UOHS S081/2003
Rozhodnutí: OF/S081/03-2005/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů VS&A Communications Partners III, L.P. a MEDIATEL, spol. s r.o.
Účastníci MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8 VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 81/03-2005/03 V Brně dne 10. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 81/03, zahájeném dne 9. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, ve správním řízení zastoupená Mgr. Filipem Kubíkem, LL.M., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. dubna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Akviziční smlouvy" uzavřené dne 2. května 2003 mezi společnostmi VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, a PASR Vierte Beteiligungsverwaltung GmbH, se sídlem Tuchlauben 17, A-1010 Vídeň, Rakouská republika, jako kupujícími, a GTE Information Services (UK) Ltd., společností založenou podle právního řádu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Global Directory Services Company, společností založenou podle právního řádu státu Delaware, USA, Verizon International Holdings Ltd, společností založenou podle právního řádu Bermud, a Verizon Information Services Inc., společností založenou podle právního řádu státu Delaware, USA, jako prodávajícími, na jejímž základě bude uzavřena "Smlouva o prodeji podniku" mezi společnostmi CBO Czech, s.r.o., se sídlem Národní 6, 110 00 Praha 1, jako kupujícím, a MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, jako prodávajícím, v jejichž důsledku společnost VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, nabude prostřednictvím jí kontrolované dceřiné společnosti CBO Czech, s.r.o., se sídlem Národní 6, 110 00 Praha 1, podnik společnosti MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Akviziční smlouvy" a návrhu "Smlouvy o prodeji podniku", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/03 ze dne 21. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou smluv, a to Akviziční smlouvy, uzavřené dne 2. května 2003 mezi společnostmi VS&A Communications Partners III, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA (dále jen " VS&A Communications "), a PASR Vierte Beteiligungsverwaltung GmbH, se sídlem Tuchlauben 17, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen " PARS Vierte "), jako kupujícími, a GTE Information Services (UK) Ltd., společností založenou podle právního řádu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Global Directory Services Company, společností založenou podle právního řádu státu Delaware, USA, Verizon International Holdings Ltd, společností založenou podle právního řádu Bermud, a Verizon Information Services Inc., společností založenou podle právního řádu státu Delaware, USA, jako prodávajícími, a na základě "Smlouvy o prodeji podniku", která bude uzavřena mezi společnostmi CBO Czech, s.r.o., se sídlem Národní 6, 110 00 Praha 1 (dále jen " CBO "), jež byla založena za účelem akvizice a nad níž získá kontrolu společnost VS&A Communications, jako kupujícím, a MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8 (dále jen " MEDIATEL "), jako prodávajícím. V konečném důsledku nabude na základě uvedené transakce společnost VS&A Communications prostřednictvím společnosti CBO podnik společnosti MEDIATEL.
Předmětná akvizice je součástí širší transakce, ve které společnost VS&A Communications získá podniky či akcie společností, jež jsou v současné době ovládány společností Verizon Communications Inc., se sídlem 1095 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10036, USA (dále jen " Verizon ") a působí v oblasti vydávání adresářů na trzích v České republice, Gibraltaru, Maďarsku, Polsku, Rakousku a Slovensku.
Spojení soutěžitelů bude realizováno tak, že (obchodní tajemství) .
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost VS&A Communications je investičním fondem, který poskytuje kapitál společnostem působícím v oblasti médií, komunikací a informatiky. Kontrolu nad společností VS&A Communications vykonává společnost (obchodní tajemství) .
Ze společností kontrolovaných společností VS&A Communications dosahuje v České republice obratu pouze společnost (obchodní tajemství) .
Holdingové společnosti založené za účelem uskutečnění transakce jsou pouze akvizičními nástroji a nevyvíjejí žádnou podnikatelskou činnost.
Společnost MEDIATEL je kontrolována společností Verizon prostřednictvím jejích dceřiných společností. V současnosti MEDIATEL nekontroluje žádnou společnost.
Společnost MEDIATEL se zabývá sběrem údajů, vydáváním, distribucí a prodejem telefonních seznamů, obchodních adresářů (katalogů), adresářů veřejných institucí a podobných produktů, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Ve spojení s těmito činnostmi se společnost MEDIATEL zabývá prodejem reklamní plochy v uvedených seznamech, adresářích a obdobných produktech. Mezi vedlejší aktivity společnosti MEDIATEL patří služby direct marketingu a poskytování programového vybavení.
Jádrem podnikatelské činnosti společnosti MEDIATEL je vydávání telefonních seznamů. Společnost MEDIATEL je výhradním partnerem společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., v oblasti vydávání jeho oficiálních telefonních seznamů, přičemž tato exkluzivita je založena Smlouvou o vydávání telefonních seznamů ze dne 7. října 1992, pro kterou byla udělena individuální výjimka Ministerstvem pro ochranu hospodářské soutěže a která zajišťuje společnosti MEDIATEL exkluzivitu do roku 2005.
Klíčovým produktem společnosti MEDIATEL jsou ZLATÉ STRÁNKY, které jsou komplexním telefonním seznamem vydaným ve spolupráci se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., a které se bezplatně distribuují účastníkům-držitelům telefonních stanic. Roční produkce ZLATÝCH STRÁNEK představuje 20 svazků pokrývajících všechny regiony ČR. Většina svazků je kombinací tzv. žlutých stránek (seznam organizací řazených v rubrikách podle předmětu jejich činnosti) a bílých stránek (abecední seznam bytových stanic a stanic organizací).
Společnost MEDIATEL produkuje také elektronickou verzi ZLATÝCH STRÁNEK pod názvem ZLATÉ STRÁNKY OnLine, což je seznam organizací řazených v rubrikách podle předmětu jejich činnosti. Bílé stránky jakožto součást ZLATÝCH STRÁNEK jsou též k dispozici na CD-ROMu.
Společnost MEDIATEL dále vydává místní ZLATÉ STRÁNKY, což jsou místní seznamy organizací. Společnost MEDIATEL vydává též některé další seznamy, jako MEDI STRÁNKY (specializovaný katalog pro lékaře a zdravotníky), VLÁDNÍ LISTY (specializovaný dvojjazyčný česko-anglický seznam vládních institucí státních orgánů a zájmových skupin) a PRO BUSINESS (specializovaný seznam webových stránek a elektronických adres společností poskytujících kancelářské zařízení).
Společnost MEDIATEL poskytuje navíc následující produkty, jež však netvoří jádro jeho podnikání: JIST & PIT (průvodce restauracemi v Praze a okolí) a BENEFIT (místní inzertní časopis pro okresy Hradec Králové a Pardubice).
Společnost MEDIATEL má také samostatnou divizi direct marketingu, která poskytuje služby telemarketingu, pronájem adres, direct mail a služby databází. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad podnikem společnosti MEDIATEL, který je činný zejména v oblasti vydávání telefonních seznamů a v souvislosti s touto činností také v oblasti prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech. K překrytí podnikatelských aktivit spojovaných soutěžitelů VS&A Communications a MEDIATEL v České republice nedochází.
Účastník řízení navrhuje vymezení relevantního trhu vydávání telefonních seznamů, který lze dále členit na trh s informacemi o telefonních číslech bytových stanic a trh s databázovými informacemi o organizacích, a trh prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech, který lze dále členit na trh prodeje reklamních ploch v tištěných bílých stránkách, v tištěných žlutých stránkách, v tištěných telefonních seznamech typu "business to business" a v internetových či jiných elektronických seznamech. Pokud jde o další produkty společnosti MEDIATEL, jež představují pouze její okrajové aktivity, bylo by možno dále vymezit trh vydávání reklamních periodik a trh služeb direct marketingu.
Společnost MEDIATEL dosahuje zejména na trhu telefonních seznamů a na trhu prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech vysoké tržní podíly, podle účastníka řízení však lze očekávat, že po přistoupení České republiky k Evropské unii dojde k oslabení soutěžního postavení společnosti MEDIATEL, neboť stávající telekomunikační zákon, podle kterého je ČESKÝ TELECOM, a.s., jedinou osobou se zákonnou licencí opravňující jej zajišťovat vydávání telefonních seznamů, bude nutno změnit, protože podle příslušné legislativy Evropské unie je vydávání telefonních seznamů plně liberalizováno. Dále lze dle tvrzení účastníka řízení předpokládat, že k oslabení soutěžní pozice podniku MEDIATEL může dojít i v důsledku uplynutí doby trvání smlouvy o vydávání telefonních seznamů se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., v roce 2005.
Dále je nutno vzít v úvahu skutečnost, že společnost MEDIATEL, na rozdíl od ostatních společností zabývajících se vydáváním telefonních seznamů, dodává převážnou většinu telefonních seznamů zdarma a v důsledku toho dosahuje sice vysokého tržního podílu počítaného podle počtu dodaných kusů telefonních seznamů, tržní podíl počítaný podle obratu však dosahuje výrazně nižší hodnoty.
Jelikož však ani při jednom z výše naznačených možných vymezení relevantních trhů nedojde k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů a ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat výrobkové trhy s konečnou platností.
Ke konkurentům společnosti MEDIATEL v oblasti vydávání telefonních seznamů patří např. společnost INFORM NET PARTNERS, s.r.o., v oblasti prodeje reklamní plochy v telefonních seznamech pak např. společnosti INFORM NET PARTNERS, s.r.o., a EDIT cz, spol. s r.o.
I když společnost MEDIATEL dosahuje na výše uvedených trzích vysoké tržní podíly, nedochází zde k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se subjektů a Úřad tedy dospěl k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Filip Kubík, LL.M., advokát
AK Kocián, Šolc, Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
Právní moc: 27. června 2003