UOHS S081/2001
Rozhodnutí: OF/S081/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-MORAVAN-AEROPLANES a.s. a LET a.s.,
Účastníci LET a.s. MORAVAN-AEROPLANES a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


S 81/01-867/02 V Brně dne 12. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 81/01, zahájeném dne 23.8.2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MORAVAN-AEROPLANES a.s., se sídlem v Otrokovicích, Letiště 1578, IČ 25547879, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 81/01 se dle ustanovení § 6 odst. 1 a 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, z důvodu nezaplacení správního poplatku
z a s t a v u j e .
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 23. srpna 2001 návrh společnosti MORAVAN-AEROPLANES a.s., se sídlem v Otrokovicích, Letiště 1578, IČ 25547879 (dále jen "MORAVAN"), na povolení spojení soutěžitelů MORAVAN a LET a.s., se sídlem v Kunovicích 1177, IČ 00010533 (dále jen "LET") podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), ke kterému dochází na základě "Smlouvy o prodeji věcí, práv a jiných majetkových hodnot z konkurzní podstaty společnosti LET a.s." uzavřené mezi společností MORAVAN, jako kupujícím, a JUDr. Zlatavou Davidovou, CSc., správkyní konkurzní podstaty společnosti LET, jako prodávajícím, podle § 12 odst. 3 zákona.
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení správního řízení neobsahoval náležitosti podle § 15 odst. 4 zákona, Úřad správní řízení v uvedené věci, v souladu s § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, přerušil a dne 29.8.2001 vyzval účastníka řízení k odstranění nedostatků podání. Dne 30.11.2001 Úřad tuto výzvu opakoval.
Jednou z náležitostí návrhu na povolení spojení soutěžitelů, respektive povinností navrhovatele v řízení o povolení spojení soutěžitelů je podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen "zákon o správních polatcích"), resp. dle jeho přílohy, Sazebníku správních poplatků, položky č. 62, zaplatit při podání návrhu správní poplatek, což však v tomto případě navrhovatel neučinil. Podle § 6 odst. 1 zákona o správních poplatcích tedy Úřad vyzval dne 18. února 2002 navrhovatele, aby do 15 dnů ode dne následujícího doručení výzvy uvedený správní poplatek ve výši 10 000,-Kč zaplatil.
Současně Úřad navrhovatele poučil, že pokud nebude správní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, zahájené správní řízení se, podle § 6 odst. 1 a 3 zákona o správních poplatcích, ve spojení s § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, zastaví. Jelikož správní poplatek dosud zaplacen nebyl, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku a správní řízení č.j. S 81/01 zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 4.4.2002
Rozhodnutí obdrží:
MORAVAN-AEROPLANES a.s.
Ing. Libor Soska, předseda představenstva
Letiště 1578
765 81 Otrokovice