UOHS S082/2001
Rozhodnutí: OF/S082/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-AlliedSignal Central Europe, s.r.o. a Mora Aerospace, a.s.,
Účastníci AlliedSignal Central Europe, s.r.o. CZIC Investment Company Limited, se sídlem Lambousa Street, 1095 Nicosia, Kypr Mora Aerospace, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 166 KB


S 82/01-338/02 V Brně dne 31. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 82/01, zahájeném dne 27. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AlliedSignal Central Europe, s.r.o., se sídlem U první baterie 5/802, 160 00 Praha 6, zastoupená Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci ze dne 22. srpna 2001, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AlliedSignal Central Europe, s.r.o., se sídlem U první baterie 5/802, 160 00 Praha 6, a Mora Aerospace, a.s., se sídlem Nádražní 50, 783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o koupi akcií", kterou uzavřeli dne 17. srpna 2001 společnost AlliedSignal Central Europe, s.r.o., se sídlem U první baterie 5/802, 160 00 Praha 6, jako kupující, a na straně druhé společnost CZIC Investment Company Limited, se sídlem Lambousa Street, 1095 Nicosia, Kypr, dále fyzické osoby Ing. Jiří Derka, bytem Gagarinova 442, 783 65 Hlubočky, Ing. Vojtěch Filek, bytem Trnkova 35, 779 00 Olomouc, Ing. Antonín Krejčí, bytem Rooseveltova 78, 779 00 Olomouc, Ing. Vladimír Maštera, bytem Skopalíkova 69, 773 00 Olomouc, Ing. Jiří Štrubl, bytem Skupova 23, 779 00 Olomouc a Ing. Vojtěch Vlček, bytem Fischerova 14, 779 00 Olomouc, jako prodávající, v jejímž důsledku získá kupující akcie, představujících 100 % základního kapitálu a 100 % hlasovacích práv na společnosti Mora Aerospace, a.s., se sídlem Nádražní 50, 783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí, a k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 27. srpna 2001 na návrh společnosti AlliedSignal Central Europe, s.r.o., se sídlem U první baterie 5/802, 160 00 Praha 6 (dále jen "AlliedSignal"), ve správním řízení zastoupené Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci ze dne 22. srpna 2001, správní řízení S 82/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení dochází na základě "Smlouvy o koupi akcií" (dále jen "Smlouva"), uzavřené dne 17. srpna 2001 mezi společností AlliedSignal jako kupujícím a na straně druhé společností CZIC Investment Company Limited, se sídlem Lambousa Street, 1095 Nicosia, Kypr (dále jen "CZIC"), dále fyzickými osobami Ing. Jiřím Derkou, bytem Gagarinova 442, 783 65 Hlubočky, Ing. Vojtěchem Filkem, bytem Trnkova 35, 779 00 Olomouc, Ing. Antonínem Krejčím, bytem Rooseveltova 78, 779 00 Olomouc, Ing. Vladimírem Mašterou, bytem Skopalíkova 69, 773 00 Olomouc, Ing. Jiřím Štrublem, bytem Skupova 23, 779 00 Olomouc a Ing. Vojtěchem Vlčkem, bytem Fischerova 14, 779 00 Olomouc (dále jen "ostatní akcionáři"), dosavadními akcionáři společnosti MORA AEROSPACE, a.s., se sídlem Nádražní 50, 783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí (dále jen "Mora"), jako prodávajícími. V důsledku smlouvy získá společnost AlliedSignal akcie, představující 100 % základního kapitálu a 100 % hlasovacích práv ve společnosti Mora, to znamená, že AlliedSignal získá možnost přímo kontrolovat společnost Mora ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Kromě ustanovení upravujících samotnou koupi akcií Smlouva také obsahuje ujednání, omezující možnost prodávajících konkurovat společnosti AlliedSignal po dobu dvou let následujících po dni realizace předmětné transakce v oboru podnikání společnosti Mora.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím akcií, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost AlliedSignal, která se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisů z obchodních rejstříků,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
informací o spojovaných společnostech,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/01 ze dne 19.9.2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad však v průběhu správního řízení oslovil mimo jiné tuzemské odběratele společnosti Mora, působící v oblasti letecké výroby, která je pro posuzované spojení rozhodující. Mezi oslovenými byly rovněž společnosti Walter, a.s. , se sídlem Jinonická 329, 158 01 Praha 5, Jinonice (dále jen "Walter"), a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., se sídlem Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš (dále jen "PBS"), které ve svých odpovědích Úřadu vyjádřily obavy z možných následků spojení. Společnost Walter zdůraznila v dopise ze dne 27.9.2001 zejména, cit: "MORA AEROSPACE, a.s. je pro WALTER a.s. monopolním dodavatelem skupiny plechových žárových dílů pro výrobu leteckých motorů. Náhrada tohoto dodavatele za jiného certifikovaného dodavatele by byla mimořádně finančně a časově náročná a trvala by nejméně 2 roky. V případě udělení povolení ke spojení obou soutěžitelů lze vyjádřit obavu, že v případě vypovězení a následného zastavení dodávek plechových žárových dílů bude ohrožena nejen výroba leteckých motorů ve WALTER a.s., ale především samotná existence WALTER a.s. ". Společnost PBS označila svoji odpověď za obchodní tajemství, a proto nemůže být v rozhodnutí citována. Lze však konstatovat, že námitky proti spojení byly obdobného charakteru .
Vzhledem k výše uvedeným obavám, a s ohledem na to, že informace poskytnuté oslovenými soutěžiteli byly v některých ohledech, zejména co se týče vymezení relevantních trhů, ve zřejmém rozporu s podklady od účastníka řízení, sdělil Úřad dne 26.9.2001 účastníku správního řízení, že ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat. Účastníku řízení bylo písemně sděleno, že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení.
V dalším průběhu správního řízení bylo nutné zejména znovu vyžádat informace od účastníka řízení, kterými by byly odstraněny rozpory s tvrzením výše zmiňovaných oslovených soutěžitelů a pochybnosti v souvislosti s vymezením relevantních trhů, včetně určení jejich struktury. V původních podkladech totiž účastník vymezil hlavní relevantní trh jako trh komponentů do leteckých motorů, což se ukázalo jako vymezení příliš obecné a tedy nepřijatelné, jak je uvedeno v části rozhodnutí nazvané relevantní trh.
Současně se Úřad obrátil se žádostí o poskytnutí informací na Úřad pro civilní letectví ČR (dále jen "ÚCL ČR"), který je dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, pověřen výkonem státní správy ve věcech civilního letectví. ÚCL ČR mimo jiné schvaluje nebo uznává způsobilost výrobků letecké techniky k jejich použití v civilním letectví a vydává oprávnění k provádění vývoje, projektování, výroby zkoušek, údržby, oprav, modifikací a konstrukčních změn letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky.
Úřad si byl vědom možnosti narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů v celé oblasti letecké výroby, a proto za hlavní podmínku povolení daného spojení považoval především rozptýlení obav oslovených soutěžitelů. Za tím účelem byli k podání svědecké výpovědi předvoláni zástupci oslovených soutěžitelů, a sice Ing. Václav Vaněk, CSc., generální ředitel společnosti Walter, a Ing. Zdeněk Katolický, ředitel Divize letecké techniky PBS. Ve svých výpovědích svědkové potvrdili obavy z možného zastavení dodávek výrobků společnosti Mora a z toho plynoucích negativních důsledků pro obě společnosti, tedy jak Walter tak i PBS.
Ing. Katolický ve své výpovědi uvádí, cit: "Nahradit dodavatele (dílů vyráběných společností Mora-Pozn. Úřadu) v krátké době není nikdo schopen. Pokud by přestaly společnosti Mora a Honeywell dodávat, znamenalo by to kolaps výroby ." Na otázku Úřadu týkající se dlouhodobých vztahů společnosti PBS se společností Mora svědek odpověděl, mj. cit.: " v době, kdy vešlo ve známost, že se chystá spojení společností AlliedSignal a Mora, kontaktoval jsem ředitele Mora Aerospace ve snaze dohodnout se na dlouhodobé smlouvě. Byl jsem odmítnut s tím, že tento závazek by mohl zkomplikovat uzavření smlouvy s firmou Honeywell ." K postavení společnosti Mora na trhu svědek uvedl, cit: Mora je výrobcem komponentů, u nás je jediný-ať pro Walter a.s. nebo pro nás. Ve středoevropské oblasti Mora nemá konkurenci."
Ing. Vaněk, CSc., při výslechu dne 21.11.2001 již nevyjádřil svoji obavu tak důrazně, jako tomu bylo v uvedeném dopise ze dne 27.9.2001. Přesto i jeho svědecká výpověď potvrdila oprávněnost obav z předmětného spojení. Ve své výpovědi mimo jiné uvedl, cit: "Pokud by nám Mora přestala dodávat, museli bychom si najít jiného (dodavatele-pozn. Úřadu) , ale jde o složitý proces, podmíněný dodatečnou certifikací. Znamenalo by to vysoké náklady "
Dopisem ze dne 20. listopadu 2001 se zástupce účastníka řízení vyjádřil k výpovědi svědka Ing. Katolického, který svou svědeckou výpovědí ze dne 15.11.2001 potvrdil, že obavy z negativních důsledků spojení jsou na místě, neboť uvedl, cit: " společnost PBS nemá žádnou garanci (vzhledem k tomu, že společnost Mora odmítla s PBS uzavřít dlouhodobou smlouvu-pozn. Úřadu") , že Mora nezastaví dodávky či nebude nepřiměřeně zvyšovat ceny tak, že by se výrobky PBS staly nekonkurenceschopnými . Zástupce účastníka řízení ve svém vyjádření upozornil mj. na to, že společnost Mora je až do uskutečnění spojení samostatným podnikatelským subjektem, který sám odpovídá za svoji podnikatelskou činnost a strategii. Dále uvedl, že cit: "záměrem účastníka řízení, v případě povolení posuzovaného spojení, je pokračovat ve vztazích společnosti Mora s jejími dodavateli a odběrateli a zajistit, aby tyto vztahy byly dále rozvíjeny v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a v rámci obvyklých tržních podmínek" .
Tato ujištění učiněná v obecné rovině považoval jak Úřad, tak i společnost PBS, která v dopise ze dne 3.1.2002 uvádí, cit: "Jsme nuceni konstatovat, že se jedná o pouhé nezávazné prohlášení" , za nedostatečná, a rozhodně nepostačující k rozptýlení obav z možných následků posuzovaného spojení.
Zatímco tedy společnost PBS se k posuzovanému spojení vyjádřila opět negativně, generální ředitel společnosti Walter v dopise ze dne 10.12.2001 uvedl, že došlo k podpisu dlouhodobé dohody o dodávkách plechových žárových dílů se společností Mora, a tím pádem nemá proti danému spojení AlliedSignal a Mora žádných námitek, dokonce, že uvedené spojení vnímá pozitivně .
Poté se Úřad neprodleně obrátil na účastníka řízení, neboť uzavření takové dlouhodobé smlouvy by bylo zásadním obratem v průběhu celého správního řízení. V dopise ze dne 16.1.2002 potvrdil účastník řízení uzavření "Rámcové smlouvy" se společností Walter a rovněž uvedl, že dne 9.1.2002 byla uzavřena obdobná smlouva mezi společností Mora a společností PBS . Obě smlouvy byly sjednány a podepsány s platností minimálně do 31.12.2004, a to se souhlasem a plnou podporou společnosti AlliedSignal, jež tímto jako společnost náležící ke skupině Honeywell, a která získá v důsledku spojení kontrolu nad společností Mora, vyjádřila svůj zájem na tom, aby výše uvedené smlouvy byly společností Mora v plném rozsahu dodržovány a aby společnost Mora v plném rozsahu plnila své povinnosti z nich vyplývající.
Současně Úřad obdržel další stanovisko společnosti PBS ze dne 10.1.2002, v němž je mimo jiné uvedeno, cit: " První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. nemá námitek proti sloučení společností AlliedSignal Central Europe, s.r.o. Praha 6-Střešovice, IČO 25778064 a MORA AEROSPACE, a.s."
Jak z výše uvedeného vyplývá, účastník řízení tím, že patrně přiměl a podporoval společnost Mora při uzavírání dlouhodobých smluv, výrazně přispěl k odstranění obav ze spojení, a to jak u společností Walter a PBS, tak i ze strany Úřadu . Po podrobném přezkoumání "Rámcových smluv" a po opětovném vyjádření společností Walter a PBS, které v dopisech ze dne 24.1.2002, resp. 30.1.2002, znovu potvrdily, že proti uvažovanému spojení AlliedSignal a Mora nemají námitek, Úřad ustoupil od uložení podmínek či omezujících závazků ve smyslu ust. § 17 odst. 3 zákona, které měl v úmyslu s účastníkem řízení projednat a uložit.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, (správní řád), v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost AlliedSignal Central Europe, s.r.o. , IČO 25 77 80 64, se sídlem U první baterie 5/802, 160 00 Praha 6, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69378, dne 7. července 1999. Předmětem podnikání společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. Z hlediska odvětvové klasifikace ekonomických činností se tedy společnost zabývá ostatním velkoobchodem a zprostředkováním velkoobchodu.
AlliedSignal je 100% dceřinou společností společnosti Financiere Honeywell S.A., se sídlem Route d´Oncourt, 88 150 Thaon Les Vosges, Francie, která byla založena podle francouzského práva. Předmětem činnosti této společnosti je správa nemovitostí a správa majetkových účastí v jiných společnostech. Obě výše uvedené společnosti jsou součástí holdingu, který ovládá společnost Honeywell International Inc. (dále jen "Honeywell") Honeywell je nadnárodní společnost se sídlem ve USA s ročním obratem okolo USD, výrobce a dodavatel různorodých technologií a služeb po celém světě.
Svoje produkty a služby nabízí v těchto oblastech:
letecká technika a služby
technologie řízení pro domov, budovy a průmysl
automobilový průmysl
výroba el. energie
speciální výrobky chemické
skleněná vlákna
elektronika
výroba plastů.
Honeywell má rovněž vedoucí pozici ve vývoji speciálního softwaru, je provozovatelem internetových portálů.
V České republice Honeywell nepřímo kontroluje další společnost a to společnost Honeywell, spol. s r.o., se sídlem Budějovická 1, Praha 4, IČ 18 62 77 57 (dále jen "Honeywell ČR"), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2938. Předmětem podnikání této společnosti je poskytování software, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v živnosti volné, projektování elektrických zařízení, poskytování poradenských služeb, automatizované zpracování dat, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, výroba, instalace a oprava elektronických zařízení, projektová činnost ve výstavbě.
Společnost MORA AEROSPACE, a.s. , se sídlem Nádražní 50, Hlubočky-Mariánské údolí, IČ 25 38 49 61, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1743, dne 10.11. 1997. Předmětem podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku:
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
zámečnictví,
nástrojařství,
kovoobráběčství,
laboratorní rozbory,
vývoj a konstrukce cyklistických komponentů a
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky.
Dosud byly akcie představující 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti v držení společnosti CZIC, dalších 50 % akcií držely ke dni podpisu Smlouvy ostatní akcionáři. Společnost CZIC, která se zabývá zejména správou kmenových akcií a investic souvisejících s kmenovými akciemi v kapitálových obchodních společnostech je kontrolována společností Czech & Slovak Investment Corporation Inc., se sídlem P.O.Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy. Tato společnost je uzavřený investiční fond, jehož cílem je dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálových investic.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu zamýšleného použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojovaných soutěžitelů a z činností společností kontrolovaných spojujícími se podniky.
Společnosti, které náleží do skupiny Honeywell působí v České republice v následujících oblastech:
systémy automatizace a řízení budov-jedná se o zařízení pro řízení vytápění, ventilaci a klimatizaci udržující stálou teplotu a vlhkost v budovách, zařízení pro řízení spalování a dodávek vody a řízení efektivního využití energie při osvětlení, snímače kontroly vzduchu a kouře, čističe vzduchu apod.,
protipožární a bezpečnostní systémy-jedná se o protipožární ovládací prvky, protipožární nástroje, systémy pro detekci požárů, poplašné senzory apod.,
služby a systémy správy budov-jedná se o pomocné hardwarové a softwarové systémy pro správu budov,
systémy pro automatizaci a řízení průmyslového provozu-tato oblast zahrnuje velké množství drobných součástí pro průmyslovou automatizaci, jako jsou akcelerometry, pohybové snímače, infračervené snímače, fotoelektrické snímače, tlakové snímače, teplotní snímače, laserové snímače apod.,
letecké motory-jedná se o motory s turbovrtulovým pohonem používané pro obchodní a vojenská letadla, komerční i vojenské vrtulníky, ale i vojenská námořní plavidla.
Naproti tomu společnost Mora vyrábí speciální titanové komponenty pro jízdní kola-jedná se o titanové komponenty a rámy pro jízdní kola značky MORATI, dále tepelné výměníky-jedná se o speciální tepelné výměníky pro průtokový ohřev vody a topení v karavanech a kempinkových vozidel, které jsou dodávány pro německého výrobce uvedených vozidel značky TRUMA. Od trhů výše uvedených výrobků v případě posuzovaného spojení Úřad odhlédnul, neboť společnost Mora na nich zaujímá zanedbatelné postavení a v důsledku spojení nebudou žádným způsobem ovlivněny.
Největší část produkce společnosti Mora je však věnována komponentům do leteckých motorů. Pojetí trhu komponentů do leteckých motorů jako výrobkového relevantního trhu je velmi obecné, neboť jednotlivé komponenty, jejichž funkční a technické vlastnosti podléhají konstrukčním parametrům a jsou vyráběny na objednávku výrobce, nejsou obvykle z funkčního hlediska vzájemně zaměnitelné. Proto nemůže být v daném případě relevantní trh vymezen jako trh komponentů do leteckých motorů. Z tohoto důvodu Úřad, s ohledem na postup Evropské komise, která považuje za relevantní trhy z této oblasti trhy jednotlivých konkrétních komponentů leteckých motorů (1 komponent = 1 separátní relevantní trh, Úřad podpůrně přihlédnul např. k rozhodnutím Evropské komise v případech Smiths Industries/ TI Group-COMP/M.2183, Boeing/ Hughes-COMP/M.1879, United Technologies/ Sundstrand-COMP/M.1493), námitky oslovených soutěžitelů týkající se vymezení relevantních trhů a závěry vlastního šetření, dospěl k závěru, že zejména pro určení skutečných konkurentů společnosti Mora je třeba vycházet z konkrétních výrobků společnosti Mora. Výrobky společnosti v oblasti letecké výroby jsou tedy následující:
Plamenec (combustor)-plamenec je prostor v motoru, kde dochází ke spalování paliva
Spalovací komora (combustion chamber)-jedná se o prostor v motoru, v němž je umístěn plamenec a kde dochází ke spalovacímu procesu
Výfuk (exhaust)-výfuk odvádí spaliny z motoru
Tepelný a izolační štít-tepelné a izolační štíty jsou užívány k ochraně ostatních částí motoru před nadměrnými teplotami
Krycí síto (screen)-jedná se o krycí bariéru, která chrání motor před vniknutím cizích objektů do jeho nitra
Kužel nosný-kužel tvoří část vnitřní struktury motoru
Skříň kompresoru (compressor case)-skříň, v níž je umístěn kompresor
Deflektor (deflector)-slouží jako bariéra, která zabraňuje proudění vzduchu z oblastí s vysokým tlakem do oblastí s nízkým tlakem
Víko olejového sběrače (oil drain cover)-slouží k zakrytí olejového sběrače
Rozvaděč VT (turbine nozzle)-zařízení sloužící k usměrńování proudu horkého vzduchu ze spalovací komory do turbiny
Výfuková roura a její kryt-usměrňuje proud výfukových plynů ven z motoru, kryt chrání konstrukci letadla před teplem z výfukové roury
Prodlužovací roura (tail pipe)-usměrňuje proudový tlak z motoru skrze konstrukci letadla, správné tvarování jejího zakončení napomáhá vytváření tahu motoru
Skříň výstupu (exhaust case)-chrání součásti, které tvoří výfukovou část motoru
Zadní stěna (deswirl, difusor)-vytváří stěnu mezi kompresorem a spalovací komorou a usměrňuje proud stlačeného vzduchu z kompresoru do spalovací komory
Mezivložka (insert)-vytváří rozhraní mezi výstupním kanálem a výfukem
Vnitřní kroužek (inner link)-tvoří součást vnitřní konstrukce motoru
Drenážní nádobka (fuel drain container)-zadržuje palivo uniklé ze spalovací komory
Výstupní kanál (exhaust channel)-shromažďuje spaliny z poslední fáze turbíny a usměrňuje jejich proud do výfuku
Stahovací pás-uchycuje prodlouženou rouru k zadní přírubě motoru
Skupina Honeywell vyrábí v oblasti letecké výroby, kromě samotných motorů, především systémy kontroly paliva, letecké ventily, startéry leteckých motorů, poháněcí zařízení, klimatizační zařízení, leteckou avioniku, letecká kola a brzdy a letecké světelné systémy.
K vzájemnému překrývání trhů na nichž působí spojující se soutěžitelé nedochází, v případě leteckých motorů dodávaných na tuzemský trh skupinou Honeywell a komponentů do leteckých motorů dodávaných společností Mora dochází k vertikálnímu propojení. Značná část produkce společnosti Mora je totiž již před vlastním spojením určena pro výrobu leteckých motorů Honeywell.
Z uvedeného vyplývá, že spojovaní soutěžitelé nevyrábí shodné či zaměnitelné výrobky, a z tohoto důvodu není při vymezení relevantních trhů striktní členění na jednotlivé komponenty třeba. Pro účely daného spojení je zcela postačující zařazení výrobků společnosti Mora do širší skupiny komponentů, dostatečně odlišitelné od výrobků společnosti Honeywell, aby bylo možno konstatovat, že komponenty v rámci takové skupiny obvykle společně zabezpečují stejné nebo podobné funkce. I tak se jedná o užší vymezení relevantního trhu, než je trh komponentů do leteckých motorů, jak to navrhoval účastník řízení. Vzhledem k informacím poskytnutým Úřadu ze strany ÚCL ČR a podkladům od účastníka řízení je možné výrobky společnosti Mora začlenit do skupiny žárových a kompresorových částí leteckých motorů, k jejichž výrobě a opravám je Mora, jako jediná na území ČR z oprávněna ze strany ÚCL ČR.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní výrobkový trh vymezen následovně:
trh žárových a kompresorových částí leteckých motorů
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Relevantní trh z hlediska geografického je vymezen:
územím České republiky .
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý . Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000 s přihlédnutím k roku 1999, příp. i k roku 1998.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, vlastních zjištění a informací získaných od ÚCL ČR a oslovených soutěžitelů.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích
Účastník řízení ani žádná jiná společnost ze skupiny Honeywell na vymezeném relevantním trhu v ČR nepůsobí. Na druhé straně, jak vyplývá z údajů účastníka řízení, oslovených soutěžitelů a rovněž informací ÚCL ČR, společnost Mora je jedinou společností, která na uvedený relevantní trh svoje výrobky dodává. To je dáno především tím, že komponenty v rámci vymezeného relevantního trhu jsou vyráběny pouze na objednávku výrobce finálního zařízení, tedy leteckého motoru, a musí odpovídat konstrukčním parametrům motoru. Mimo nasmlouvané množství se výrobky potenciálních konkurentů na vymezený relevantní trh nedostanou.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčeného trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčený trh, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Pro vymezený relevantní trh, resp. pro oblast letecké výroby obecně, je charakteristická finanční náročnost vstupu a dlouhodobého udržení se na trhu, nutnost homologace výrobků, zvláštní povolení vlád jednotlivých států na vývoz určitého zboží letecké výroby, existence patentů a ostatních práv duševního vlastnictví a potřeba získání licencí na určité technologie. Z výše uvedeného vyplývá, že vstup nového soutěžitele na vymezený relevantní trh je vlivem silných bariér vstupu velmi obtížný , což v tomto případě znamená, že nahrazování dodávek výrobků společnosti Mora do společností Walter a PBS při odmítnutí další spolupráce by mohlo být značně obtížné, a to jak finančně, tak i časově.
Výzkum a vývoj je pro soutěžitele působící na těchto trzích významný, neboť jednotliví soutěžitelé vynakládají na něj velmi vysoké finanční částky. V současné době hlavním cílem výzkumu a vývoje je snaha o snížení celkových nákladů na výrobu. Protože každý soutěžitel působící na vymezených relevantních trzích disponuje vlastní vývojovou a výzkumnou základnou nepřinese posuzované spojení negativní efekt spočívající v odepření výsledků výzkumu a vývoje společnosti Mora. Naopak spojením získá Mora, jako tuzemský výrobce, přístup k výsledkům výzkumu a vývoje skupiny Honeywell.
Obavy z posuzovaného spojení soutěžitelů vyplývaly především z toho, že, jak již bylo uvedeno, společnost Mora je jediným dodavatelem žárových a kompresorových částí leteckých motorů na tuzemském trhu a tedy i výhradním dodavatelem těchto komponentů do společností Walter a PBS, které zároveň přímo či potenciálně konkurují skupině Honeywell, do níž Mora v důsledku spojení přibude . Možné narušení hospodářské soutěže v důsledku spojení by pak spočívalo zejména v možnosti zastavení dodávek komponentů vyráběných společností Mora do společnosti Walter a PBS, v důsledku čehož by následně mohlo dojít, jak vyplynulo z podkladů od těchto společností, k poškození či dokonce zastavení jejich obchodní činnosti. Spojením se silným americkým partnerem totiž Mora upevní svoji finanční sílu natolik, že by mohla bez ohledu na ostatní soutěžitele působící v oblasti letecké výroby, exportovat veškerou svoji produkci za atraktivnější ceny do zahraničí. Současně by se konkurentům, i když v porovnání s produkcí Honeywellu nevýznamným, tzn. společnosti Walter a PBS zkomplikovala výroba, neboť by museli hledat nového dodavatele předmětných dílů.
Závažné důsledky případného zastavení dodávek od společnosti Mora uvedeným společnostem jsou totiž umocněny nedostatečným počtem potenciálních dodavatelů žárových a kompresorových částí leteckých motorů. Jak již bylo uvedeno, v současnosti na tuzemský trh shodné nebo zastupitelné výrobky nedodává žádná jiná společnost. I v případě, že by se podařilo odběratelům společnosti Mora nalézt dodavatele těchto výrobků, vlastní náhrada by byla mimořádně technologicky, finančně a časově (podle společnosti PBS až 4 roky) náročná. Obtížnost rychlého nalezení náhradního dodavatele předmětných komponentů souvisí s již dříve uvedenými vysokými bariérami vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Spojovaní soutěžitelé působí v České republice na různých relevantních trzích, což znamená, že spojení má převážně konglomerátní charakter čímž nedojde ke změně tržního podílu na vymezeném relevantním trhu.
K možnému narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu nepovede ani vertikální charakter posuzovaného spojení. Možné nebezpečí vertikálního propojení spočívalo zejména v možnosti odmítnutí dodávek žárových a kompresorových částí leteckých motorů vyrobených společností Mora do společností Walter a PBS, jakožto konkurentů společnosti Honeywell. Nebezpečí narušení hospodářské soutěže však bylo odvráceno uzavřením dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských smluv mezi společností Mora, na jedné straně a společnostmi Walter a PBS na straně druhé. Tuto skutečnost Úřadu potvrdily i výše uvedení odběratelé společnosti Mora. Navíc, v oblasti letecké výroby existují obdobným způsobem vertikálně integrovaní soutěžitelé, jako jsou například Boeing, či Pratt & Whitney.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení podniků je nabytí kontroly nad společností Mora ze strany AlliedSignal, ke kterému došlo na základě "Smlouvy o koupi akcií" , uzavřené mezi společností AlliedSignal a dosavadními akcionáři společnosti Mora. V důsledku této smlouvy získala AlliedSignal akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Mora, a tím i kontrolu nad touto společností. Došlo tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení podniků podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení podniků splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
Úřad v dalším postupu zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Spojením dojde k navýšení hospodářské a finanční síly společnosti Mora, která se stává součástí struktury významné nadnárodní skupiny. Dále však na základě analýzy relevantního trhu a dopadů spojení na tento trh dospěl Úřad k závěru, že s ohledem na konglomerátní charakter posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke změně struktury relevantního trhu, nezmenší se počet soutěžitelů působících na relevantním trhu, ani nedojde k navýšení tržního podílu společnosti Mora na vymezeném relevantním trhu.
Rovněž obavy z potenciálního zastavení dodávek ze strany monopolního dodavatele se silným finančním zázemím byly vstřícným postupem účastníka řízení rozptýleny tím, že došlo k uzavření dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských smluv s odběrateli žárových a kompresorových částí leteckých motorů, kteří zároveň soutěží se společností Honeywell. Z tohoto důvodu Úřad rozhodnul o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a v souladu s § 16 odst. 4 zákona vydává ve lhůtě 5 měsíců od zahájení správního řízení toto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána, advokát
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
117 19 Praha 1