UOHS S083/2009
Rozhodnutí: S083/2009/KS-5209/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Chemoprojekt, a.s. a TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod
Účastníci Chemoprojekt, a.s. TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 5. 6. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 138 KB


ÚOHS-S83/2009/KS-5209/2009/840
V Brně dne 30. dubna 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S83/2009, zahájeném dne 30. března 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, IČ: 45273383, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem, se sídlem Praha 1, U Prašné brány 3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, IČ: 45273383, a TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, IČ: 00000841, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené dne 16. března 2009 Ministerstvem financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČ: 00006947, jako prodávajícím, a společností Chemoprojekt, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Chemoprojekt, a.s. získá akcie představující 98,85% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších skutečností jich se týkajících.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2009 ze dne 8. dubna 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad obdržel jednu námitku proti spojení. Za účelem objektivizace získaných informací Úřad oslovil konkurenty a případné obchodní partnery spojujících se soutěžitelů z oblasti dodávek investičních technologických celků. Vypořádáním vznesené námitky se Úřad podrobněji zabývá v části III. tohoto rozhodnutí. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené dne 16. března 2009 mezi Ministerstvem financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČ: 00006947, jako prodávajícím, a společností Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, IČ: 45273383 (dále jen Chemoprojekt ), jako kupujícím. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost Chemoprojekt akcie představující 98,85% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, IČ: 00000841 (dále jen Technoexport ).
4. Nabytím akcií představujících 98,85% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Technoexport získá společnost Chemoprojekt možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Chemoprojekt je akciovou společností, jejímž majoritním akcionářem je společnost SAFINA, a.s. (81,4 % akcií), působící zejména v oblasti zpracování drahých a neželezných kovů. Jediným akcionářem společnosti SAFINA, a.s. je [ obchodní tajemství ] , která na území České republiky přímo nepůsobí.
7. Společnost Chemoprojekt je projekční, inženýrskou a dodavatelskou společností, která se zaměřuje na komplexní činnost a realizaci investičních projektů formou na klíč, a to především pro výrobní jednotky kyseliny dusičné, močoviny, ropy, plynu a biodieselu. Hlavními činnostmi společnosti jsou tedy projektování a dodávky investičních celků v průmyslu chemickém, v průmyslu zpracování ropy a v průmyslu petrochemickém, dále pak opravy a rekonstrukce uvedených zařízení. Mimoto společnost Chemoprojekt pronajímá kancelářské prostory ve vlastních nemovitostech umístěných v Praze.
8. V České republice kontroluje společnost Chemoprojekt další soutěžitele, a to společnosti VUAB Pharma, a.s. a VUB Pharma, a.s., obě působící v oblasti farmaceutického průmyslu, zejména jako výrobci léčivých přípravků a substancí, Color Brno, s.r.o., která se zabývá drobnou kovovýrobou a práškovým lakováním kovových produktů, BioVis s.r.o., zabývající se inženýrskou činností ve výstavbě, CH Projekt Plzeň s.r.o., zabývající se projektovou a dodavatelsko-inženýrskou činností ve výstavbě, HL Consulting s.r.o. a [ obchodní tajemství ] , obě podnikající v oblasti realitní a developerské činnosti.
9. Společnost Technoexport byla v roce 1953 založena jako podnik zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků, přičemž předmět její činnosti byl vymezen jako zahraniční obchod, zvláště pak vývoz kompletních výrobních závodů a zařízení, zejména energetických, důlních, hutních, chemických a potravinářských. Postupně pak došlo k zúžení původně širokého vývozního programu s důrazem zejména na chemický a potravinářský průmysl.
10. V současné době do působnosti společnosti Technoexport náleží zejména činnosti spočívající v dodávkách investičních technologických celků do zahraničí (zejména Irák, Írán a Sýrie) v oboru chemie, zpracování ropy, gumárenství a potravinářství, dále nákup a prodej stavebních prvků pro bytovou výstavbu, zprostředkovatelská činnost, zejména poradenství v oblasti čerpání z fondů Evropské unie a pronájem kancelářských a obchodních prostor.
11. Společnost Technoexport kontroluje v České republice společnost KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST , která působí v oblasti realit. III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Z výše uvedeného vyplývá, že společnost Technoexport je činná na území České republiky i) v oblasti nákupu a prodeje prvků (dřevěné panely, materiály pro inženýrské sítě, prefabrikované díly a stavební materiály) pro výstavbu rodinných domů a bytových komplexů, ii) v oblasti poradenské a zprostředkovatelské činnosti při čerpání z fondů Evropské unie a iii) v oblasti pronájmu kancelářských a obchodních prostor (pronájem prostor v paláci Koruna na Václavském náměstí v Praze). Pokud jde o dodávky investičních technologických celků, od konce devadesátých let minulého století již společnost Technoexport tyto služby na území České republiky nenabízí.
15. Předmětné spojení soutěžitelů má z věcného hlediska na území České republiky horizontální charakter v oblasti pronájmu kancelářských a obchodních prostor v Praze . Vzhledem ke skutečnosti, že činnost obou spojujících se soutěžitelů je v této oblasti na území České republiky spíše okrajová a při žádné z možných definicí produktového i geografického relevantního trhu posuzované spojení nevzbuzuje, vzhledem k velikosti společného podílu (méně než [1-10] %), vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti pronájmu kancelářských prostor pro účely posuzovaného spojení otevřenou.
16. Ve vztahu k oblasti nákupu a prodeji prvků pro výstavbu rodinných domků a bytových komplexů a ve vztahu k oblasti poradenské a zprostředkovatelské činnosti , v nichž působí jen společnost Technoexport, bude mít posuzované spojení soutěžitelů konglomerátní efekt. S ohledem na tuto skutečnost, dále s přihlédnutím k tomu, že tyto aktivity nemají žádný vztah k hlavnímu předmětu činnosti společnosti Chemoprojekt a vzhledem k tomu, že tržní podíly společnosti Technoexport jsou při jakékoli v úvahu přicházející definici produktového či geografického trhu rovněž zanedbatelné (méně než [1-10] %), ponechal Úřad otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu rovněž v těchto oblastech pro účely posuzovaného spojení otevřenou.
17. V průběhu šetření se Úřad zabýval posouzením opodstatněnosti námitky proti spojení, která byla vznesena na základě oznámení v Obchodním věstníku. Podstatou námitky je údajná koncentrace na velice úzkém trhu v rámci plnění role EPC (Engineering, Procurement and Construction) kontraktora a dodavatele investičních technologických celků. Postavení společnosti Technoexport je dle podavatele námitek do určité míry výjimečné v důsledku historických vazeb navázaných na zahraniční obchodní partnery. Ostatní soutěžitelé působící v dané oblasti totiž údajně nedisponují srovnatelnými referencemi a zkušenostmi, které by reálně konkurovaly referencím a zkušenostem spojujících se soutěžitelů. Realizací spojení by tak mohlo dojít ke znevýhodnění ostatních domácích subjektů působících v dotčené oblasti, v krajním případě k jejich vytěsnění z trhu.
18. V návaznosti na tuto námitku Úřad oslovil nejvýznamnější tuzemské konkurenty společnosti Chemoprojekt s cílem získat především informace o působnosti spojujících se soutěžitelů v dané oblasti a rovněž získat stanoviska těchto konkurentů k dopadům posuzovaného spojení a zachování jejich možnosti hledat alternativní obchodní partnery náhradou za společnost Technoexport.
19. Ačkoli přímé účinky posuzovaného spojení se na území České republiky, s ohledem na proexportní zaměření společnosti Technoexport, neprojeví, v rámci svého šetření Úřad zejména zkoumal možnost, zda realizací spojení nedojde k omezení konkurenčního prostředí v České republice pro subjekty orientující se na projekty, které jsou realizovány v zahraničí, a to především z pohledu zúžení volby EPC zprostředkovatele schopného úspěšně vyjednat v zahraničí zakázky popřípadě subdodávky. Za tímto účelem Úřad zjišťoval obecné podmínky a postavení jednotlivých subjektů vystupujících v rámci obchodních vztahů při dodávkách investičních celků, byť určených převážně pro zahraniční trhy.
20. Obecně lze konstatovat, že dodávky investičních technologických celků zahrnují zejména úvodní a prováděcí projekt technologie, projekt stavby a montáže, řízení projektu, plánování a kontrolu průběhu stavby, zajištění dodávek strojů a zařízení, jejich inspekci, dopravu, pojištění, stavební a montážní práce, uvedení do provozu, individuální a komplexní zkoušky zařízení, průkaz garantovaných parametrů, zaškolení provozního personálu, zajištění garančního provozu a předání jednotky konečnému odběrateli.
21. Investiční celky v jednotlivých oborech mají obvykle společné prvky, jako je složení z řídící budovy pro obsluhu a výrobní jednotky, většina takových zařízení je vyrobena na zakázku, zařízení pracují za vysokého tlaku a/nebo teploty; liší se naopak použitou technologií a know-how.
22. Pokud jde o subjekty figurující na straně dodavatelů investičních celků, pak je to zejména EPC kontraktor (dodavatel na klíč ), popřípadě spolukontraktor (tj. v rámci sdružení-konsorcia-kontraktorů), který vystupuje jako dodavatel inženýringu, strojů a zařízení, stavebních prací, montáží a dalších služeb, uzavírá obchody svým jménem, na svůj účet, s možnou finanční participací a podílem na rizicích ze strany subdodavatelů. Dalšími takovými subjekty jsou subdodavatel EPC kontraktora , který dodává vybrané části EPC kontraktu pro EPC kontraktora na bázi subdodavatelské smlouvy, a zprostředkovatel EPC kontraktů , jenž na bázi zprostředkovatelské provize zajišťuje podmínky a předpoklady pro podpis a realizaci EPC kontraktu na jméno, účet a riziko třetího subjektu.
23. Společnost Technoexport přitom obvykle nezprostředkovává realizaci projektů pro třetí osoby, v posledních pěti letech nezprostředkovala žádnou dodávku investičního celku, poslední takto zprostředkovné projekty pochází z roku [ obchodní tajemství ] . Se společností Chemoprojekt spolupracovala společnost Technoexport v posledních pěti letech pouze [ obchodní tajemství ] . Jako EPC kontraktor realizovala společnost Technoexport v posledních pěti letech [ obchodní tajemství ] .
24. Přitom jen v České republice působí více než desítka subjektů s registrovanou obdobnou činností jako společnost Technoexport. Všichni tito soutěžitelé mohou poskytovat služby jako EPC kontraktor, ale i jako subdodavatel či zprostředkovatel EPC kontraktů. Vzhledem k této skutečnosti, s přihlédnutím k tomu, že lze ke spolupráci na uvedených zahraničních projektech spolupracovat také se zahraničními subjekty, a s ohledem na fakt, že žádný z oslovených konkurentů, respektive obchodních partnerů, nevyslovil námitky proti spojení, má Úřad za to, že ostatním tuzemským subjektům působícím v dané oblasti zůstane zachována možnost volby případného alternativního obchodního partnera v rámci jednotlivých projektů. Z tohoto důvodu dospěl Úřad k závěru, že námitka poukazující na možné narušení účinné soutěže, kterou Úřad v průběhu správního řízení obdržel, je neopodstatněná.
25. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na minimální změny v postavení spojením vzniklého subjektu v oblasti pronájmu kancelářských a obchodních prostor v Praze, neexistenci překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů v oblastech nákupu a prodeje prvků pro výstavbu rodinných domků a bytových komplexů a poradenské a zprostředkovatelské činnosti, ale i vzhledem k neprokázání opodstatněnosti vznesené námitky proti spojení, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v uvedených oblastech ani v oblastech vertikálně propojených.
26. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
27. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
PM: 5. června 2009
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Jindra, advokát
AK Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý&partneři
U Prašné brány 3
110 00 Praha 1