UOHS S084/0216
Rozhodnutí: OF/S084/021631/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-AGFTRADING, a.s., Praha a MELBRO, a.s.
Účastníci AGFTRADING, a.s. MELBRO a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 16. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 84/02-1631/02 V Brně dne 29. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 84/02, zahájeném dne 28. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, IČ: 26 18 45 10, ve správním řízení zastoupená JUDr. Miroslavou Rybovou, bytem Pomořanská 472/2, Praha 8, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, IČ: 26 18 45 10, a MELBRO, a.s., se sídlem Žernosecká 17, Litoměřice, IČ: 46 35 74 41, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy podle § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů" uzavřené dne 21. března 2002 společností AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, IČ: 26 18 45 10, jako kupujícím, a Ing. Josefem Vavřičkou, správcem konkurzní podstaty úpadce MELBRO a.s., se sídlem Žernosecká 17, Litoměřice, IČ: 46 35 74 41, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, IČ: 26 18 45 10, získá z konkurzní podstaty úpadce soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, a tím získá možnost přímo kontrolovat podnik společnosti MELBRO a.s., se sídlem Žernosecká 17, Litoměřice, IČ: 46 35 74 41, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 16/02 ze dne 17.4.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě "Smlouvy podle § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů", v jejímž důsledku získá společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, IČ: 26 18 45 10 (dále jen "AGFTRADING"), z konkurzní podstaty úpadce MELBRO a.s., se sídlem Žernosecká 17, Litoměřice, IČ: 46 35 74 41 (dále jen "MELBRO"), soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořících podnik úpadce. Tím získá AGFTRADING možnost přímo kontrolovat podnik MELBRO ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil za poslední účetní období více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost AGFTRADING se soustředí zejména na obchodní činnost. Obchoduje především v oblasti zemědělských komodit, jako jsou obilniny (zejména pšenice, žito, ječmen, krmné obilí), olejniny (zejména řepka olejná a slunečnice), luštěniny apod., osiv, hnojiv, pesticidů a mořidel. Kromě toho obchoduje s krmnými směsmi a jejich komponenty. Provozuje též dvě krůtí porážky s finalizací-Středisko Lom u Tachova a Středisko Hodonín.
AGFTRADING je stoprocentně vlastněna společností AGROFERT HOLDING, a.s., která je součástí skupiny společnosti AGROFERT, a.s. se sídlem Roháčova 89, Praha 3 (dále jen "AGROFERT"), jež je na vrcholu její majetkové struktury. Jedná se o holding, jehož dceřiné společnosti působí na různých výrobkových trzích, vedle zemědělství působí i v oblasti chemie, anorganické i organické, a další v oblasti potravinářství. V celé skupině AGROFERT působí přes 50 společností, z toho v zemědělství, které je pro posuzované spojení rozhodným sektorem, je jich přibližně 30. Jedná se zejména o společnosti typu ZZN, tedy Zemědělské zásobování a nákup, či ACHP, tj. agrochemické podniky. Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývají výkrmem drůbeže či prasat. V rámci majetkové struktury společnosti AGFTRADING dále působí potravinářské společnosti Maso Planá, a.s. a MASNA Studená, a.s., které se zabývají zpracováním vepřového a hovězího masa. Do organizační struktury AGFTRADING je začleněna, jako Středisko Lom u Tachova, bývalá společnost ADEX, a.s., zabývající se porážkou a zpracováním krůt těžkého typu a, jako Středisko Hodonín, bývalá společnost Krůta Hodonín, závod na porážku a zpracování krůt těžkého typu bez vlastní finalizace výrobků.
Společnost MELBRO je od 26.10.2000, na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, v konkursu; správcem konkurzní podstaty byl ustaven Ing. Josef Vavřička. Společnost se zabývá porážkou kuřat (kuřecích brojlerů) a výrobou kuřecího masa v chlazeném stavu určeného pro přímou spotřebu konečným zákazníkem. Surovinou pro výrobu kuřecího masa je jatečné kuře. MELBRO nedisponuje vlastní výkrmovou kapacitou kuřat, živá kuřata nakupuje na základě kupních smluv od výkrmců kuřat. MELBRO dále vyrábí porcované kuřecí maso a polotovary z kuřecího masa. Uvedené výrobky jsou konečnému spotřebiteli prodávány především prostřednictvím obchodních řetězců.
Při vymezení relevantního trhu Úřad vycházel z podnikatelské činnosti společnosti MELBRO. Výrobkovým relevantním trhem je tak trh kuřecího masa, relevantním trhem geografickým je trh České republiky a relevantním z hlediska časového je trh trvalý. Při celkovém množství 224 000 tun kuřecího masa dodávaného na relevantním trhu, představuje tržní podíl společnosti MELBRO, při stávajícím využití výrobní kapacity na 70 %, přibližně 4,5 % z celkové produkce. Z hlediska obratu dosaženého na relevantním trhu je tržní podíl společnosti MELBRO přibližně stejný.
Ve skupině AGROFERT není žádný subjekt, který by provozoval porážku kuřat a působil tak na trhu kuřecího masa. Na relevantním trhu však existují soutěžitelé s podstatně vyšším tržním podílem než MELBRO. Jedná se například o společnosti: Jihočeská drůbež Vodňany a.s. s podílem 18 %, XAVEROV holding, a.s. s podílem 17 %, Kostelecké uzeniny a.s., s podílem 14 %, MSDZ PROMT a.s. s podílem 12 % apod. Z tohoto pohledu tedy v důsledku uskutečnění navrhovaného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a tedy ani ke změně stávající tržní struktury.
Posuzované spojení však má charakter vertikálního propojení mezi dodavatelem živých kuřat a společností zabývající se jejich porážkou a dalším zpracováním. Spojením ovšem k dalšímu prohloubení vertikální integrace nedojde, neboť některé společnosti ze skupiny AGFTRADING, konkrétně se jedná o společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s.; ZZN a.s. Beroun a Zemědělské zásobování a nákup, koncernový podnik Chomutov, dodávaly již před spojením do společnosti MELBRO přibližně 70 % z její celkové potřeby živých kuřat.
Vedle hledisek soutěžního charakteru je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že podnik MELBRO zůstane díky uskutečnění nadále v provozu a bude tedy v dané míře udržena zaměstnanost v regionu.
Navrhované spojení má vertikální charakter, nicméně s ohledem k nízkému tržnímu podílu společnosti MELBRO na relevantním trhu a vzhledem k dalším výše uvedeným skutečnostem nedojde v důsledku spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 16.5.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1101/89
130 00 Praha 3