UOHS S081/2008
Rozhodnutí: S081/2008/KS-06187/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů J&T Private Equity B.V./Czech Energy Holding, a.s.
Účastníci Czech Energy Holding, a.s. J&T Private Equity B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2008

S 081/2008/KS-06187/2008/840 V Brně dne 25. března 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 081/2008, zahájeném dne 22. února 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost J&T Private Equity B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Weteringschans 26, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů J&T Private Equity B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Weteringschans 26, a Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27166511, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů , kterou hodlají uzavřít společnost J&T Private Equity B.V., jako nabyvatel, a pan P. T., jako převodce, v jejímž důsledku má společnost J&T Private Equity B.V., nabýt akcie společnosti Czech Energy Holding, a.s. představující 100% podíl na základním kapitálu této společnosti, a tím i získat možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2008 ze dne 5. března 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
(3) K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií , kterou hodlají uzavřít na jedné straně společnost J&T Private Equity B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Weteringschans 26 (dále jen JTPE ), jako nabyvatel, a na straně druhé pan P. T., jako převodce. V důsledku uvedené smlouvy má společnost JTPE nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27166511 (dále jen CEH ).
(4) Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti CEH získá společnost JTPE možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost JTPE byla založená podle nizozemského práva a zabývá se zejména činnostmi v oblasti finančního zprostředkování, správy vlastního majetku a investování na vlastní účet.
(7) Společnost JTPE je součástí skupiny společností, která je prostřednictvím společností J&T FINANCE GROUP, a.s. (oblast podnikatelského poradenství), J&T Finance Group II, a.s. (oblast organizačního a ekonomického poradenství), a TECHNO PLUS, v.o.s. (oblast zprostředkování obchodu a služeb) kontrolována fyzickými osobami, a to J. T. a I. J. (dále též skupina J&T ).
(8) Součástí skupiny J&T jsou mimo jiné společnosti: i) J&T BANKA, a.s. působící v oblasti bankovnictví, ii) J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., činná v oblasti kolektivního investování do cenných papírů, iii) J&T REAL ESTATE CZ, a.s., působící v oblasti pronájmu movitých a nemovitých věcí a poskytování zprostředkovatelských služeb, iv) J&T FINANCIAL INVESTMENTS LTD, působící v oblasti finančního poradenství, v) Honor Invest, a.s., činná v oblasti pronájmu nemovitostí nebo vi) První energetická a.s., působící v oblasti výroby a obchodování s elektrickou energií.
(9) Ve vztahu k posuzovanému případu je významná rovněž skutečnost, že společnost JTPE se podílí na výkonu společné kontroly nad společností Pražská energetika, a.s. (dále jen PRE ), která působí jako distributor elektrické energie na území hlavního města Prahy [1] a je jedním z významných subjektů zabývajících se obchodováním elektrickou energií v rámci celé České republiky. Společnou kontrolu vykonává společnost JTPE nepřímo [2] , spolu s majoritním akcionářem, společností Pražská energetika holding, a.s. (50,78 %). Společná kontrola zmíněných subjektů je založena akcionářskou smlouvou, na jejímž základě se společnosti JTPE a Pražská energetika holding, a.s. dohodly na jednání ve shodě. V návaznosti na to byly upraveny stanovy společnosti tak, aby k přijetí rozhodnutí valné hromady bylo zapotřebí souhlasu obou těchto akcionářů.
(10) Hlavním předmětem podnikaní společnosti CEH je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jejím jediným akcionářem je v době před realizací navrhovaného spojení soutěžitelů pan P. T. Na území České republiky kontroluje společnost CEH společnosti United Energy právní nástupce, a.s., působící v oblasti výroby elektrické energie, jejího rozvodu a obchodování, a výroby, rozvodu a obchodování tepelné energie, společnost ENOP, s.r.o., společnost Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o. (obě působící v oblasti pronájmu a půjčování věcí movitých), společnost United Energy Trading, a.s., působící v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor a v oblasti obchodu a zprostředkování, společnost EKY III, a.s., působící v oblasti podnikatelského poradenství a oblasti zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, a společnost United Energy Invest, a.s., která je činná v oblasti inženýrské činnosti v investiční výstavbě, činnosti podnikatelských a technických poradců, pronájmu nemovitostí a zprostředkování obchodu. III. Dopady spojení
(11) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(12) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(13) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, v posuzovaném případě je spojením dotčenou oblastí jednak oblast výroby, rozvodu a dodávek tepelné energe a rovněž oblast výroby, distribuce a obchodování elektrickou energií. V oblasti teplárenství působí pouze společnost CEH, a to na území měst Most a Litvínov, prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem. V oblasti elektrické energie pak společnost CEH působí především jako výrobce elektrické energie (s podílem menším než 1% z celkového množství v ČR vyrobené elektrické energie) a rovněž jako její dodavatel, společnost JTPE pak působí prostřednictvím společností PRE a První energetická a.s. v oblasti nákupu, distribuce, rozvodu a prodeje elektrické energie konečným zákazníkům a poskytování souvisejících služeb.
(14) Vzhledem k převažujícímu předmětu činnosti spojujících se soutěžitelů a s přihlédnutím k předchozí rozhodovací praxi Úřadu [3] Úřad pro účely posouzení tohoto spojení považuje za spojením dotčené oblasti v tomto konkrétním případě i) oblast centralizovaného zásobování teplem, ii) oblast výroby elektrické energie a iii) oblast dodávek elektrické energie.
(15) Jak je uvedeno výše, ze spojujících se soutěžitelů působí v teplárenství pouze společnost CEH, tedy soutěžitel, nad nímž je spojením získávána kontrola. Oblast centralizovaného zásobování teplem je síťovým odvětvím, které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť, která obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by si teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele. V daném případě se jedná o území měst Most a Litvínov a v důsledku realizace posuzovaného spojení dojde pouze ke změně vlastníka subjektu dodávajícího tepelnou energii na území těchto měst.
(16) Pokud jde o sektor elektroenergetiky, činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze v oblasti dodávek elektrické energie, přičemž tržní postavení společnosti CEH a jí kontrolovaných subjektů je v této oblasti zanedbatelné (méně než 1% celkové zobchodované elektrické energie) bez ohledu na to, zda by byl výrobkový relevantní trh vymezen úžším způsobem v závislosti na velikosti odběratelů elektrické energie či nikoli. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé jsou na trhu České republiky v této oblasti vystaveni silné konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, zejména skupiny ČEZ či E.On, Úřad v tomto konkrétním případě nepřikročil k vymezení věcně relevantních trhů a ponechal otázku jejich konečného vymezení otevřenou.
(17) Z geografického hlediska lze považovat podmínky pro dodávky elektrické energie za dostatečně homogenní na celém území České republiky, nicméně rovněž v případě geografického relevantního trhu lze otázku jeho přesného vymezení ponechat z obdobných důvodů otevřenou.
(18) Vzhledem ke skutečnosti, že jedinou oblastí, ve které se horizontálně překrývají aktivity spojujících se soutěžitelů je již zmiňovaná oblast dodávek elektrické energie, přičemž společnost CEH dodává prakticky veškerou jí vyrobenou elektrickou energii společnosti První energetická a.s., která s ní dále obchoduje, má posuzovaná transakce spíše charakter vertikálního spojení. Spojením totiž dojde k posílení vertikální integrace skupiny PRE po ose výroba-dodávky elektrické energie, přičemž společnost PRE navíc působí jakožto provozovatel distribuční soustavy na území hlavního města Prahy. Nicméně s ohledem na podíl spojením vzniklého subjektu na celkové výrobě elektrické energie (méně než 1 %) v České republice, jeho podíl v oblasti dodávek elektrické energie (méně než 20 %) a dále pak na již existující předmětný odběratelsko-dodavatelský vztah mezi spojujícími se soutěžiteli, lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí ve shora uvedené oblasti.
(19) Po celkovém zhodnocení situace v dotčených oblastech dospěl Úřad k závěru, že posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(20) Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
(21) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním


Rozhodnutí obdrží:
Vážený pan
JUDr. Jakub Synek
Na Louži 25/1309
101 00 Praha 10-Vršovice

[1] Prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a.s.
[2] Prostřednictvím společnosti Honor Invest, a.s., která vlastní akcie představující 34% podíl na základním kapitálu společnosti Pražská energetika, a.s.
[3] Viz rozhodnutí Úřadu S 145/02 ČEZ/REAS nebo S 147/02 Dalkia/ZTO