UOHS S081/2010
Rozhodnutí: S081/2010/KS-4035/2010/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. a Emeran 1860, s.r.o.
Účastníci CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Emeran 1860, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 8. 4. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB


Č. j. ÚOHS-S081/2010/KS-4035/2010/840/DVá V Brně dne 31.3.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S081/2010/KS, zahájeném dne 15.3.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1 čp. 846, IČ: 25692917, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Ivanem Cestrem, advokátem, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1481/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1 čp. 846, IČ: 25692917, a Emeran 1860, s.r.o., se sídlem Most, Moskevská 1/14, IČ: 25045822, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 11.3.2010 mezi fyzickými osobami, J. V., J. K. a J. D., jako jednotlivými prodávajícími, a společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. nabude obchodní podíl ve výši 100 % základního kapitálu společnosti Emeran 1860, s.r.o., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž důsledku nabude společnost CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1 čp. 846, IČ: 25692917 (dále jen CARBOUNION BOHEMIA ), obchodní podíl ve výši 100 % základního kapitálu společnosti Emeran 1860, s.r.o., se sídlem Most, Moskevská 1/14, IČ: 25045822 (dále jen Emeran ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost CARBOUNION BOHEMIA je součástí skupiny společností kontrolované P. P. (dále jen skupina CARBOUNION BOHEMIA ), která působí v České republice zejména v oblasti obchodu s hnědým energetickým uhlím, hnědouhelnými briketami a tříděným hnědým uhlím, dále v oblasti obchodu s černým uhlím, elektřinou a emisními povolenkami. Skupina CARBOUNION BOHEMIA se rovněž zabývá poskytováním poradenských služeb v energetice.
3. Společnost Emeran působí v České republice zejména v oblasti obchodu s hnědým energetickým uhlím, hnědouhelnými briketami a tříděným hnědým uhlím. Jmenovaná společnost nemá žádnou dceřinou společnost.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Ivan Cestr, advokát
AK Cestr & Partners
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.