UOHS S082/2000
Rozhodnutí: VO II/S082/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci AGROBOHEMIE, a.s. ALIACHEM, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 143 KB


Č.j. S 82/00-220 V Brně dne 30.11.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 7.11.2000 na návrh společnosti AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Roháčova 83, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 4.10.2000 JUDr. Miroslavou Rybovou, právničkou, bytem Pomořanská 472, 181 00 Praha 8, ve věci udělení povolení ke spojení podniků AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Roháčova 83, 130 00 Praha 3, IČO 63 07 81 21 a ALIACHEM, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, IČO 60 10 89 16 vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Roháčova 83, 130 00 Praha 3, IČO 63 07 81 21 a ALIACHEM, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, IČO 60 10 89 16, k němuž došlo tím, že společnost AGOROBOHEMIE, a.s., se sídlem Roháčova 83, 130 00 Praha 3, nabyla 49,25 % akcií společnosti ALIACHEM, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10 a v souladu se Stanovami společnosti ALIACHEM, a.s. získala nad touto společností kontrolu, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e
s následující podmínkou nezbytnou pro ochranu hospodářské soutěže: Společnosti AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Roháčova 83, 130 00 Praha 3, a společnosti ALIACHEM, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví:
Neomezovat po dobu 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bez ospravedlnitelných důvodů dodávky hnojiva DAM 390 pro distribuční společnosti stojící mimo skupinu Agrofert Holding.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 7.11.2000 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Roháčova 83, 130 00 Praha 3, (dále jen "Agrobohemie"), zastoupená na základě plné moci ze dne 4.10.2000 JUDr. Miroslavou Rybovou, právničkou, bytem Pomořanská 472, 181 00 Praha 8, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Agrobohemie a ALIACHEM, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10 (dále jen "Aliachem").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 6.11.2000 mezi společností Agrobohemie, a.s. jako kupujícím a Ing. Alexandrem Vackem, správcem konkursní podstaty společnosti CHEMAPOL GROUP, a.s., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, IČO 00 00 07 44 jako prodávajícím, na základě které nabyla Agrobohemie 3.349.667 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 19.353.724 ks akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč akciové společnosti Aliachem a získala tak touto transakcí podíl na hlasovacích právech v rozsahu 49,25%.
Úřad ověřil, že uvedený podíl Agrobohemie na hlasovacích právech společnosti Aliachem zakládá nabytí kontroly nad společností Aliachem, neboť zbývající počet hlasovacích práv je rozdělen mezi drobné akcionáře a 16% je v držení Aliachem, a.s. Došlo tak ke spojení podniků ve smyslu ust. § 8 odst. 2 písm. a) zákona.
Podklady pro správní řízení:
návrh na zahájení správního řízení
doklad o zaplacení správního poplatku
informace o spojovaných společnostech, jakož i o společnostech s nimi hospodářsky propojených
informace o konkurenčních společnostech
kopie Smlouvy o úplatném převodu akcií, na jejímž základě Agrobohemie získala 49,25% akcií společnosti Aliachem
kopie výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností včetně společností s nimi hospodářsky propojených
plná moc k zastupování účastníka řízení
informace o dodávkách spojovaných podniků na tuzemský trh a další podklady pro vymezení relevantního trhu
rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
výhody spojení
názory odběratelů spojovaných společností na možné dopady spojení
Charakteristika spojovaných subjektů
AGROBOHEMIE, a.s.
Agrobohemie, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028 dne 21.2.1995. Je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, jejímž hlavním předmětem podnikání je obchod chemickými výrobky na bázi anorganické chemie, a to se surovinami pro výrobu hnojiv, tj. amoniakem a močovinou.
Agrobohemie, a.s. vlastní 54% společnosti Lovochemie, a.s. (dále jen Lovochemie), která je tak touto společností kontrolována. Zbytek akcií Lovochemie je rozptýlen mezi drobné akcionáře z kupónové privatizace.
Akcionáři Agrobohemie jsou společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. a UNIPETROL, a.s., které obě drží balík rovnající se 50% podílu na hlasovacích právech, žádný z nich tedy nemá podíl, který by mu zajišťoval postavení ovládající osoby a k úspěšnému vedení společnosti je třeba dosáhnout konsensu obou akcionářů, vykonávají tedy společnou kontrolu nad společností Agrobohemie, a.s.
LOVOCHEMIE, a.s.
Nejdůležitější oblastí výroby Lovochemie, a.s. jsou průmyslová hnojiva. Ta je možno rozčlenit na:
jednosložková (dusíkatá-N, fosforečná-P, draselná-K)
vícesložková, v rámci nichž je několik podskupin obsahujících nejrůznější kombinace N, P a K v jednom hnojivu,
hnojiva obsahující jeden či více prvků (vápník, hořčík, sodík, apod.), která však nemají deklarovaný obsah N, P a K a nelze je tedy podřadit pod jednosložková či vícesložková hnojivy,
hnojiva obsahující koncentráty stopových prvků,
přírodní vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva,
ostatní vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva vznikající jako vedlejší produkty průmyslových procesů (v cukrovarnictví, papírenství apod.).
V rámci každé základní skupiny anorganických hnojiv se nachází celá řada výrobků lišících se navzájem koncentrací chemické látky, podíly jednotlivých složek apod.
Uvedený systém základního třídění hnojiv vychází z předpisů EU a norem ISO a byl dle Seznamu registrovaných hnojiv poskytnutého Úřadu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně aplikován v ČR ve shodě s praxí a platnými předpisy. Jednotlivé základní skupiny hnojiv nejsou z hlediska účelu užití navzájem zastupitelné.
V rámci členění průmyslových hnojiv Lovochemie vyrábí hnojiva spadající do skupiny:
jednosložkových dusíkatých hnojiv :
ledek amonný s vápencem (LAV) -podíl na trhu je cca 37%
ledek vápenatý -podíl na trhu je cca 99 %
DAM 390 -podíl na trhu je cca 38 %
vícesložkových, tzv. NPK hnojiv -tento druh hnojiv obsahuje tři základní biogenní prvky-dusík, fosfor a draslík. Do skupiny NPK hnojiv patří i tzv. NP hnojiva, tedy hnojiva obsahující pouze dvě složky-dusík a fosfor. Vzhledem k absenci draslíku jsou NP hnojiva vhodnější k použití pro rostliny, které nevyžadují zvýšené nároky na hnojení draslíkem a do půd dobře zásobených touto živinou.V rámci NPK hnojiv se dají, zejména v závislosti na koncentraci jednotlivých základních prvků, rozlišit různé typy (např. NPK 11-7-7,9, NPK 9-14-14, NP 15-5 atd.), které jsou z hlediska spotřebitele vzájemně nezastupitelné. Lovochemie vyrábí NPK hnojivo s poměrem živin 15-15-15, její podíl na tomto trhu je cca 23,5%.
Dále Lovochemie vyrábí:
karboxymetylcelulózu-KMC 40% a KMC 62% -jde o chemikálie charakteru
pojivové složky do nejrůznějších dalších technologií. Užívají se např. v keramickém průmyslu při výrobě obkladaček, dále pro výrobu pracích prášků, nátěrových hmot, dále v textilním a papírenském průmyslu. Dle vyjádření odběratelů neexistuje jiný tuzemský výrobce shodného nebo zastupitelného pojiva pro daný účel užití, ale lze ho získat z dovozu (např. z Polska, Německa, Maďarska a Finska), avšak za odlišných cenových podmínek (kde vliv hrají také přepravní náklady). Podíl na trhu činí cca 6% u KMC 40% a cca 47% u KMC 62%
abrazivní složky do zubních past (s obchodními názvy MILEVIT a LOVOTAN).
Obdobné složky dle vyjádření odběratelů vyrábějí další dva tuzemští výrobci, jejichž výrobky však nesplňují podmínky pro daný účel užití (tj. úroveň potravinářské kvality). Za zastupitelné z hlediska kvality považují odběratelé pouze výrobky z dovozu ze západní Evropy. Podíl na trhu MILEVITU činí cca 77%, na trhu LOVATANU 100%. - kyselinu dusičnou -Lovochemie převážnou část své produkce této látky (cca 98 %) současně spotřebovává při vlastní výrobě anorganických hnojiv. Zbylá část produkce je dodávána na tuzemský trh ; odběratelé ji užívají pro výrobu hnojiv a výbušnin nebo k desinfekčním účelům pro údržbu technologie (mlékárenské podniky).
AGROFERT HOLDING, a.s.
AGROFERT HOLDING, a.s. (dále jen "Agrofert Holding") je uskupení, které svou podnikatelskou činnost zaměřuje do dvou základních okruhů. Je to činnost související se zemědělstvím a dále činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek na bázi anorganické chemie.
Do skupiny patří velké množství společností (cca 40), které se podle předmětu podnikání člení na společnosti zabývající se obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (obchod s průmyslovými hnojivy, s přípravky na ošetření plodin, s krmnými směsmi) a poskytováním služeb zemědělcům (zejména sklizňové a posklizňové služby). Některé ze společností Agrofert holding se zabývají i výrobou a zpracováním drůbeže a výkrmem prasat (bez vlastního následného zpracování).
Pokud jde o činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek-anorganická chemie, tato je realizována v dceřinné společnosti PRECHEZA, a.s. (dále jen "Precheza") , v níž má podíl 90,37 % prostřednictvím společnosti PRECOLOR, a.s. a ve společnosti Lovochemie (viz výše).
Ve výrobním programu Prechezy jsou zejména tyto skupiny produktů:
titanová běloba -patří do skupiny pigmentů, které jsou základní složkou barev, používá se k výrobě nátěrových hmot, ale též pro výrobu plastů, papíru a ve stavebnictví, podíl na trhu činí cca 56%
železité pigmenty -jsou využívány pro výrobu barviv, užívají se k výrobě barev, laků a
barevných plastů ( s užitím ve stavebnictví k výrobě omítkových směsí atd.), podíl na trhu je cca 50%
kyselina sírová -užívá se v chemickém a zpracovatelském průmyslu a při výrobě
anorganických pigmentů, podíl na trhu je cca 3%
monohydrát -látka vznikající při výrobě titanové běloby, používá se k přípravě krmných
směsí (obohacení železem) a při výrobě cementu, podíl na trhu je cca 90%
Hlavními vstupními surovinami pro výrobu Prechezy jsou ilmenit a síra získávané prostřednictvím obchodní společnosti Precolor zejména od dodavatelů z Ukrajiny, Norska, Polska a SRN. Precolor zajišťuje prodej většiny výrobků Prechezy.
Pokud jde o činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek-organická chemie, tato je spojena především se společností DEZA, a.s. (dále jen "Deza"). Deza je největší zpracovatel dehtu a benzolu v ČR. Vyrábí zejména černouhelné smoly, základní aromáty (zejména benzen a toluen), ftalátová změkčovadla, impregnační oleje a další chemické výrobky. Výrobky společnosti Deza lze rozdělit do následujících skupin:
smola černouhelná -užívá se k průmyslovému zpracování hliníku a uhlíku, podíl na trhu je 100%
olej na saze -užívá s k výrobě sazí pro gumárenský průmysl, podíl na trhu je cca 95%
benzen -používá se zejména pro syntézy organických sloučenin a látek pro výrobu izolační polyuretanové hmoty, dále zejména do rozpouštědel, podíl na trhu je cca 70% Dalším tuzemským výrobcem je pouze UNIPETROL, a.s. ve svém podniku Chemopetrol, a.s., který jej rovněž dodává na tuzemský trh. Oba soutěžitelé, jejichž produkce představuje 100 % tuzemské spotřeby, mají společného tuzemského odběratele, přičemž dodávky Dezy převažují. Je třeba podotknout, že ropný benzen (vyráběný Chemopetrolem) kvalitativně plně neodpovídá produktu Dezy, a z tohoto důvodu nejsou plně zaměnitelné.
toluen -používá se při výrobě petrochemických produktů a dále jako rozpouštědlo do nátěrových hmot (postupně je toluen nahrazován z ekologických důvodů jinými látkami), podíl na trhu je cca 38%. Kromě Dezy vyrábí toluen ještě další výrobce ze skupiny Unipetrol, a.s. a celková tuzemská spotřeba je doplňována dovozem. Jedná se o vedlejší rafinérský produkt.
ftalanhydrid -používá se jako základní surovina při výrobě alkidových a polyesterových pryskyřic a pro barvářské meziprodukty. Deza je jediným tuzemským výrobcem a její dodávky doplňuje dovoz, odběrateli jsou výrobci nátěrových hmot, podíl na trhu činí cca 73%
dioktylftalát -používá se jako změkčovadlo plastických hmot, k výrobě změkčených kabelů a k výrobě nátěrových hmot, podíl na trhu je cca 97%
Výrobky Dezy slouží jako vstupní surovina pro další zpracovatelskou výrobu, dodávky na tuzemský trh představují jen menší část celkové produkce, neboť větší část směřuje na export.
UNIPETROL, a.s.
UNIPETROL, a.s. (dále jen Unipetrol) je průmyslová skupina společností působících v oborech rafinérského zpracování ropy, distribuce pohonných hmot, petrochemie a agrochemie. Formou kapitálových účastí-dceřinných společností, sdružuje nejvýznamnější domácí rafinérské a petrochemické podniky, kterými jsou Česká rafinérská, a.s.-výrobce motorových paliv (automobilové benziny, motorová nafta, letecký petrolej a benzín, topné oleje, asfalty), Benzina, a.s.-petrochemická a agrochemická výroba, Kralupol, spol. s r.o. a Kaučuk, a.s. Další dceřinné společnosti jsou Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. a Segas Uni, a.s. (nyní v likvidaci). Do skupiny Unipetrolu lze přiřadit i přidružené členy skupiny AGROBOHEMII, a.s. a prostřednictvím AGROBOHEMIE, a.s. ještě Lovochemii, a.s.
Dalšími dceřinnými společnostmi jsou společnost Log-I-noc, a.s., Polymer Institute Brno, spol. s r.o. a Ústav paliv a maziv, a.s.
Mezi hlavní výrobkové skupiny Unipetrolu patří motorová paliva, topná média, ostatní rafinérské produkty, organické meziprodukty, plasty a kaučuky.
S ohledem na dané spojení je významná především výroba CHEMOPETROLU, a.s. (dále jen "Chemopetrol"). Chemopetrol má významné postavení na trhu chemických a petrochemických surovin a plastů.
Výrobky společnosti Chemopetrol, a.s. lze rozdělit do následujících výrobkových skupin:
olefiny (etylen, propylen)-jsou základními surovinami pro výrobu polymerů a aromátů (polyetylen, polypropylen, etylbenzen aj.). Část produkovaného etylenu a propylenu je v Chemopetrolu využívána pro vlastní výrobu vysokotlakého plyetylenu, polypropylenu (cca 25 tis. tun) a etylbenzenu. Zbytek je dodáván jednak jako surovina pro výrobu lineárních alfaolefinů a PVC do SPOLANY Neratovice a exportován do zahraničí. Podíl na tuzemském trhu činí u etylenu 100%, u propylenu 63%
polyolefiny (vysokohustotní polyetylen, polypropylen). Polyetylen se využívá zejména pro výrobu folií, vstřikovaných výrobků, trubek, obaly na kapaliny atd., podíl na trhu je cca 83%. Polypropylen se využívá na netkané textilie, trubky, folie a vstřikované výrobky, podíl na trhu je cca 76%
aromáty (benzen, etylbenzen). Etylbenzen se využívá pro výrobu styrenů, které jsou základní surovinou pro výrobu polystyrenů v Kaučuku Kralupy, podíl na trhu je cca 90%. U benzenu činí podíl na trhu cca 56%.
alkoholy (etanol, butanoly, 2-etylhexanol)-etanol je používán pro nepotravinářské účely, jako chemická surovina, rozpouštědlo či pomocná chemikálie, 2-etylhexanol se užívá jako plastifikátor pro PVC a jako monomer pro akrylátové kopolymery, butanol je používán jako rozpouštědlo na výrobu butylacetátů, butylakrylátů, butylglykoleterů a plastifikátorů. Podíly na trzích těchto látek nedosahují v žádném případě 10%
čpavek -je základní vstupní surovinou pro výrobu hnojiv, podíl na trhu je cca 56%
močovina -užívá se také při výrob hnojiv, podíl na trhu je cca 37%
Svoji výrobu Chemopetrol, a.s. dodává především na tuzemský trh, a to cca 60 %, zbytek vyváží do zahraničí, především do evropských zemí.
Chemopetrol, a.s. má několik dceřinných společností, z nichž nejvýznamnější jsou CHEMOPETROL DOPRAVA, a.s., CHEMOPETROL-CHEMTEZ, a.s. a EDUCHEM, a.s. Všechny dceřinné společnosti mají servisní charakter.
ALIACHEM, a.s.
Společnost ALIACHEM, a.s. (dále jen "Aliachem") vznikla 1.1.1999 sloučením čtyř hlavních podniků CHEMAPOL GROUP, a.s. (dále jen "Chemapol Group"), a to vložením podniků MCHZ Ostrava, Fatra a Technoplast do akciové společnosti Synthesia a následným přejmenováním na Aliachem, a.s. Dne 27.1. 1999 byl na Chemapol Group vyhlášen konkurz a Aliachem se stal součástí konkurzní podstaty CHEMAPOL GROUP.
Společnost Aliachem je tvořena čtyřmi odštěpnými závody, kterými jsou Synthesia v Pardubicích, Technoplast Chropyně, Fatra Napajedla a Moravské chemické závody Ostrava.
Výrobní programy v jednotlivých odštěpných závodech se výrazně liší, z hlediska daného spojení má největší význam produkce odštěpného závodu Synthesia.
Odštěpný závod Synthesia Pardubice
Synthesia se zabývá výrobou anorganických a organických chemikálií, výbušnin, barviv a pigmentů.
Nejdůležitějšími skupinami výrobků jsou organická barviva a pigmenty, organické chemikálie a anorganická hnojiva, výbušniny a plasty. - barviva -barviva se dají dále dělit na:
přímá, kypová (OSTANTHREN),
reaktivní (OSTAZIN, RYVALON)-vesměs používaná pro barvení celulózových vláken,
kyselá (EGACID, RYBACID, MIDLON, CHROMOLAN, RYLAN)
disperzní (OSTACET)-určená pro polyamidová, polyesterová a acetátová vlákna
barviva určená pro speciální účely (KOROSTAN, RYBACEL, OSTAPLAST)
pigmenty (SPOLOXYL, VERSAL, VERSANYL, VERSAPRINT, VERSATIN), užívané pro barvení papíru, mýdel, do nátěrových hmot, tiskových barev, plastů, do vodou ředitelných nátěrových barev a viskózových vláken
optické zjasňující prostředky (RYLUX) ke zjasňování bavlny, vlny, přírodního hedvábí, viskózy, lnu apod., užívají se též jako komponenty do pracích prostředků a
barevné koncentráty (RYKOBAR, RAKOLEN) pro barvení plastů
Převážná část produkce barviv, pigmentů a optických zjasňujících prostředků je exportována do zahraničí prostřednictvím distribuční společnosti Ostacolor Pardubice, podíl Synthesie na tuzemských trzích těchto látek není tedy významný.
organické chemikálie (barvářské meziprodukty)-podíl na trhu je cca 10%
průmyslové trhaviny -podíl na trhu je cca 48%
střeliviny- podíl na trhu je cca 80%
anorganické chemikálie- např. kyselina sírová, kyselina dusičná, dusičnan amonný, dusičnan sodný. Podíl na trhu u žádné z těchto látek nepřevyšuje 10%.
průmyslová hnojiva
jednosložková -např. CERERIT, DAM 390, SYNFERTA, SYNMAG a SYSNSOL, z hlediska tržního podílu je významné pouze hnojivo DAM 390, kde Synthesia dosahuje cca 14%
vícesložková -tzv. NPK hnojiva, Aliachem vyrábí NPK hnojiva s poměrem živin 12-12-12 a 17-13-13, její podíl na trhu je cca 45%
-agrochemikálie- do skupiny agrochemikálií se řadí několik skupin výrobků, které jsou svým užitím zaměřeny k řešení různých problémů ochrany rostlin. Člení se na několik základních skupin, z nichž nejvýznamnější jsou herbicidy (výrobky pro likvidaci nežádoucích plevelů), fungicidy (výrobky k potlačení růstu plísní a hub), insekticidy (výrobky k likvidaci hmyzu), zoocidy (výrobky k likvidaci škůdců), morforegulátory (výrobky k regulaci růstu), mořidla (pro ošetření zemědělských produktů).
Jednotlivé skupiny přípravků na ochranu rostlin jsou z hlediska účelu užití navzájem nezastupitelné, Synthesia v současnosti vyrábí pouze herbicidy . Ty se dále člení na jednotlivé typy podle druhu rostliny, kterou má daný herbicid chránit (obiloviny, kukuřice, řepa, brambory apod.). Podíl Synthesie na žádném z trhu herbicidů nedosahuje 5%.
Odštěpný závod TECHNOPLAST Chropyně
Výrobky tohoto odštěpného závodu se dají rozdělit taktéž do několika menších skupin:
-koženky PVC (VINYTOL)-užívají se jako obuvnické materiály, k výrobě galanterie,
čalounění nábytku a čalounění automobilů a speciální druhy koženek na papír
ubrusoviny
poromerické usně (BAREX, TEPOR)-svrškové a podšívkové obuvnické materiály, výroba míčů
folie PVC (DUROFOL)-používané v potravinářství na tvarování obalů za tepla a na izolaci potrubí
desky PVC (DUROPLAST)
tvarované obaly PVC -pro potravinářský průmysl, kelímky, vaničky
tvarované technické výrobky -např. dekorativní obklady, odkládací desky, drenážní fólie do stavebnictví apod.
polotovary PTFE -desky, tyče, bloky, fólie, nespékané pásky
fólie PET (TENOLAN)-flexibilní obaly, izolace kabelů, motorů a transformátorů, podíl na trh je cca 40%
vícevrstvé laminované materiály (FOLAM)-užívané pro obalové účely, elektroizolaci, dekorační účely, reklamu, etikety, atd.
U žádného z uvedených výrobků s výjimkou PET folií nedosahuje podíl na příslušném trhu výše 30%.
Odštěpný závod FATRA Napajedla
Tento odštěpný závod Aliachemu je největším zpracovatelem plastů v ČR. Spektrum jeho produkce je velmi široké. Dodává výrobky především pro stavební průmysl (cca 50 % výrobků) a potravinářský průmysl. Část produkce se vyváží do zahraničí. Hlavními exportními trhy jsou Slovensko, SRN, Rakousko.
Nejdůležitější skupinou výrobků jsou podlahoviny a plastické folie, celkově lze však výrobu v tomto odštěpném závodě rozdělit na několik menších skupin:
podlahové krytiny -podíl na trhu je cca 8%
izolační folie -užívané jako hydroizolace střešních plášťů, izolace staveb proti zemní vlhkosti, radonu, speciální hydroizolace na skládky odpadu, izolace plaveckých bazénů, podíl na trhu je cca 12%
technické folie, především folie PVC -užívané pro balení mléka, tuků a olejů, podíl na trhu je cca 35%
výroba dopravních pásů z PVC -podíl na trhu je cca 8%
výroba vytlačovaných profilů -např. pro nábytkářství, automobilový průmysl, stavebnictví aj., podíl na trhu je cca 22%
svařované výrobky -zejména nafukovací hračky, nafukovací reklamní předměty. V případě reklamních předmětů je to jediný výrobce v ČR. Mezi tyto výrobky patří i konfekce do deště, kancelářská galanterie, zdravotnické zboží, plachty z PVC aj.
granulát PVC -určený k průmyslovému zpracování, podíl na trhu je cca 28%
vlastní strojírenská výroba , specializovaná na jednošnekové vytlačovací stroje a tvarovací nástroje, razicí, hlubotiskové a rastrové válce pro povrchovou úpravu plastů. Válce jsou využívány při finalizaci papíru, skla, kůže a plechu.
Odštěpný závod MCHZ Ostrava
V tomto odštěpném závodě zbyla z původní výroby pouze výroba fenolformaldehydových pryskyřic užívaných převážně v nábytkářském průmyslu. Je zde též nová spalovna průmyslových odpadů, jejíž kapacita je ale nevyužitá.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele (zákazníka).
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z uvedeného přehledu výrobků jednotlivých společností je patrné, že u některých výrobků mají strany spojení, popř. jejich dceřinné společnosti podíl na celkovém obratu trhu převyšující zákonem stanovenou domněnku možnosti narušení hospodářské soutěže, tedy 30%. Přímým důsledkem spojení však nebude eliminace konkurenčního prostředí, neboť činnost spojovaných subjektů by se musela týkat dodávek zboží stejného, porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného, jež je způsobilé nahradit zboží jiného soutěžitele, k čemuž v daném případě u většiny výrobků nedochází.
Na základě výše uvedených skutečností byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska:
výrobkového:
Obecně lze říci, že se jedná o trh s chemickými výrobky. Jelikož tyto jsou z větší části nezastupitelné, je v rámci něj nutno specifikovat následující velké množství specifických výrobkových trhů. Jedná se o následující výrobkové trhy:
Trh ledku vápenatého
Trh ledku amonného s vápencem
Trh hnojiva DAM 390
Trh NPK hnojiv s koncentrací živin 15-15-15
Trh NPK hnojiv s koncentrací živin 12-12-12
Trh NPK hnojiv s koncentrací živin 17-13-13
Trh karboxymetylcelulózy KMC 62%
Trh abrazivních složek do zubních past
Trh titanové běloby
Trh železitých pigmentů
Trh monohydrátu
Trh smoly černouhelné
Trh oleje na saze
Trh benzenu
Trh toluenu
Trh ftalanhydridu
Trh dioktylftalátu
Trh etylenu
Trh propylenu
Trh polyetylenu
Trh polypropylenu
Trh etylbenzenu
Trh čpavku
Trh močoviny
Trh průmyslových trhavin
Trh střelivin
Trh PET folií
Trh PVC folií
geografického
Jde o území České republiky, neboť spojované společnosti dodávají své výrobky na celém území za homogenních podmínek.
časového
Jde o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými opakujícími se dodávkami uvedených výrobků.
Postavení spojovaných subjektů na relevantních trzích
Pro posouzení postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel Úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1999.
Na většině relevantních trhů si spojované společnosti, resp. společnosti s nimi hospodářsky propojené, nekonkurují, a tudíž tyto trhy nebudou v důsledku spojení nijak dotčeny.
Jediným trhem, na němž dojde v důsledku spojení k navýšení tržního podílu, je trh s jednosložkovým dusíkatým hnojivem DAM 390. Aliachem, o.z. Synthesia a Lovochemie, a.s. jsou jedinými tuzemskými výrobci tohoto typu hnojiva. Celkový objem dodávek na tomto trhu v roce 1999 činil 257 142,87 t. Podíl Aliachemu na byl cca 14%, dodávky Lovochemie činily cca 38% celkového objemu. Zbývající podíl na trhu tvořily dodávky ze zahraničí, zejména z Polska a Slovenska. Distribuční systém
Lovochemie svou produkci hnojiva DAM 390 zajišťuje prostřednictvím Agrofertu Holding, a.s.
Aliachem hnojivo dodává buď sám přímo konečným odběratelům, prostřednictvím distribučních společností nebo též prostřednictvím Agrofertu Holding, a.s. Nejvýznamnějším kritériem pro volbu způsobu distribuce je pro výrobce způsob platby za dodané zboží odběratelem, tedy zda platí hotově nebo na úvěr, v případě úvěru je důležitým kritériem také systém zajištění takto vzniklých pohledávek. Za současné nízké likvidity podnikatelských subjektů v tuzemském zemědělství je ze strany výrobců upřednostňován prodej prostřednictvím obchodních organizací, neboť tyto jsou schopny zabezpečit rychlou obrátkovost finančních prostředků.
Posouzení dopadů spojení
Jelikož v ČR není jiná společnost vyrábějící hnojivo DAM 390, získají spojované subjekty postavení monopolního výrobce.
Na tuzemském trhu dodávek tohoto hnojiva se spojení projeví navýšením podílu spojovaných společností, a to na hodnotu přesahující 50% celkového objemu. Zbývající část dodávek na trh bude zajišťována dovozem ze zahraničí prostřednictvím distribučních firem, z nichž nejvýznamnější jsou společnosti AGRO CZ Česká Skalice, UNICOOP Praha, HOKR Pardubice, Agrochemická společnost spol. s r.o. Prostějov aj.
Co se týká podmínek pro vstup dalších výrobců a dodavatelů na trh, Úřad v řízení zjistil, že tito jsou povinni hnojivo zaregistrovat u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze.
Registrace hnojiva probíhá v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění zákona č. 308/2000 Sb. Rozhoduje o ní Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve správním řízení. Jedinou podmínkou, kterou musí žadatel o registraci (výrobce nebo dovozce) splňovat, je oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů a bydliště, příp. sídlo žadatele na území ČR.
Celkové náklady spojené s registrací činí cca 5.000,-Kč (3.000,-Kč správní poplatek a cca 2.000,-Kč za provedený rozbor vzorku hnojiva). Lhůta k vydání rozhodnutí o registraci hnojiva je 60 dnů.
Kromě povinné registrace neexistují na trhu DAM 390 jiné překážky omezující možnost přístupu nových soutěžitelů na tento trh.
V důsledku spojení dojde také k vytvoření vertikální vazby mezi Aliachemem jako výrobcem a Agrofertem Holding jako odběratelem zajišťujícím distribuci ke konečným spotřebitelům. V současnosti využívá Aliachem k distribuci svých produktů i jiné společnosti, z nichž některé vznesly proti předmětnému spojení námitky z obavy, že v důsledku zmíněného vertikálního propojení dojde k omezení či dokonce zrušení nyní existujících odběratelsko-dodavatelských vazeb.
Z toho důvodu podmínil Úřad povolení předmětného spojení podniků výše uvedenou podmínkou, která má zabránit omezení nebo případné likvidaci dodavatelsko-odběratelských vztahů, které v současné době existují mimo výše uvedenou vertikální vazbu.
Výhody spojení
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Na základě výše popsaných smluv získala Agrobohemie přímou kontrolu nad společností Aliachem. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl spojovaných společností, jakož i společností s nimi hospodářsky propojených, přesahuje na velkém množství výrobkových trhů 30% celkového obratu dosahovaného na těchto trzích. Jde tedy o spojení, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu.
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení Úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Současná finanční situace společnosti Aliachem neumožňuje optimálně využívat její výrobní kapacity (v roce 1999 byla celková výrobní kapacita využita cca z 53%). Spojení s Agrobohemií umožní restrukturalizovat a finančně posílit jednotlivé subjekty Aliachemu tak, aby mohly být uskutečněny již stanovené investiční programy, které jsou nyní realizovány pouze v minimální míře, čímž dojde k oživení významné části českého chemického průmyslu.
Využitím přirozených výrobních, obchodních a technických vazeb dojde ke zefektivnění výroby zejména optimalizací materiálových toků a sladěním obchodní strategie vyplývající z výroby, což v konečném důsledku přinese snížení cen pro spotřebitele.
Budou využity logistické vazby a dojde k propojení informačních technologií. Bude využíván informační systém SAP, což je komplexní systém obsahující finanční, logistické, výrobní a plánovací metody včetně systému řízení personalistiky. SAP umožňuje i využití obchodování po internetu BZB a C-commerce. Vzhledem k tomu, že instalace a využití SAP je založeno na placení licencí za jedno připojené místo, rozšíření počtu licencí v rámci jednoho podniku je podporováno výraznými slevami a při dalším rozšiřování lze postupně dosáhnout významných množstevních slev. Stejný systém SAP v podnicích skupiny Agrofert umožňuje jednoduché sdílení dat a informací, vznikne společný kontrolní a komunikační systém bez dalších nákladů, zvýší se využití programátorů a podniků informatiky v jednotlivých podnicích.
V důsledku spojení získají společnosti výhodnější podmínky pro nákup společných surovin (Kola, apatit, uhlí apod.), budou moci společně využívat vozového parku (např. přeprava kapalných hnojiv vyžaduje speciální cisterny, kterými Aliachem nedisponuje). To vše povede ke snížení výrobních nákladů a následně i ke snížení cen konečných produktů.
Agrofert holding svými obchodními aktivitami (dceřinné společnosti a obchodní zastoupení v zahraničí) přispěje k zefektivnění organizace nákupu surovin pro výrobu Aliachemu, což přinese nákladové úspory, které bude možno využít ke zkvalitnění výroby.
Z provázanosti výrobního programu hnojiv Synthesia-Lovochemie vyplyne možnost vyšší výrobní specializace, a tím možnost poskytnutí komplexní nabídky prodeje, tj. rozšíření sortimentu průmyslových hnojiv, pigmentů a plastů.
Bude možno optimálně využívat zdroje kyseliny dusičné a také spojit její výrobu v Lovochemii a Synthesii. To umožní odstavit neefektivní zastaralou jednotku pro výrobu této látky v Lovochemii. V současnosti se v Lovochemii zahajuje realizace výstavby nové výrobny na kyselinu dusičnou s kapacitou 900t stoprocentní kyseliny dusičné za den. Nová výrobna bude schopna v případě nutnosti dodávat část produkce pro Synthesii.
Po spojení budou spojované podniky společně organizovat výzkum a vývoj zejména s využitím specializovaného pracoviště Aliachemu, kterým je Výzkumný ústav organických syntéz.
Všechny shora uvedené synergické efekty budou mít konečný dopad pro spotřebitele. Spojením podniků dojde k vytvoření komplexnějšího portfolia výrobků. V návaznosti na to se předpokládá, že výrobky budou moci být odběratelům dodávány v rámci ucelené nabídky. U výrobků určených na export se tato skutečnost projeví v možnosti zvýšeného vývozu a ve svých důsledcích pozitivně ovlivní i obchodní bilanci státu.
Rozvoj výroby ve společnosti Aliachem vyžaduje investice do provozního kapitálu této společnosti, což Aliachem není schopen za současné finanční situace v potřebné míře uskutečnit a stabilizovat tak své postavení na tuzemském i zahraničním trhu. Předpokládá se realizace řady investic ze strany Agrofertu i Unipetrolu. Realizace rozšiřování výroby a investičních programů povede přinejmenším k zachování zaměstnanosti. Zachování výroby pak zaručuje dlouhodobé udržení sociální stability v regionu a současně bude trvale přinášet příležitosti lokálním dodavatelům služeb.
Jedním ze stěžejních cílů je také zabezpečení výzkumu a vývoje nových výrobků s ohledem na stále silnější zahraniční konkurenci a na zvyšující se nároky spotřebitelů, a to prostřednictvím propojení specialistů z obou stran spojení. Důležitá je i podmíněnost další existence odborně zaměřeného školství v regionu (Univerzita Pardubice-fakulta chemicko-technologická).
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení jeho výhod dospěl Úřad k názoru, že spojení společností Agrobohemie a Aliachem přinese též výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat i spotřebitelé. S ohledem na velmi silné postavení, jež spojované subjekty získají na trhu DAM 390, a též s přihlédnutím k vyjádření odběratelů tohoto výrobku, však Úřad povolení spojení podmínil ve výroku uvedenou podmínkou, jež má zabránit možnému narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
Pomořanská 472
181 00 Praha 8
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jindřiška Munková,
Veletržní 19
170 00 Praha 7