UOHS S081/2004
Rozhodnutí: OF/S081/04-2239/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů Group 4 Falck A/S a Securicor plc
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 81/04-2239/04 V Brně dne 24. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 81/04, zahájeném dne 9. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Group 4 Falck A/S, se sídlem Polititorvert, Kodaň V, Dánské království, a Securicor plc, se sídlem Sutton Park House, 15 Carshalton Road, Sutton, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení obě zastoupené JUDr. Michalem Pacovským, advokátem, se sídlem Nad Rokoskou 38, Praha 8, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dohody představenstev společností Group 4 Falck A/S, se sídlem Polititorvert, Kodaň V, Dánské království, a Securicor plc, se sídlem Sutton Park House, 15 Carshalton Road, Sutton, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, v jejímž důsledku dojde nejdříve k rozdělení společnosti Group 4 Falck A/S na nástupnickou společnost Group 4 A/S, na kterou budou převedena aktiva i pasiva společnosti Group 4 Falck A/S v oblasti bezpečnostních operací, a nástupnickou společnost Falck A/S, a poté ke sloučení podnikatelských aktivit nástupnické společnosti Group 4 A/S a společnosti Securicor plc, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, oznámení o sloučení, výročních zpráv a dalších všeobecných informací týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/ 2004 ze dne 28. dubna 2004 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
Představenstva společností Group 4 Falck A/S, se sídlem Polititorvert, Kodaň V, Dánské království (dále jen "Group 4 Falck"), a Securicor plc, se sídlem Sutton Park House, 15 Carshalton Road, Sutton, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Securicor"), dne 24. února 2004 oznámila, že se dohodla na podmínkách sloučení aktivit společnosti Group 4 Falck v oblasti bezpečnostních operací a společnosti Securicor. Před navrhovaným sloučením dojde k rozdělení společnosti Group 4 Falck na dvě nástupnické společnosti. První, a sice Group 4 A/S (označená jako "G Merger NewCo"), bude aktivní v oblasti bezpečnostních operací, zatímco druhá, Falck A/S, bude zastřešovat aktivity v oblasti záchranných a bezpečnostních operací. Současně akcionáři společnosti Securicor založí společnost Top New Securicor, do které vloží (nepřímo) akcie společnosti Securicor. V důsledku navrhované transakce dojde ke sloučení podnikatelských aktivit společností Group 4 A/S a Securicor ve společnosti Top New Securicor, jejíž obchodní firma bude následně přejmenována na Group 4 Securicor. Bývalí akcionáři společnosti Group 4 Falck získají 57,5% podíl na základním kapitálu společnosti Group 4 Securicor a bývalí akcionáři společnosti Securicor získají 42,5% podíl. Navrhovaná transakce se řídí zahraničním právním řádem, nicméně svými účinky lze takovou transakci podřadit pod ustanovení § 12 odst. 1 zákona. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Strany spojení
Společnost Group 4 Falck je dánskou společností registrovanou na Kodaňské burze cenných papírů. Hlavními oblastmi jejího podnikání jsou (i) bezpečnost, včetně zabezpečení hotovosti, služeb ostrahy a poplachových služeb, (ii) zabezpečovací služby, včetně sanitní hasičské a záchranářské služby a (iii) právní služby (tzv. globální řešení), jako například služby úschovy. Skupina Group 4 Falck se zaměřuje zejména na trhy v Evropě a USA.
Skupina Group 4 Falck je v rámci České republiky aktivní prostřednictvím následujících společností:
Group 4 Alarms s.r.o., se sídlem Klánova 300/62, Praha 4, IČ: 49712926, která působí v oblasti integrovaných bezpečnostních služeb (převážně dodávky bezpečnostní technologie), v současnosti však pozastavila svoji obchodní aktivitu a v blízké budoucnosti bude pouze tzv. spící společností.
Group 4 Falck a.s. (dříve Group 4 Securitas, a.s.), se sídlem Klánova 300/62, Praha 4, IČ: 00175439, která je aktivní v rámci služeb přepravy hotovosti (CIT), přepravy cenností a integrovaných bezpečnostních služeb.
ZASIS s.r.o., se sídlem Palackého nám. 91/2, Brno, IČ: 15528197, která působí v rámci integrovaných bezpečnostních služeb (zejména bezpečnostní technologie).
XYZ Services s.r.o., se sídlem Klánovnická 601, Praha 9-Hloubětín, IČ: 17047609, a
Group 4 C.I.T. Services spol. s. r.o., se sídlem Pitterova 9, Praha 3, IČ: 61509582, které nevykonávají žádné podnikatelské aktivity.
Společnost Securicor je anglickou společností s veřejně obchodovatelnými akciemi registrovanou na burze cenných papírů v Londýně. Žádný jiný subjekt ji přímo ani nepřímo nekontroluje. Společnost poskytuje bezpečnostní služby zaměřené na tři hlavní oblasti podnikání: (i) služby zabezpečení hotovosti, (ii) služby ostrahy a (iii) poplachové činnosti. Dále poskytuje právní služby, obdobně jako Group 4 Falck. Své aktivity vykonává společnost Securicor především v rámci Evropy, nicméně na území České republiky tato společnost dosud činná nebyla. 3. Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 1 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují oba spojující se soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají.
Posuzované spojení soutěžitelů se týká oblasti poskytování bezpečnostních služeb, v níž jsou aktivní oba spojující se soutěžitelé, nicméně ve vztahu k území České republiky pouze společnost Group 4 Falck. Tato oblast zahrnuje řadu služeb a produktů, majících za cíl poskytnutí služby, která přináší určitou úroveň bezpečnosti. V rámci bezpečnostních služeb bude spojením vzniklý subjekt aktivní zejména v oblastech služeb zabezpečení hotovosti, služeb ostrahy a bezpečnostních systémů a dále pak v oblasti právních služeb.
Podstatou služeb zabezpečení hotovosti je fyzická přeprava hotovosti, která je z důvodu bezpečnosti obvykle prováděna ve speciálních vozidlech mezi hotovostním centrem a obchodní jednotkou zákazníka. Souvisejícími aktivitami jsou pak přeprava klenotů, uměleckých předmětů, drahých kovů, ale i kontrolovaných omamných látek.
Služby ostrahy zahrnují obvykle takové služby, jako jsou uniformované stráže na místě, hlídky ostrahy, maloobchodní ostrahu a detektivy v obchodních domech, monitoring těchto objektů a reakci na poplach, eskortní služby vozidel, dále specializované služby poskytované v sektoru letecké přepravy, jako je prohledávání zavazadel, screening nákladu a pošty, screening personálu, ostraha letiště apod.
Spojující se soutěžitelé rovněž poskytují služby spočívající v technické instalaci a údržbě poplachových zařízení, kontrole přístupu a systémů průmyslových kamer, které vyžadují reakci ostrahy na neoprávněný vstup či jiné nebezpečné události.
Právní služby v oblasti bezpečnostních operací spočívají především v zajišťování přepravy vězňů a jiných osob, například osoby v péči státních orgánů, jako jsou nezletilí či žadatelé o azyl, a provozování vězení a jiných zádržných center.
Pro vymezení relevantních trhů je významná skutečnost, že ze spojujících se soutěžitelů působí na území České republiky pouze společnost Group 4 Falck. V souladu s Registrem ekonomiky, který zveřejňuje Český statistický úřad, lze služby poskytované touto společností na území České republiky rozdělit do dvou skupin, a sice i) vyhledávací a ochranné služby, které zahrnují služby přepravy hotovosti a cenností, a integrované bezpečnostní služby ve formě fyzické ochrany, a ii) bezpečnostní technologie, které zahrnují bezpečnostní služby ve formě elektronické ostrahy. Z obdobného rozdělení bezpečnostních služeb vycházel Úřad již v dříve posuzovaných případech spojení v této oblasti (např. č.j. S 22/02-1441/02). Nicméně vzhledem k tomu, že na území České republiky je aktivní pouze společnost Group 4 Falck, dospěl Úřad k závěru, že vymezení relevantních trhů není pro posouzení dopadů navrhovaného spojení na hospodářskou soutěž nezbytně nutné, a proto ponechal otázku konečného vymezení relevantního trhu v tomto konkrétním případě otevřenou.
Ze shora uváděných skutečností vyplývá, že uskutečněním posuzovaného spojení nedojde na žádném trhu v České republice k navýšení podílu spojením vzniklého subjektu, a tedy ani k posílení jeho postavení na takových trzích. Kromě shora uvedeného je významnou okolností fakt, že v dotčené oblasti působí velké množství konkurentů, a že v této oblasti neexistují žádné právní ani administrativní překážky vstupu na trh.
Úřad tak po posouzení všech okolností případu dospěl k závěru, že spojením nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by jim umožňovalo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 11. června 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Michal Pacovský, advokát
AK JUDr. Michal Pacovský
Nad Rokoskou 38
182 00 Praha 8