UOHS S084/2001
Rozhodnutí: OF/S084/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Telefonaktiebolaget L M Ericsson a Sony Corporation
Účastníci Sony Corporation, se sídlem 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001, Japonsko Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Telefonvägen 30, SE-126 25, Švédsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 11. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 99 KB


S 84/01-1586/01 V Brně dne 21. září 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 84/01, zahájeném dne
24. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Telefonaktiebolaget L M Ericsson, se sídlem Telefonvägen 30, SE-126 25, Švédsko a Sony Corporation, se sídlem 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001, Japonsko, obě ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, se sídlem Baker & McKenzie v.o.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, ke kterému dochází na základě sloučení divize spotřebních výrobků společnosti Telefonaktiebolaget L M Ericsson, se sídlem Telefonvägen 30, SE-126 25, Švédsko a divize digitálních telekomunikačních sítí společnosti Sony Corporation, se sídlem 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001, Japonsko, je vytvoření společně kontrolovaného podniku ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, které se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 24. srpna 2001 na návrh společnosti Telefonaktiebolaget L M Ericsson, se sídlem Telefonvägen 30, SE-126 25, Švédsko (dále jen "Ericsson") a společnosti Sony Corporation, se sídlem 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001, Japonsko (dále jen "Sony"), obě ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, se sídlem Baker & McKenzie v.o.s., Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 84/01 ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž dochází podle § 12 odst. 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže vytvořením společně kontrolovaného podniku, povinnost podat společný návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžitelům, kteří společně kontrolovaný podnik zakládají, což jsou v tomto případě společnosti Ericsson a Sony. Ty se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona staly účastníky uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků dochází ve smyslu § 12 odst. 4 zákona tím, že společnosti Ericsson a Sony sloučí své divize, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem mobilních telefonních přístrojů, tedy konkrétně v případě společnosti Ericsson divizi spotřebních výrobků a v případě společnosti Sony divizi digitálních telekomunikačních sítí a vytvoří společně kontrolovaný podnik, který se bude soustředit na uvedenou činnost, týkající se mobilních telefonních přístrojů.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
plných mocí k zastupování účastníků řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
informací o spojovaných společnostech
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/01 ze dne 12. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Ericsson je veřejnou akciovou společností se sídlem ve Švédsku. Působí celosvětově a má zastoupení ve cca 140 zemích. Společnost Ericsson dodává telekomunikační produkty od nejmodernějších systémů až po mobilní telefonní přístroje. Její podnikatelská činnost je rozdělena do šesti obchodních divizí, a to :
divize spotřebních výrobků (tj. mobilní telefonní přístroje a příslušenství),
divize mobilních systémů (zabývající se zejména systémy pro standardy mobilní telefonie GSM, TDMA, PDC, CDMA a WCDMA),
divize páteřních a optických sítí,
divize víceúčelových sítí,
divize globálních sítí,
skupina zvláštních obchodních operací.
Na území České republiky společnost Ericsson ovládá dceřinné společnosti ERICSSON spol. s r.o. a Ericsson Business Systems spol. s r.o. Celosvětový obrat společnosti Ericsson činil za rok 2000 32 375 mil. EUR, to je 1 152 mil. Kč.
Společnost Sony je veřejnou akciovou společností se sídlem v Japonsku. Sony a její dceřiné společnosti se zabývají vývojem, konstrukcí, výrobou a prodejem různého elektronického zařízení, přístrojů a vybavení pro spotřební a průmyslový trh. Hlavní výrobní závody leží v Japonsku a v USA. Hlavní činnosti společnosti Sony jsou .
vývoj, výroba a prodej domácích herních konzol a softwaru,
vývoj, výroba a distribuce hudebních nahrávek všech hudebních žánrů ve všech komerčních formátech,
vývoj, výroba, prodej, distribuce a šíření grafického softwaru, včetně filmu, videa a televize,
pojišťovací operace prostřednictvím japonské dceřinné společnosti,
finanční operace, satelitní distribuční služby včetně šíření programů v Japonsku, činnosti související s Internetem apod.
Na území České republiky společnost Sony ovládá dceřiné společnosti SONY MUSIC ENTERTAINMENT (CZECH REPUBLIC) s.r.o., SONY Czech, spol. s r.o. a Sony Music / Bonton s.r.o. Celosvětový obrat společnosti Sony za rok 2000 činil 64 216 mil. EUR, to je 2 287 mil. Kč.
Relevantní trh
Následně Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Za tímto účelem je třeba vymezit o jaké zboží se jedná, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšleného způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, společnost Ericsson i společnost Sony jsou podnikatelsky aktivní ve více oborech, společně kontrolovaný podnik má však spojit pouze divizi spotřebních výrobků (v případě společnosti Ericsson) a divizi digitálních telekomunikačních sítí (v případě společnosti Sony), které se obě zabývají vývojem, výrobou a prodejem mobilních telefonních přístrojů.
Úřad konstatuje, že vzhledem k vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití mobilních telefonních přístrojů je trh po výrobkové stránce trhem samostatným a nezaměnitelným s trhy dalšími. Mobilní telefonní přístroje nabízí více funkcí, zejména přenos hlasu, přenos SMS a přístup na Internet a jejich kombinace, neexistuje však žádná obecná segmentace přístrojů dle uvedených znaků. Obdobně se dále nerozlišují ani mobilní telefonní přístroje dle velikosti, hmotnosti či velikosti displeje.
Na základě výše uvedených údajů proto Úřad vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh mobilních telefonních přístrojů.
Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trhy jako trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Relevantní geografický trh byl vzhledem k homogennosti soutěžních podmínek na celém území České republiky vymezen jako území České republiky.
Posouzení dopadů spojení
Jak je uvedeno výše, ke spojení soutěžitelů, tedy k vytvoření společně kontrolovaného podniku, dochází pouze v segmentu vývoje, výroby a prodeje mobilních telefonních přístrojů. Uvedený trh je v posledních letech charakterizovaný růstem, který se projevuje mj. růstem počtu prodaných mobilních telefonních přístrojů. Hospodářské soutěže se účastní zejména soutěžitelé s celosvětovou působností, kteří také ovládají nejvýznamnější část tržních podílů.
Na území České republiky bude navrhované akvizice provedena tím způsobem, že společnost Ericsson vloží do společně kontrolovaného podniku tři zaměstnance a aktiva ve výši cca 50.000 USD. Zaměstnanci a aktiva (ve formě inventáře, automobilů a počítačového vybavení) budou převedeny z dceřinné společnosti Ericsson spol. s r.o. Společnost Sony na území České republiky nebude do společně kontrolovaného podniku převádět žádné zaměstnance ani aktiva.
Společný podnik uzavře smlouvy se společností Sony a se společností Ericsson na dodávky některých svých výrobních komponentů, ale zároveň uzavře i dodavatelské smlouvy s třetími stranami. Ze strany společnosti Ericsson platí, že již v současné době si zajišťuje výrobu mobilních telefonních přístrojů z cizích zdrojů i prostřednictvím poskytovatele výrobních služeb, společnosti Flextronics, které také prodala část svých kapacit pro výrobu těchto přístrojů. Společně kontrolovaný podnik se bude moci rozhodnout, jakým způsobem si výrobu zajistí při své společné podnikatelské činnosti.
Pokud jde o společnost Sony, tak výroba konečných elektronických výrobků je prováděna v dceřiné společnosti Sony EMCS Corp. Její výrobní kapacity zůstanou kontrolovány společností Sony a nebudou převedeny na společně kontrolovaný podnik, ten se ale bude moci rozhodnout, zda uzavře se Sony dohodu, která mu umožní je využívat.
Na vymezeném trhu se v současné době soutěže účastní zejména sedm soutěžitelů, kteří působí celosvětově. Největším z nich je ve vztahu k území České republiky společnost Nokia, dále Alcatel, Ericsson, Siemens (Bosch), Motorola, Sony a Philips. Společnost Ericsson ovládá tržní podíl o velikosti cca ...%, společnost Sony o velikosti cca ...%. Tržní podíl nejsilnějšího soutěžitele, společnosti Nokia, vykazuje za poslední období růst, naopak podíly společností Motorola a účastníka tohoto správního řízení, společnosti Ericsson, pokles. Tržní podíl společnosti Sony vykazuje stabilitu.
Spojením výše uvedených divizí účastníků řízení dojde k vytvoření nového soutěžitele s větší tržní silou, než jakou disponovaly společnosti Ericsson a Sony samostatně, jeho tržní podíl však bude ve své podstatě odpovídat dosavadnímu tržnímu podílu společnosti Ericsson.
Právní rozbor
K navrhovanému spojení podniků dochází tím způsobem, že společnost Ericsson a společnost Sony založí společně kontrolovaný podnik, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem mobilních telefonních přístrojů .
Založení společně kontrolovaného podniku je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Společně kontrolovaný podnik je podnikem koncentračního typu. Jak zároveň vyplývá z uvedených celkových celosvětových čistých obratů spojovaných podniků, dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, posuzované spojení bude mít dopad na trhu vývoje, výroby a prodeje mobilních telefonních přístrojů v celosvětovém měřítku. Spojení bude mít dopad i na trh České republiky, který však bude zanedbatelný, a to vzhledem k nízkým tržním podílům dosahovaným na trhu mobilních telefonních přístrojů dceřinými společnostmi Ericsson a Sony (... % a ... %). Tato skutečnost a fakt, že na trhu ČR působí další významné společnosti, které mobilní telefonní přístroje nabízejí, a to s podíly většími, než spojované společnosti, či s podíly srovnatelnými (Nokia, Alcatel, Siemens), je předpokladem pro zachování stávající efektivní soutěže na relevantním trhu a tím i eliminací pochybností o podstatném narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodnul o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené 30 denní lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Alexander César
Baker & McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Právní moc: 11.10.2001