UOHS S079/2001
Rozhodnutí: OF/S079/01 Instance I.
Věc Povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení
Účastníci HAVAS ADVERTISING SA, 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie TEMPUS GROUP PLC, se sídlem 1, Pemberton Row, London EC4A 3BG, Anglie
Typ správního řízení Individuální výjimka
Typ rozhodnutí nepovoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 14. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 79/01-1529/01-OF V Brně dne 14. září 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 79/01-OF, zahájeném dne
20. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HAVAS ADVERTISING SA, se sídlem 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Ing. Janem Tanzerem, advokátem, se sídlem Hogan & Hartson, advokátní kanceláře, v.o.s., Tržiště 13, 118 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. července 2001, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů HAVAS ADVERTISING SA, se sídlem 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie a TEMPUS GROUP PLC, se sídlem 1, Pemberton Row, London EC4A 3BG, Anglie dle § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 18 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 20. srpna 2001 na návrh společnosti HAVAS ADVERTISING SA, se sídlem 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie (dále jen "Havas"), ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Ing. Janem Tanzerem, advokátem, se sídlem Hogan & Hartson, advokátní kanceláře, v.o.s., Tržiště 13, 118 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. července 2001, správní řízení S 78/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"). Tentýž den zahájil Úřad na návrh společnosti Havas i správní řízení S 79/01-OF ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost Havas jako nabyvatel získá na základě nabídky převzetí vydaných akcií, zveřejněné dne 30. července 2001 (dále jen "Nabídka"), od dosavadních akcionářů společnosti TEMPUS GROUP PLC, se sídlem 1, Pemberton Row, London EC4A 3BG, Anglie (dále jen "Tempus"), kontrolní podíl akcií této společnosti.
Jak bylo uvedeno v návrhu na zahájení řízení, důvody pro udělení výjimky spatřovala společnost Havas zejména v tom, že se jedná o zahraniční transakci mezi zahraničními subjekty, podléhající zahraničnímu právnímu řádu, která se dotýká trhu na území České republiky pouze marginálně a pravděpodobně bez negativního dopadu. Další důvod byl spatřován ve skutečnosti, že výše uvedená Nabídka se řídí pravidly Kodexu převzetí a fúzí londýnského City a je tedy nutné dodržet mj. i požadavek na časový harmonogram celé transakce. Posledním důvodem, uvedeným v návrhu na zahájení správního řízení, byla skutečnost, že Nabídka je podmíněna splněním celé řady podmínek, včetně požadavku získání všech potřebných souhlasů a povolení, vyžadovaných dotčenými právními řády, tedy včetně povolení Úřadem a případné zmaření Nabídky z jakéhokoli důvodu by způsobilo značnou škodu jednak společnostem Havas a Tempus a dále i akcionářům společnosti Tempus.
S ohledem na podmínky povolení požadované výjimky ve smyslu § 18 odst. 3 a 4 zákona vyzval Úřad společnost Havas k doplnění svého návrhu.
Dne 29.8.2001 provedl účastník řízení doplnění svého návrhu. V bodech 1 až 5 uvedeného doplnění bylo konstatováno učinění Nabídky, která se řídí Kodexem převzetí a fúzí londýnského City (bod 1), vázanost Nabídky na další podmínky (bod 2), lhůty týkající se Nabídky a řízení u antimonopolních orgánů v České republice, Slovenské republice a u Evropské komise (bod 3) a z toho vyplývající návrh na povolení výjimky (bod 4) a dále existence konkurenční nabídky (bod 5). V bodech 6 a 7 byly potom jako důvody k povolení výjimky uvedeny skutečnosti, obsažené již v původním návrhu na zahájení řízení ze dne 20.8.2001, tj. že zmaření Nabídky by způsobilo značné škody jak společnosti Havas, tak společnosti Tempus, které investovaly do přípravy celé transakce značné prostředky. K tomu by se-v případě zmaření Nabídky-připojila škoda vzniklá ušlým ziskem a nepříznivým dopadem na postavení společnosti Havas na trhu a na její pověst.
Dle § 18 odst. 1 zákona před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení nesmí soutěžitelé určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Dle § 18 odst. 3 zákona Úřad může na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle odstavce 1, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma.
V návaznosti na uvedená ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad k důvodům pro povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, předloženým společností Havas, uvádí :
Účastník řízení jako první důvod uvedl, že se jedná o zahraniční transakci mezi zahraničními subjekty, podléhající zahraničnímu právnímu řádu, která se dotýká trhu na území České republiky pouze marginálně a pravděpodobně bez negativního dopadu. Jak vyplývá z výše citovaného § 18 odst. 3 zákona, je povolení výjimky vázáno zejména na hrozbu závažné škody nebo jiné závažné újmy, proto uvedený důvod nemůže sloužit jako skutečnost významná či rozhodná pro udělení požadované výjimky.
Jako druhý důvod účastník řízení uvedl, že Nabídka se řídí pravidly Kodexu převzetí a fúzí londýnského City a je tedy nutné dodržet mj. i požadavek na časový harmonogram celé transakce. K tomu Úřad konstatuje, že existence povolení určitých spojení soutěžitelů Úřadem i lhůty k tomu se vztahující jsou dány platným a účinným zákonem o ochraně hospodářské soutěže a je věcí spojujících se soutěžitelů, aby při plánování celé akvizice vzaly tyto skutečnosti v úvahu a do programu spojení je zahrnuly.
Jako poslední důvod uvádí účastník řízení tu okolnost, že Nabídka je podmíněna splněním celé řady podmínek, včetně požadavku získání všech potřebných souhlasů a povolení, vyžadovaných dotčenými právními řády, tedy včetně povolení Úřadem a případné zmaření Nabídky z jakéhokoli důvodu by způsobilo značnou škodu jednak společnostem Havas a Tempus a dále i akcionářům společnosti Tempus. K tomu Úřad odkazuje na své vyjádření k předchozímu důvodu a doplňuje, že hrozba závažné škody nebo jiné závažné újmy musí být v souvislosti s nemožností určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Povolením výjimky-za případné aplikace podmínek a omezení ve smyslu § 18 odst. 4-Úřad navrhovateli umožní provést určení nebo ovlivnění soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele tak, aby uvedená hrozba odpadla. Povolení výjimky tak slouží k odstranění určité hrozby škody nebo újmy a nemá žádný vztah k následnému rozhodnutí, kterým Úřad navrhovanou fúzi povolí či nepovolí. Proto ani rozhodnutí o případném povolení výjimky nemůže nahradit potřebný souhlas, vyžadovaný dotčeným právním řádem, tedy v tomto případě právním řádem České republiky.
Na základě výše uvedených důvodů rozhodnul Úřad o nepovolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení dle § 18 odst. 3 zákona.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc 2.10.2001
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Jan Tanzer
Hogan & Hartson, advokátní kanceláře, v.o.s.
Tržiště 13
118 00 Praha 1