UOHS S079/2008
Rozhodnutí: S079/2008/KS-05800/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Česká Unigrafie, a.s./BOHEMIA PRINT a.s.
Účastníci Česká Unigrafie, a.s. BOHEMIA PRINT a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2008

S 079/2008/KS-05800/2008/840 V Brně dne 25. března 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 079/2008, zahájeném dne 21. února 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Česká Unigrafie, a.s., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, IČ: 61858200, ve správním řízení zastoupená JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 30, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Česká Unigrafie, a.s., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, IČ: 61858200, a BOHEMIA PRINT a.s., se sídlem Praha 9-Klánovice, Slavětínská 639, IČ: 25100467, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí v intencích smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 21. ledna 2008 mezi společností Česká Unigrafie, a.s., jako budoucím nabyvatelem, a J. Č., jako budoucím převodcem, a Smlouvy o smlouvě budoucí v intencích smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 21. ledna 2008 mezi společností Česká Unigrafie, a.s., jako budoucím nabyvatelem, a společností BPG, a.s., se sídlem Praha 9, Klánovice, Slavětínská 639, jako budoucím převodcem, v jejichž důsledku nabude společnost Česká Unigrafie, a.s. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BOHEMIA PRINT a.s., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, vyjádření a informací Úřadem oslovených konkurentů, dodavatelů a odběratelů spojujících se soutěžitelů a Svazu polygrafických podnikatelů, který je asociací činnou v oblasti polygrafické výroby, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2008 ze dne 5. března 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou Smluv o smlouvě budoucí v intencích smlouvy o koupi akcií , které byly dne 21. ledna 2008 uzavřeny mezi společností Česká Unigrafie, a.s., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, IČ: 61858200 (dále jen Česká Unigrafie nebo navrhovatel ), vždy jako budoucím nabyvatelem, a J. Č., a společností BPG, a.s., se sídlem Praha 9, Klánovice, Slavětínská 639, jako jednotlivými budoucími převodci.
(4) V důsledku výše uvedených smluv nabude společnost Česká Unigrafie akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BOHEMIA PRINT a.s., se sídlem Praha 9-Klánovice, Slavětínská 639, IČ: 25100467, (dále jen BOHEMIA PRINT ), a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Česká Unigrafie je společností působící v oblasti polygrafické výroby. Její výrobní činnost se zaměřuje na tisk časopisů, brožur, katalogů, reklamních letáků a propagačních tiskovin a rovněž tak knih v měkkých i tuhých vazbách. Společnost Česká Unigrafie nabízí při výrobě vyjmenovaných tiskovin komplexní služby, a to od grafického zpracování obrazu a textu, přes elektronickou montáž až po výrobu tiskových desek, dále přes tisk na archových a rotačních ofsetových strojích až po dokončující zpracování včetně expedice [1] .
(7) Akcionáři společnosti Česká Unigrafie jsou [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ]. Do skupiny subjektů kontrolovaných těmito [ obchodní tajemství ] patří na území České republiky například společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., která se zabývá chemickou výrobou, společnosti BOHEMIANS REAL a.s., CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o., CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. a QUANTFIN, a.s., jež se zabývají se realitní činností, společnosti CTY STROJÍRENSKÁ, s.r.o. a MPSJ spol. s r.o., zabývající se kovoobráběčstvím, či společnosti CETOS, a.s. a TOS, a.s., činné v oblasti strojírenství. Žádná z těchto společností nepůsobí v oblasti polygrafické výroby, ani v oblastech, které vertikálně předcházejí či navazují na tuto oblast.
(8) Navrhovatel kontroluje společnost MERKURTISK a.s., která se v oblasti polygrafické výroby zabývá tiskem barevných časopisů a magazínů a výrobou ostatních tiskovin, jako jsou například reklamní letáky, propagační materiály a katalogy.
(9) Nabývaná společnost BOHEMIA PRINT působí na území České republiky rovněž v oblasti polygrafické výroby, přičemž její produkci tvoří tisk časopisů a výroba ostatních tiskovin, jako jsou například reklamní letáky, propagační materiály a katalogy.
(10) Společnost BOHEMIA PRINT vykonává kontrolu nad společností Černický & Krámek REPRO, spol. s r. o., jejíž činnost v oblasti polygrafické produkce se omezuje na tzv. přípravné práce pro tisk, jež zahrnují především příjem dat pro tisk, elektronickou montáž a zhotovení tiskové desky. Dopady spojení
(11) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(12) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(13) Jak je patrné z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí oba spojující se soutěžitelé v oblasti polygrafické výroby.
(14) Při vymezení věcných relevantních trhů v oblasti polygrafické výroby rozlišuje Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi [2] , a to na základě účelu zamýšleného použití a vlastností výrobku, to vše z pohledu konečného spotřebitele, mezi (i) trhem výroby tisku novinového charakteru, (ii) trhem výroby barevných časopisů a magazínů, (iii) trhem výroby knih a brožur a (iv) trhem výroby ostatních tiskovin (letáků, plakátů a jiných propagačních materiálů).
(15) Opodstatněnost tohoto členění jednotlivých tiskovin potvrdily i v průběhu řízení oslovené subjekty, kteří coby rozlišující faktory uváděly zejména účel použití daného druhu tiskoviny a technologii zpracování jednotlivých skupin tiskovin. Pokud se týká zpracování jednotlivých tiskovin, lze nalézt například odlišnosti mezi jednotlivými tiskovými technologiemi, mezi jednotlivými typy potiskovaného substrátu či mezi charakteristikami výsledného produktu.
(16) Zatímco společnost Česká Unigrafie působí na trhu výroby barevných časopisů a magazínů, trhu výroby knih a brožur a trhu výroby ostatních tiskovin, nabývaná společnost BOHEMIA PRINT je činná na trhu výroby barevných časopisů a magazínů a trhu výroby ostatních tiskovin. Naproti tomu žádný ze spojujících se soutěžitelů nevyvíjí činnost na trhu výroby tiskovin novinového charakteru. Lze tak konstatovat, že aktivity spojujících se soutěžitelů se horizontálně překrývají na a) trhu výroby barevných časopisů a magazínů a b) trhu výroby ostatních tiskovin.
(17) Vzhledem k aktivitám spojujících se soutěžitelů, s přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi Úřadu a výsledkům šetření provedeného Úřadem byly pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů vymezeny jako relevantní z pohledu věcného 1. trh výroby barevných časopisů a magazínů a 2. trh výroby ostatních tiskovin .
(18) Následně Úřad zkoumal, zda se soutěž na vymezených věcně relevantních trzích odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, případně na širším či užším způsobem vymezeném území. Z šetření Úřadu vyplývá, že proti vymezení geografického relevantního trhu užším územím svědčí skutečnost, že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně předmětných produktů a služeb. Ve vztahu k možnému širšímu vymezení geografického trhu lze vyjít z předchozí rozhodovací praxe Úřadu, definující relevantní trhy v oblasti polygrafické výroby územím České republiky [3] . Takovému vymezení geografického relevantního trhu přisvědčily i v průběhu řízení oslovené subjekty s platností pro věcný relevantní trh tiskovin novinového charakteru [4] . Ve vztahu k věcným trhům výroby barevných časopisů a magazínů, výroby knih a brožur [5] a výroby ostatních tiskovin však mezi oslovenými subjekty převažuje názor, že geografický trh zde již přesahuje hranice České republiky. Ze strany oslovených odběratelů spojujících se soutěžitelů zaznívá na podporu tohoto geografického vymezení skutečnost, že v praxi je obvyklé si tisk objednávat i mimo území České republiky, i když někteří z nich přiznávají, že výrobní ceny posuzovaných produktů jsou pro odběratele stále nejvýhodnější v rámci České republiky, když do úvah o výhodnosti tisku v zahraničí se promítají například vliv nákladů na dopravu, vzdálenost od místa distribuce či případné kurzové riziko spojené s určením ceny za tisk. K názoru, že hospodářská soutěž na věcných trzích (s výjimkou tiskovin novinového charakteru) probíhá mezi tiskařskými subjekty v rámci širšího území, které může například zahrnovat Českou republiku, Slovensko a příhraniční oblasti sousedících států, se přiklání také většina oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů a oslovení dodavatelé surovin spojujícím se soutěžitelům. Pro vymezení geografického rozměru trhů v oblasti polygrafické výroby až územím celého Evropského hospodářského prostoru se ve svých odpovědích vyslovují někteří z dodavatelů surovin spojujícím se soutěžitelům.
(19) I přes převahu skutečností svědčících ve prospěch širšího geografického vymezení věcného relevantního trhu výroby barevných časopisů a magazínů a věcného relevantního trhu výroby ostatních tiskovin ponechal Úřad otázku vymezení geografického relevantního trhu otevřenou s tím, že se při svém posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž zabýval dopady na území České republiky, které v daném případě představuje nejužší v úvahu přicházející definici geografického relevantního trhu.
(20) Na relevantním trhu výroby ostatních tiskovin se tržní podíl soutěžitele Česká Unigrafie (včetně kontrolované společnosti MERKURTISK a.s.) na území České republiky pohybuje v rozmezí [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele činí cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude pohybovat kolem [ obchodní tajemství ] %. Konkurenty spojením vzniklého subjektu na zkoumaném relevantním trhu budou i nadále především společnost Svoboda Press s.r.o. s tržním podílem kolem [ obchodní tajemství ] %, společnost MORAVIAPRESS a.s., jejíž tržní podíl se zde pohybuje kolem [ obchodní tajemství ] %, společnost TISKÁRNA REPROPRINT, s.r.o. s tržním podílem cca [ obchodní tajemství ] % nebo společnost SEVEROTISK s.r.o s tržním podílem cca [ obchodní tajemství ] %.
(21) Na relevantním trhu výroby barevných časopisů a magazínů dosahuje na území České republiky tržní podíl soutěžitele Česká Unigrafie (včetně kontrolované společnosti MERKURTISK a.s.) cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele činí [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [ obchodní tajemství ] %. Na jmenovaném relevantním trhu bude spojením vzniklý subjekt i nadále čelit konkurenci ze strany dalších subjektů, mezi které patří zejména společnost SEVEROTISK s.r.o., která na předmětném relevantním trhu dosahuje tržního podílu pohybujícího se kolem [ obchodní tajemství ] %, společnost Svoboda Press s.r.o. s tržním podílem pohybujícím se kolem [ obchodní tajemství ] %, společnost TISKÁRNA REPROPRINT, s.r.o. s tržním podílem v rozmezí [ obchodní tajemství ] % či společnost MORAVIAPRESS a.s., jejíž tržní podíl na zkoumaném relevantním trhu se pohybuje na úrovni [ obchodní tajemství ] %.
(22) Z výše uvedeného srovnání výše tržních podílů spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů vyplývá, že na posuzovaných relevantních trzích bude spojením vzniklý subjekt zaujímat vedoucí postavení (to platí zejména ve vztahu k relevantním trhu barevných časopisů a magazínů), při hodnocení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích však bylo nezbytné přihlédnout i k dalším zjištěným skutečnostem, jež charakterizují podmínky hospodářské soutěže na zkoumaných relevantních trzích.
(23) Jak bylo naznačeno v části pojednávající o možném geografickém rozměru relevantních trhů, byly zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému širšímu vymezení geografického relevantního trhu. V případě takového širšího vymezení by pak byl společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nižší s tím, že počet konkurentů spojením vzniklého subjektu by se zvýšil o výrobce daného druhu tiskovin působící mimo území České republiky.
(24) Tržní podíl spojením vzniklého subjektu na posuzovaných relevantních trzích se pohybuje pod hranicí 25 %, což je pojímáno v soutěžněprávní legislativě [6] jako indikátor toho, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít, za předpokladu neexistence okolností tuto domněnku vyvracejících, za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(25) Relevantní trh výroby ostatních tiskovin i relevantní trh výroby barevných časopisů a magazínů v České republice lze z pohledu ukazatele Herfindahl-Hirschmannův index [7] (tzv. HHI) charakterizovat jako trhy nekoncentrované, když hodnota HHI u obou těchto relevantních trhů se bude pohybovat maximálně kolem hranice 1000. Spojení horizontální povahy vedoucí ke vzniku soutěžitele disponujícího menším než 25% tržním podílem na trzích vyznačujících se nízkou mírou koncentrace pak v souladu s praxí soutěžních úřadů [8] nevzbuzují obavy z narušení hospodářské soutěže, ať už (i) následkem nekoordinovaných účinků, spočívajících v posílení tržní síly odstraněním významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, (ii) následkem koordinovaných účinků, pro něž je příznačné, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, by byli s podstatně vyšší pravděpodobností své chování koordinovat a tím narušovat účinnou hospodářskou soutěž, nebo (iii) vznikem či posílením dominantního postavení spojujících se soutěžitelů či některého z nich.
(26) Z podkladů rozhodnutí bylo dále zjištěno, že na straně dodavatelů spojujících se soutěžitelů i ostatních subjektů činných na trzích v oblasti polygrafické výroby často vystupují v pozici výrobců papíru silní, celoevropsky působící zpracovatelé dřeva, mezi nimž lze uvést například skupinu Norske Skog či společnosti UPM-Kymmene a Stora-Enso. Vůči těmto soutěžitelům nebude spojením vzniklý subjekt schopen po uskutečnění posuzovaného spojení prosadit změnu obchodních podmínek ve svůj prospěch. Důvodem pro tento závěr je ekonomická síla těchto dodavatelských subjektů, široký geografický rozsah působení těchto dodavatelů i existence dalších, na trhu činných, výrobců produktů, jež spadají do věcného vymezení posuzovaných relevantních trhů. Soubor uvedených skutečností vede k závěru, že stávající dodavatelé budou mít i po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů otevřenu možnost najít alternativní odbytiště pro své dodávky, a to nejen v rámci území České republiky. Učiněné závěry lze vztáhnout i na hodnocení vlivu předmětného spojení soutěžitelů na pozici dodavatelů tiskových barev spojujícím se soutěžitelům a jejím konkurentům na relevantních trzích. Skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek zhoršení jejich pozice, potvrdili v průběhu šetření oslovení dodavatelé.
(27) Na poptávkové straně vymezených relevantních trhů vystupují například společnosti zabývající se vydavatelstvím časopisů a magazínů či subjekty činné v oblasti maloobchodního prodeje potravin či spotřebního zboží. Z vyjádření jednotlivých oslovených odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů vyplývá, že tito budou mít i nadále zachovánu možnost obracet se alternativní výrobce tiskovin. Šetření Úřadu pak tuto skutečnost potvrdilo. Lze tedy dospět k závěru, že spojující se soutěžitelé nebudou po uskutečnění spojení schopni v důsledku svého převažujícího postavení ve vztahu se svými odběrateli prosadit například zvýšení cen dodávaných tiskovin.
(28) Během správního řízení Úřad dále ověřil, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nebude oslabeno ani postavení konkurenčních výrobců tiskovin na obou zkoumaných relevantních trzích. Tento závěr dokládají i vyjádření těchto konkurenčních subjektů, z nichž žádný neočekává v důsledku předmětného spojení negativní dopad na hospodářskou soutěž. K tomu je třeba dále dodat, že i Úřadem oslovený Svaz polygrafických podnikatelů, který je asociací činnou v oblasti polygrafické výroby, rovněž nevyjádřil proti spojení žádnou námitku.
(29) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(30) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(31) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Leuchter, advokát
Na Poříčí 30
110 00 Praha 1

[1] Dokončující zpracování či výroba spočívá například v řezání a skládání archů, zhotovení vazby a kompletaci produktu balením pro distribuci.
[2] Viz zejména rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 185/06- HKM Beteiligungs/NOVOTISK Olomouc či sp. zn. S 226/06- Euro-Druckservice/Svoboda Press .
[3] Viz výše pozn. č. 2.
[4] V případě předmětného spojení soutěžitelů však relevantní trh tiskovin novinového charakteru nebyl vymezen, neboť na něm žádný ze spojujících se soutěžitelů nepůsobí.
[5] V případě předmětného spojení soutěžitelů však relevantní trh knih a brožur nebyl vymezen, neboť na něm nepůsobí nabývaný soutěžitel.
[6] Viz § 17 odst. 3 zákona, obdobně bod 32. preambule Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků.
[7] Standardní metoda zjišťování stupně koncentrace trhu pomocí sumy čtverců tržních podílů jednotlivých soutěžitelů. Jde o funkci jak počtu soutěžitelů na relevantním trhu, tak jejich relativních tržních sil. Na základě hodnoty HHI indexu je možné vymezit 3 pásma, kde pro nekoncentrovaný trh je stanoveno pásmo 0-1000 HHI, pro středně koncentrovaný trh 1000-1800 HHI a pro koncentrovaný nad 1800 HHI.
[8] Na úrovni komunitárního soutěžního práva tato praxe našla své vyjádření v Pokynech Evropské komise pro posuzování horizontálních spojení podniků.