UOHS S083/1999
Rozhodnutí: VO I/S083/99 Instance I.
Věc Schválení dohody podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Cement Hranice, a.s. Hranice Třinecké železárny, a.s. Třinec
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 13. 9. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


Č.j. S 83/99-1510/99-210 V Brně 25. srpna 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., projednal žádost o schválení dohody podle ustanovení § 3 odst. 4 a 5 cit. zákona, ke které došlo uzavřením "Smlouvy o dodávkách granulované vysokopecní strusky" ze dne 28.6.1999, uzavřené mezi společnostmi Cement Hranice, a.s. Hranice a Třinecké železárny, a.s. Třinec.
Po zjištění skutečného stavu věci přešetřením potřebných podkladů podle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále zákon), toto
rozhodnutí:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě ustanovení § 3 odst. 5 zákona
schvaluje
dohodu, obsaženou ve "Smlouvě o dodávkách granulované vysokopecní strusky" ze dne 28.6.1999, uzavřené mezi společnostmi Cement Hranice, a.s. Hranice a Třinecké železárny, a.s. Třinec.
Odůvodnění:
Správní řízení v této věci bylo zahájeno dne 8.7.1999 s těmito účastníky řízení:
1. Cement Hranice, a.s. Hranice, zastoupená na základě plné moci ze dne 30.6.1999 JUDr.
Zuzanou Poláškovou, 753 01 Hranice, Mlýnský příkop 1788
2. Třinecké železárny, a.s. Třinec, zastoupená na základě plné moci ze dne 24.6.1999 JUDr. Zuzanou Poláškovou, 753 01 Hranice, Mlýnský příkop 1788
Podkladem pro rozhodnutí jsou zejména "Smlouva o dodávkách granulované vysokopecní strusky" ze dne 28.6.1999, uzavřená mezi účastníky řízení (dále jen smlouva), rozbor postavení účastníků řízení na relevantním trhu v ČR, věcné, geografické a časové vymezení trhu, výpisy z obchodních rejstříků a vybrané ekonomické údaje o účastnících řízení, jakož i další informace získané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Smlouva obsahuje ustanovení, která představují racionalizaci hospodářské činnosti pro oba účastníky řízení, a to především v oblasti výroby, odbytu a zpracování granulované vysokopecní strusky při výrobě cementu; na jejím podkladě bude 2. účastníkem řízení vyráběna a dodávána a 1. účastníkem řízení odebírána granulovaná vysokopecní struska s modifikovanými vlastnostmi, specifikovanými ve smlouvě. Účastníci řízení při uzavření smlouvy vycházeli ze situace, která vznikla po zavedení evropských norem v ČR, jejichž aplikace umožnila nahrazovat vysokopecní granulovanou strusku jinými surovinami, zejména popílky a vápenci. Předpokládají, že pokud by nedošlo ke změně hydraulických vlastností granulované vysokopecní strusky, docházelo by při výrobě cementu k jejímu dalšímu postupnému nahrazování. Z uvedeného důvodu se účastníci řízení technicky i finančně podíleli a podílejí na výzkumu a vývoji, jehož výsledkem je granulovaná vysokopecní struska s modifikovanými vlastnostmi.
Ustanovení článku VI.2 a VII.4 smlouvy byla s přihlédnutím k závazku 2.účastníka řízení přednostně dodávat granulovanou vysokopecní strusku s modifikovanými vlastnostmi 1. účastníkovi řízení posuzována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako dohoda, která by mohla narušit hospodářskou soutěž na trhu granulovaných vysokopecních strusek. Vzhledem k tomu, že smlouva obsahuje ustanovení, které umožňuje za stanovených okolností dodávky strusky s modifikovanými vlastnostmi i třetím osobám, konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že obsah smlouvy nezakládá neplatnost a zákaz dohody ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona a posuzoval ho proto jako dohodu, jejímž předmětem je racionalizace hospodářské činnosti podle ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona. Racionalizační charakter dohody je dán skutečností, že smlouva zabezpečuje 2. účastníkovi řízení dlouhodobý odbyt strusky, která by se jinak v důsledku jejího možného nahrazení zejména popílky a vápenci hromadila jako vedlejší produkt při výrobě surového železa na skládkách; 1. účastníkovi řízení pak smluvně zabezpečené pokrytí jeho potřeb v požadované kvalitě v odpovídajícím časovém horizontu. S přihlédnutím k tomu, že 1.účastník řízení získává na základě smlouvy právo na přednostní dodávky, zabýval se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle téhož ustanovení i otázkou, zda dohoda nepovede k podstatnému omezení soutěže na příslušném relevantním trhu. Relevantní trh vymezil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z věcného hlediska jako trh granulovaných vysokopecních strusek, z hlediska geografického pak jako trh celostátní. (Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, přičemž z věcného hlediska jsou do něho zahrnuty výrobky a služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné z geografického hlediska se pak za trh pokládá území, kde se kupující může prakticky pokoušet o nalezení alternativních zdrojů dodávek výrobků a služeb, které byly vymezeny jako předmět věcného trhu.) Z časového hlediska ( při němž je brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh) jde o trh trvalý s opakujícími se dodávkami. Zásobování takto vymezeného relevantního trhu se účastní 2. Účastník řízení podílem, který přesahuje hranici danou ustanovením § 3 odst. 4 písm. c) zákona. V rozhodnutí vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ze skutečnosti, že granulovanou vysokopecní strusku s modifikovanými vlastnostmi, která je předmětem smlouvy, lze do značné míry nahradit u většiny dosud vyráběných hydraulických pojiv běžně dodávanou granulovanou vysokopecní struskou, a vzal dále v úvahu písemné prohlášení 2. účastníka řízení ze dne 6.8.1999, na jehož základě jsou Třinecké železárny, a.s. Třinec schopny a připraveny uspokojovat i nadále v plném rozsahu požadavky svých dosavadních odběratelů na krytí jejich potřeby vysokopecní granulované strusky v běžně dodávané kvalitě. Předmět smlouvy tedy nepovede k podstatnému omezení soutěže ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže seznámil s připravovaným schválením dohody veřejnost prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, kde v č.32/99 ze dne 11.8.1999 byla pod zn. 081637-32/99 zveřejněna výzva k podání event. námitek proti dohodě ve stanovené lhůtě nebyla žádná námitka uplatněna. Při ústním jednání, které se uskutečnilo za účasti obou účastníků řízení ještě před zahájením řízení dne 15.6.1999, projednal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s právním zástupcem obou účastníků řízení veškeré okolnosti, které bylo pro objasnění věci třeba zjistit. Protože ve správním řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly odepření udělení výjimky ve smyslu § 3 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po té, co se účastníci řízení vzdali dopisem ze dne 13.8.1999 práva vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím I. výkonného odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením
výkonného odboru Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Zuzana Polášková Mlýnský příkop 1788
753 01 Hranice