UOHS S082/2002
Rozhodnutí: OF/S082/02-864/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH a DEVELOPMENT COMPANY I, s.r.o.
Účastníci Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, Mergentghalerallee 73-75, 65760 Exchoborn, SRN DEVELOPMENT COMPANY I, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 13. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 82/02-1531/02 V Brně dne 19. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 82/02, zahájeném dne 22. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Mergenthalerallee 73-75, 65760 Eschborn, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Mergenthalerallee 73-75, 65760 Eschborn, SRN, a DEVELOPMENT COMPANY I, s.r.o., se sídlem Kateřinská 21, Praha, IČ 25684159, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy, kterou uzavřou společnosti Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Mergenthalerallee 73-75, 65760 Eschborn, SRN, jako kupující, a Bouygues Bâtiment SA, se sídlem 1, Avenue Eugene Freyssinet, 78 280 Guyancourt, Francie, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Mergenthalerallee 73-75, 65760 Eschborn, SRN, získá 100 % obchodní podíl ve společnosti DEVELOPMENT COMPANY I, s.r.o., se sídlem Kateřinská 21, Praha, IČ 25684159, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, výroční zprávy a výpisu z obchodního rejstříku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/02 ze dne 10.4.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu, v jejímž důsledku společnost Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, se sídlem Mergenthalerallee 73-75, 65760 Eschborn, SRN , (dále jen "DGI"), získá 100 % obchodní podíl ve společnosti DEVELOPMENT COMPANY I, s.r.o., se sídlem Kateřinská 21, Praha, IČ 25684159 (dále jen "DEVCO").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2000 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
DGI je společnost, která spravuje investiční nemovitostní fondy Deutsche Bank AG. DGI je kontrolovaná společností Deutsche Grundbesitz Management GmbH (dále jen "DGM"), která je činná v oblasti spravování, provozování a rozvoje uzavřených nemovitostních fondů v Německu, Evropě a v USA.
Společnosti DGI a DGM patří do skupiny Deutsche Bank, která nabízí kompletní bankovní a finanční služby, zejména spoření, správu majetku, úvěry, hypotéční úvěry, investiční bankovnictví, obchod s cennými papíry a správu cenných papírů, financování projektů, financování zahraničního obchodu, služby na kapitálovém a peněžním trhu, jakož i pojišťovnictví.
Skupina Deutsche Bank působí na území České republiky prostřednictvím dalších dvou dceřinných společností:
Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka , která podniká v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb,
DB Finance s.r.o. , která má jako předmět podnikání zapsáno obchodování s cennými papíry, avšak v současné době žádnou podnikatelskou činnost nevykonává.
Předmětem podnikání společnosti DEVCO je pronájem nemovitostí. DEVCO je v současnosti vlastníkem pozemků parc. č. 1818,1819 a 1820 a budov č.p. 1789, 1827 a 1826, všechny v katastrálním území Nové Město, obec Praha. Tyto nemovitosti tvoří areál bývalého hotelu Kriváň. Tento areál je v současné době prázdný a připravuje se jeho rekonstrukce na kancelářský komplex. DEVCO tedy v současné době žádnou nemovitost nepronajímá.
DEVCO je kontrolovaná francouzskou společností Bouygues Bâtiment S.A. která je činná jako tzv. developerská společnost v oblasti nemovitostí. Bouygues Bâtiment S.A. zajišťuje komplexní realizaci projektů v oblasti nemovitostí, počínaje jejich plánováním, přes zajištění stavební realizace až po zajištění dalšího využití realizovaného projektu. V rámci své developerské činnosti nabývá prostřednictvím svých dceřinných společností v nejrůznějších částech světa nemovitosti, které po rekonstrukci prodává třetím osobám. Rekonstrukce nabytých nemovitostí provádějí jiné společnosti spadající do podnikatelské skupiny Bouygues.
Bouygues Bâtiment S.A. je kontrolovaná společností Bouygues S.A. , což je holdingová společnost stojící v čele podnikatelské skupiny Bouygues.
Skupina Bouygues S.A. působí na území České republiky prostřednictvím dalších dceřiných společností:
Kateřinská spol. s r.o. podniká v oblasti provádění inženýrských staveb a provádění inženýrských staveb a provádění bytových a občanských staveb,
STODECO, s.r.o. , působí v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb spojených s pronájmem a v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
Bouygues Bâtiment, organizační složka , působí v oblasti provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
Společnost DEVCO bude po dokončení rekonstrukce areálu bývalého hotelu Kriváň v Praze činná v oblasti pronájmu kancelářských prostor třetím osobám. DEVCO bude nabízet kancelářské prostory, které na území Prahy představují tržní podíl menší než 1%. Společnost DGI ani žádná jiná společnost patřící do skupiny Deutsche Bank není na území České republiky vlastníkem žádných kancelářských prostor a nemá na relevantním trhu pronájmu kancelářských prostor žádný podíl. Činnost spojovaných soutěžitelů se na relevantním trhu pronájmu kancelářských prostor nepřekrývá a nedojde tak k navýšení tržního podílu na relevantním trhu.
Spojením soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení na relevantním trhu. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
advokát,
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
PM dne 23.4.2002