UOHS S083/2002
Rozhodnutí: OF/S083/02-1638/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-KIA MOTORS Deutschland GmbHa KIA Motors Czech spol s.r.o.
Účastníci KIA MOTORS Deutschland GmbH, Weser-Ems-Strasse 2, 28309 Bremen, SRN KIA Motors Czech spol s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 83/02-1638/02 V Brně dne 29. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 83/02, zahájeném dne 29. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KIA Motors Deutschland GmbH, se sídlem Weser-Ems-Strasse 2, 28309 Bremen, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Holcem, advokátem, se sídlem AK Holec & partneři, Václavské náměstí 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů KIA Motors Deutschland GmbH, se sídlem Weser-Ems-Strasse 2, 28309 Bremen, SRN a KIA Motors Czech spol s.r.o., se sídlem Leopoldova 2138, 140 00 Praha 4, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 25. března 2002, kterou uzavřely společnosti ITOCHU Corporation, se sídlem 5-1 Kita-Ayoama 2 cho-me, Minato-ku, Tokio, Japonsko a ITOCHU Austria GmbH, se sídlem Bösegasse 11, A-1010 Wien, Rakousko, na straně jedné jako prodávající a společnost KIA Motors Deutschland GmbH, se sídlem Weser-Ems-Strasse 2, 28309 Bremen, SRN, na straně druhé jako kupující, v jejímž důsledku získá společnost KIA Motors Deutschland GmbH, se sídlem Weser-Ems-Strasse 2, 28309 Bremen, SRN 100% obchodní podíl ve společnosti KIA Motors Czech spol s.r.o., se sídlem Leopoldova 2138, 140 00 Praha 4, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení ve smyslu přílohy vyhlášky č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy o převodu obchodního podílu a dalších informací poskytnutých účastníkem řízení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/02 ze dne 17. 04. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 25. března 2002, kterou uzavřely společnosti ITOCHU Corporation, Japonsko (dále jen "ITOCHU Corporation") a ITOCHU Austria GmbH, Rakousko (dále jen "ITOCHU Austria"), na straně jedné jako prodávající a společnost KIA Motors Deutschland GmbH, SRN (dále jen "KIA Motors Deutschland"), na straně druhé jako kupující. V důsledku této smlouvy získá KIA Motors Deutschland přímou kontrolu v KIA Motors Czech spol s.r.o., Praha 4 (dále jen "KIA Motors Czech") na základě získání 100% obchodního podílu v KIA Motors Czech.
Společnost KIA Motors Deutschland je ovládána společností KIA Motors Corporation, která je mateřskou společností holdingu. Skupina KIA Motors působí celosvětově jako výrobce, distributor a prodejce osobních a lehkých užitných motorových vozidel tovární značky KIA. Účastník řízení, společnost KIA Motors Deutschland, působí jako distributor těchto vozidel, dále provádí servis a prodej náhradních dílů na uvedená vozidla, na trhu Evropské unie.V České republice skupina KIA Motors Corporation nevlastní, ani nekontroluje žádné společnosti. Celosvětový obrat skupiny KIA Motors Corporation za poslední účetní období přesáhl Kč.
Činnost společnosti KIA Motors Czech zahrnuje distribuci a prodej nových motorových vozidel tovární značky Kia, servis a prodej náhradních dílu k vozidlům značky Kia v České republice. Společnost KIA Motors Czech prodává motorová vozidla zejména přes síť dealerů, přibližně 90% (prostřednictvím celkem 26 dealerů) a přibližně 10% automobilů je prodáváno v sídle společnosti.
Společnost KIA Motors Czech je před posuzovaným spojením kontrolována skupinou ITOCHU Corporation, jež působí jako nezávislý distributor vozidel, což je pouze jedna z mnoha obchodních aktivit této skupiny. Společnosti skupiny ITOCHU Corporation působí celosvětově jako obchodní společnosti zabývající se prodejem, distribucí, propagací, průzkumů trhů, atd. Celkový celosvětový obrat skupiny ITOCHU Corporation za poslední účetní období činil více než . Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů ve smyslu § 14 zákona přesahuje 5 miliard Kč za poslední účetní období, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
Společným předmětem podnikání obou spojujících se soutěžitelů je distribuce a prodej nových motorových vozidel tovární značky KIA. Součást této činnosti tvoří i poskytování servisu těchto vozidel a prodeje náhradních dílů, což však nijak neodlišuje tyto soutěžitele od ostatních subjektů zabývajících se distribucí a prodejem nových motorových vozidel, a s ohledem na doplňkový charakter k oběma hlavním činnostem (vztahující se výhradně ke značce KIA) proto poskytování těchto služeb není samostatných trhem ve smyslu zákona. Z hlediska vzájemné zastupitelnosti je však nutné odlišovat prodej osobních automobilů a prodej lehkých užitkových vozidel, které jsou z hlediska jejich použití a ceny vzájemně nezastupitelné.
Z věcného hlediska je tedy relevantní trh vymezen jako trh prodeje nových osobních automobilů a trh prodeje nových lehkých užitkových automobilů .
Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé, které během roku nepodléhají významným výkyvům. Geograficky jsou trhy vymezeny územím České republiky .
Společnost KIA Motors Deutschland působí v rámci společného trhu zemí Evropské Unie, přičemž na vymezených relevantních trzích České republiky přímo nepůsobí, proto zde nemá žádné tržní podíly. Tržní podíl společnosti KIA Motors Czech na trhu prodeje nových osobních automobilů dosáhl v roce 2000 hodnotu 0,53%, v roce 2001 hodnotu 0,19%. Na trhu lehkých užitkových automobilů dosáhl tržní podíl společnosti KIA Motors Czech v roce 2000 hodnotu 2,90%, v roce 2001 hodnotu 2,33%.
Skupina KIA Motors Corporation, která na základě držení 100% obchodního podílu vykonává kontrolu ve společnosti KIA Motors Deutschland, působí jako celosvětový výrobce a prodejce osobních a lehkých užitkových vozidel tovární značky Kia. Skupina Kia Motors Corporation se specializuje výhradně na výrobu a prodej nových vozidel této tovární značky. Společnost Kia Motors Czech není se skupinou KIA Motors Corporation před posuzovaným spojení majetkově propojena, z čehož vyplývá, že skupina Kia Motors Corporation před spojením nepůsobí na trhu České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost KIA Motors Czech je před posuzovaným spojením kontrolována skupinou ITOCHU Corporation, jež působí jako nezávislý distributor těchto vozidel, a žádný další subjekt se prodejem nových vozidel značky Kia v ČR nezabývá, lze učinit závěr, že počet soutěžitelů působících na relevantním trhu zabývajících se prodejem nových vozidel tovární značky KIA zůstane nezměněn, a proto se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá na žádném relevantním trhu v České republice.
Z hlediska konkurence na vymezených relevantních trzích lze konstatovat, že oba relevantní trhy jsou charakteristické silnou konkurencí na nabídkové i poptávkové straně, především v případě nabídky na trhu prodeje nových osobních automobilů. Způsob prodeje na relevantních trzích je zajišťován typický distribuční sítí regionálních dealerů, kteří jsou obvykle vertikálně propojeni s výrobci jednotlivých značek automobilů. Proto předmětné spojení, v jehož důsledku dojde k vertikální integraci společnosti KIA Motors Czech na skupinu výrobce automobilů této značky, není z hlediska charakteristiky vztahů v oblasti automobilového průmyslu výjimečným jevem. Na obou vymezených trzích již působí velké množství soutěžitelů a nedochází na nich k významných změnám (lze konstatovat, že převážná většina světových producentů v automobilovém průmyslu již v České republice působí).
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů jsou na relevantních trzích České republiky velmi nízké, dospěl Úřad k názoru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Celkově je možné konstatovat, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích se po realizaci spojení významně nezvýší a nedojde tak ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 3.5.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Holec
advokát,
AK Holec & partneři
Václavské náměstí 4
110 00 Praha 1