UOHS S081/2002
Rozhodnutí: OF/S081/02-1550/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-CM 01 Vermögensverwaltung,a Gardena Holding AG
Účastníci CM 01 Vermögensverwaltung 046 AG, Mnichov, SRN a Gardena Holding AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 25. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 81/02-1550/02 V Brně dne 22. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 81/02, zahájeném dne 22. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CM 01 Vermögensverwaltung 046 AG, se sídlem Mnichov, SRN, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem AK Glatzová & Co., Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů CM 01 Vermögensverwaltung 046 AG, se sídlem Mnichov, SRN, a Gardena Holding AG, se sídlem v Ulmu, SRN, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové dohody o převodu akcií v Gardena Holding AG a o vkladech do Flora GmbH, kterou uzavřou CM 01 Vermögensverwaltung 046 AG, se sídlem Mnichov, SRN, na straně jedné jako nabývající a Flora Verwaltungs GmbH, se sídlem Ulm, SRN, , se sídlem , a Grundstücksgemeinschaft Donautal GbR, se sídlem Wichernstrasse 10, 89073 Ulm, SRN, na straně druhé jako převádějící, v jejímž důsledku získá společnost CM 01 Vermögensverwaltung 046 AG, se sídlem Mnichov, SRN 100% obchodní podíl ve společnosti Gardena Holding AG se sídlem v Ulmu, SRN, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení ve smyslu přílohy vyhlášky č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací poskytnutých účastníkem řízení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/02 ze dne 17. 04. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Rámcové dohody o převodu akcií v Gardena Holding AG a o vkladech do Flora GmbH. V důsledku této smlouvy získá prostřednictvím CM 01 Vermögensverwaltung nepřímou kontrolu nad Gardena Holding AG, se sídlem v Ulmu, SRN (dále jen "Gardena Holding AG"). Tato transakce má být realizována v několika krocích, kdy CM 01 Vermögensverwaltung získá celý podíl ve společnosti Flora GmbH, následně členové rodin převezmou podíly ve společnosti Flora GmbH a vloží své kmenové akcie společnosti Gardena Holding AG do společnosti Flora GmbH jako nepeněžitý vklad. V další fázi společnost CM 01 Vermögensverwaltung Flora GmbH a tím bude v konečné fázi prostřednictvím společnosti Flora GmbH kontrolovat společnost Gardena Holding AG.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v posledním účetním období překročil .. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost CM 01 Vermögensverwaltung nepůsobí v žádné oblasti, jedná se o nově založenou společnost, která dosud nevyvíjela žádnou činnost, a která byla založena za účelem provedení předmětné transakce
CM 01 Vermögensverwaltung proto nepůsobí na území České republiky.
Skupina Industri Kapital, která prostřednictvím společnosti Industri Kapital Europa B. V. a společnosti Industri Kapital 2000 Ltd (dále jen "IK 2000") vykonává kontrolu ve společnosti CM 01 Vermögensverwaltung, působí jako investiční společnosti v různých odvětvích. Přestože skupina Industri Kapital kontroluje několik subjektů na trhu v České republice, tyto subjekty nepůsobí na stejném relevantním trhu jako společnost Gardena Holding AG, a proto se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá na žádném relevantním trhu v České republice.
Společnost Gardena Holding AG působí především v oblastech:
výroba a prodej zahradních potřeb,
vodní systémy, výrobky péče o zahradu, zahradní pumpy, zahradní bazénky a další potřeby,
poskytování služeb a výrobků dalším výrobcům, především v oblasti technologických postupů, opracování plastů a kovů
společnost Gardena Holding AG distribuuje své výrobky zejména prostřednictvím obchodních řetězců působících ve většině zemí západní a východní Evropy, včetně České republiky.
Gardena Holding AG tedy působí na většině trhů západní a východní Evropy, a také v Severní Americe.
Společnost Gardena Holding AG je kontrolována převážně fyzickými osobami, kteří nepůsobí v určitém konkrétním odvětví.
Činnost spojujících se subjektů se nepřekrývá na žádném relevantním trhu. Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tedy vymezil relevantní trh jako trh zahradnických potřeb . Tento trh je možno dělit na další relevantní trhy, přičemž pro potřeby tohoto rozhodnutí to Úřad nepovažuje za nezbytně nutné.
Společnost Gardena Holding AG je významným soutěžitelem na trhu výroby a prodeje zahradních potřeb na trzích východní a západní Evropy, včetně relevantních trhů v České republice, na předmětných relevantních trzích má konkurenci v několika dalších srovnatelně velkých soutěžitelích, jedná se např. o společnosti Black & Decker, Bosch, Wolf, Flymo, AL-KO, Hozelock, Tricofles, Claber. Protože společnost CM 01 Vermögensverwaltung, resp. investiční skupina Industri Kapital na takto vymezených relevantních trzích nepůsobí, spojení nebude mít za následek změnu tržních struktur na předmětných relevantních trzích.
Spojením soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu ani k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák
advokát,
Husova 5
110 00 Praha 1