácnostech. Dle svého charakteru se technické pryskyřice používají především pro lepení, elektroizolace nebo odlévání různých tvarů. Společnost SPOFA-DENTAL produkuje technickou pryskyřici pod označením Dentracyl, jde v podstatě o odpad při výrobě dentálních materiálů. Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v oblasti technických pryskyřic nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a současně tržní podíl společnosti SPOFA-DENTAL v této oblasti je zanedbatelný, nebylo pro účely předmětného správního řízení nutné s konečnou platností vymezit relevantní trh z oblasti technických pryskyřic.
Všechny výše vymezené i s konečnou platností nevymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky.
Dopady spojení
Hospodářské soutěže na relevantním trhu zubních cementů v České republice se účastní oba spojující se soutěžitelé. Společnost SPOFA-DENTAL na uvedeném trhu dosahuje tržního podílu přibližně [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl nabývající skupiny společností nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %. Na vymezeném relevantním trhu působí kromě spojovaných společností a jimi kontrolovaných subjektů dostatek dalších soutěžitelů, například společnost 3M ESPE, s tržním podílem přibližně 20 %, společnost GC, s odhadovaným tržním podílem 15 %, společnost De Trey Dentspy, s tržním podílem přibližně 12 %, a společnost VOCO, s tržním podílem cca 9 %.
Na relevantním trhu kompozit v České republice působí oba spojující se soutěžitelé. Tržní podíl společnosti SPOFA-DENTAL zde činí cca [ obchodn í tajemství ] %, SYBRON GROUP dosahuje cca [ obchodn í tajemství ] % tržního podílu. Na uvedeném relevantním trhu působí kromě spojovaných společností a jimi kontrolovaných subjektů další soutěžitelé, například společnost 3M ESPE, s tržním podílem přibližně 19 %, společnost De Trey Dentspy, s tržním podílem cca 18 %, a společnost GC, s odhadovaným tržním podílem 17 %.
Na relevantním trhu amalgámů a ostatního výplňového materiálu v České republice dosahuje společnost SPOFA-DENTAL tržního podílu, který nepřesahujícího 1 %, tržní podíl účastníka řízení, respektive jím kontrolovaných osob, na tomto trhu také nepřesahuje 1 %. Hlavním dodavatelem na relevantním trhu amalgámů a ostatního výplňového materiálu v České republice je společnost SAFINA a.s.
Na relevantním trhu otiskovacích materiálů působí na území České republiky ze spojujících se soutěžitelů společnost SPOFA-DENTAL, s tržním podílem cca [ obchodn í tajemství ] %, i SYBRON GROUP, jejíž tržní podíl opět nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %. Na uvedeném relevantním trhu však dále působí významní zahraniční výrobci, například společnost Lascod či společnost 3M ESPE.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu formovacích hmot a sáder se v České republice účastní oba spojující se soutěžitelé. Společnost SPOFA-DENTAL na uvedeném trhu dosahuje tržního podílu přibližně [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl nabývající skupiny společností nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %. Na vymezeném relevantním trhu působí kromě spojovaných společností a jimi kontrolovaných subjektů další soutěžitelé, například společnost Bego či společnost Bordgars.
Na relevantním trhu dentálních pryskyřic působí oba spojující se soutěžitelé. Tržní podíl společnosti SPOFA-DENTAL zde činí cca [ obchodn í tajemství ] %, SYBRON GROUP dosahuje cca [ obchodn í tajemství ] % tržního podílu. Na uvedeném relevantním trhu působí prostřednictvím dovozů i další významní soutěžitelé.
Na relevantním trhu pryskyřičných zubů působí na území České republiky ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost SPOFA-DENTAL, s tržním podílem cca [ obchodn í tajemství ] %, společnost SYBRON ani jí kontrolované společnosti na tomto trhu nepůsobí. Nejvýznamnějším subjektem na trhu pryskyřičných zubů v České republice je společnost Flava s.r.o., s odhadovaným tržním podílem cca 49 %.
Na relevantním trhu desinfekčních materiálů jako režijního materiálu stomatologů působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost SPOFA-DENTAL, která vyrábí prostředek Desident. Z hlediska objemu výroba Desidentu představuje pouze okrajovou aktivitu společnosti SPOFA-DENTAL, tržní podíl společnosti SPOFA-DENTAL tak nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %. Odhadovaný tržní podíl hlavního tuzemského dodavatele na tomto trhu, společnosti FARMAK a.s., činí přibližně 60 %.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu antiseptik a desinficientií jako léčiv se v České republice ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze společnost SPOFA-DENTAL, která zde dosahuje tržního podílu přibližně [ obchodn í tajemství ] %. Na uvedeném relevantním trhu působí kromě nabývané společnosti další soutěžitelé, například společnost Egis, s odhadovaným tržním podílem 25 %, společnost Slovakofarma, s tržním podílem přibližně 15 %, společnost Profarma, s tržním podílem cca 10 %, a společnost B.Braun, s tržním podílem přibližně 8 %.
Jak bylo uvedeno v souvislosti s popisem relevantních trhů, doplňkovou aktivitou společnosti SPOFA-DENTAL, k její hlavní činnosti, jíž je výše popsaná výroba a prodej dentálních přípravků a materiálů, je výroba technických pryskyřic. Činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky v oblasti technických pryskyřic nepřekrývají, ani na sebe nenavazují. Podíl společnosti SPOFA-DENTAL v této oblasti je zanedbatelný, konkrétně nepřesahující 1 %. Odhadovaný podíl hlavního českého dodavatele v této oblasti, společnosti SPOLCHEMIE, a.s., činí přibližně 60 %.
Situaci na výše vymezených relevantních trzích lze v obecné rovině popsat následovně. Společnost SPOFA-DENTAL zaujímala v minulosti na většině relevantních trhů monopolní postavení. Po té, co se po roce 1990 český dentální trh otevřel konkurenci ze zahraničí, tržní podíl společnosti SPOFA-DENTAL na jednotlivých relevantních trzích klesá. Na relevantních trzích zubních cementů, kompozit, otiskovacích materiálů, formovacích hmot a sáder a na relevantním trhu dentálních pryskyřic je dosud společnost SPOFA-DENTAL jediným tuzemským výrobcem, nicméně i na těchto trzích existuje dostatečné konkurenční prostředí, a to díky současným i potenciálním dovozům předmětných výrobků.
Pro dovoz dentálních materiálů do České republiky neexistují významné bariéry. Certifikáty platné ve Spojených státech amerických a v zemích Evropské unie jsou uznávány i v České republice, stačí prohlášení výrobce o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých dalších zákonů.
V České republice existuje ve všech segmentech dentálních materiálů silná konkurence světových výrobců. Společnost SPOFA-DENTAL si v této konkurenci objektivně nejnižšími cenami uchovává silné postavení na trhu. Ceny výrobků společnosti SPOFA-DENTAL jsou průměrně na 75 % ceny produktů dceřiných společností společnosti SYBRON a ostatních zahraničních výrobců. Rozdílnou cenu mimo jiné ovlivňuje i fakt, že zahraniční subjekty zpravidla prodávají své výrobky importérům, čímž do řetězce výrobce-distributor-stomatolog vstupuje další subjekt. Produkty spojujících se soutěžitelů se doplňují, lze obecně konstatovat, že SPOFA-DENTAL vyrábí a prodává méně nákladnou a pro konečné zákazníky levnější verzi produktů, zatímco produkty SYBRON GROUP jsou kvalitnější, a tím i výrazně dražší.
Tržní podíl nabývající skupiny, SYBRON GROUP, na žádném z výše vymezených relevantních trhů, na nichž je tato skupina aktivní, nepřevyšuje [ obchodn í tajemství ] %.
Trhy s dentálními materiály v České republice jsou stabilizované. Vstup nových soutěžitelů na tyto trhy se v nejbližší době neočekává. Překážky vstupu nových soutěžitelů na uvedené trhy představují především určité bariéry právní a administrativní, tyto se týkají zejména nároků na kvalitu stomatologických produktů, což lze poměrně snadno překonat především prohlášením výrobce o shodě (viz výše v souvislosti s dovozy dentálních materiálů do České republiky), a dále například regulovaných cen, což obnáší povinnost požádat Ministerstvo financí o stanovení maximální ceny ve smyslu části I. Výměru Ministerstva financí č. 01/2003.
Úřad dále konstatuje, že ačkoliv ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti prodeje dentálních přípravků a materiálů, vyzval některé subjekty, zejména obchodní partnery a konkurenty spojovaných soutěžitelů, Českou stomatologickou komoru, která je samosprávnou stavovskou organizací působící v uvedené oblasti a dále profesní organizace jako jsou Unie zubních techniků ČR a Unie zubních techniků 2 Společenstvo zubních techniků-podnikatelů, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení a vymezení relevantních trhů, žádnou negativní připomínku, respektive námitku, k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Po zhodnocení celkové situace na všech výše vymezených i striktně nevymezených relevantních trzích v České republice dospěl Úřad k následujícím závěrům.
Na relevantních trzích pryskyřičných zubů, desinfekčních materiálů jako režijního materiálu stomatologů, antiseptik a desinficientií jako léčiv a v oblasti technických pryskyřic působí v České republice ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost, společnost SPOFA-DENTAL, nabývající skupina SYBRON GROUP zde nepůsobí. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy na uvedených trzích nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci. V důsledku spojení soutěžitelů zde proto nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť subjekt vzniklý spojením nebude v podstatně odlišném postavení od postavení společnosti SPOFA-DENTAL před uskutečněním transakce.
Na relevantních trzích zubních cementů, kompozit, amalgámů a ostatních výplňových materiálů, otiskovacích materiálů, formovacích hmot a sáder a na relevantním trhu dentálních pryskyřic sice k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů v České republice dochází a na trzích otiskovacích materiálů a formovacích hmot a sáder dokonce dosahují spojující se soutěžitelé relativně vysokých tržních podílů, nicméně, s ohledem na dále uvedené skutečnosti, má Úřad za to, že ani na těchto trzích posuzované spojení nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
Vzhledem k tendenci mírného poklesu tržního podílu společnosti SPOFA-DENTAL na jednotlivých výše vymezených relevantních trzích a k nízkým tržním podílům SYBRON GROUP na relevantních trzích v České republice, na nichž tato skupina působí, lze konstatovat, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu tato umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Subjekt vzniklý spojením bude na všech výše vymezených i striktně nevymezených relevantních trzích v České republice nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, neboť produkty zaměnitelné s produkty dodávanými spojovanými soutěžiteli jsou na příslušných trzích volně dostupné od konkurenčních dodavatelů. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedenými produkty. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na žádný z výše vymezených relevantních trhů.
Na obecně pojatém dentálním trhu existuje obecná tendence ke koncentraci soutěžitelů 1 , a to především z důvodů investičních, zejména s ohledem na investice do vývoje nových dentálních materiálů a nových pracovních postupů, které jsou neodmyslitelnou součástí činnosti společností zabývajících se jejich výrobou. Ostatní soutěžitelé, kteří působí na relevantních trzích v České republice, disponují hospodářskou a finanční sílu srovnatelnou s pozicí subjektu vzniklého spojením.
Předmětné spojení soutěžitelů tak nebude mít negativní dopad na dodavatele, zákazníky a konečné spotřebitele v České republice. Naopak, v důsledku spojení získá společnost SPOFA-DENTAL přístup k výsledkům výzkumu a vývoje SYBRON GROUP, společnost SYBRON bude dále schopná investovat do společnosti SPOFA-DENTAL více finančních prostředků než její současní vlastníci, a to včetně investic do vývoje nových dentálních materiálů a nových pracovních postupů, což bude nepochybně ku prospěchu konečných spotřebitelů. Jedním z pozitivních důsledků předmětného spojení bude i rozšíření sortimentu produktů, které budou spotřebitelům nabízeny subjektem vzniklým spojením.
Vzhledem k cenové regulaci v celém sektoru prodeje dentálních přípravků a materiálů, prováděné Ministerstvem financí prostřednictvím stanovení maximálních cen z důvodu ochrany zájmu spotřebitelů, lze dále konstatovat, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nebude docházet k případnému zneužívání dominantního postavení subjektu vzniklého spojením ani v této oblasti.
Účinná soutěž na všech výše vymezených relevantních trzích v České republice zůstane zachována. V důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na tomto relevantním trhu.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Helena Kopková
Giese & Partner, v.o.s.
Ovocný trh 8
11719 Praha 1
1 obdobně jako v oblasti léčiv, viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 180/02, které nabylo právní moci 25. května 2003