UOHS S083/2001
Rozhodnutí: OF/S083/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-General Electric Capital Corporation a Heller Financial, Inc.,
Účastníci General Electric Capital Corporation, 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927-9200, USA Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 30. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 119 KB


S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 83/01, zahájeném dne 21. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927-9200, USA, ve správním řízení zastoupená Tomášem Richterem, advokátem Advokátní kanceláře Allen & Overy, se sídlem Krakovská 9, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927-9200, USA a Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, ke kterému dochází na základě Smlouvy o spojení a plánu spojení, uzavřené dne 30. července 2001 mezi společností General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927-9200, USA, jako mateřskou společností, Hawk Acquisition Corporation, což je její 100% dceřiná společnost a společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, na základě které Hawk Acquisition Corporation učiní nabídku na převzetí veškerých kmenových akcií společnosti Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA a současně uzavře podpůrnou dohodu se společností Fuji Bank, Ltd. o odkupu 100 % akcií třídy B společnosti Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, představujících 52% podíl v této společnosti a 77 % hlasovacích práv tak, že po převzetí veškerých akcií společnosti Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA dojde podle Smlouvy o spojení a plánu spojení ke spojení Hawk Acquisition Corporation se společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, formou sloučení s tím, že Hawk Acquisition Corporation jako právnická osoba zanikne a General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927-9200, USA, získá přímou kontrolu nad společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 21. srpna 2001 na návrh společnosti General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927-9200, USA, zastoupené Tomášem Richterem, advokátem Advokátní kanceláře Allen & Overy, se sídlem Krakovská 9, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 83/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení dojde na základě Smlouvy o spojení a plánu spojení (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 30. července 2001 mezi společností General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927-9200, USA, jako mateřskou společností (dále jen "GE Capital"), Hawk Acquisition Corporation, což je její 100% dceřiná společnost a společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA (dále jen "Heller"), na základě které Hawk Acquisition Corporation učiní nabídku na převzetí veškerých kmenových akcií společnosti Heller a současně uzavře podpůrnou dohodu se společností Fuji Bank, Ltd. (člen finanční skupiny Mizuho, japonská korporace nabízející širokou škálu finančních služeb) o odkupu 100 % akcií třídy B (Class B Common Stock shares) společnosti Heller, představujících 52% podíl v této společnosti a 77 % hlasovacích práv. Po převzetí veškerých akcií společnosti Heller dojde podle Smlouvy ke spojení Hawk Acquisition Corporation se společností Heller formou sloučení s tím, že Hawk Acquisition Corporation jako právnická osoba zanikne a GE Capital získá přímou kontrolu nad společností Heller.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost GE Capital. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
listiny zakládající vznik spojení-Smlouva o spojení a plánu spojení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
informací o spojovaných společnostech,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisů z obchodních rejstříků,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/01 ze dne 12. září 2001. Ve stanovené lhůtě 7 dnů pro podání případných připomínek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných subjektů
General Electric Capital Corporation (GE Capital) je 100% dceřinou společností General Electric Company (dále jen "GE") a zároveň holdingovou společností pro divizi koncernu GE poskytující celosvětově diversifikované finanční služby. GE Capital je tvořena skupinou 24 firem poskytujících služby v oblasti správy majetku, finančních služeb, financování firem (středně velkých), specializovaného financování a specializovaných pojišťovacích služeb. GE Capital působí ve 47 zemích světa.
GE, mateřská společnost GE Capital, je koncernem zabývajícím se výrobou, technologiemi a poskytováním služeb, zejména výrobou leteckých motorů, elektrárenských zařízení, osvětlení, průmyslových a lékařských systémů, plastických hmot, zařízení sloužících k vysílání a dopravě a poskytování finančních a informačních služeb. GE je veřejnou společností, jejíž akcie drží velké množství akcionářů, v současné době žádný akcionář GE nedrží více než 5 % vydaných akcií. V České republice působí GE v oboru lékařských systémů (prostřednictvím GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.), poskytování software (prostřednictvím GE Fanuc Automation ČR, s.r.o.) a osvětlovací techniky (prostřednictvím GE Lighting, s.r.o.). Hlavní aktivity jsou však soustředěny na trh finančních služeb a zahrnují poskytování komerčního bankovnictví.
GE Capital je v ČR aktivní zejména na trhu bankovních, finančních a leasingových služeb prostřednictvím společností GE Capital Bank, a.s. (dále jen "GE Capital Bank"), GE Capital Leasing, a.s. a GE Capital Multiservis, a.s. Všechny tyto společnosti jsou vlastněny prostřednictvím holdingové společnosti GE Capital International Holdings Corporation, jež je dceřinou společností GE Capital.
GE Capital Bank je v současné době pátou největší bankou na trhu ČR, své služby zaměřuje zejména na soukromé osoby a malé a střední podniky. GE Capital Bank má úplnou bankovní licenci a další povolení poskytovat řadu finančních služeb. Podle bankovní licence a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, je oprávněna zejména poskytovat úvěry (krátkodobé i dlouhodobé), depozitní služby soukromým osobám, podnikům a veřejnému sektoru, přijímat vklady, investovat do cenných papírů na vlastní účet, obchodovat na vlastní účet, nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry, poskytovat bankovní informace, vykonávat směnárenskou činnost, výkon funkce depozitáře, poskytovat finanční makléřství. GE Capital Bank poskytuje také faktoringové služby (od 1. září 2001). Faktoring je financování pohledávek na základě jejich postoupení za účelem zajištění dostatečného provozního kapitálu pro klienty. Je jednou z možných zajištění financování provozního kapitálu (bankovní úvěr, rozšířený dodavatelský úvěr, úvěr vázaný na aktiva).
GE Capital Leasing, a.s. poskytuje leasingové služby podnikům a soukromým osobám na dopravní prostředky (osobní a nákladní auta) a jiná aktiva.
GE Capital Multiservis, a.s. poskytuje spotřebitelské úvěry soukromým osobám a dále keasingové služby podnikům a soukromým osobám na zboží odlišné od zboží, jež financuje GE Capital Leasing, a.s.
Kromě aktivit GE Capital jsou v České republice dále činné následující společnosti skupiny GE:
GE Medical Systems Česká republika, a.s., činná v oblasti výroby a prodeje lékařských přístrojů;
GE Medical Systems SA-organizační složka, s činností propagace a průzkumu trhu;
GE Fanuc Automation, ČR s.r.o., jež poskytuje softwarové technologie;
GE Lighting, s.r.o., činná v oblasti distribuce světelných zdrojů a armatur;
General Electric International Inc.-obchodní zastoupení, s konzultační činností a obstaravatelskými službami pro dceřinné společnosti GE v České republice;
GE Capital Information Technology Solutions, s.r.o.-v likvidaci, poskytování software a poradenskou činnost v oblasti výpočetní techniky.
Celkový celosvětový čistý obrat skupiny GE za poslední účetní období, to je za rok 2000, přesáhl hodnotu Kč.
Celkový čistý obrat, který skupina GE dosáhla na trhu České republiky za rok 2000 činil více jak Kč.
Heller Financial, Inc. (Heller) je komerční finanční společnost se sídlem v USA, jejíž aktivity zahrnují poskytování úvěrů provozního kapitálu, financování zařízení a leasing, financování toků hotovosti, financování proti ručení a úvěry malým podnikům.
V České republice je Heller aktivní pouze prostřednictvím společnosti O.B.Heller, a.s. (dále jen "O.B.Heller"). Ta je společným podnikem 50/50 ČSOB, a.s. a nizozemské společnosti NMB-Heller Holding N.V., jež je sama společným podnikem 50/50 společnosti ING a společnosti Heller. O.B.Heller je finanční institucí nebankovního typu a specializuje se na faktoring, na finančním trhu v České republice je činný od roku 1992. O.B.Heller kromě základního finančního produktu-faktoringu, poskytuje také služby související se správou pohledávek, vymáháním dluhů a přejímáním kreditního rizika. O.B.Heller založil v České republice v roce 1994 také společnost Eurincasso s.r.o., která se specializuje na vymáhání pohledávek po splatnosti.
Celkový čistý obrat, který společnost O.B.Heller dosáhla na trhu v ČR za rok 2000, činil cca Kč. ( ). O.B.Heller je obchodně spojen s mezinárodní sítí společností Heller International Group (ovládané společností Heller), které operují ve 20 zemích světa.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z činností spojovaných soutěžitelů a z činností společností kontrolovaných spojujícími se soutěžiteli.
Společnost Heller působí na trhu v ČR prostřednictvím společnosti O.B.Heller, poskytující faktoringové služby. GE Capital začala poskytovat faktoringové služby od začátku září 2001. Faktoring je jednou z forem financování provozního kapitálu a je to jediná činnost, kterou O.B.Heller vykonává a jež se překrývá s činností GE Capital.
Faktoring zjednodušeně představuje službu podniku, který postoupí některé nebo všechny faktury vystavené svým zákazníkům společnosti, jež zpětně poskytne podniku jednu nebo více z následujících služeb:
platbu předem na základě hodnoty faktur, které podléhají smlouvě o faktoringu,
inkasování faktur, evidenci postoupených faktur a vedení účetní knihy, což znamená správu pohledávek (odeslaných faktur), korespondence se zákazníky týkající se platby, zasílání faktur, příjem faktur a porovnání s účetní knihou, řešení platebních sporů a podávání platebních zpráv podniku o situaci prodeje a plateb,
úvěrové pojištění, které chrání klienta proti neschopnosti zákazníka uhradit faktury v daném termínu.
Jestliže jsou poskytnuty všechny tyto služby, pak jsou často označovány za "neregresivní" faktoring, nebo "pravý" faktoring. Tento typ faktoringu znamená zálohovou platbu prostřednictvím inkasování faktur s tím, že faktoringová společnost na sebe přebírá riziko platební neschopnosti zákazníka. Typ faktoringu, kde si klient nezvolí úvěrové pojištění (poskytnuté faktoringovou společností nebo třetí stranou jako pojistitelem úvěru) a zůstává tak odpovědným za zaplacení nezaplacených faktur faktoringové společnosti, se nazývá "represivní" faktoring (s postihem), nebo "nepravý" faktoring. Nejjednodušší forma faktoringu, většinou známa jako eskont faktur, znamená, že klient nemá zájem o úvěrové pojištění, vedení účetní knihy nebo o inkasování faktur, postoupí své pohledávky na faktoringovou společnost a získá tak zálohovou platbu. Klient dále nese odpovědnost za splacení částky obdržené předem, ke kterému zpravidla dochází prostřednictvím zaplacení daných faktur zákazníky klienta.
Obecně náklady klienta na faktoringové služby zahrnují dvě složky, provizi a úroky podle výše částky a doby, po kterou faktura zůstane nezaplacena. Provize, která zpravidla znamená poplatek za evidenci postoupených faktur nebo vedení účetní knihy, inkasování a úvěrové pojištění, se rovná procentuální části z celkové hodnoty postoupených faktur a činí cca 0,2 % až 2 %. Výše provize závisí na dohodnutém objemu pohledávek, jež budou postoupeny, na nákladech spojených s oceňováním úvěrového rizika klientových zákazníků a na dalších nákladech spojených s evidencí postoupených pohledávek a jejich inkasováním. (Pokud nejsou takové služby poskytovány, účtuje se "administrativní" poplatek.) Úroky ze zálohové platby jsou kalkulovány zpravidla procentuálně, nejčastěji o 1 %-3 % vyšší, než je základní sazba, což je úroková sazba bank.
V České republice nejsou vztahy mezi faktoringovými společnostmi a makléři či specializovanými účetními firmami zatím tak časté jako v některých zemích Evropy, kde faktoringové služby nabízejí finanční poradci. Tito poradci zváží finanční možnosti společnosti, posoudí její účetní rozvahu a požadované cash flow a určí tak nejvhodnější způsob financování. V případě zvolení faktoringu se zpravidla posuzuje několik nabídek od faktoringových společností a tyto "soutěže", hodnocené profesionálními poradci, působí jako silný konkurenční tlak v oblasti poskytování faktoringových služeb.
Společnosti obecně průběžně hodnotí svou potřebu provozního kapitálu a své finanční programy, což může znamenat změnu faktoringové společnosti, ukončení faktoringu (protože již nepotřebuje provozní kapitál proti svým pohledávkám), nebo přechod od faktoringu k jiné formě financování. Z tohoto důvodu je častá změna klientů faktoringových společností s tím, že typický faktoringový vztah trvá cca jeden až dva roky.
Vzhledem k relativně vyššímu riziku spojenému s ekonomickou situací České republiky v porovnání s vyspělými zeměmi Evropy, zaměřují se faktoringové společnosti v ČR na regresivní faktoring, kde společnost klienta dále nese odpovědnost za to, že zákazník zaplatí faktoringové společnosti příslušné faktury.
Společnost O.B.Heller poskytuje většinou regresivní financování pro klienty, kteří splňují kritéria:
minimální obrat v rámci plánované faktoringové spolupráce je cca 20 milionů Kč,
obrat tvoří větší počet zákazníků,
poměr pohledávek za žádným ze zákazníků nepřesahuje 20 % celkového objemu postoupených pohledávek.
Tyto kritéria mají všechny subjekty poskytující v ČR faktoringové služby podobné. Vzhledem ke skutečnosti, že faktoring je specifická služba vázaná na splnění určitých podmínek ve vztahu k faktoringové společnosti a vykazuje odlišnosti od ostatních služeb komerčního financování (byť je založena na úvěrech a poskytování finančních prostředků), a s ohledem na skutečnost, že společnost O.B.Heller poskytuje v České republice pouze faktoringové služby, vymezil Úřad relevantní trh jako trh faktoringových služeb .
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Oba soutěžitelé působí na celém území České republiky. Relevantní geografický trh je vymezen územím České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými opakujícími se službami (dodávkami) po celý kalendářní rok. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000 s přihlédnutím k předchozím letům 1999 a 1998.
Podíl spojovaných soutěžitelů na relevantním trhu
Společnosti, působící na trhu České republiky, vytvořily v říjnu roku 2000 Sdružení faktoringových společností České republiky. Odhad celkové velikosti faktoringového sektoru v ČR byl v roce 2000 cca Kč a v roce 1999 činil cca Kč.
Významné faktoringové společnosti v České republice jsou vlastněny významnými bankovními institucemi, nebo jsou s nimi propojeny. Velké české banky jsou aktivní v oblasti faktoringu buď přímo, například Raiffeisenbank, a.s. či GE Capital Bank, a.s., nebo prostřednictvím plně vlastněných faktoringových společností, jako je například ČS Faktoring a.s., kde je vlastníkem Česká spořitelna a.s., získaná v privatizaci rakouskou Erste Bank Sparkassen; Faktoring KB, a.s., kde vlastníkem je Komerční banka, získaná francouzskou Société Générale; a Union Invest Capital, a.s., převzatá slovinskou bankou. Společnost O.B.Heller je společným podnikem (jak bylo popsáno v jedné předchozí části tohoto rozhodnutí), tak jako společnost Transfinance, a.s., což je společný podnik Intermarket Factoring Bank AG (Rakousko) a BRE Bank SA (Polsko).
Dle objemu faktoringu, který vyjadřuje peněžní hodnotu faktur, které prošly faktoringovou společností, je největší faktoringovou společností na trhu v ČR O.B.Heller s cca podílem. Druhou největší společností je Transfinance, a.s. s podílem. Další významnou společností je CS Faktoring, a.s. s podílem, následován společností Factoring KB, a.s. s podílem přes Pátou největší společností je Union Capital Invest a.s. s téměř podílem na trhu. Pořadí těchto společností bylo stejné i za rok 1999 s tím, že i procentní podíly byly podobné. Objem dosahovaný jednotlivě soutěžiteli v roce 1999 byl ve vztahu k jejich dosahovanému objemu za rok 2000 o cca 10-25 % nižší.
Společnost GE Capital poskytuje faktoringové služby od září 2001. Do jednoho roku od zahájení poskytování těchto služeb má GE Capital Bank , což by podle odhadu GE Capital Bank mělo vytvořit obrat z faktoringových služeb ve výši Kč a zajistit tak v roce 2002 cca .
Kromě uvedených společností působí na trhu ještě další menší soutěžitelé nabízející faktoringové služby jako součást svého podnikání. Úřad pro stanovení podílu nejvýznamnějších soutěžitelů na trhu faktoringu nebral podíly těchto subjektů v úvahu, neboť se jedná s ohledem na velikost uvedených soutěžitelů o nevýznamné podíly.
Vzhledem k rostoucí tendenci velikosti trhu faktoringu s přihlédnutím k dalším významným účastníkům soutěže na tomto trhu v ČR lze předpokládat, že konkurenční prostředí na českém faktoringovém trhu se bude dále rozvíjet a odrážet tak více situaci na vyspělých trzích některých evropských zemí.
Faktoring se tradičně poskytuje na národní bázi. Faktoringové společnosti mohou poskytovat takzvaný "importní" nebo "exportní" faktoring. Importní faktoring znamená, že společnost v jedné zemi poskytuje faktoring na základě subdodavatelské smlouvy faktoringové společnosti v jiné zemi, týkající se pohledávek klienta faktoringové společnosti v této jiné zemi za dlužníky, kteří se nacházejí v původní zemi. Mezi faktoringovou společností v původní zemi a klientem není žádný vztah. Exportní faktoring by představoval opačnou situaci.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčeného trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Heller poskytuje faktoringové služby v ČR prostřednictvím společnosti O.B.Heller a prodává své služby klientům zejména prostřednictvím přímého marketingu, ale do jisté míry i prostřednictvím banky ČSOB, a.s., kdy využívá její sítě poboček. GE Capital poskytuje faktoringové služby v ČR prostřednictvím GE Capital Bank, pomocí svých komerčních prodejců a standardních bankovních postupů.
Pro klienta je obecným kritériem pro volbu faktoringové společnosti cena ve smyslu provize a úrokového rozpětí. Cena závisí na úvěrovém riziku, typu služby, převažujících základních úrokových sazbách, které jsou účtovány za jiné formy půjček a v některých případech na objemu faktoringu. Bude také záviset na požadavku zákazníka na pojištění úvěru nebo správy pohledávek. Jestliže se klient rozhodne využít faktoringu jako prostředku k získání provozního kapitálu, je při výběru veden mimo ceny také kvalitou služeb a ochotou k financování na úrovni, kterou požaduje. Klienti mohou vzhledem ke krátkodobým kontraktům, uzavíraným mezi klientem a faktoringovou společností zpravidla na 1 až 2 roky s tím, že nejsou výjimkou smlouvy s trváním 60-120 dnů, snadno přecházet k jiným faktoringovým společnostem. Vzhledem ke skutečnosti, že většina faktoringových společností nabízí stejné faktoringové služby, existuje relativně malý prostor pro diferenciaci produktů a faktoringové společnosti musí soutěžit v oblasti cen a kvality poskytovaných služeb.
Faktoringové společnosti jsou nejen v České republice vlastněny velkými bankami, což jim dává možnost přístupu k sítím mateřských společností, přístupu k zákazníkům a informacím o úvěrových rizicích, které jsou důležité pro podnikání v oblasti faktoringu. Tento přístup bude u spojovaných soutěžitelů navýšen možností získání informací nejen o klientech O.B.Heller, ale i o klienty ČSOB, a.s., čímž může být jejich pozice posílena.
Vstup na trh faktoringových služeb není obecně složitý a nejsou pro něj žádné významné překážky z hlediska nutných výdajů. Obvykle vyžaduje přístup k finančnímu kapitálu, systém informačních technologií a kvalifikovaný personál. Přístup ke kapitálu na financování přijatelného podnikatelského záměru je široce dostupný z různých zdrojů, včetně bankovních úvěrů, kapitálových fondů a přímých investorů. Využití elektronického přenosu dat mezi faktoringovou společností a klientem významně snižuje čas a náklady na monitorování a vedení klientovy knihy odeslaných faktur. Kromě výše uvedených předpokladů je nutný přístup k distribučním kanálům. Toho lze dosáhnout přímým marketingem a prostřednictvím referencí od bank, makléřů a jiných obchodních poradců.
Na faktoring se nevztahují žádná práva duševního vlastnictví. V České republice je podmínkou živnostenský list na volnou živnost "faktoring" a "faktoringové operace". Výzkum a vývoj není podstatným rysem poskytování faktoringových služeb. Za poslední období deseti let došlo k rozšíření typů faktoringových služeb pro klienty přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti faktoringu v oblasti komerčního financování.
Pro vstup na trh faktoringových služeb neexistují překážky bránící soutěžitelům v tomto oboru podnikat. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, pro jejichž splnění mají největší předpoklady zvláště finanční instituce, a s ohledem k rychlému růstu tohoto trhu je pravděpodobné, že na trh faktoringových služeb vstoupí noví soutěžitelé, zvláště z řad bank působících na trhu v ČR, což dokládá i vstup GE Capital Bank nově poskytovanou službou a delší přítomnost společnosti Raiffeisenbank, a.s. na tomto trhu.
Úřad vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích a zvláště k tržním podílům ostatních soutěžitelů na trhu faktoringových služeb, s přihlédnutím k jejich finanční síle, konstatuje, že posuzované spojení nepovede ke vzniku dominantního postavení spojovaných soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu.
Právní rozbor
Posuzovaným spojením soutěžitelů bude podíl společnosti GE Capital na trhu faktoringových služeb navýšen o podíl společnosti O.B.Heller, neboť převodem akcií bude kontrola nad společností Heller získána společností GE Capital. Tržní podíl nabývajícího soutěžitele na relevantním trhu byl, vzhledem k nedávnému vstupu na tento trh, nulový a spojením vzroste nad 30 %.
Ke spojení dochází na základě Smlouvy o spojení a plánu spojení, kdy jeden podnikatel získá možnost přímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, což znamená spojení podniků ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Vzhledem k celkovým čistým obratům spojovaných soutěžitelů dosažených za poslední účetní období na trhu České republiky (resp. vzhledem k součtu těchto obratů) dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Na základě výše uvedených údajů Úřad konstatuje, že na vymezeném relevantním trhu v současné době existuje dostatečná úroveň hospodářské soutěže.
Posuzovaným spojením dojde ke snížení počtu soutěžitelů, ale vzhledem k tržní síle spojených soutěžitelů, tržní síle dalších konkurentů působících na vymezeném relevantním trhu a s ohledem na tržní podíly jak spojovaných soutěžitelů tak jejich konkurentů, nebude mít posuzované spojení za následek podstatné narušení soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Tomáš Richter
advokát
Advokátní kancelář Allen & Overy
Krakovská 9
110 00 Praha 1
PM : 30.10.2001