UOHS S083/2003
Rozhodnutí: OF/S083/03-1964/03 Instance I.
Věc spojování soutěžitelů-Meter Acquisition GmbH & Co.KG a Viterra Energy Service AG
Účastníci Meter Acquisition GmbH & Co.KG, Rathenauplatz 2-8, D-60313 Franfurkt am Main, SRN Viterra Energy Service AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 89 KB


S 83/03-1964/03 V Brně dne 5. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 83/03, zahájeném dne 7. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Meter Acquisition GmbH & Co.KG, se sídlem Rathenauplatz 2-8, D-60313 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Meter Acquisition GmbH & Co. KG, se sídlem Rathenauplatz 2-8, D-60313 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, a Viterra Energy Service AG, se sídlem Grugaplatz 4, D-45131 Essen, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít na základě smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené ve dnech 7. a 8. dubna 2003 mezi společnostmi Meter Acquisition GmbH & Co. KG, jako kupujícím, Viterra Dienstleistungen-Holding GmbH, se sídlem Grugaplatz 2, D-45131, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, a Viterra AG, se sídlem Grugaplatz 2, D-45131, Spolková republika Německo, jako ručitelem prodávajícího, v jejímž důsledku kupující získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Viterra Energy Services AG, a tím i možnost přímo tuto společnost kontrolovat, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/03 ze dne 21. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Podle smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené ve dnech 7. a 8. dubna 2003 společnost Meter Acquisition GmbH & Co. KG, se sídlem Rathenauplatz 2-8, D-60313 Frankfurt nad Mohanem, SRN (dále jen "Meter Acquisition"), získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Viterra Energy Service AG, se sídlem Grugaplatz 4, D-45131 Essen, SRN (dále je "VES"), čímž získá přímou kontrolu nad touto společností. Prodávajícím uvedených akcií je společnost Viterra Dienstleistungen-Holding GmbH, se sídlem Grugaplatz 2, D-45131, SRN.
Výše popsaná koupě akcií společnosti VES tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna.
Přestože navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů uskutečněné v zahraniční, je vzhledem k účasti obou spojujících se soutěžitelů na hospodářské soutěži v České republice dána teritoriální působnost zákona podle jeho § 1 odst. 3, a tedy i působnost Úřadu dané spojení soutěžitelů posoudit.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Meter Acquisition je komanditní společností podle německého právního řádu. Byla založena pouze za účelem nabytí akciového podílu ve společnosti VES. Společnost Meter Acquisition je nepřímo kontrolována fondy [ obchodní tajemství ] , které jsou součástí skupiny CVC Group. Cílem fondů CVC Group je podporovat vnější a vnitřní průmyslový růst mj. prostřednictvím dlouhodobé kapitalizace. CVC fondy se snaží dosáhnout výrazného dlouhodobého zhodnocení kapitálu, a to investicemi do vybrané skupiny průmyslových odvětví, přičemž převážně působí na území Evropy a Asie. Okrajově svoji činnost směřuje CVC Group i do Oceánie.
V České republice je skupina CVC činná prostřednictvím společností působících v oblasti výroby umělohmotných armatur, výroby svítidel, výroby obalů, výroby vybavení automobilového interiéru, distribuce automobilových dílů a výroby přírodních a syntetických uzeninových střívek. Dále skupina CVC dováží do České republiky cement, cementové přísady a barviva, zdravotní obuv, automobilové komponenty, potravinové obaly, lékařské vybavení a dále různá vlákna včetně textilů, průmyslových vláken a vláken pro lékařské účely.
VES je německou akciovou společností, která působí v oblasti měření spotřeby a vyúčtování tepla, elektřiny, plynu a vody a dále v celé řadě služeb od dodávek měřícího zařízení, jako jsou rozdělovače nákladů na teplo a vodoměry, po sběr dat a management výnosů.
V současné době je společnost VES kontrolována společností Viterra Dienstleistungen-Holding GmbH. Ta je součástí celé skupiny Viterra AG, která náleží do koncernu E.ON AG.
V České republice je společnost VES činná prostřednictvím společnosti Viterra Energy Services s.r.o (dále též VES ČR), jejíž činnost se soustřeďuje na poskytování služeb v oblasti vyúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody a na dodávky, montáže a opravy měřícího a regulačního zařízení v oblasti spotřeby tepla a teplé a studené vody.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzované spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter, neboť činnosti spojujících se subjektů se v České republice nepřekrývají, přičemž hlavní předmět podnikání, který Meter Acquisition v důsledku uskutečnění spojení na území České republiky získá, je spojen s poskytováním služeb v oblasti vyúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody a s dodávkami, montážemi a opravami měřícího a regulačního zařízení v oblasti spotřeby tepla a teplé a studené vody.
Úřad s ohledem na výše uvedené a s ohledem na svou předcházející praxi (rozhodnutí č.j. S 147/01-2538/01 ze dne 20.12.2001), vymezil následující věcné relevantní trhy:
Trh poskytování služeb v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody, a
Trh prodeje, montáže a údržby měřící a regulační techniky v oblasti spotřeby tepla a teplé a studené vody.
Účastník řízení v rámci návrhu na povolení spojení soutěžitelů uvedl, že první z výše vymezených relevantních trhů by mohl být vymezen širším způsobem, a to tak, že by byl rozšířen o poskytování služeb v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby elektrické energie a zemního plynu, neboť u těchto služeb není v podstatě žádný rozdíl mezi tím, zda jsou odečítány vodoměry či elektroměry nebo zda jde o vyhotovení dokladu o vyúčtování spotřeby elektřiny nebo tepla. Vzhledem ke konglomerátnímu charakteru posuzovaného spojení, vzhledem k tomu, že společnost VES působí v České republice pouze v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody, a s ohledem na skutečnost, že, jak bude níže uvedeno, spojením nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, je možné nechat otázku zastupitelnosti poskytování služeb v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody s poskytováním služeb v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby elektrické energie a zemního plynu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
Geograficky jsou relevantní trhy vymezeny územím České republiky . Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Na relevantním trhu poskytování služeb v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost VES, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti VES ČR, jejíž tržní podíl dosahuje cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se subjektů po uskutečnění spojení činí cca [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu poskytování služeb v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody v České republice působí celá řada poskytovatelů těchto služeb, přičemž odečty v jednotlivých objektech jsou zajišťovány buď zaměstnanci působícími v dané oblasti nebo externími subdodavateli. Takto získané údaje jsou pak zpracovány centrálně s použitím výpočetní techniky s jednotným programovým software.
Vstup na trh není pro příslušné poskytovatele služeb nijak omezen, poskytování těchto služeb nevyžaduje know-how, neboť i neškolení zaměstnanci mohou provádět odečty spotřeby. Co se týče rozúčtování spotřeby na jednotlivé uživatele bytových jednotek či nebytových prostor, lze tuto činnost provádět prostřednictvím běžně dostupného software.
Typickými spotřebiteli jsou majitelé a správci kancelářských budov a nájemních a družstevních domů s více než dvěma bytovými jednotkami. Výše zmíněné objekty jsou rovnoměrně rozptýleny po celém území České republiky, přičemž vzhledem ke konkurenci na trhu rozúčtování tepla a teplé a studené vody není v zásadě pro jakýkoli subjekt obtížné v případě ukončení spolupráce se jedním poskytovatelem přejít k jeho konkurenci.
Na relevantním trhu prodeje, montáže a údržby měřící a regulační techniky v oblasti spotřeby tepla a teplé a studené vody v České republice působí ze spojujících se sou soutěžitelů pouze společnost VES, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti VES ČR, jejíž tržní podíl dosahuje cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se subjektů po uskutečnění spojení činí cca [ obchodní tajemství ] %.
Prodej měřící a regulační techniky není vázán na poskytování výše uvedených služeb, neboť majitelé domů si mohou buď pořídit tuto techniku a zajistit odečet pro celý objekt sami, nebo tuto činnost svěřit poskytovateli těchto služeb jako je společnost VES ČR, přičemž na tomto trhu působí jak poskytovatelé služeb spojených s odečtem a rozúčtováním energií, ale také i prodejci těchto zařízeních.
V případě relevantního trhu prodeje, montáže a údržby měřící a regulační techniky v oblasti spotřeby tepla a teplé a studené vody v České republice nejsou žádné ekonomické či právní bariéry vstupu na něj.
Typickými spotřebiteli daných výrobků jsou vlastníci bytů, nebytových prostor, bytová družstva, podnikatelé poskytující instalatérské služby a stavební firmy. Výše zmínění odběratelé jsou rovnoměrně rozptýleni po celém území České republiky, přičemž vzhledem ke konkurenci na trhu rozúčtování tepla a teplé a studené vody není v zásadě pro jakýkoli subjekt obtížné v případě ukončení spolupráce se jedním poskytovatelem přejít k jeho konkurenci.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nebude mít za následek vznik nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robet Neruda

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D.
advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
Praha 1