UOHS S082/2003
Rozhodnutí: OF/S082/03-2061/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Shell Czech Republic a.s. a TOTALFINAELF Česká republika s.r.o.
Účastníci Shell Czech Republic a.s. TOTALFINAELF Česká republika s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 82/03-2061/03 V Brně dne 16. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 82/03, zahájeném dne 9. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, 190 02 Praha 9, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Holcem, advokátem, se sídlem Václavské nám. 2-4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému má dojít na základě smlouvy o koupi a prodeji servisních stanic uzavřené dne 31. března 2003 mezi společnostmi Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, 190 02 Praha 9, jako nabyvatelem, a společností TOTALFINAELF Česká republika s.r.o., se sídlem Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, jako převodcem, podle které nabyvatel koupí od převodce 33 čerpacích stanic a s nimi související vymezená práva a závazky, čímž společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, 190 02 Praha 9, získá možnost kontrolovat podnikání společnosti TOTALFINAELF Česká republika s.r.o., se sídlem Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, smlouvy zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojujících se soutěžitelích a sektoru maloobchodního prodeje pohonných hmot.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/03 ze dne 21. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi a prodeji servisních stanic (dále je "Smlouva") uzavřené dne 31. března 2003 mezi společnostmi Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, 190 02 Praha 9 (dále jen "Shell CZ"), jako nabyvatelem, a TOTALFINAELF Česká republika s.r.o., se sídlem Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9 (dále jen "TOTALFINAELF CZ"), jako převodcem, podle které nabyvatel koupí od převodce 33 čerpacích stanic a s nimi související vymezená práva a závazky. V důsledku tohoto převodu získá společnost Shell CZ možnost kontrolovat podnikání společnosti TOTALFINAELF CZ v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, což znamená, že notifikační podmínka stanovená v § 13 zákona byla splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
V čele skupiny soutěžitelů, do níž patří společnost Shell CZ, stojí mateřská společnost Royal Dutch Shell. Ta kontroluje společnost Shell Overseas Investment B.V., se sídlem v Nizozemí, jež je nadnárodní holdingovou společností zastřešující své jednotlivé dceřiné společnosti. Tyto dceřiné společnosti působí celosvětově v oblasti těžby a zpracování, rafinování a distribuce ropných produktů. Její aktivity zasahují i do oblasti chemického průmyslu a těžby uhlí. Na území ČR vyvíjí činnost její dceřiná společnost Shell CZ jako provozovatel sítě čerpacích stanic.
Společnost TOTALFINAELF CZ je výlučně kontrolována nadnárodní holdingovou společností TOTAL FINA Elf S.A., se sídlem ve Francii, která představuje mateřskou společnost skupiny soutěžitelů celosvětově činných v oblasti petrochemického a chemického průmyslu. Na území ČR provozuje jí kontrolovaná společnost TOTALFINAELF CZ síť 33 čerpacích stanic, které se mají stát předmětem převodu.
Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z údajů o aktivitách vyvíjených spojujícími se soutěžiteli na území ČR. Oba spojující se soutěžitelé provozují na území ČR čerpací stanice, jejichž stěžejní činnost představuje prodej pohonných hmot. Kromě toho poskytují doprovodné služby, k nimž mimo jiné patří prodej automobilových maziv. Společnost Shell CZ prodává uvedené produkty jak konečným spotřebitelům (maloobchodní prodej pohonných hmot a maziv na čerpacích stanicích), tak velkoodběratelům-distributorům (velkoobchodní prodej pohonných hmot a maziv). Společnost TOTALFINAELF CZ působí jednak v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot, jednak v oblasti maloobchodního a velkoobchodního prodeje automobilových a průmyslových maziv. Oba spojující se soutěžitelé provozují své čerpací stanice tzv. agenturním způsobem, tzn. tak, že pronajmou čerpací stanici jiném subjektu, který však není vlastníkem pohonných hmot, neurčuje jejich ceny a prodává je za provizi dle objemu prodaného množství pohonných hmot. Po uskutečnění posuzovaného spojení si společnost TOTALFINAELF CZ ponechá tzv. olejovou divizi, která se zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem automobilových a průmyslových maziv. V rámci spojení tak dojde k překrytí činností spojujících se soutěžitelů převážně pouze na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad vymezil jako relevantní z hlediska věcného trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích. Z pohledu geografického považoval Úřad za relevantní území ČR. Při vymezení relevantního trhu bylo přihlédnuto k předchozím rozhodnutím Úřadu 1 .
Na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na území ČR dosáhla společnost Shell CZ v roce 2002 z pohledu objemu uskutečněných prodejů tržního podílu ve výši pohybující se kolem [ obchodní tajemství ]. Tržní podíl vypočtený dle objemu prodejů uskutečněných společností TOTALFINAELF CZ na zkoumaném relevantním trhu nepřesáhl hranici [ obchodní tajemství ]. Převzetím sítě čerpacích stanic od společnosti TOTALFINAELF CZ navýší navrhovatel svůj podíl na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na cca [ obchodní tajemství ].
Úřad v rámci šetření zkoumal, zda posuzované spojení soutěžitelů nepovede k významné koncentraci v oblasti provozování čerpacích stanic podél dálnic v ČR. Důvodem tohoto zkoumání byla skutečnost, že soutěžní prostředí v případě provozování čerpacích stanic umístěných podél dálnic se může odlišovat od soutěžního prostředí v situaci, kdy jsou čerpací stanice umístěny v jiných lokalitách. Společnost Shell CZ má podél dálnic 12 čerpacích stanic, z toho 6 čerpacích stanic u dálnice D 1, dvě čerpací stanice u dálnice D 2, dvě čerpací stanice u dálnice D 5 a po jedné čerpací stanici u dálnic D 11 a D 47. Společnost TOTALFINAELF CZ má podél dálnic umístěny tři čerpací stanice, z toho dvě čerpací stanice u dálnice D 5 a jednu čerpací stanici u dálnice D 1. Z toho vyplývá, že se spojující se soutěžitelé svými čerpacími stanicemi provozovanými podél dálnic překrývají pouze na dálnicích D 1 a D 5. Přestože oba spojující se soutěžitelé provozují celkem 15 čerpacích stanic podél dálnic, ze šetření Úřadu vyplynulo, že ani na dálnicích D 1 a D 5, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, nedojde k takovému navýšení počtu čerpacích stanic provozovaných spojením vzniklým subjektem, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu dospěl Úřad k závěru, že po uskutečnění předmětného spojení nedojde na tomto trhu ke vzniku takové tržní síly spojujících se soutěžitelů, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Holec, advokát
AK HOLEC & Partneři
Václavské nám. 2-4
110 00 Praha 1
Právní moc: 20.6. 2003
1 Rozhodnutí č.j. S 35/02 ve věci spojení soutěžitelů BP p.l.c. a E.ON AG a rozhodnutí č.j. S 148/02 ve věci spojení soutěžitelů AGIP Praha, a.s., a TAMOIL PRAHA, spol. s r.o.