UOHS S0830/2015
Rozhodnutí: S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a Europe Easy Energy a.s.
Účastníci BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Europe Easy Energy a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 347 KB


Č. j.: ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015 /840/JMě

21. 12. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0830/2015/KS, zahájeném dne 25. 11. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732, a Europe Easy Energy a.s., se sídlem Praha-Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 28603001, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů , uzavřené dne 13. 11. 2013 mezi N. O., L. N. a M. S., jako převodci, a společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Europe Easy Energy a.s., a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

ODŮVODNĚNÍ
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV476278 ze dne 27. 11. 2015. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů , uzavřené dne 13. 11. 2013 mezi N. O., L. N. a M. S., jako převodci, a společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732 (dále jen BEE ), jako nabyvatelem. V důsledku uvedené smlouvy má společnost BEE získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Europe Easy Energy a.s., se sídlem Praha-Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 28603001 (dále jen 3E ), a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost BEE má tři společníky, kterými jsou společnosti Bohemia Energy Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 (dále jen BEH ), MR COMMUNICATIONS, s.r.o., Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1046/24, IČ: 256 13 031 , a fyzická osoba, přičemž přímou a výlučnou kontrolu nad společností BEE z nich vykonává společnost BEH s akciovým podílem ve výši 50,1 %. Společnost BEH je holdingovou společností, jejímiž akcionáři jsou dvě fyzické osoby, vykonávající nad společností BEH společnou kontrolu. Společnost BEE působí v České republice v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu.
6. Podnikatelská skupina, do níž náleží i společnost BEE, je činná na území České republiky a Slovenské repliky, i prostřednictvím společností COMFORT ENERGY s.r.o., COMFORT ENERGY Prodej s.r.o., BOHEMIA ENERGY Services s.r.o., BOHEMIA ENERGY Prodej s.r.o., MR Bohemia s.r.o., Bohemia Direct Marketing a.s., Krakovská Investment s.r.o., TwentyOne, spol. s r.o., SLOVAKIA ENERGY Predaj s.r.o., INVERSIONES RONCALI 2012, S.L., MR COMMUNICATIONS, s.r.o., BOHEMIA POWER s.r.o., Professional Energy Partners s.r.o., BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o., PRENTOL Solution a.s. a SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., zejména v oblasti obchodu s elektřinou a zemním plynem a jejich maloobchodních dodávek, dále v oblastech pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správy vlastních nemovitostí, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, koupě zboží za účelem jeho prodeje (velkoobchod a maloobchod), zprostředkovatelské činnosti v oblasti služeb a obchodu, v oblasti poskytování administrativních služeb a služeb informačních technologií a činnosti podnikatelských, organizačních, účetních a ekonomických poradců, vedení účetnictví a daňové evidence.
7. Společnost 3E působí v České republice v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu. Společnost BEE má v době před uskutečněním spojení 3 akcionáře, jimiž jsou výše uvedené fyzické osoby N. O., L. N. a M. S.
8. Společnost 3E vykonává kontrolu nad společnostmi Europe Easy Technology s.r.o. a Europe Easy Energy Slovensko a. s., jež působí především v oblastech montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení, dodávek zemního plynu a elektřiny a koupě zboží za účelem jeho prodeje (velkoobchod a maloobchod), a to na území České republiky a Slovenské republiky. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
11. Společnost 3E působí v České republice v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu. V těchto oblastech působí rovněž společnost BEE, resp. společnosti náležející do téže podnikatelské skupiny jako společnost BEE.
12. Ve své předchozí rozhodovací praxi [1] Úřad v oblasti elektroenergetiky vymezil následující produktové relevantní trhy: (i) výroba elektrické energie, (ii) přenos elektrické energie, (iii) distribuce elektrické energie, (iv) maloobchodní dodávky elektrické energie a (v) obchod s elektrickou energií, tj. denní či termínové obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncovým zákazníkům. Kritériem pro uvedené členění byla zejména skutečnost, že každá z vymezených činností vyžaduje jiná aktiva a zdroje.
13. Činnost soutěžitelů aktivních v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie se zpravidla liší v závislosti na druhu odběratele, resp. dle toho, k jaké napěťové hladině je odběrné elektrické zařízení připojeno (v závislosti na tom se liší rovněž objemem spotřeby). První skupinu odběratelů představují velkoodběratelé, tj. převážně větší průmyslové, zemědělské nebo obchodní společnosti či objekty institucí, druhou skupinu maloodběratelé-podnikatelé, využívající elektřinu pro menší dílny, obchody a provoz administrativních budov a třetí skupinou jsou maloodběratelé-domácnosti. Pokud jde o možné vymezení produktového relevantního trhu, bylo by tedy možno uvažovat o oblasti dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, případně o jednotlivých úžeji vymezených segmentech dle jednotlivých skupin odběratelů.
14. Z hlediska geografického Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi vymezil výše naznačené produktové relevantní trhy (i), (iv) a (v) jako trhy národní, neboť výrobci i obchodníci mohou za homogenních podmínek nabízet elektrickou energii na celém území České republiky.
15. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku realizace předmětného spojení dojde k horizontálnímu překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, přičemž v důsledku spojení dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu, a spojení tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu, ponechal Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
16. Pokud jde o společnost 3E, nepřesáhl by její tržní podíl při žádném z výše naznačených způsobů vymezení věcně relevantního trhu [ 0-5 ] %. Tržní podíl skupiny, do níž náleží společnost BEE, by nepřesáhl na žádném z uvažovaných věcně vymezených trhů [ 5-10 ] %. V důsledku uskutečnění spojení dojde tedy pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu.
17. Rovněž při vymezování věcně relevantního trhu v oblasti zemního plynu jsou maloobchodní dodávky zemního plynu konečným zákazníkům odlišovány od dalších aktivit se zemním plynem (výroba, přeprava, distribuce, skladování), přičemž v rámci samotné oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu spotřebitelům by bylo možné rozlišovat dodávky podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků na (i) dodávky zemního plynu velkoodběratelům, (ii) dodávky zemního plynu středním odběratelům, (iii) dodávky zemního plynu maloodběratelům a (iv) dodávky zemního plynu domácnostem. Z pohledu geografického lze trh maloobchodních dodávek zemního plynu i jeho jednotlivé, v úvahu přicházející segmenty, vymezit územím České republiky. [2]
18. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti dodávek zemního plynu konečným zákazníkům v České republice, ponechal Úřad otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu i v tomto případě pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou.
19. Pokud jde o společnost 3E, nepřesáhl by její tržní podíl při žádném z takto uvažovaných způsobů vymezení věcně relevantního trhu v oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu [ 0-5 ] %. Tržní podíl skupiny, do níž náleží společnost BEE, by nepřesáhl na žádném z uvažovaných věcně vymezených trhů [ 5-10 ] %.
20. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by ani při jeho nejužším možném členění spojením dotčených oblastí maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu nepřesáhl na žádné z nich 15 %, přičemž již samotná tato skutečnost by umožňovala podání zjednodušeného návrhu na povolení spojení soutěžitelů v rámci tzv. zjednodušeného řízení ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) zákona. Dále lze uvést, že spojující se soutěžitelé budou v dotčených oblastech vystaveni dostatečné konkurenci např. ze strany podnikatelských uskupení společností ČEZ, a. s., E.ON Česká republika, s.r.o. či RWE Česká republika, a předmětné spojení soutěžitelů tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
21. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku uvedeného spojení dojde pouze k nepatrnému nárůstu tržních podílů spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže v uvedených oblastech, a proto pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
místopředseda Úřadu
pro oblast hospodářské soutěže

Obdrží
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 1046, 1047/24-26
Praha 1-Nové Město
IDDS: 57cnppj

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 12. 2015.

[1] Viz např. rozhodnutí Úřadu ve správních řízeních o povolení spojení soutěžitelů vedených pod sp. zn. ÚOHS-S145/02 ČEZ/REAS, sp. zn. ÚOHS-S183/09/KS Lumius/ČME , sp. zn. ÚOHS-S093/2010/KS ČEZ/Dalkia Ústí nad Labem , sp. zn. ÚOHS-S043/2011/KS E.ON Energie, a.s./LUMEN INTERNATIONAL a.s./Barlog Capital a.s./Lumen Energy a.s.

[2] Viz rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S492/2011/KS ČEZ, a. s./Energotrans, a.s.