UOHS S083/2004
Rozhodnutí: OF/S083/04-2110/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TPG Partners IV, L.P, T3 pARTNERS II, L.P. a Isola AG
Účastníci Isola AG,se sídlem Düren, SRN TPG Partners IV, L.P., se sídlem Fort Worth, USA, a T3 Partners II, L.P., se sídlem Fort Worth, USA,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 19. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 83/04-2110/04 V Brně dne 17. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 48/04, zahájeném dne 10. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, společností TPG Partners IV, L.P., se sídlem c/o Texas Pacifik Group, Comerce St. 301, Suite 3300, Fort Worth, Spojené státy americké, a T3 Partners II, L.P., se sídlem c/o Texas Pacifik Group, Comerce St. 301, Suite 3300, Fort Worth, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupených JUDr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 7. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji a koupi" uzavřené dne 1. dubna 2004 mezi společností Isola AG, se sídlem Isolastr. 2, Düren, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, a společností Opal 12. Vermögensverwaltungs GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, jako kupujícím, v jejímž důsledku mají společnosti TPG Partners IV, L.P., se sídlem c/o Texas Pacifik Group, Comerce St. 301, Suite 3300, Fort Worth, Spojené státy americké, a T3 Partners II, L.P., se sídlem c/o Texas Pacifik Group, Comerce St. 301, Suite 3300, Fort Worth, Spojené státy americké získat, prostřednictvím jimi kontrolované společnosti Opal 12. Vermögensverwaltungs GmbH, možnost nepřímo společně kontrolovat část podniku společnosti Isola AG působící v oblasti potahovaných sklolaminátů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2004 ze dne 28. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě "Smlouvy o prodeji a koupi" uzavřené dne 1. dubna 2004 mezi společností Isola AG, se sídlem Isolastr. 2, Düren, Spolková republika Německo (dále jen "Isola AG"), a společností Opal 12. Vermögensverwaltungs GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, jako kupujícím (dále jen "Opal"). Na základě uvedené smlouvy mají společnosti TPG Partners IV, L.P., se sídlem c/o Texas Pacifik Group, Comerce St. 301, Suite 3300, Fort Worth, Spojené státy americké (dále jen "TPG Partners"), a T3 Partners II, L.P., se sídlem c/o Texas Pacifik Group, Comerce St. 301, Suite 3300, Fort Worth, Spojené státy americké (dále jen "T3 Partners"), nepřímo nabýt, prostřednictvím jimi společně kontrolované společnosti Opal, podíly na základním kapitálu a majetkové hodnoty, specifikované v předmětné smlouvě, sloužící k provozování části podniku společnosti Isola AG, a tím i získat možnost společně kontrolovat část podnikání této společnosti v oblasti potahovaných sklolaminátů.
Navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona, neboť společnosti TPG Partners a T3 Partners získají možnost společně kontrolovat část podniku společnosti Isola AG.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost TPG Partners , komanditní společnost založená podle právního řádu státu Delaware, je soukromým investičním fondem, který je ovládán ze strany investičního fondu TPG Advisor IV, Inc. Společnost T3 Partners , komanditní společnost založená podle právního řádu státu Delaware, je soukromým investičním fondem, který je ovládán ze strany investičního fondu T3 Advisor II, Inc. Výše uvedené společnosti, jež sdružují i další kapitálové fondy, patří do skupin investičních fondů, působících zejména v oblasti Spojených států amerických, Asie a Evropy, které se zabývají investicemi do společností působících v různých hospodářských odvětvích (dále jen "skupina TPG a T3"). Jednotlivé fondy nekontrolují ani nevlastní žádné podíly na základním kapitálu společností se sídlem na území České republiky. Uvedené společnosti, ani subjekty které kontrolují, se nezabývají činnostmi související s činnostmi nabývané části společnosti Isola AG v oblasti sklolaminátů.
Společnost Isola AG je akciovou společností založenou podle právního řádu Spolkové republiky Německa, která je kontrolovaná společností RÜTGERS AG, se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo. RÜTGERS AG patří do skupiny společností kontrolovaných společností RAG Aktiengesellschaft, se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo. Skupina se zabývá zejména oblastí těžby uhlí a chemickou výrobou. Nabývaná část společnosti Isola AG působí v oblasti výroby potahovaných sklolaminátů pro výrobu desek s tištěnými spoji používaných v elektrotechnice, které dodává i na trh v České republice, a v omezené míře působí i v oblasti kompozitních laminátů (tato činnost má však být v roce 2005 ukončena). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětným spojením nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a to vzhledem ke skutečnosti, že skupina TPG a T3 nepůsobí v oblasti potahovaných laminátů ani na jiném vertikálně navazujících trhu. Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel zejména z činností nabývané části společnosti Isola AG na území České republiky a posuzovaným spojením dotčenou oblastí je především oblast potahovaných sklolaminátů.
Potahované sklolamináty jsou plastikové díly, které se skládají ze skelných vláken a vrstev pryskyřice, tzv. lamináty, na které se lisuje vrstva měděné folie. Potahované sklolamináty mohou být vícevrstvé nebo monolitické, kde vícevrstvé lamináty se skládají z nepotahovaných předimpregnovaných laminátů (vyztužených laminátů) slisovaných s tenkou vrstvou sklolaminátu do vícevrstvých desek. Potahované sklolamináty se následně používají jako polotovar pro výrobu desek s tištěnými spoji používanými v elektrotechnice.
Na základě výše uvedeného Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh trh potahovaných sklolaminátů 1 .
Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případě uvedeného věcně relevantního trhu vymezen územím České republiky.
Na takto vymezeném relevantním trhu potahovaných sklolaminátů v České republice působí pouze nabývaná část společnosti Isola AG, která dosáhla před spojením tržního podílu nižšího než [ " obchodní tajemství " ] %. Skupina TPG a T3 na vymezeném relevantním trhu nepůsobí.
V České republice na vymezeném trhu působí, či na něj mohou v blízké době vstoupit, i další významní soutěžitelé, jedná se zejména o zahraniční společnosti či skupiny Norplex, Inc., Von Roll Isola Holding Ltd., Allied Signal, Inc. aj.
Zejména s ohledem na skutečnosti, že nedochází k překrytí aktivit spojovaných subjektů a tím ani ke změně tržního podílu v dotčené oblasti, dospěl Úřad k závěru, že na území České republiky nedojde předmětným spojením k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Na uvedených trzích působí i další významní soutěžitelé a vzhledem k neexistenci podstatných překážek vstupu potencionálních soutěžitelů na uvedený trh nedojde ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na tento trh.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
adv. kan. Glatzová & Co.
Husova 5
110 00 Praha 1
1 obdobným způsobem byl vymezen relevantní trh i Evropskou komise, např. ve svém rozhodnutí M.401 Rütgerswerke/Hüls