UOHS S083/2000
Rozhodnutí: VO4/S083/00 Instance I.
Věc Možné zneužití dominantního postavení podle § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci PYROSERVIS a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 196 KBČ.j.:
S 83/00-83/01-220
V Brně dne
16. 3. 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 29.11. 2000 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve věci možného porušení § 9 odstavce 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, s účastníkem řízení, kterým je společnost PYROSERVIS a.s., se sídlem Kolčavka 5, PSČ 190 00 Praha 9, IČO 00570061, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 15.3.2001 JUDr. Lubošem Chalupou, advokátem (v substituční plné moci mgr. Petrem Zapletalem), AK Praha 1, Senovážné nám. č. 24, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení vedené s účastníkem řízení společností PYROSERVIS a.s., se sídlem Kolčavka 5, PSČ 190 00 Praha 9, IČO 00570061, ve věci možného porušení § 9 odstavce 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 29. 11. 2000 z vlastního podnětu správní řízení se společností PYROSERVIS a.s. (dále jen "Pyroservis") ve věci možného porušení § 9 odstavce 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodář­ské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"). Možné porušení zákona úřad spatřoval v podezření na uplatňování rozdílného přístupu za strany účastníka řízení vůči soutěžitelům ucházejícím se o certifikaci dílny, která je nezbytným předpokladem pro provádění oprav a periodických revizí hasicích přístrojů výrobce Neuruppin, v odmítnutí proškolení některých soutěžitelů k provádění kontrol hasicích přístrojů téhož výrobce bez objektivně ospravedlnitelného důvodu a dále v udělování dokladu opravňujícího ke kontrolám hasicích přístrojů téhož výrobce ve smyslu § 3 odst. 2 vyhl. č. 21/1996 Sb., s platností na dobu kratší než tři roky (např. na 4 měsíce) bez objektivně ospravedlnitelného důvodu, příp. též v nepřiměřeném zkrácení doby trvání tohoto osvědčení bez objektivně ospravedlnitelného důvodu (viz str. 1 a 332 spisu). Šetření v uvedené věci bylo zahájeno na základě podnětů soutěžitelů Vladimíra Hábla, Josefa Kvapilíka a společností ESTO Cheb s.r.o. (dále jen "Esto") a WITRA spol s r.o. (dále jen "Witra")-viz spis P 322/00. Zjištěné skutečnosti a důkazy:
Společnost Pyroservis byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30.10.1990. Předmětem jejího podnikání je zámečnictví, výroba těsnění, kontrola a servis protipožárních zařízení, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a dále revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyn. Představenstvo Pyroservisu je tříčlenné, jeho předsedkyní je v současné době Helena Pekarová, místopředsedou Stanislav Malec a členem představenstva Michal Pekar. Dozorčí rada je také tříčlenná. Majoritní podíl akcií drží ...
Společnost Pyroservis podniká v oblasti požární ochrany, a to zejména na základě smluvní spolupráce se společností Feuerlöschgeräte GmbH Neuruppin (dále jen "FLN Neuruppin"). FLN Neuruppin je německá společnost, vyrábějící hasicí přístroje. Výrobce hasicích přístrojů je ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb. (dále jen "vyhláška"), kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, oprávněn stanovit jednak postupy, podle kterých mohou být prováděny kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů (dále jen "HP") jeho produkce a dále též provádět školení, přezkoušení a vydávání dokladů opravňujících soutěžitele (servisní techniky) vykonávat uvedené činnosti. V rámci svého oprávnění stanovit postupy pro provádění oprav a plnění HP vydal německý výrobce koncem r. 1997 zásady upravující požadavky na vybavení servisních dílen v nichž mají být prováděny opravy a periodické zkoušky HP jeho produkce podle postupů jím stanovených. Osvědčování a vydávání "certifikátů", že dílna splňuje stanovené požadavky výrobce přenesl FLN Neuruppin smluvně na Pyroservis a rovněž tak provádění školení, přezkoušení a vydávání dokladů opravňujících soutěžitele provádět kontroly, opravy a periodické zkoušky HP. Rozsah oprávnění Pyroservisu je upraven ve smlouvách uzavřených mezi oběma subjekty-"Smlouva o školení a vzdělávání servisních techniků" ze dne 17.9.1993, "Doplnění smlouvy opravňující provádět školení" ze dne 2.1.1996 a "Potvrzení o prodloužení smlouvy-upřesněná ustanovení smlouvy pro rok 2000" ze dne 16.8.1999 (str. 422 a násl. spisu). Uvedené služby poskytuje Pyroservis samostatně tak, aby naplnil podmínky stanovené výrobcem.
Společnost Pyroservis také svými vlastními pracovníky provádí kontroly, opravy a periodické zkoušky HP zn. Neuruppin, ovšem jen v omezeném rozsahu. Je rovněž jedním ze smluvních dodavatelů HP Neuruppin na tuzemský trh.
Kromě Pyroservisu provádí školení pro účely kontrol HP Neuruppin a pro účely provádění jejich oprav i společnost Feuerlöschgeräte Neuruppin CZ s.r.o. (dále jen "FLN CZ"), dceřinná společnost německého výrobce, avšak ta jen pokud jde o soutěžitele, kteří jsou smluvními distributory HP Neuruppin (kromě FLN CZ je to 5 společností-označovaných jako tzv. přímí partneři).
Systém provádění školení, přezkušování a udílení oprávnění společností Pyroservis se na základě rozhodnutí FLN Neuruppin provádí v současné době ve dvou základních okruzích. Jednak je to školení pro osoby, které mají zájem vykonávat kontroly HP ve smyslu § 3 odst. 5 vyhlášky, a to dva druhy školení : Pro zájemce, kteří dosud na kontroly HP Neuruppin školeni nebyli je to "Základní kurz servisních techniků hasicích přístrojů produkce FLN Neuruppin " a pro zájemce, kteří již základní kurz absolvovali, avšak jejich oprávnění končí platnost je to tzv. "Doplňovací kurz servisních techniků hasicích přístrojů produkce FLN Neuruppin " . Oba tyto kurzy se liší jednak v šíři obsahu (základní kurz je poskytován v rozsahu 60 hodin, doplňovací v rozsahu 16 hodin) a dále v ceně (základní kurz Kč, doplňovací Kč). Každý kurz je ukončen testem, po jehož úspěšném složení by zájemce měl obdržet doklad (nazývající se osvědčení), opravňující jej ke kontrolám HP ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky (dále jen "oprávnění ke kontrolám"). Dle vyhlášky servisní technik, mající zájem provozovat kontrolní činnost, je povinen se uvedeného školení zúčastnit jednou za tři roky. Pro přihlášení do kurzu je nutné zaslat Pyroservisu přihlášku a nejpozději do dne zahájení kurzu uhradit jeho cenu.
Za účelem "zlepšení kvalitativní úrovně kontrol hasicích přístrojů, ochrany dobrého jména a oprávněných zájmů výrobce i ochrany zájmů uživatelů hasicích přístrojů" byly dne 31.8.2000 vydány společností Pyroservis tzv. Zásady pro udělování oprávnění ve smyslu § 3 vyhlášky MV ČR č. 21/1996 Sb. na kontroly hasicích přístrojů z produkce FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH (dále jen "Zásady pro udělování oprávnění na kontroly"-str. 323 spisu). Uvádí se v nich, že zkušenosti ukázaly značné kvalitativní rozdíly při provádění stanovených kontrol a periodických zkoušek HP, což může vést k poškození spotřebitele. Proto budou vydávána oprávnění osobám s přihlédnutím k dále zde uvedeným kritériím (osobám u nichž nebyly zjištěny nedostatky v kvalitě a stanovených náležitostech kontrol či periodických zkoušek HP, které v minulosti dodržovaly technické podmínky výrobce pro servis HP, které zajišťují periodické zkoušky HP prostřednictvím oprávněných osob a další).
Druhým okruhem školení je školení pro provádění dílenských zkoušek, tzv. "Nástavbový kurz pro provádění dílenských zkoušek" . Oprávněnost provádět toto školení vyplývá rovněž z § 3 odst. 2 vyhlášky. Kurz je určený pro pracovníky tzv. certifikovaných servisních dílen, provádějících periodické zkoušky, vnitřní prohlídky hasicích přístrojů, jeho opravy a plnění. (Pozn.: V § 3 odst. 6 vyhlášky je stanoveno, v jakých časových intervalech-jedenkrát za tři roky apod. je nutné nechat každý hasicí přístroj dílensky prozkoušet a případně provést opravu). Zájemce o proškolení musí být již držitelem oprávnění ke kontrolám.
Obdobné školení, jaké poskytuje společnost Pyroservis tzv. oprávněným osobám k provádění kontrol (oprav a periodických zkoušek) HP Neuruppin, poskytuje každý výrobce pro HP své produkce (příp. jím pověřená osoba).
Ke zvýšení požadavků na kvalitu servisu a udílení certifikací přistoupil FLN Neuruppin na konci roku 1997. Dne 8.12.1997 byly vydány tzv. " Zásady udělování povolení pro servisní dílny na vykonávání periodických zkoušek přístrojů z produkce FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH v České republice" (Certifikát pro dílenské zkoušky) (dále jen "Zásady pro certifikaci" viz str. 51 spisu P 322/00). Přílohy k Zásadám pro certifikaci tvoří Technologické vybavení dílny pro periodické zkoušky hasicích přístrojů FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH (dále jen "Příloha k zásadám") . Cílem je vytvoření systému, kdy dílenské opravy a periodické zkoušky budou prováděny pouze v dílnách, které vlastní technologické vybavení dle Přílohy k zásadám a budou tak schopny plnit na požadované úrovni stanovené postupy výrobce pro opravy a periodické zkoušky HP. Pyroservis (v zastoupení výrobce) ověří, zda vybavení dílny splňuje požadavky výrobce dle zásad pro certifikaci a vydá o tom soutěžiteli pro jeho dílnu osvědčení nazvané certifikát. Tím má být zajištěno, že dílenské práce nebudou prováděny v nevyhovujícím prostředí, s nevyhovujícím vybavením, které mohou v konečném důsledku ohrozit funkčnost HP po dobu jeho životnosti. Podmínky pro udělení certifikace vyplývají z uvedených Zásad pro certifikaci a Příloh k zásadám. Po obdržení certifikace musí být dále provedeno proškolení pracovníků dílny v nástavbovém kurzu pro provádění dílenských zkoušek, po jehož úspěšném ukončení je jim vydáno oprávnění k provádění oprav a periodických zkoušek HP Neuruppin ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky (dále jen "oprávnění k opravám"). Výrobce jako součást podmínek dílny vyžaduje personální vybavení dílny alespoň třemi pracovníky.
Společnost Pyroservis dále pro FLN Neuruppin vykonává kontrolu kvality provádění kontrol, oprav a plnění HP Neuruppin. K této činnosti je výrobce oprávněn dle § 3 odst. 10 vyhlášky. Dle tohoto ustanovení může výrobce v případě zjištění závažných nedostatků oprávněné osobě odebrat oprávnění ke kontrolám nebo oprávnění k opravám HP. Také toto své oprávnění provádět kontrolní činnost přenesl FLN Neuruppin na Pyroservis.
Ve správním řízení se úřad zaměřil na zjištění, jaké byly podmínky pro certifikování dílenského servisu a zda při certifikaci dílen postupoval Pyroservis vůči všem soutěžitelům za rovných podmínek. Dále se úřad zaměřil na problematiku poskytování školení na kontroly HP a vydávání oprávnění k této činnosti, a to-z jakých důvodů nebyli proškoleni někteří soutěžitelé a z jakých důvodů a kolika soutěžitelům bylo uděleno oprávnění na časově omezenou dobu (kratší než 3 roky); dále, zda byla postupem Pyroservisu způsobena uvedeným soutěžitelům újma.
V průběhu správního řízení došlo dvakrát k přerušení řízení, a to rozhodnutím č.j. S 83A/00-93/01-240 ze dne 26.1.2001 a č.j. S 83B/00-212/01-240 ze dne 14.2.2001. V obou případech požádal o přerušení řízení účastník z důvodu časové náročnosti vyhledání a shromáždění informací potřebných zejména k objektivizaci úřadem zjištěných skutečností. Vzhledem k nutnosti posoudit dopad předložených důkazů na předmět správního řízení souhlasil předseda úřadu s prodloužením lhůty pro vydání rozhodnutí o 15 dnů.
Udělování certifikací:
V minulosti měl Pyroservis cca od roku 1994 uzavřeny tzv. servisní smlouvy s řadou soutěžitelů, na základě nichž byly prováděny kontroly HP a některými soutěžiteli také opravy a periodické zkoušky. Po účinnosti vyhlášky č. 21/1996 Sb., která přinesla výrobcům HP určitá oprávnění (viz § 3 odst. 2 a odst. 10 vyhlášky), stanovil FLN Neuruppin nové zásady pro provádění oprav HP (Zásady pro certifikaci vč. Přílohy k zásadám) s cílem zvýšit a trvale kontrolovat kvalitu prováděného servisu hasicích přístrojů (neboť se významně podílí na funkčnosti a bezpečnosti hasicích přístrojů po celou dobu jejich životnosti). V průběhu posledního čtvrtletí roku 1997 proto Pyroservis vypověděl všem svým smluvním partnerům smlouvy (s půlroční výpovědní lhůtou) a informoval je, že si mohou dle nových zásad výrobce vybavit dílnu a ucházet se o její certifikaci (opravy v té době provádělo dle sdělení účastníka řízení přes soutěžitelů). Jednotliví soutěžitelé, kteří měli zájem dál provádět opravy a plnění hasicích přístrojů, podávali Pyroservisu své žádosti postupně od konce roku 1997 (k tomu účelu doplňovali vybavení svých dílen dle požadavků výrobce) a sjednávali si termín pro kontrolu, zda dílna těmto požadavkům odpovídá. Po smluvení termínu byla provedena zástupcem Pyroservisu certifikační prohlídka, o jejímž průběhu byl sepsán tzv. "Záznam o průběhu certifikace servisní dílny pro provádění periodických zkoušek HP FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH" (dále jen "záznam o certifikaci" nebo "záznam o průběhu certifikace"). Jde o předtištěnou formu tiskopisu, ve kterém byl k jednotlivým požadavkům vybavení dílny dle přílohy k Zásadám pro certifikaci vyplňován skutečně dosažený stav (stav vedení dokumentace, dále zda dílna měla požadované vybavení, např. zařízení na zkoušku pevnosti hadic, tlakovací zařízení do 3 MPa a další). Po provedení prohlídky byl podepsán oběma stranami (str. 64 a násl. spisu). Jak vyplývá z údajů předložených účastníkem řízení, v případě žadatelů, kteří certifikaci obdrželi, byla lhůta mezi podáním žádosti o certifikaci a dnem provedené první prohlídky ve většině případů do šesti měsíců. V závěru záznamu byl vždy nesplněný požadavek konstatován, a to buď s uvedením lhůty pro odstranění, nebo byla pouze stanovena povinnost jej odstranit. (Pozn. V současné době je certifikováno pro opravy a plnění/periodické zkoušky HP Neuruppin na trhu celkem 37 soutěžitelů.
V případě soutěžitele Josefa Kvapilíka byla konečná žádost o certifikaci zaslána Pyroservisu dne 3.9.1998. Dne 15.10.1998 sdělil Pyroservis, že prohlídka se uskuteční dne 17.11.1998, což se také stalo. Byl pořízen záznam o průběhu certifikace (str. 197 spisu), následně podepsaný oběma stranami. Z něj vyplývá, že dílna nebyla vybavena zcela v souladu se Zásadami pro certifikaci. Dne 5.1.1999 zaslal Pyroservis J. Kvapilíkovi sdělení, že vzhledem k nesplnění požadavků na dokumentaci a vybavenost dílny je jeho žádost o certifikaci vyřazena z evidence. J. Kvapilík reagoval další žádostí, ve které společnosti Pyroservis sděloval odstranění nedostatků a opětovně žádal o udělení certifikace (příp. o prohlídku). Na tuto žádost již Pyroservis nereagoval. V průběhu řízení poukazoval Pyroservis zejména na skutečnost, že dle jeho zjištění J. Kvapilík ani v době další žádosti o prohlídku dílny nevlastnil živnostenský list na živnost vázanou, požadovaný v Zásadách pro certifikaci. O této skutečnosti byli soutěžitelé dle Pyroservisu informováni již na školení k provádění kontrol, dále byli na tento požadavek upozornění též dopisem z 19.1.2000 (str. 36 spisu P 322/00). Úřad ověřil, že tento soutěžitel skutečně dosud nemá živnostenský list pro živnost vázanou (a tento požadavek není splněn ani jiným pracovníkem dílny).
Soutěžitel Vladimír Hábl požádal o udělení certifikace 2.12.1997. Dle sdělení Pyroservisu proběhla první prohlídka dne 1.3.1998, o jejímž průběhu však nebyl pořízen protokol. Svědek Hábl uskutečnění této prohlídky popíral, účastník řízení jako důkaz svého tvrzení předložil kopii cestovního příkazu ke služební cestě Ing.Pekara (v té době předsedy představenstva Pyroservisu) do Ústí nad Labem (místa shodného s místem výkonu činnosti V. Hábla). Úřad konstatuje, že z uvedeného podkladu vyplývá přítomnost Ing.Pekara v Ústí nad Labem, nikoli však jeho návštěva dílny V. Hábla. Úřad proto považuje za prokázanou pouze existenci certifikační prohlídky, která proběhla dne 18.11.1998. O této prohlídce již byl pořízen v souladu se Zásadami pro certifikaci písemný záznam (str. 207 spisu). Z bodu 5 záznamu o certifikaci (tj.-zhodnocení technického a technologického povinného vybavení dílny) vyplývá, že nevyhovuje 10 z 11 požadavků a certifikace proto udělena nebyla. Dopisem ze dne 5.1.1999 bylo rovněž tomuto soutěžiteli oznámeno vyřazení jeho žádosti o certifikaci z evidence pro nesplnění podmínek výrobce (obdobně jako p. Kvapilíkovi, s upozorněním, že při provádění periodických zkoušek mimo certifikované dílny bude tato činnost považována za neoprávněný zásah do funkčnosti a bezpečnosti výrobku ve smyslu platných předpisů). Dne 9.7.1999 sdělil V. Hábl písemně společnosti Pyroservis, že dílnu dovybavil a žádal o další prohlídku. Ta se již i přes opakované telefonické urgence neuskutečnila, takže certifikace nebyla udělena. K tomu Pyroservis jako důvod uvedl, že V. Hábl dostal možnost naplnit požadavky vyplývající ze Zásad pro certifikaci (které mu byly zaslány) a tu nevyužil (dílna měla řadu nedostatků). Dalším uváděným důvodem byl Pyroservisem zjištěný nízký odběr náhradních dílů. Při certifikační prohlídce dne 18.11.1998 uvedl V. Hábl v bodě 4 záznamu o certifikaci jako svého dodavatele náhradních dílů pro hasicí přístroje zn. Neuruppin (dále jen "HP") společnost Hastex & Haspr s.r.o., Pardubice. Pyroservis uvedl, že ověřil objem nákupů náhradních dílů V. Hábla u této společnosti a zjistil vzhledem k odpovídajícím odběrům typových štítků nízký odběr ostatních náhradních dílů v letech 1997-1999. V r. 2000 (do konce října) odběr žádný (podklady viz str. 408, 409 spisu). Při výslechu u úřadu V.Hábl potvrdil, že dne 20.3.2000 písemně sdělil Pyroservisu, že si bude provádět opravy i periodické zkoušky sám. Poukazuje v dopisu, že v době jeho opakovaných a marných žádostí o novou prohlídku dílny Pyroservis certifikoval v Ústí n.L. jinou dílnu a rovněž oznamuje, že bude provádět periodické zkoušky bez certifikátu Pyroservisu (kopie dopisu str. 44 spisu P 322/00). Žádost o certifikaci a doklady k ní si z Pyroservisu posléze odvezl. K dotazu úřadu, jaké finanční prostředky vynaložil na dovybavení dílny po první certifikační prohlídce V. Hábl sdělil, že pořídil vybavení v tomto období orientačně cca do 50 tis. Kč, s tím, že cit.: "Bez ohledu na firmu Pyroservis, a.s. a její Zásady pro udělování certifikací (za účelem dosažení vysoké kvality práce a bezpečnosti výrobků, avšak s ohledem na rozvoj mé firmy, mého dobrého jména mezi zákazníky, s ohledem na služby, které chci poskytovat na co nejvyšší úrovni a za co nejnižší ceny), s ohledem na další výrobce jiných hasicích přístrojů a jejich požadavky postupně investuji do dalších zařízení a úprav, které moji práci zjednoduší, zrychlí, zlevní apod." (str. 443 spisu). K problematice újmy způsobené tímto jednáním úřadu sdělil, že nemůže říci, že by z důvodu neudělení certifikace Pyroservisem přišel o nějaké zákazníky, neví však kolik potenciálních zákazníků se na něj neobrátilo z důvodu nekalosoutěžního působení konkurenční certifikované firmy (str. 335 spisu).
Společnost Esto o certifikaci požádala v prosinci roku 1997. Vzhledem k tomu, že měla pochybnosti o nezaujatosti společnosti Pyroservis, požádala zároveň o certifikaci i Feuerlösgerate GmbH, organizační složka (pozn. mezi Pyroservisem a touto organizační složkou není žádné kapitálové či personální propojení). Zástupce organizační složky Ing. Jiří Pospíšil byl také u prohlídky přítomen, spolu se zástupcem Pyroservisu a zástupcem výrobce FLN Neuruppin Dr.Krügrem ze SRN. Prohlídka proběhla dne 30.3.1998 a byl o ní pořízen záznam, který podepsal Ing.Pospíšil a zástupce Pyroservisu; naopak není podepsán zástupcem Esto (záznam byl poslán poštou a zástupce Esta s ním nesouhlasil). Záznam o certifikaci (str. 219 spisu) konstatuje, že dílna nesplňuje zásady dané výrobcem a o dílenských zkouškách nejsou vedeny stanovené záznamy (v bodu 5 záznamu vyhověly z 11 požadavků pouze 2-3 požadavky). Ředitel Esto byl vyslechnut jako svědek; uvedl, že se po provedení prohlídky domnívali, že je vše v pořádku (str. 215 spisu). Dne 21.5.1998 zaslal Ing.Pospíšil jako zástupce Feuerlosgerate GmbH, organizační složky, společnosti Esto oznámení o odmítnutí udělení certifikace (str. 217 spisu) z důvodu, že nebyly splněny všechny stanovené podmínky. K případné újmě z důvodu neudělení certifikace svědek uvedl, že jim vznikají fin. ztráty, neboť se pro nedostatek osvědčení ke komplexnímu servisu HP nemohou účastnit žádných výběrových řízení na servis HP Neuruppin. K tomu úřad konstatuje, že o certifikaci rozhodoval jiný subjekt, nežli Pyroservis jako účastník tohoto řízení.
V případě soutěžitele WITRA spol s r.o. (dále jen "Witra") došlo k podání žádosti o certifikaci dne 27.1.1998, prohlídka proběhla 21.2.1998. Opět byl vyhotoven Záznam o certifikaci, podepsaný oběma stranami (viz str. 288 spisu). Vyplývá z něj řada nedostatků v dokumentaci a ve vybavení dílny; v bodu 5 záznamu o certifikaci z 11 požadavků nevyhovělo 8. Na závěr je uvedeno konstatování, že "V současné době vybavení dílny neodpovídá požadavkům zásad pro certifikaci dílen vydaných FLN. Dle vyjádření zástupce fy Witra spol. s r.o. je předpoklad uvedení dílny do souladu s požadavky do 30.4.1998." Jak uvedl svědek J.Tvarůžek (který je jednatelem společnosti Witra), následně byly zjištěné nedostatky odstraněny a vybavení dílny uvedeno do souladu s příslušnými požadavky. Sdělili to Pyroservisu dopisem ze dne 20.4.1998, ve kterém zároveň žádali o další certifikační prohlídku. Na to reagoval Pyroservis dopisem ze dne 2.6.1998, kterým společnosti Witra sdělil: "po provedeném komplexním posouzení Vám nebyla ve smyslu vyhlášky č. 21/1996 Sb. a Zásad udělování povolení udělena autorizace-oprávnění k této činnosti .z důvodu, že Vámi nebyly splněny všechny podmínky stanovené výrobcem. Ačkoli to nemělo podstatný význam pro konečné rozhodnutí o neudělení povolení k výše uvedené činnosti nebylo možné rovněž přehlédnout, že jste ve stejném oboru nositelem garance jiné značky." Společnost Witra následně dne 12.6.1998 zaslala Pyroservisu dopis nazvaný "Odvolání proti zamítnutí žádosti o certifikaci dílny", na který Pyroservis písemně nereagoval. K poslední větě výše uvedené citace Pyroservis k dotazu úřadu sdělil (viz vyjádření ze dne 28.2.2001, str. 383-384 spisu), že u Witry nebyly splněny podmínky Zásad pro certifikaci uvedené v bodu 3 a 4 c/ (nesplňovala schválení provozovny od ITI a neměla oprávnění k provádění zkoušek tlakových nádob), dále naprosto nesplňovala podmínky povinného vybavení dílny-tzn. dle bodu 5 záznamu o certifikaci. Nelze přehlédnout, že Witra zajišťovala v tomto období na území ČR školení pro HP značky Gloria a proto musela být dokonale seznámena s platnými normami a předpisy pro servis HP. Z toho vyplývá, že se z její strany nemohlo jednat o nevědomé porušování platných pravidel. K důvodu zaslání zamítavého stanoviska k certifikaci až dne 2.6.1998 Pyroservis uvedl, že Witra se domáhala oprávnění prostřednictvím svého německého partnera (firmy Gloria) přímo u zástupců firmy Neuruppin v SRN. Z těchto důvodů konečné rozhodnutí nemohlo být učiněno bez projednání s německou firmou Neuruppin. Zástupce Witry předložil úřadu korespondenci s Pyroservisem, z níž m.j. vyplývá, že Witra si byla vědoma nedostatků (a přesto 27.1.1998 požádala o provedení prohlídky-považovala ji však za předběžnou). Viz vyjádření k záznamu o průběhu certifikace z 23.2.1998-str. 294 spisu, v němž k jednotlivým zjištěným nedostatkům k bodu 5 záznamu o průběhu certifikace uvádí, jak budou odstraněny s předpokladem do 30.4.1998.
K újmě uvedla Witra úřadu, že neudělením certifikace byla nucena zajistit si provádění oprav u jiného dodavatele, což pro ni znamená nulový zisk (str. 284 spisu).
-Školení soutěžitelů:
Poskytování školení a vydávání oprávnění výrobcem má oporu v § 3 odst. 2 vyhlášky, kde je stanoveno, že-"kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádět . jen prostřednictvím oprávněných osob, které se zúčastňují jednou za tři roky školení prováděného výrobcem hasicího přístroje, podrobí se přezkoušení a vlastní doklad opravňující k uvedeným činnostem". V případě, že by příslušné školení osoba ve lhůtě neabsolvovala, nebo neobdržela oprávnění, nemůže na trhu kontrol (obdobně oprav a plnění) hasicích přístrojů toho výrobce působit. Při ústním jednání dne 14.12.2000 předal Pyroservis úřadu seznam pěti neproškolených techniků a seznam osmi techniků, jimž bylo vydáno oprávnění s omezenou platností (str. 47 a 48 spisu). Ke zjištění důvodů neposkytnutí školení Pyroservisem úřad vyslechl 3 svědky; dále vyslechl dva svědky, jimž školení poskytnuto bylo, ale neobdrželi následně oprávnění a dále čtyři svědky, jimž osvědčení bylo vydáno s omezenou platností.
Pyroservis neumožnil absolvovat školení na kontroly Tomáši Žitníkovi, zaměstnanci společnosti Witra. Byl přihlášen na školení od 2.10. do 4.10.2000 a byla zaplacena příslušná částka. Na školení přijel, ale před jeho zahájením byl pozván k pohovoru se zástupcem Pyroservisu, kde mu na závěr bylo sděleno, že proškolen nebude. T. Žitník informoval o celé situaci svého zaměstnavatele, jednatele společnosti Witra Jiřího Tvarůžka, který se telefonicky spojil s tehdejší místopředsedkyní Pyroservisu H. Pekarovou a smluvil si s ní osobní schůzku. Dle sdělení svědka J. Tvarůžka bylo obsahem osobního setkání s H. Pekarovou sdělení Pyroservisu, že proškolení zaměstnance Žitníka bude uskutečněno, pokud společnost Witra bude jednak odebírat náhradní díly od společnosti Pyroservis, pokud bude zadávat opravy HP Neuruppin u dílny vlastnící oprávnění Pyroservisu (tzn. certifikované dílny) a dále pokud bude prodávat HP Neuruppin. Svědek by s prvními dvěma podmínkami souhlasil, ne však s třetí. Po uvedené osobní schůzce k dalšímu vzájemnému kontaktu již nedošlo (uvedl, že na jeho 2 následující písemné žádosti o sdělení důvodu neproškolení T. Žitníka pak už nedostal odpověď). Pyroservis uvedl, že důvodem nepřipuštění T. Žitníka do školícího kurzu bylo zjištění, že nejsou vykonávány periodické revize prostřednictvím oprávněných osob. To bylo údajně sděleno i J. Tvarůžkovi při ústním jednání, kde mělo být dohodnuto, že si společnost Witra zajistí jiného (resp. dalšího) partnera na provádění dílenských oprav (z certifikovaných dílen). Pokud jde ale o uváděné 3 podmínky, rozhodně je popírá. Paní Pekarová uvedla, že zástupce Witry při zmíněném jednání sdělil, že opravy zadává ve spol. FASS s.r.o. (certifikovaná dílna), ale současně přiznal, že některé opravy a periodické zkoušky dělají sami. Do FASSu s.r.o. vozí HP jen od klientů, kteří jsou blízko Prahy. Jednání skončilo tím, že se J. Tvarůžek poohlédne po certifikované opravně poblíž, aby všechny opravy HP Neuruppin byly prováděny v těchto dílnách. Dál se Pyroservisu neozval. Na písemné dotazy o důvodu neproškolení T. Žitníka považoval Pyroservis za bezpředmětné odpovídat, neboť důvod byl vyjasněn při ústním jednání.
Svědek k dopadu neproškolení pracovníka na společnost uvedl, "co se týká osvědčení na kontroly, tak pokud nebude proškolen náš další pracovník, kterému skončí osvědčení asi v dubnu t.r. (tj. roku 2 001), zůstane nám pouze poslední s osvědčením"; dá se předpokládat ztráta min. 1/3 zákazníků, tak i snížení obratu (str. 284 spisu odhad výše budoucí ztráty ročně).
Další osobou, která nebyla proškolena, je jednatel společnosti Esto Ing. Jan Širůček. Jeho oprávnění skončilo svoji platnost ke dni 28.11.2000. Proto společnost Esto požádala dne 18.10.2000 písemně Pyroservis o zaslání přihlášky na doplňovací kurz servisního technika, (když předtím se snažila marně získat ji telefonicky). Písemná žádost byla zaslána faxem dne 18.10.2000 a dne 19.10.2000 doporučeně poštou (str. 241-244 spisu). Dle sdělení ředitele Esto Ing. Hrdého na uvedenou žádost Pyroservis nereagoval. Až 21.12.2000 oznámil dopisem J.Širůčkovi, že jeho oprávnění k provádění kontrol HP Neuruppin skončilo platnost a není tedy dál oprávněn provádět kontroly hasicích přístrojů Neuruppin (str. 249 spisu). Pyroservis k tomu uvedl, že neměl zájem neumožnit tomuto pracovníkovi Esto školení: dne 19.10.2000 mu byla zaslána přihláška, což dokládá kopií z evidence přihlášek na školení servisních techniků, ze které vyplývá, že přihláška byla Širůčkovi odeslána (tak jako všem ostatním uchazečům), ale nebyla po vyplnění vrácena zpět Pyroservisu. Všechny přihlášky byly posílány obyčejně a pouze tomuto žadateli by tedy nedošla. Pyroservis dále úřadu sdělil, že v roce 2 000 zaslal společnosti Esto mimo uvedenou přihlášku další 2 přihlášky, z nichž Esto jednu využila a pracovníka ke školení přihlásila a ten byl také ke kontrolám HP proškolen. Předložil úřadu přehled osob obeslaných přihláškami a následně přihlášených na školení v roce 2000 z něhož vyplývá, že tato přihláška byla zaslána společnosti Esto 3.4.2000 a vyplněná byla vrácena 19.5.2000. Kurz proběhl 29.5. až 9.6. t.r.-viz str. 417. Dále zástupce Esto uvedl, že pokud se jedná o školení na kontroly, platnost oprávnění u jejich dalších pracovníků vyprší v příštím roce (t.j. r. 2001).
Úřad konstatuje, že se nepodařilo jednoznačně objektivizovat, zda přihláška pro J. Širůčka byla Pyroservisem odeslána či nikoliv. Společnost Esto však mohla využít dalších kroků k jejímu získání (osobní vyzvednutí, další urgence, či využití kopie tiskopisu předchozí nevyužité přihlášky k vyplnění odeslání) k případnému prokázání bezdůvodného neproškolení ze strany Pyroservisu, což se nestalo.
V. Hábl (kterému uplynutím 3 let končila platnost dosavadního oprávnění k provádění kontrol HP Neuruppin) se přihlásil do kurzu doplňovacího školení od 6.11.2000. Před zahájením samotného kurzu byl pozván k pohovoru k H. Pekarové. Jako svědek uvedl, že mu H. Pekarová sdělila, že-cit.: "proškolen nebudu, a to z důvodů, že neprodávám HP Neuruppin, nedělám výrobkům dostatečnou propagaci, že mají dostatečně hustou síť značkových servisů, aby mohli pokrýt požadavky všech zákazníků". Školení opustil neproškolen. Dle vyjádření Pyroservisu byl pozván k pohovoru za účelem vyjasnění, odkud získává náhradní díly a kde si nechává provádět opravy a periodické zkoušky jím kontrolovaných HP (vzhledem k tomu, že jeho dílna neobdržela certifikaci). K otázce náhradních dílů údajně p. Hábl sdělil totéž, co při certifikační prohlídce (viz záznam o průběhu certifikace); jeho odběr náhradních dílů Pyroservis ověřil (kopie předložil úřadu-str. 382, 407 a 408 spisu-viz výše). K provádění oprav a periodických zkoušek se p. Hábl vyjádřil tak, že si je provádí sám (pozn.: také písemně sdělil 20.3.2000 Pyroservisu). Na základě toho Pyroservis učinil závěr, že nesplňuje podmínky výrobce a proškolení mu nebylo umožněno.
K tomu úřad konstatuje, že V. Hábl nepopírá, že opravuje dál HP Neuruppin, aniž by měl certifikovanou dílnu, takže jeho neproškolení bylo odůvodněno objektivními důvody. (Na druhé straně se však o certifikaci ucházel a nebyla u něj provedena druhá prohlídka dílny pro účely certifikace, ač se jí dožadoval).
Dále úřad šetřil případ servisních techniků Františka Hinka a Františka Hodka. Uvedení servisní technici absolvovali doplňující školení na kontroly, ale po jeho ukončení úspěšně složeným testem jim nebylo vydáno oprávnění. F. Hink se zúčastnil školení v termínu od 4.9. do 6.9.2000. Při svědecké výpovědi (str. 211 spisu) uvedl, že v prvních dnech školení byl pozván na pohovor k H. Pekarové, kde byl přesvědčován, aby uzavřel s Pyroservisem tzv. servisní smlouvu, tj. aby distribuoval hasicí přístroje Neuruppin. V případě odmítnutí by mu nebylo vydáno oprávnění vůbec, v případě podpisu servisní smlouvy by obdržel oprávnění s platností pouze do konce ledna 2001. F. Hink si vzal čas na rozmyšlenou, během kterého ukončil školení a složil test. Nabídku Pyroservisu posléze odmítl s odůvodněním, že nemá zájem na prodeji hasicích přístrojů Neuruppin (prodává českou produkci) a dále že nemá zájem zaplatit cca Kč za oprávnění s platností tak krátkou. Uhrazené školné Pyroservis vrátil a F. Hink si následně zajistil proškolení od FLN CZ (která školí pouze přímé smluvní partnery, viz výše).
Svědek úřadu uvedl, že periodické zkoušky HP provádí prostřednictvím firmy Kovoslužba a.s. a jejich oprávněných partnerů (str. 211 spisu). Pyroservis k tomu sdělil, že Kovoslužba a.s. není držitelem oprávnění k provádění oprav a plnění HP Neuruppin a svědek tak porušuje postupy výrobce. K nevydání oprávnění tomuto technikovi uvedl, že F.Hink byl pozván k pohovoru ze stejných důvodů jako ostatní technici (ověření plnění podmínek výrobce při provádění servisu a vystavování povinných dokladů dle § 3 odst. 7 vyhlášky). Dále uvedl, že Pyroservis nepodmiňoval vydání oprávnění uzavřením servisní smlouvy, což lze zdokumentovat i počtem těchto uzavřených servisních smluv v poměru k počtu osob s vydaným oprávněním na kontroly HP. O uzavření servisní smlouvy bylo diskutováno pouze mimochodem a oprávnění na dobu určitou by bylo vydáno i kdyby smlouva nebyla uzavřena (str. 43 a 319 spisu). Vzhledem ke zjištěným nedostatkům bylo F. Hinkovi nabídnuto oprávnění na zkrácenou dobu do 31.1.2001 s tím, že pokud je odstraní, bude mu oprávnění prodlouženo. Sdělil, že si to chce nějakou dobu rozmyslet a cca po 14 dnech oznámil, že zkrácené oprávnění odmítá.
František Hodek se zúčastnil školení v září roku 2000. Jeho průběh popisuje stejným způsobem (také jemu byla nabídnuta servisní smlouva), jako výše uvedený svědek Hink. Stejné je i stanovisko společnosti Pyroservis. Také F. Hodek poté, co odmítl oprávnění se zkrácenou platností, byl proškolen od společnosti FLN CZ a obdržel oprávnění na tři roky. Pyroservis uvedl, že u obou techniků (Hink, Hodek) požadoval jako garanci k vydání oprávnění s omezenou dobou trvání kontrolu kvality provádění jejich servisu u zákazníka, příp. formou kontroly z jimi vystavovaných dokladů.
K tomu úřad konstatuje, že Pyroservis měl objektivně ospravedlnitelné důvody pro uvedený postup a nabídkou osvědčení na časově omezenou dobu umožnil těmto soutěžitelům uvést poskytování jejich služeb do souladu s podmínkami výrobce. (Pozn. FLN CZ v současné době uvedenou záležitost prověřuje).
Úřad se dále zabýval, zda měl Pyroservis objektivně ospravedlnitelné důvody k vydávání časově omezených oprávnění na kontroly hasicích přístrojů Neuruppin (na dobu cca 4 měsíců). Vyhláška v ustanovení § 3 odst. 2 přímo neupravuje dobu platnosti oprávnění vydaného výrobcem. Stanoví pouze, že vyjmenované činnosti lze provádět jen prostřednictvím oprávněných osob, které se zúčastňují jednou za tři roky školení, podrobí se přezkoušení a vlastní doklad opravňující k uvedeným činnostem-viz výše. Pyroservis vydal poprvé po provedeném doplňovacím školení v září r. 2000 (dle seznamu předaného úřadu dne 14.12.2000) oprávnění na zkrácenou dobu. Celkem se jedná v současné době o osm případů; z toho šesti technikům bylo vydáno s platností do 31.1.2001 a dvěma technikům (kteří se účastnili pozdějšího termínu školení) do 31.3.2001.
Při ústních jednáních a ve svém vyjádření ze dne 28.2.2001 (viz též str. 42, 318 a 387 spisu) Pyroservis obecně uvedl, že od r. 1998 do roku 2000 bylo průběžně zjišťováno, že periodické zkoušky HP Neuruppin provádějí nadále subjekty, které nesplňují základní předpoklady k provádění těchto činností a nevlastní oprávnění výrobce/Pyroservisu dle vyhlášky. Za účelem ověření, jak jsou ze strany techniků proškolených k provádění kontrol HP Neuruppin plněny podmínky výrobce při provádění oprav a periodických zkoušek, proto rozeslal všem technikům dopis z 19.1. 2000. Upozorňoval je na rozsah jejich oprávnění, sloužícího pouze pro kontroly HP, žádal nejpozději do 29.2.2000 o sdělení, jakým způsobem zajišťují periodické zkoušky HP, příp. aby si zajistili jejich provádění u některé z certifikovaných opraven, uvedených v seznamu připojeném k dopisu. Smyslem bylo ověřit řádné provádění servisu HP, zda je prováděn v souladu s požadavky výrobce, neboť kvalita servisu HP může mít zásadní dopad na funkčnost HP (jehož životnost je až 40 let). Řada soutěžitelů na dopis vůbec neodpověděla, někteří odpověděli, avšak v jejich odpovědích se ukázaly při objektivizaci rozpory. S těmito soutěžiteli se Pyroservis rozhodl provést při příležitosti jejich školení pohovor k ověření jejich postupů a těm, kteří projevili snahu po nápravě, vydal po úspěšném absolvování školení oprávnění na časově omezenou dobu cca 4 měsíců s tím, že soutěžitel v této době umožní Pyroservisu ověřit, zda plní podmínky výrobce (tj. zejména kde zadává periodické zkoušky HP, které musí být dle předpisu pravidelně po určité době prováděny a zda jde o opravnu, u níž Pyroservis ověřil (certifikace), že je způsobilá dle podmínek a postupů výrobce provádět opravy HP Neuruppin, dále též zda o provedené zkoušce/opravě HP jsou vlastníkovi HP vystavovány náležité dokumenty. O průběhu pohovoru nebyl pořizován písemný záznam; některým soutěžitelům byl předložen na závěr univerzální text prohlášení konstatující, že dotyčný podmínky výrobce při své činnosti neplnil. Toto časově omezené oprávnění bylo např. vydáno technikům Karlu Malému, Milanu Heldovi, Ivanu Boreckému a Milanu Prokopovi, kteří byli v řízení vyslechnuti jako svědci.
Tito svědkové shodně uváděli, že se zúčastnili při školení pohovoru, při kterém bylo zjišťováno, jakým způsobem a kde zajišťují opravy jimi kontrolovaných HP a jaké doklady o tom vystavují zákazníkovi. Byli upozorněni, že podmínky výrobce při své činnosti neplní (tzn. nezadávají opravy certifikované opravně, příp. zákazníkovi vystavují jako doklad o provedení opravy či periodické revize pouze fakturu). Následně jim byl předložen typový text prohlášení, v němž se konstatuje neplnění podmínek a bylo jim sděleno, že jim bude vydáno oprávnění pouze na omezenou dobu, ve které Pyroservisu prokáží zda začali podmínky dodržovat. Prohlášení podepsali i když s ním nesouhlasili.
Svědek Karel Malý (str. 276 spisu) uvedl, že prohlášení podepsal i když s ním nesouhlasil, aby oprávnění obdržel. K obsahu prohlášení uvedl cit.: "bylo v něm uvedeno, že mě na tyto nedostatky Pyroservis již dříve upozorňoval, ale oni mi přitom poslali pouze jeden dopis na začátku roku 2000 s dotazem, která dílna mi zajišťuje opravy. Na tento dopis jsem jim neodpověděl." Dílenské opravy mu zprostředkovává p. Štíbr u společnosti HAS-PRO, s.r.o. v Pardubicích (pozn.: jde o certifikovanou dílnu) Jako doklad dodává svým zákazníkům pouze fakturu, cit.: "já jsem však k opraveným HP dostal pouze fakturu, že oprava byla provedena", i když si je vědom toho, že Pyroservis požaduje pro každý opravený hasicí přístroj protokol o opravě. Pyroservis uvedl, že K. Malý nezajišťoval periodické zkoušky řádným způsobem a nevystavoval řádné doklady, což vyplynulo z pohovoru při školení. Na uvedené nedostatky Pyroservis servisní techniky upozorňoval dopisem ze dne 19.1.2000 (obsah viz výše). P. Štíbro není certifikovaný subjekt k provádění oprav; přípis p. Štíbra-že všechny HP jsou opraveny prostřednictvím firmy Flamistop (opět necertifikovaná dílna), která údajně p. Štíbrovi předložila své oprávnění tyto HP opravovat v certifikované dílně HAS-PRO s.r.o. (str. 517 spisu) byl ověřen a dle dokladů podmínky výrobce plněny nejsou (str. 533 spisu ).
Svědek Milan Held (str. 267 spisu) u výslechu uvedl, že zajišťoval opravy m.j. u Kovoslužby a.s., podobně též svědek Borecký (str. 270 spisu); svědek Prokop (str. 327 spisu) pracuje pro firmu, která vozí HP opravovat do firmy Hastex & Haspr s.r.o. (pozn. obě firmy nepatří mezi certifikované dílny). Někteří uvedli (svědkové Malý, Borecký, Prokop), že dopis Pyroservisu z 19.1.2000 dostali, naopak svědek Held si není vědom, že by jej dostal. Svědkové Held a Malý dále uváděli, že jim byla nabízena smlouva o spolupráci a domnívají se, že oprávnění na zkrácenou dobu jim bylo vydáno proto, že ji odmítli. Pyroservis k tomu uvedl, že nepodmiňoval vydání oprávnění uzavřením jakékoliv smlouvy (str. 321 spisu), i když o ní v některých případech bylo v rámci pohovoru hovořeno. Poukázal, že zmíněná smlouva se netýká pouze distribuce HP a náhradních dílů k nim, jsou v ní i určité záruky pro výrobce z hlediska servisu (čl. IV. servisní a kupní smlouvy). K tomu úřad ověřil, že všechny osoby jimž bylo vydáno oprávnění na omezenou dobu nemají tuto smlouvu uzavřenu.
Úřad konstatuje, že vydávání oprávnění na zkrácenou dobu bylo odůvodněno ospravedlnitelnými důvody (kontrola plnění podmínek stanovených výrobcem z důvodu zvýšení bezpečnosti a funkčnosti HP po celou dobu trvání jejich životnosti). Pyroservis vůči uvedenému okruhu soutěžitelů postupoval za rovných podmínek.
Mechanismus vydávání oprávnění na kontroly hasicích přístrojů Neuruppin na zkrácenou dobu byl zaveden v září roku 2000, platnost prvních takových oprávnění uplynula k 31.1.2001 (dvěma dalším soutěžitelům končí oprávnění 31.3.2001). Pyroservis sdělil úřadu, že všech šest případů, kteří měli zkrácené oprávnění k provádění kontrol do konce ledna 2001, vyzval k předložení dokladů o plnění podmínek výrobce (opravy a periodické zkoušky HP u certifikované opravny a kopie stanovených záznamů o provedení oprav a period. zkoušek). Pouze jeden neprokázal splnění podmínek (nedoložil o tom podklady-p. Malý), dva oznámili, že na prodloužení nemají zájem, další-že již nemá zájem dělat servisního technika Neuruppinu a dva podmínky splnili. Předložil zápisy o projednání kontroly plnění podmínek p. Malého a další dokumenty k těmto případům, včetně zápisu o prodloužení původně stanovené doby časového omezení oprávnění pro kontroly HP za účelem možnosti dostatečného prokázání plnění podmínek výrobce (str. 504 až 526 spisu).
K dotazu úřadu, proč byl zvolen zrovna tento způsob kontroly plnění podmínek a postupů výrobce HP Neuruppin a nikoli postup dle dle § 10 odst. 3 vyhlášky účastník řízení uvedl, že je prakticky nemožné provádět kontrolu kvality servisu jiným způsobem, neboť servisní technici odmítají umožnit výrobci provedení kontroly kvality jejich servisu v souladu s vyhláškou a výrobce nemá žádné nástroje k tomu, aby tyto kontroly zajistil bez jejich součinnosti (nezná místa provádění oprav, dále vlastníky HP u nichž technici zajišťují kontroly a opravy HP a technici tyto informace Pyroservisu odmítají sdělit-str. 387 spisu).
Vymezení relevantního trhu:
Relevantní trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou po určitém druhu zboží. Vymezení relevantního trhu je založeno na posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně, nebo zamýšlenému způsobu použití.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
K tomu bylo zjištěno:
Pyroservis podniká na více trzích. Je to poskytování školících služeb na kontroly a opravy HP, dále poskytování služeb certifikace dílen (tj. osvědčování, že dílna splňuje požadavky a postupy výrobce pro provádění oprav a plnění HP Neuruppin), dále působí v omezeném rozsahu i na trhu poskytování oprav a plnění HP (kam spadají i periodické zkoušky HP) a spolu s dalšími pěti soutěžiteli (včetně FLN CZ) dodává na trh i HP a náhradní díly k nim. Správní řízení se vztahuje k působení účastníka na trhu poskytování školících služeb a na trhu služeb certifikace dílen. Z uvedeného důvodu bude odhlédnuto od působení účastníka řízení na trhu dodávek HP a na trhu oprav, neboť nemá významnější relevanci k posuzovanému případu.
Pokud jde o poskytování školících služeb, je možné v jejich rámci odlišit 2 samostatné subtrhy, a to trh poskytování školení pro kontroly HP a trh poskytování školení pro opravy a plnění HP, které nelze z hlediska účelu, jemuž slouží, považovat za služby plně navzájem zastupitelné. Předpokladem vstupu soutěžitele na trh služeb provádění kontrol HP je absolvování školení k provádění kontrol HP. V souladu s platným právním rámcem a podmínkami výrobce však soutěžitel nemůže na základě takového školení poskytovat služby provádění oprav a plnění HP. Školení k provádění oprav (nástavbová forma) však současně umožňuje soutěžiteli poskytovat jak služby provádění kontrol HP, tak i služby provádění oprav HP. Pro účely uvedeného správního řízení toto rozlišení nemá zásadní význam, neboť do února roku 2000 působil jako výlučný (a tedy monopolní) poskytovatel všech uvedených školících služeb pro HP německého výrobce Neuruppin v tuzemsku pouze Pyroservis a od tohoto měsíce vykonává uvedené služby (byť jen v omezeném rozsahu) nově také FLN CZ.
V souladu s vyhláškou obecně platí, že každý výrobce HP je ve vztahu k soutěžitelům poptávajícím ve smyslu vyhlášky školící služby (na základě nichž se stanou oprávněnými osobami ve smyslu vyhlášky) monopolním poskytovatelem služeb školení pro kontroly, opravy a plnění jím vyráběných HP (je oprávněn stanovit své vlastní postupy k provádění kontrol, oprav a plnění HP a oprávněná osoba je povinna uvedené postupy dodržovat). Školení a oprávnění vystavené určitým výrobcem neopravňuje soutěžitele k provádění kontrol a oprav (plnění) HP kteréhokoliv výrobce, nýbrž jen k výkonu těchto činností u HP vyráběných výrobcem, který oprávnění vydal. Hodlá-li soutěžitel provádět kontroly a opravy HP více výrobců, musí absolvovat školení u těchto výrobců a získat jejich oprávnění. Výrobce může toto své oprávnění poskytovat školící služby přenést na jiný subjekt, který pak má na uvedeném trhu monopolní postavení je-li jediným pověřeným poskytovatelem (pozn. není vyloučeno i přenesení oprávnění týmž výrobcem na více subjektů). Obdobně to platí i pro poskytování služeb certifikace dílenského servisu. Skutečnost, že určitá dílna (soutěžitel) plní postupy stanovené výrobcem HP k provádění oprav a plnění HP jím vyráběných, může osvědčit opět jen výrobce sám, příp. subjekt, na který své oprávnění výrobce přenesl. Z uvedeného důvodu úřad vymezil relevantní trh z hlediska věcného, jako
trh služeb poskytování školení pro kontroly, opravy a plnění HP Neuruppin
trh služeb certifikace dílenského servisu pro opravy a plnění HP Neuruppin
Z hlediska geografického jde o území celé České republiky. Na tomto území poskytuje účastník řízení své služby za homogenních podmínek. Z hlediska časového byl relevantní trh vymezen jako trh trvalý, vyznačující se pravidelnými dodávkami uvedených služeb probíhajícími trvale po celý kalendářní rok (příp. za delší období dle potřeb poptávky).
Na obou uvedených trzích působil pouze Pyroservis a měl tak monopolní postavení až do 17.2.2000, kdy vznikl FLN CZ. Od uvedeného data na obou trzích působí Pyroservis a FLN CZ, který však vykonává uvedené činnosti pouze v omezeném rozsahu a to pro tzv. přímé partnery distribuující HP Neuruppin (str. 254, 262 spisu). Dle podílu školících služeb poskytovaných za rok 2000 oběma soutěžiteli (str. 254 a 497 spisu) má Pyroservis vysoce dominantní postavení. Pokud jde o služby certifikace dílenského servisu je postavení Pyroservisu obdobné (také zde do února 2000 poskytoval certifikaci pouze Pyroservis, takže měl na uvedeném trhu monopolní postavení). Právní kvalifikace:
Podle § 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže je účelem tohoto zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování.
Podle § 9 odst. 2 zákona má dominantní postavení na trhu ten soutěžitel, který dodávkami na relevantním trhu zajišťuje v období kalendářního roku nejméně 30 % dodávek shodného, porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.
Podle § 9 odst. 3 zákona nesmí být dominantní postavení soutěžitelem zneužíváno na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, ani na úkor veřejného zájmu. Zneužitím je zejména uplatňování rozdílných podmínek při shodném či srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni, vylučování soutěžitelů bez objektivně ospravedlnitelného důvodu z dodávek služeb a další formy jednání.
K postupu Pyroservisu při udělování certifikací bylo zjištěno, že společnosti, které v konečném důsledku certifikaci obdržely, neměly při certifikační prohlídce zcela splněny všechny podmínky; Pyroservis jim však umožnil nedostatky odstranit a certifikace jim byla udělena. Je skutečností, že v porovnání s těmito soutěžiteli měli soutěžitelé, jimž certifikace nebyla udělena (viz výše) vysoký počet zjištěných nedostatků vybavení dílny (s výjimkou p. Kvapilíka, který neplnil cca 3 náležitosti). Ze záznamů vyžádaných úřadem o průběhu udělených certifikací (celkem 30 podepsaných záznamů, str. 64 až 191 spisu), bylo zjištěno: 26 případů mělo všechny položky bodu 5 záznamu o certifikaci splněny, 2 případy měly nesplnění více než jednoho požadavku vybavení (jeden 2 nedostatky, jeden 3 nedostatky), zbývající 2 případy měly po jednom nedostatku. Je otázkou, zda lze v takovémto případě neprovedení další certifikační prohlídky u soutěžitelů Hábla, Kvapilíka, společnosti Witra, považovat za uplatňování rozdílných podmínek vůči soutěžitelům (viz vysoký počet nedostatků zjištěných u nich při první certifikační prohlídce), Pyroservis však dotčené soutěžitele při provádění certifikační prohlídky nijak neupozornil, že nedostatky u nich zjištěné považuje za natolik zásadní, že jejich žádost rovnou vyřadí z evidence.
K tomu úřad uvádí, že nezbytným předpokladem naplnění skutkové podstaty zneužití dominantního postavení je ve smyslu § 9 odst. 3 zákona způsobení újmy jiným soutěžitelům, spotřebitelům, nebo zneužívání tohoto postavení na úkor veřejného zájmu.
V důsledku neuskutečnění opětovné prohlídky dílny soutěžitele za účelem získání certifikace (ač o ni žádal) V. Háblovi prakticky újma nevznikla, neboť jak sám uvedl, opravuje dál HP Neuruppin a zařízení, jímž dovybavil dílnu, využívá nejen k provádění oprav HP Neuruppin (ale i HP dalších výrobců), přičemž o žádné své zákazníky nepřišel. Společnost Witra uvedla, že po neudělení certifikace byla nucena zajistit provádění oprav (HP Neuruppin) u jiného dodavatele, v důsledku čehož měla nulový zisk. Řízení prokázalo, že V. Kvapilík neměl (a to ani v době své žádosti o opakovanou prohlídku dílny) splněnu podmínku živnostenského listu pro živnost vázanou, kterou výrobce pro provádění oprav a periodických zkoušek požaduje, tzn. objektivně nesplňoval pro udělení certifikace podmínky. V případě společnosti Esto se na certifikaci podílel zástupce Feuerlöschgerate GmbH, organizační složka. Tento subjekt také následně Estu oznámil odmítnutí udělení certifikace (nikoliv Pyroservis, který je účastníkem řízení).
Na základě všech zjištěných skutečností úřad konstatuje, že nebylo prokázáno, že by postupem Pyroservisu při udělování certifikací byla způsobena dotčeným soutěžitelům významnější újma.
Úřad dále zkoumal, zda Pyroservis bez objektivně ospravedlnitelných důvodů odmítl (neumožnil) proškolit některé soutěžitele k provádění kontrol hasicích přístrojů Neuruppin. V případě jednatele společnosti Esto Ing. Širůčky se nepodařilo jednoznačně prokázat, že Pyroservis neodeslal přihlášku ke školení. Ze strany společnosti Esto nebyly využity po zaslání písemné žádosti o přihlášku další možné kroky k jejímu získání (viz výše popsaný průběh přihlášení) k jednoznačnému prokázání, že k proškolení nedošlo v důsledku jednání Pyroservisu naplňujícího § 9 odst. 3 zákona.
V případě Vladimíra Hábla, kterému nebylo ze strany Pyroservisu umožněno proškolení dne 6.11.2000, měl Pyroservis k tomuto jednání objektivně ospravedlnitelný důvod, neboť V. Hábl neprovádí opravy HP Neuruppin v certifikované dílně (provádí je sám), čímž neplní podmínky výrobce HP Neuruppin.
V případě Tomáše Žitníka, zaměstnance společnosti Witra, který je ve smyslu vyhlášky jednou z oprávněných osob, prostřednictvím kterých společnost Witra prováděla kontroly HP Neuruppin, úřad konstatuje, že Pyroservis vůči němu postupoval stejně, jako vůči ostatním soutěžitelům, u nichž ověřoval plnění podmínek výrobce HP. Vázání souhlasu s proškolením T. Žitníka na uzavření smlouvy s Pyroservisem (opravy HP u Pyroservisu a distribuce HP Neuruppin včetně náhradních dílů) namítané zástupcem společnosti Witra Pyroservis popírá. K tomu úřad uvádí, že Witra měla možnost prokázat Pyroservisu, zda všechny opravy skutečně zadává certifikované dílně a dožadovat se uvedeného proškolení pracovníka. Pokud by ani poté nebyl proškolen, bylo by na Pyroservisu (jako dominantnímu poskytovateli školících služeb) prokázání, zda k takovému postupu měl objektivně ospravedlnitelný důvod. Neproškolením uvedeného pracovníka dále nedošlo k prokazatelnému vzniku újmy u společnosti Witra. Zástupce této společnosti uvedl, že dopad na společnost by nastal až v případě, nebude-li proškolen její další pracovník, kterému skončí oprávnění k provádění kontrol v dubnu 2001, zůstane jí pouze poslední s tímto oprávněním: poté lze předpokládat ztrátu min. 1/3 zákazníků, což bude snížení obratu (viz str. 284 spisu).
Svědkové Hodek a Hink potvrdili, že dostali rovněž možnost získat oprávnění na omezenou dobu a prokázat, že plní při své činnosti podmínky výrobce (svědecká výpověď p. Hinka prokázala, že nezadával opravy certifikované dílně), tuto možnost po absolvování školení u Pyroservisu nevyužili a obrátili se na společnost FLN CZ, která je proškolila a vydala jim oprávnění, takže nadále pokračují v provádění kontrolní činnosti jako oprávněné osoby pro HP Neuruppin.
Dále bylo prověřeno, že pro vydávání oprávnění na zkrácenou dobu (svědkům K. Malému, M. Heldovi, I. Boreckému a M. Prokopovi) měl Pyroservis objektivně ospravedlnitelný důvod-snahu zajistit plnění podmínek výrobce při výkonu činností těchto techniků (kontroly vč. zajišťování oprav a periodických zkoušek HP). Postupoval vůči nim stejně jako vůči všem technikům, kteří tyto podmínky náležitě neplnili a byli ochotni tento stav odstranit.
K tomu se dále uvádí:
Úřad za daného právního rámce regulace na uvedených trzích u zjištěného vydávání oprávnění na zkrácenou dobu (s tím, že tato bude prodloužena, prokáží-li soutěžitelé dodržování podmínek stanovených výrobcem HP Neuruppin k provádění daných činností) považuje za podstatné, zda pro změnu podmínek pro poskytování služeb školení má dominantní poskytovatel těchto služeb objektivně ospravedlnitelný důvod. Dále, zda tyto změny jsou upraveny transparentně pro všechny soutěžitele odebírající tyto služby a jsou vůči všem těmto odběratelům uplatňovány nediskriminačně-za rovných podmínek, přičemž odběratelé s nimi byli seznámeni v dostatečném předstihu, aby se mohli rozhodnout, zda za těchto podmínek službu školení odeberou či nikoliv (příp. si upravili své vztahy spolupráce v návaznosti na tuto změnu). Není oprávněn rozhodovat, na jakou dobu by oprávnění mělo být zkráceno, avšak platí, že doba trvání zkráceného osvědčení stanovená dominantním poskytovatelem by měla být dostatečná k tomu, aby v jejím průběhu í soutěžitel mohl také podmínky výrobce splnit, např. vybrat si ze seznamu certifikovaných dílen tu, která mu svými podmínkami pro provádění oprav (včetně cen a dostupnosti) nejlépe vyhovuje a uspořádat rovněž své stávající smluvní vztahy. Úřad zaznamenal, že stanovená doba trvání zkráceného oprávnění působila problém samotnému Pyroservisu, aby prověřil v relativně krátké době plnění stanovených podmínek ze strany soutěžitelů. I tato skutečnost by měla být brána při změnách podmínek pro poskytování služeb školení v úvahu. V této souvislosti však úřad nezjistil vyloučení některého odběratele z trhu pro možnou nepřiměřenost doby zkrácení oprávnění a nemožnost naplnění podmínek výrobce v této době. Pyroservis předložil, že bylo možno v případě individuálních problémů projednat s ním prodloužení této omezené doby trvání oprávnění (viz listinné důkazy v případě technika Jahody, str. 506-509 spisu).
Se změnou podmínek pro poskytování služeb školení souvisí i zpracované Zásady pro udělování oprávnění na kontroly HP z produkce FLN Neuruppin, předložené Pyroservisem při ústním jednání dne 25.1.2001. Tyto zásady hodlá Pyroservis uplatňovat v rámci školení ke kontrolám HP. Uvádí se v nich, že přes veškeré upozorňování na nutnost dodržování platných právních předpisů a technických podmínek výrobce pro servis HP, dochází v mnoha případech k jejich nedodržování, což může vést k poškozování spotřebitele. Proto budou vydávána oprávnění k provádění kontrol HP Neuruppin jednotlivým osobám s přihlédnutím ke skutečnostem zde uvedeným (tj. budou vydávána osobám, u nichž nebyly zjištěny nedostatky v kvalitě a stanovených náležitostech kontrol či periodických zkoušek, které v minulosti dodržovaly technické podmínky výrobce pro servis HP, které zajišťují periodické zkoušky prostřednictvím osob k tomu oprávněných a další podmínky). Nevyplývá z nich však jednoznačně, jak bude k uvedeným pěti podmínkám přihlíženo při vydávání oprávnění. Zda při nesplnění nebude oprávnění vydáno vůbec, tzn. dojde k vyloučení soutěžitele z trhu bez možnosti nápravy nedostatků z minulosti (otázkou je jak průkazně byl soutěžitel s těmito podmínkami výrobce seznámen), či mu bude vydáno osvědčení na časově omezenou dobu (jak dlouhou) s následným ověřením, zda podmínky plní a v závislosti na tom mu bude oprávnění prodlouženo. Zvýšení bezpečnosti a funkčnosti HP k ochraně zdraví, životů a majetku a provádění kontrol dodržování postupů výrobce k tomuto účelu považuje úřad za objektivně ospravedlnitelný důvod pro změnu podmínek poskytování školících služeb a vydávání oprávnění z nich. Nové zásady by však měly upravovat transparentně a jednoznačně podmínky pro školení a vydávání oprávnění soutěžitelům ke kontrolám HP Neuruppin.
Na základě všech výše popsaných skutečností a po zhodnocení získaných důkazů (včetně svědeckých výpovědí) jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, dospěl úřad k závěru, že jednání společnosti Pyroservis které bylo předmětem správního řízení nenaplnilo znaky skutkové podstaty zneužití dominantního postavení soutěžitele ve smyslu § 9 odst. 3 zákona. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o zastavení správního řízení, jak je ve výroku uvedeno. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odstavec 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, v platném znění, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne do­ručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová,

pověřená řízením II. výkonného odboru


Rozhodnutí obdrží :
JUDr. Luboš Chalupa
advokát
AK Senovážné nám. č. 24
116 47 Praha 1