UOHS S082/2004
Rozhodnutí: OF/S082/04-1971/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Sarcon (no. 159) Limited a Barlo Group plc
Účastníci Barlo Group plc, se sídlem Alexandra House, Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, Irská republika Sarcon (no. 159) Limited, se sídlem Murray House, Murray Street, Belfast BT1 6DN, Severní Irsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 10. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 82/04-1971/04
V Brně dne 7. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 82/04, zahájeném dne 7. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Sarcon (no. 159) Limited, se sídlem Murray House, Murray Street, Belfast, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupená JUDr. Miloslavem Mastným, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 322/25, Praha 1, na základě plné moci z 6. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Sarcon (no. 159) Limited, se sídlem Murray House, Murray Street, Belfast, Spojené království Velké Británie a Severního Irska , a Barlo Group plc, se sídlem Alexandra House, Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, Irská republika, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě nabídky k převzetí, kterou učinila společnost Sarcon (no. 159) Limited dne 2. dubna 2004 akcionářům společnosti Barlo Group plc, v jejímž konečném důsledku má společnost Sarcon (no. 159) Limited nabýt akcie představující minimálně 50% podíl na základním kapitálu společnosti Barlo Group plc, a tím i získat možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, nabídky převzetí, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2004 ze dne 28. dubna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanétransakci má dojít na základě nabídky převzetí,kterou dne 2.dubna 2004 učinila společnost Sarcon (no. 159) Limited, se sídlem Murray House, Murray Street, Belfast, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Sarcon"). V důsledku této nabídky má společnost Sarcon nabýt akce představující minimálně 50% podíl na základním kapitálu společnosti Barlo Group plc, se sídlem Alexandra House, Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, Irská republika (dále jen "Barlo").
Celá transakce spočívá v nabytí všech akcií společnosti Barlo, a to formou výše uvedené nabídky převzetí akcií společnosti Barlo ve smyslu irského práva 1 . Akcie společnosti Barlo jsou kotovány na irské a londýnské burze a nabídka se týká i akcií, které jsou již v majetku sesterských společností společnosti Sarcon (celkem se jedná o 29,95% akciový podíl). Jakmile na základě přijetí dané nabídky převzetí současnými akcionáři získá společnost Sarcon akcie představující 80% a větší podíl na základním kapitálu společnosti Barlo, uplatní tzv. postup povinného prodeje 2 , aby získala akcie i těch akcionářů, kteří návrh vyjádřený nabídkou převzetí neakceptovali. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Sarcon získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti Barlo.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Sarcon je založena za účelem předmětné transakce a je kontrolována irskou společností Quinn Group Limited, která patří do tzv. skupiny společností Quinn. Tato skupina vyvíjí činnost zejména v následujících oblastech: provozování hotelů, hostinců a fitness center; finanční služby; těžba, výroba a distribuce stavebních materiálů (např. cement, beton, štěrk a písek či polystyrenové bloky pro izolaci budov); výroba skleněných obalů pro potravinářský průmysl (láhve na nápoje).
V rámci České republiky se ze společností skupiny Quinn účastní hospodářské soutěže pouze společnost TOURINVEST a.s. Praha, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, která působí v oblasti poskytování hotelových služeb 3 .
Společnost Barlo je společností založenou podle práva Irské republiky, jejíž akcie jsou kotovány na irské a londýnské burze cenných papírů, a není před uskutečněním předmětného spojení kontrolována žádným subjektem. Společnost Barlo má cca 5000 akcionářů, mezi které patří mj. dvě sesterské společnosti společnosti Sarcon (Quinn Direct Insurance Limited-2,4% akciový podíl a Quinn Group Family Properties Limited-27,55% akciový podíl). Společnost Barlo se zabývá výrobou radiátorů pro využití v domácnostech i pro komerční využití, transparentních a barevných desek z plastů a obalových materiálů pro potravinářský průmysl.
V rámci České republiky působí společnost Barlo prostřednictvím dovozů (materiály Athlone-barevné plastové desky) a také prostřednictvím společnosti Barlo Plastics s.r.o., se sídlem Obecnická č.p. 520, Březové Hory, Příbram VI (dále jen "Barlo Plastics"). Společnost Barlo Plastics se zabývá výrobou a prodejem transparentních plastových desek.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Barlo dodává do České republiky barevné plastové desky a její dceřiná společnosti Barlo Plastics zde vyrábí a prodává transparentní plastové desky. Z hlediska materiálu se jedná o různé polymery, výrobní proces spočívá v extruzi granulí a primárním produktem jsou desky o rozměrech 2x3m. Výrobky společnosti Barlo se využívají např. jako vybavení prodejen, na obrazovky, ve stavebnictví či v automobilovém průmyslu.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh plastových desek. Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu plastových desek působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Barlo, jejíž tržní podíl je cca (obchodní tajemství) %. Předmětné spojení nebude mít za následek ani vertikální integraci, neboť mezi účastníky spojení neexistují žádné vertikální vazby, a to nejen v České republice, ale ani celosvětově.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, zejména pak k tomu, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů v rámci České republiky, dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Miloslav Mastný, advokát
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 25
110 00 Praha 1
PM: 10. 5. 2004
1 Nabídka převzetí má podporu správní rady společnosti Barlo, tj. orgánu plnícího i funkci představenstva.
2 dle článku 204 irského zákona o společnostech z roku 1963
3 viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 247/03-4791/03 ze dne 23. prosince 2003 ve věci spojení soutěžitelů paní Colette Maire Quinn a TOURINVEST a.s. Praha