UOHS S079/2003
Rozhodnutí: OF/S079/03-1920/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG a Interbanka
Účastníci Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, Seitzergasse 2-4, Vídeň, Rakousko Bayerische Landesbank, Brienner Strasse 18, Mnichov, SRN Magyar Küklereskedelmi Bank Rt., Váci u. 38, Budapešť, Maďarsko Interbanka, akciová společnost
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 16. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KBS 79/03-1920/03 V Brně dne 2. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 79/03, zahájeném dne 2. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, se sídlem Seitzergasse 2-4, Vídeň, Rakousko, ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dvou smluv o koupi akcií uzavřených dne 25. dubna 2003 mezi společností Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, se sídlem Seitzergasse 2-4, Vídeň, Rakousko, jako kupujícím, a společnostmi Bayerische Landesbank, se sídlem Brienner Strasse 18, Mnichov, SRN, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., se sídlem Váci u. 38, Budapešť, Maďarsko, jako prodávajícími, v jejichž důsledku kupující získá akcie představující 92% podíl na základním kapitálu společnosti Interbanka, akciová společnost, se sídlem Václavské nám. 40, Praha 2, Česká republika, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 19/03 ze dne 14. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu jeho rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou smluv o koupi akcií. První z těchto smluv byla uzavřena dne 25. dubna 2003 mezi společností Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, se sídlem Seitzergasse 2-4, Vídeň, Rakousko (dále jen "BAWAG"), jako kupujícím, a společností Bayerische Landesbank, se sídlem Brienner Strasse 18, Mnichov, SRN (dále jen "Bayerische Landesbank"), jako prodávajícím. Podle této smlouvy převede Bayerische Landesbank na společnost BAWAG akcie představující 59,08% podíl na základním kapitálu společnosti Interbanka, akciová společnost, se sídlem Václavské nám. 40, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen "Interbanka"). Druhá ze smluv zakládajících předmětné spojení byla uzavřena dne 25. dubna 2003 mezi společností BAWAG, jako kupujícím, a společností Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., se sídlem Váci u. 38, Budapešť, Maďarsko (dále jen "Magyar Bank"), jako prodávajícím. Podle této smlouvy převede společnost Magyar Bank na společnost BAWAG akcie představující 32,92% podíl na základním kapitálu společnosti Interbanka. Po uskutečnění předmětného spojení tak BAWAG nabude akcie celkově představující 92% podíl na základním kapitálu společnosti Interbanka, a získá tím možnost ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tohoto soutěžitele přímo kontrolovat.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, což znamená, že notifikační podmínka stanovená v § 13 zákona byla splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
BAWAG je rakouská banka, která se zabývá především poskytováním bankovních služeb pro retailové zákazníky, správou majetku a poskytováním úvěrových, pojišťovacích a leasingových služeb. Většina akcií společnosti BAWAG (ve výši představující 53,57% podíl na jejím základním kapitálu) je vlastněna akcionářským uskupením Rakouského odborového svazu (dále jen "Svaz") a Soukromé nadace Rakouská odborová solidarita (dále jen "Solidarita"). Svaz sice nevyvíjí vlastní hospodářské aktivity, své fungování však kromě členských příspěvků pokrývá ze zisků dosahovaných účastí na činnosti několika rakouských právnických osob působících v oblasti tisku a nakladatelství. K realizaci této účasti používá nadace, mezi něž se řadí i Solidarita. Zisky dosažené touto činností Svazu slouží výlučně k podpoře odborových aktivit v souladu s jeho stanovami. Na území ČR BAWAG podniká prostřednictvím nepřímo kontrolovaných společností HSR Budweis Zeta spol. s r.o. a PSK-LHS leasing a management vozového parku, s.r.o., v oblasti leasingu nemovitostí, osobních a nákladních vozidel. Společnost BAWAG v ČR nepůsobí v oblasti bankovnictví.
Interbanka je česká banka, jejíž těžiště činnosti spočívá v bankovní činnosti pro podniky ("Corporate Banking"), bankovní činnosti pro fyzické osoby ("Private Banking"), financování zahraničních obchodů, financování v oblasti nemovitostí, poskytování kapitálových služeb a služeb v oblasti peněžního trhu. Před uskutečněním spojení jsou akcie Interbanky rozděleny mezi tři subjekty. Prvním z nich je Bayerische Landesbank vlastnící akcie představující 59,08% podíl na základním kapitálu společnosti Interbanka, druhým je společnost Magyar Bank s akciemi představujícími 32,92% podíl na základním kapitálu společnosti Interbanka a třetím společnost BAWAG vlastnící akcie představující 8% podíl na základním kapitálu společnosti Interbanka.
Při vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí vycházel Úřad z údajů o činnostech spojujících se soutěžitelů uvedených navrhovatelem v návrhu na povolení spojení. Přitom se Úřad zaměřil na oblast, v níž působí nabývaný soutěžitel, tedy společnost Interbanka. Z nich vyplývá, že společnost Interbanka působí v ČR výlučně v oblasti poskytování bankovních služeb. Soutěžitelé, mezi nimiž má dojít k převodu akcií společnosti Interbanka, ve zmíněné oblasti na území ČR nepodnikají.
V dřívější rozhodovací praxi Úřad vymezil v případě akvizicí bankovních institucí relevantní trhy následujícím způsobem. V rozhodnutí č.j. S 48/98 1 považoval Úřad za věcně relevantní trh poskytování bankovních služeb, včetně nákupu a prodeje akcií, který nebyl podrobněji členěn na užší relevantní trhy. V rozhodnutí č.j. S 54/01 2 byla oblast poskytování bankovních služeb rozdělena podle jednotlivých druhů služeb, které jsou poskytovány bankovními institucemi klientům, na následující relevantní trhy: 1. trh vkladů soukromých osob, 2. trh vkladů podnikatelské a veřejné sféry, 3. trh úvěrů soukromým osobám, 4. trh úvěrů podnikatelské a veřejné sféře, 5. trh činností spojených s finančními trhy, 6. trh penzijního připojištění, 7. trh vkladů stavebního spoření, 8. trh úvěrů ke stavebnímu spoření, 9. trh hypotéčních úvěrů, 10. trh obchodování s nemovitostmi, 11. trh leasingových služeb, 12. trh poskytování pojištění a 13. trh poradenských služeb podniků. V posuzovaném případě však bylo možné ponechat otázku přesného vymezení relevantního trhu otevřenou. Předmětné spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter a tržní podíly na relevantních trzích při všech jejich v úvahu přicházejících definicích dosahované nabývanou společností jsou nízké, hluboko pod hranicí [ obchodní tajemství ]. Ani při jedné z v úvahu přicházejících definicí relevantního trhu by tak posuzované spojení nevedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení. Z hlediska geografického je relevantním trhem území ČR.
V oblasti poskytování bankovních služeb, včetně nákupu a prodeje akcií, na němž se na území ČR hospodářské soutěže účastní na straně nabídky celá řada soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější patří Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., či Živnostenská banka, a.s., dosáhla společnost Interbanka v roce 2002 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]. Ostatní soutěžitelé, mezi nimiž má dojít ke spojení, na tomto trhu v ČR nepůsobí.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát Gleiss Lutz v.o.s., advokátní kancelář Jugoslávská 29 120 00 Praha 2
Právní moc: 16. 6. 2003
Rozhodnutí obdrží:
JITONA a.s.
Wilsonova 420/III
39 201 Soběslav
Okres Tábor
1 Spojení soutěžitelů Nomura Europe plc. a Poštovní a Investiční banka, a.s.
2 Spojení soutěžitelů Česká pojišťovna, a.s., a První městská banka, a.s.