UOHS S080/1999
Rozhodnutí: VO3/S080/99 Instance I.
Věc spojení podniků-Seco Tools CZ, s.r.o.
Účastníci PRAMET a.s., Uničovská 2, Šumperk Seco Tools CZ, s.r.o., Jiráskova 21, Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 16. 8. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


Č.j. S 80/99-230 V Brně dne 11. srpna 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 80/99-230, zahájeném dne 16. 7. 1999 na návrh účastníka řízení-společnosti Seco Tools CZ, s. r. o., se sídlem Brno, Jiráskova 21, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., zastoupené ve správním řízení JUDr. Ludmilou Neustupnou, advokátkou Advokátní kanceláře Balcar, Polanský & spol., se sídlem E. Peškové 15, Praha, na základě plné moci ze dne 13.7. 1999, ve věci povolení spojení podniků Seco Tools CZ, s. r. o., se sídlem Brno, Jiráskova 21, a společnosti PRAMET a. s., se sídlem Šumperk, Uničovská 2, podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází převodem části podniku PRAMET a. s., se sídlem Šumperk, Uničovská 2, která zahrnuje hmotný a nehmotný majetek divize Nástroje, na základě kupní smlouvy ze dne 9.7.1999, uzavřené mezi společností Seco Tools CZ, s. r. o., se sídlem Brno, Jiráskova 21, jako kupujícím a společností PRAMET a. s., se sídlem Šumperk, Uničovská 2, jako prodávajícím, se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka řízení s výsledky šetření před rozhodnutím v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., p o v o l u j e,
se stanovením omezení a závazku, v souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., nezbytného pro ochranu hospodářské soutěže:
společnosti Seco Tools CZ, s. r. o., se sídlem Brno, Jiráskova 21 , se ukládá , aby v části podniku, kterou nabývá na základě výše uvedené kupní smlouvy, učinila taková opatření, aby nedošlo k omezení výroby a dodávek nástrojů ze slinutých karbidů nebo zastupitelných výrobků z produkce této části podniku na trh České republiky v návaznosti na požadavky tohoto trhu, a to v době od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, do doby vstupu České republiky do EU, přičemž se společnosti Seco Tools CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Jiráskova 21, současně ukládá po nabytí právní moci rozhodnutí zasílat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže písemné vyhodnocení plnění shora uvedeného omezení a závazku, a to vždy za uplynulý kalendářní rok, nejpozději však v termínu do konce prvého měsíce roku následujícího po uplynutí kalendářního roku.
Odůvodnění :
Dne 16.7.1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení společnosti Seco Tools CZ, s. r. o., se sídlem Brno, Jiráskova 21 (dále jen "Seco Tools CZ, s.r.o.") správní řízení čj. S 80/99-230 ve věci povolení spojení podniků dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází na základě kupní smlouvy, uzavřené dne 9. července 1999 mezi společností Seco Tools CZ, s. r. o., jako kupujícím a společností PRAMET a. s., se sídlem Šumperk, Uničovská 2 (dále jen "PRAMET a. s."), jako prodávajícím. Společnost Seco Tools CZ, s.r.o., odkoupí od společnosti PRAMET a. s., hmotný a nehmotný majetek divize Nástroje, který se týká výroby a prodejní činnosti v oboru nástrojů ze slinutých karbidů. Úřadu bylo sděleno, že po uskutečnění popsané transakce nebude společnost PRAMET a. s., dále vyrábět výrobky ze slinutého karbidu a ani s nimi nebude obchodovat.
Společnost PRAMET a. s., zastoupená JUDr. Jiřím Balaštíkem na základě plné moci ze dne 1.7.1999, podala návrh na zahájení řízení společně se společností Seco Tools CZ, s.r.o. Ustanovení § 12 odst. 1 zákona však stanoví, že účastníkem řízení je soutěžitel, o jehož právech a povinnostech má být v řízení rozhodnuto, což je v tomto případě nabyvatel výše uvedené části podniku-společnost Seco Tools CZ, s.r.o. Vzhledem k uvedenému a po konzultaci s úřadem vzala společnost PRAMET a. s., dne 5. 8. 1999 svoji žádost o povolení spojení podniků soutěžitelů zpět.
Úřad oznámil v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona spojení podniků dne 28.7.1999 v Obchodním věstníku č. 30/99. Ve stanovené lhůtě ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky.
Podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona byl účastník řízení seznámen s výsledky šetření dne 6. 8. 1999. K výsledkům šetření nevznesl žádné připomínky, navrhl pouze upřesnění omezení a závazku ve vazbě na požadavky trhu ČR, což bylo úřadem akceptováno. I. Charakteristika spojujících se podniků
PRAMET a. s.
byla založena zakladatelskou listinou 29. 4. 1992. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR.
Společnost PRAMET a.s. je členem obchodní skupiny Kovohutě Břidličná.
PRAMET a. s. mimo jiné vyrábí a dodává na trh České republiky (dále jen "ČR") výrobky ze slinutého karbidu, a to vyměnitelné břitové destičky a destičky pro připájení, nástroje a díly pro objemové a plošné tváření, díly nástrojů pro rozpojování a vrtání hornin a další díly s vysokými požadavky na otěruvzdornost. Tyto výrobky vyrábí ucelená část podniku, kterou společnost PRAMET a. s. prodává.
Seco Tools CZ, s.r.o.
byla založena zakladatelskou listinou 2. 6. 1994. Zakladatelem a jediným společníkem je švédská společnost Seco Tools AB. Tato společnost kupuje část podniku PRAMET a. s., zabývající se výrobou výrobků ze slinutých karbidů.
Precise Tools s.r.o.,
byla založena zakladatelskou listinou 17. 6. 1999. Zakladatelem a jediným společníkem je švédská společnost Secodex AB. Společnost Secodex AB je dceřinou společností firmy Seco Tools AB. Jakmile bude společnost Precise Tools s.r.o. zapsána do obchodního rejstříku, nabude práva a povinnosti společnosti Seco Tools CZ s.r.o. z předmětné kupní smlouvy.
Seco Tools AB
je součástí obchodní skupiny Sandvik. Sandvik Invest AB, dceřiná společnost firmy Sandvik AB, vlastní 60,9 % akcií společnosti Seco Tools AB s tím, že podíl společnosti Sandvik Invest AB na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti Seco Tools AB činí 89,5 %.
Obchodní skupina Seco Tools, resp. obchodní skupina Sandvik, je významným evropským a světovým producentem a dodavatelem výrobků ze slinutých karbidů , které dodává i do ČR. Vedení obchodní skupiny je umístěno ve Švédsku. II. Rozhodné skutečnosti, zjištěné v průběhu správního řízení Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh obecně je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou. Relevantní trh byl pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska věcného, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
Pro účely správního řízení byl relevantní trh po věcné stránce vymezen jako trh nástrojů pro obrábění a tváření ze slinutých karbidů (dále jen "nástroje ze SK"). Slinutý karbid je slinutý materiál, charakteristický vysokou pevností a otěruvzdorností, obsahující karbidy těžko tavitelných kovů spolu s pojícím kovem. Slinováním se rozumí tepelné zpracování výchozího materiálu při nižší teplotě než je teplota tavení základní složky (tj. karbidů těžko tavitelných kovů) za účelem zajištění daných vlastností slinutého karbidu.
Úřad se zabýval možnou zaměnitelností nástrojů ze SK s jinými druhy výrobků. Nejbližším substitutem jsou nástroje s keramickými hroty nebo keramické průvlaky, matrice a tažné trny, které mohou v řadě případů nahradit nástroje ze SK, vlastnosti i cena jsou obdobné. Nástroje s keramickými hroty jsou používány při vyšší rychlosti obrábění. Umožňují však, na rozdíl od nástrojů ze SK, záběr jen nízké třísky při obrábění, jsou proto vhodné pro dokončovací operace. Nástroje ze SK nemohou být zastupitelné nástroji s keramickými hroty v celém spektru použití. Nástroje ze SK mají mnohem širší použití, vzhledem ke svým mechanickým i fyzikálním vlastnostem.
Dalšími substituty jsou nástroje s diamantovými hroty, které se používají převážně k broušení, řezání, vrtání, a to v kamenoprůmyslu, ve stavebnictví, v hornictví i při obrábění kovů. Jsou vhodné zejména pro dokončovací práce, kde je požadována vysoká přesnost. Nástroje s diamantovými hroty umožňují vyšší výkon než nástroje ze SK, jsou však několikanásobně dražší. Nástroje ze SK nemohou být zastupitelné nástroji s diamantovými hroty. Hlavní odlišnost obou skupin je v cenové oblasti, ale i v některých oblastech použití. Nástroje ze SK se nepoužívají např. v kamenoprůmyslu a hornictví.
Dalším substitutem jsou nástroje z rychlořezné oceli. Ty mají horší technické parametry, nižší odolnost proti otěru, nižší životnost, nedosahují takových výkonů jako nástroje ze SK. Např. ve srovnání s kalenými průvlaky mají průvlaky ze slinutých karbidů vyšší životnost, vyšší odolnost proti otěru, drží déle přesnost. Z těchto důvodů nástroje ze SK nemohou být zastupitelné nástroji z rychlořezné oceli. Nástroje z rychlořezné oceli tvoří cenově odlišnou skupinu, jsou podstatně levnější než nástroje ze SK.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky (dále jen "ČR"). Spojované podniky zásobují odběratele na celém území ČR dle jejich požadavků.
Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro vymezení podílů spojovaných subjektů na celkových obratech dosahovaných na relevantním trhu bylo hodnoceno období roku 1998. Tržní podíl spojujících se podniků
V průběhu řízení bylo zjištěno, že na vymezeném relevantním trhu působí kromě tuzemského výrobce a dodavatele PRAMET a. s. subjekty, které nástroje ze SK zahraniční produkce do ČR dovážejí. K dovozcům tohoto zboží náleží i subjekty, začleněné do skupiny Seco Tools a Sandvik. Úřad konstatuje, že na vymezeném relevantním trhu zaujímaly v roce 1998 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Spojení podniků přináší podle účastníka řízení následující výhody :
(citace):
" A.Zvýšení kvality současného výrobního programu a Produktů (slinuté karbidy a nástroje za slinutých karbidů)
S ohledem na bohaté zkušenosti, know-how a dlouhodobou praxi obchodní skupiny Seco Tools v oblasti výroby a prodeje Produktů povede shora popsaná transakce ke zvýšení kvality dnes již poněkud zastaralého výrobního programu používaného dosud v šumperském závodě společnosti PRAMET a ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti Produktů na světových trzích.
Obchodní skupina Seco Tools má v úmyslu provést rozsáhlé investice do modernizace kupovaného výrobního zařízení, má ochotu poskytnout odpovídající know-how a podpořit export Produktů do zahraničí s využitím rozsáhlé sítě svých dceřinných společností ve světě.
Za tímto účelem založila společnost Secodex AB, dceřinná společnost společnosti Seco Tools AB, na území ČR samostatnou dceřinnou společnost Precise Tools, která se bude zabývat výrobou (a prodejem) Produktů vyráběných a prodávaných dosud některými divizemi společnosti PRAMET s využitím technologií a zařízení obchodní skupiny Seco Tools, která v celoevropském měřítku prokázala vysokou technickou úroveň, kvalitu a spolehlivost .
Modernizace stávajícího výrobního zařízení
Infrastruktura budov, skladů, dopravních a manipulačních systémů je v šumperském závodě koncepčně a technologicky velmi nevyhovující a silně opotřebená.
Prodej části majetku umožní společnosti PRAMET reinvestovat získané finanční prostředky ke zkvalitnění výroby v ostatních provozech, zejména při výrobě magneticky tvrdých feritů, kovokeramických třecích materiálů a diamantového nářadí.
Navíc dnes již velmi potřebná modernizace výroby slinutých karbidů, jež budou následně vyráběny společností Precise Tools, by byla investičně natolik náročná, že by mohla významně nepříznivě ovlivnit celkovou ekonomickou situaci společnosti PRAMET.
Lze očekávat, že získání finančních prostředků umožní společnosti PRAMET zvýšit kvalitu jí nadále produkovaných výrobků (magneticky tvrdých feritů, kovokeramických třecích materiálů a diamantového nářadí), snížit poměrné náklady a dále pak i jejich cenu.
Zvýšení domácích prodejů prostřednictvím nabídky moderních Produktů vyrobených na území České republiky
Použití nejmodernějších technologií, jimiž obchodní skupina Seco Tools disponuje, a progresivních výrobních postupů v šumperském závodě, které zde obchodní skupina Seco Tools zamýšlí zavést, sleduje zvýšení odbytu Produktů na domácím trhu tak, aby poptávka tuzemských odběratelů po výrobcích tohoto typu mohla být plně uspokojena z domácí produkce.
Podstatný růst exportu Produktů na zahraniční trhy
Jak již bylo uvedeno výše, v průběhu posledních let se stal trh s Produkty velmi náročným.
Zvýšení odbytových možností v zahraničí lze dosáhnout zejména použitím progresivních technologií, zvýšením kvality a nabídkou nových výrobků. Prakticky lze zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobků na zahraničních trzích dosáhnout především získáním odpovídajícího know-how. Nositelem všech výše uvedených atributů je obchodní skupina Seco Tools.
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
Realizace podnikatelských záměrů skupiny Seco Tools nezbytně předpokládá soustavné zvyšování úrovně znalostí a dovedností pracovních sil tak, aby tato odpovídala mezinárodním standardům v daném průmyslovém odvětví obvyklým a obchodní skupinou Seco Tools celosvětově uplatňovaným. V rámci procesu zvyšování kvalifikace zaměstnanců bude realizováno proškolování zaměstnanců ve výrobních závodech skupiny Seco Tools v zahraničí. F. Podpora výzkumu a vývoje
Současný evropský a světový trh podmiňuje úspěch jednotlivých výrobků zvýšením jejich kvality při zachování stávající úrovně cen nebo uvedením nového výrobku na tento trh.
V případě schválení transakce úřadem, bude obchodní skupina Seco Tools finančně podporovat výzkum a vývoj v oblasti výroby slinutých karbidů a ostatních produktů vyráběných technologií práškové metalurgie. G. Výhody pro spotřebitele
V důsledku použití nejmodernější technologie budou zákazníkům nabízeny produkty vysoké kvality. Zavedením zahraniční úrovně do stávající prodejní sítě poskytne výrobce zákazníkům nejširší dostupnost Produktů. Navíc, výrobní program šumperského závodu nabídne zákazníkům progresivní výrobky domácí provenience, jež mohou mít též příznivý vliv na zvýšení konkurenceschopnosti jejich uživatelů (odběratelů)-strojírenských a stavebních firem.
Ostatní výhody
Realizace celé obchodní transakce bude mít jistý nepřímý dopad také na obchodní bilanci České republiky, kdy se předpokládá, že podstatná část produkce šumperského závodu bude exportována.
Dlouhodobá zahraniční investice a modernizace stávajícího výrobního závodu povede k vytvoření nových pracovních míst a bude tak mít pozitivní vliv na snížení nezaměstnanosti v severomoravském regionu, který v důsledku útlumu hutního průmyslu a očekávané restrukturalizace představuje oblast s nejvyšší stávající i očekávanou nezaměstnaností v České republice.
Za významnou považují navrhovatelé také skutečnost, že použitím moderní technologie dojde k minimalizaci negativních vlivů průmyslové výroby na životní prostředí na možné minimum. Závod společnosti Preciese Tools se tak stane měřítkem pro ostatní výrobce v oblasti produktů vyráběných metodou práškové metalurgie."
(konec citace)
III. Právní analýza
Ke spojování podniků podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona dochází přechodem nebo převodem podniku nebo jeho podstatné části. Převodem části podniku PRAMET a.s., který zahrnuje výrobu a prodejní činnosti nástrojů se slinutým karbidem, na společnost Seco Tools CZ, s.r.o., dochází k situaci, kdy společnost Seco Tools CZ, s.r.o., získává kontrolu nad nabývanou částí podniku.
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Úřad konstatuje, že na vymezeném relevantním trhu zaujímaly v roce 1998 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Z uvedeného vyplývá, že zákonná domněnka narušení soutěže je naplněna a je dána působnost úřadu k řízení podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení spojení může úřad stanovit omezení a závazky, nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
V provedeném řízení úřad posoudil všechny zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu spojení na hospodářskou soutěž.
Úřad konstatuje,, že předmětným spojením podniků dochází ke spojení jediného tuzemského výrobce s významným dodavatelem a dovozcem nástrojů ze SK na příslušném relevantním trhu. Tím dojde k posílení podílu spojovaných podniků na tomto trhu.
Úřad však zároveň zjistil, že některé z předkládaných hospodářských výhod jsou výhodami pro konečného spotřebitele nebo výhodami z důvodu veřejného zájmu. Jedná se zejména o:
nabídku kvalitnějších výrobků v důsledku zavedení modernější technologie,
zvýšení prodeje nástrojů ze SK na tuzemském trhu,
zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti těchto výrobků na světových trzích použitím know-how skupiny Seco Tools s důsledkem zlepšení obchodní bilance ČR,
uvádění nových výrobků na trh ,
zvyšování kvalifikace zaměstnanců včetně školení zaměstnanců ve výrobních závodech Seco Tools v zahraničí,
podpora výzkumu a vývoje v oblasti výroby ze slinutých karbidů včetně podpory finanční,
omezení negativních vlivů na životní prostředí.
Na dotazy úřadu, týkající se plánovaných investic v nabývané části podniku, účastník řízení odkázal na výroční zprávu skupiny Seco Tools za rok 1998 a uvedl i procento ročních tržeb investovaných do výzkumu, vývoje a kontroly kvality (konkrétní údaj je uveden na straně č. 95 spisu). Dále účastník řízení uvedl (citace): " Seco Tools má v úmyslu stejným způsobem investovat i v podniku, který získá koupí části majetku PRAMET a. s ." (konec citace-viz strana 95 spisu).
Úřad se zabýval také záležitostí výzkumu a vývoje v návaznosti na výrobu nástrojů ze SK, vyráběných v předmětné části podniku. V odpovědi na dotazy úřadu uvedl účastník řízení: (citace) " Seco Tools předpokládá a zamýšlí zachovat výzkumnou a vývojovou kapacitu pro výrobky ze slinutých karbidů, a to pokud jde o personální aspekty, tak pokud jde o vybavení." (konec citace) Priority směru investic i nástin vývojových směrů jsou uvedeny na straně 100 správního spisu. Závěr
Úřad konstatuje, že zachování a rozvoj výroby ve vazbě na výzkum a vývoj, ať již se jedná o potřeby tuzemského trhu, nebo o následné zvýšení konkurenceschopnosti a prodeje nástrojů ze SK v zahraničí, je hospodářskou výhodou, která naplňuje celospolečenský zájem i zájem tuzemských odběratelů.
Proto úřad ukládá v rozhodnutí ve výroku uvedené omezení a závazek. Toto omezení a závazek je uloženo na dobu určitou, a to do doby vstupu ČR do EU, kdy se předpokládá změna podmínek na trhu komplexním zapojením do trhu EU.
Úřad proto konstatuje, že při dodržení uvedeného omezení a závazku hospodářské výhody spojení, uvedené v bodě III. tohoto rozhodnutí, převáží nad omezením soutěže, které, jak již bylo výše uvedeno, spočívá především v posílení postavení nově vzniklého subjektu na příslušném relevantním trhu.
Úřad po zvážení všech shora popsaných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, neboť je názoru, že újma, která omezením může vzniknout, bude převážena výhodami, jež spojení podniků přinese, pokud bude dodržováno úřadem stanovené omezení a závazek.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
1 Seco Tools CZ, s.r.o., Brno, Jiráskova 21, zastoupená JUDr. Ludmilou Neustupnou, advokátkou Advokátní kanceláře Balcar, Polanský & spol., se sídlem E. Peškové 15, Praha
1 x spis