UOHS S079/1999
Rozhodnutí: VO3/S079/99 Instance I.
Věc spojení podniků-United Pan-Europe Communications
Účastníci Kabel Plus, a.s., Závišova 5, Praha United Pan-Europe Communications N.V., Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 16. 8. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 155 KB


Č.j. S 79/99-230 V Brně dne 16. srpna 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 79/99-230, zahájeném dne 2.7.1999, na návrh účastníka řízení společnosti United Pan-Europe Communications N.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterodam, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., zastoupené ve správním řízení Mgr. Martinem Voborníkem, advokátem právní kanceláře Burns Schwartz, se sídlem Senovážné náměstí 3, Praha, na základě plné moci ze dne 30.6.1999, ve věci povolení spojení podniků United Pan-Europe Communications N.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam a společnosti Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +), se sídlem Praha 4, Závišova 5, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází získáním akcií o objemu odpovídajícím 95 % základního jmění společnosti Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +), se sídlem Praha 4, Závišova 5, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji", uzavřené dne 23. června 1999, mezi společností United Pan-Europe Communications N.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam, jako kupujícím a společností MediaOne Czech Cable Company, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 USA, jako prodávajícím, se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných dokladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka řízení s výsledky šetření před rozhodnutím v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., p o v o l u j e
a v souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanovuje účastníku správního řízení společnosti United Pan-Europe Communications N.V. , se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam, níže uvedené závazky, nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže:
Společnosti United Pan-Europe Communications N.V. , se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam, se ukládá zajistit kontinuální pokračování poskytování služeb zákazníkům i po případném ukončení činnosti systému MMDS.
Společnosti United Pan-Europe Communications N.V. , se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam, se ukládá splnit záměr zajistit pro spojované podniky investiční prostředky v následujících objemech: v roce 2 000 minimálně celkem Kč 5 000 000,--, v roce 2001 minimálně celkem Kč 15 000 000,--, v roce 2002 minimálně celkem Kč 20 000 000,--a v roce 2003 minimálně celkem Kč 15 000 000,--, na uskutečnění jejího podnikatelského záměru.
přičemž společnosti United Pan-Europe Communications N.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam, se současně ukládá po nabytí právní moci rozhodnutí zasílat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže písemné vyhodnocení plnění shora uvedených závazků, a to vždy za uplynulý kalendářní rok, nejpozději však v termínu do konce prvého měsíce roku následujícího po uplynutí kalendářního roku.
Odůvodnění :
Dne 2.7.1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení, a to společnosti United Pan-Europe Communications N.V. , se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Amsterodam, (dále jen "UPC") správní řízení čj. S 79/99-230 ve věci povolení spojení podniků dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází na základě Smlouvy o koupi a prodeji uzavřené dne 23.6.1999 (dále jen "Smlouva") mezi společností MediaOne Czech Cable Company, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 USA, (dále je "MediaOne") jako prodávajícím a společností UPC jako kupujícím. Společnost UPC se zavázala odkoupit od společnosti MediaOne všechny akcie vlastněné touto společností ve společnosti Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +), se sídlem Praha 4, Závišova 5, (dále jen "Kabel Plus, a. s.") v případě, že k předmětné transakci budou obdrženy veškeré nezbytné souhlasy a splněny podmínky stanovené ve Smlouvě. Získáním akcií o objemu odpovídajícím 95 % základního jmění společnosti Kabel Plus, a.s., se společnost UPC stala většinovým vlastníkem společnosti Kabel Plus, a.s.
Úřad oznámil v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona spojení podniků v Obchodním věstníku č. 30/99. Ve stanovené lhůtě ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky.
Podle ust. § 12 odst. 6 zákona byl účastník řízení seznámen s výsledky šetření dne 12. srpna 1999. K výsledkům šetření nevznesl žádné připomínky.
I. Charakteristika spojujících se podniků
United Pan-Europe Communications N.V PC
je akciová společnost se sídlem v Nizozemí, kdy předmětem jejího podnikání je provozování televizní sítě a systémů a poskytování s tím souvisejících služeb. Tato společnost poskytuje služby kabelové televize a jiné telekomunikační služby v zemích, jako je např. Norsko, Rakousko, Francie, Holandsko, Maďarsko a Česká a Slovenská republika. Společnost UPC je kontrolována společností United Global Com, která má zhruba 60% podíl na jejím základním jmění. Společnost United Global Com nevyvíjí v České republice aktivity v oblasti televize nebo telekomunikací.
Společnost UPC kontroluje na území České republiky následující subjekty:
Kabel Net Holding, a. s., se sídlem Pod Višňovkou 21, Praha. Předmětem činnosti uvedené společnosti je vysílání v systému vícekanálového mikrovlnného distribučního systému (MMDS) a činnosti s tím spojené a vysílání v systému televizních kabelových rozvodů (CATV) a činnosti s tím spojené. Společnost Kabel Net Holding, a.s., je držitelem licence k vysílání v kabelových rozvodech v systému MMDS, která jí byla udělena Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") dne 6.5.1993, včetně změny. Dále je držitelem licence k vysílání v televizních kabelových rozvodech, která jí byla udělena Radou dne 31.3.1994, včetně změny. Dále Rada vydala společnosti Kabel Net Holding, a.s., rozhodnutí o registraci dne 20.6.1996 a další rozhodnutí o registraci bylo vydáno dne 9.8.1996.
Kabel Net Brno, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 38. Předmět činnosti uvedené společnosti je montáž a oprava telekomunikačních zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Oba subjekty-Kabel Net Holding, a.s., a Kabel Net Brno, a.s., jsou akciovými společnostmi a jejich jediným akcionářem je společnost UPC. Oba subjekty jsou právně samostatné, se samostatnou rozhodovací pravomocí. Existuje zde však personální propojení osobami členů představenstva a dozorčí rady.
Společnost Kabel Net Holding, a.s., využívá k dodávce TV signálu anténu MMDS na budově a z tohoto bodu vede uvnitř budovy koaxiální sítě dodávající signál jednotlivým domácnostem, které se rozhodly si tuto službu předplatit, eventuálně používá dodávky koaxiálními a kabelovými optickými sítěmi. Obvykle 30-40 % domácností v dané budově nebo daném bloku si rozhodne tuto službu předplatit, ostatní domácnosti využívají další alternativy, jak přijímat televizní služby.
Kabel Plus, a. s.
je akciová společnost, kdy předmětem jejího podnikání je zřizování a provozování televizních kabelových rozvodů (dále jen "TKR"); provozování rozhlasového a televizního vysílání v TKR; experimentální poskytování telekomunikačních služeb vč. telefonních, v lokalitách dle souhlasu MH ČR ze dne 23.11.1993, č.j. 715 993/93-42; zřizování a provozování části jednotné telekomunikační sítě územně vymezené v příloze 6 k Pověření a k poskytování telekomunikačních služeb na takto vymezeném území dle Pověření MH ČR čj. 9083/95-611 ze dne 12.4.1996; poskytování datových telekomunikačních služeb dle povolení MH ČR, ČTÚ čj. 6574/1996-611 ze dne 12.4.1996; poskytování neveřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT.
V případě společnosti Kabel Plus, a.s., jsou předplacené televizní služby dodávány koaxiálními a kabelovými optickými sítěmi do určitých území a budov, na něž společnost obdržela povolení, popřípadě jsou dodávány za použití systému MMDS. Zákazníci mají možnost připojení ke kabelové síti, pokud si předplatí službu kabelové televize.
Společnost Kabel Plus, a.s., poskytuje, na základě Pověření (viz výše) veřejnou telefonní službu na vymezeném území libereckého regionu. Pro poskytování této služby jsou využívány sítě optických, metalických a koaxiálních kabelů a příslušného technického zařízení, potřebného k zajištění této služby. V případě technických možností je pro poskytování této služby použito i pevného rádiového spojení.
Další službou, kterou společnost Kabel Plus, a.s. poskytuje, je uplink, kterou lze popsat následovně: Na definovaném rozhraní jsou provozovateli rozhlasového a televizního vysílání předávány signály z televizních studií, které jsou vysílány na zařízení společnosti TRADE a TECHNOLOGY, a.s., digitálně se zpracovávají a dle požadavku příslušného provozovatele rozhlasového a televizního vysílání je provedeno zakódování signálu. Poté je signál v digitální formě modulován do vysokofrekvenční podoby a vysílán zařízením Premiéry TV, a.s., na satelit Kopernikus.
Společnost Kabel Plus,a.s., kontroluje na území České republiky následující subjekty:
Kabel Plus Tel, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5. Předmětem činnosti společnosti je zřizování a provozování části jednotné telekomunikační sítě na území dvou vymezených místních sítí (Litoměřice a Lovosice) a poskytování telekomunikačních služeb na takto vymezeném území v rozsahu a za podmínek stanovených v pověření MH ČR ze dne 4.1.1996 č.j. 15690/95-611.
Jejím jediným akcionářem je společnost Kabel Plus, a. s.
TV SC PLUS s.r.o. , se sídlem České Budějovice, V Talicha 12. Předmětem činnosti uvedené společnosti je výroba a prodej audiovizuálních programů (regionální televizní studio).
Společnost Kabel Plus CB, a.s., se podílí 50 % na základním jmění společnosti TV SC PLUS s.r.o. Dále popsaným sloučením společnosti Kabel Plus CB, a.s., se společností Kabel Plus, a.s., přechází uvedený podíl na tuto společnost.
BESY Praha, s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohradní 1354. Předmětem činnosti uvedené společnosti je koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje; výroba instalace a opravy elektr. strojů a přístrojů; výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky.
Jediným společníkem shora uvedené společnosti je společnost TRADE a TECHNOLOGY, a.s. Dále popsaným sloučením společnosti TRADE a TECHNOLOGY, a.s. se společností Kabel Plus, a.s., přechází uvedený podíl na tuto společnost.
SatNet spol. s.r.o. , se sídlem Praha 5 Barrandov, Kříženeckého nám. 332. Předmětem činnosti uvedené společnosti je poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT; koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje; zprostředkování v oblasti pronájmu technických zařízení a jiné.
Společnost SatNet spol. s.r.o. je spoluvlastněna společností Kabel Plus, a.s.-97 % a společností TRADE a TECHNOLOGY, a.s.-3%. Obchodní podíl společnosti TRADE a TECHNOLOGY, a.s., přechází sloučením na Kabel Plus, a. s.
K Plus-Rodina, s.r.o. v likvidaci , se sídlem Staré Čivice 251-Pardubice.
Společnost Kabel Plus, a.s., je vlastníkem 80 % obchodního jmění společnosti.
V rámci jednání valné hromady společnosti Kabel Plus, a.s., a příslušných rozhodnutí jediného akcionáře osmi dceřiných společností Kabelu Plus, a.s., došlo dne 22.6.1999 k rozhodnutí o sloučení osmi dceřiných společností se společností Kabel Plus, a.s. Ke sloučení dceřiných společností dochází tak, že tyto společnosti ke dni zápisu změn schválených valnými hromadami zaniknou a budou vymazány z obchodního rejstříku. Dne 7.7.1999 byly podány návrhy na výmaz slučovaných společností z příslušných obchodních rejstříků a dne 20.7.1999 byl Krajskému obchodnímu soudu v Praze podán návrh na zápis příslušných změn u společnosti Kabel Plus, a.s. Právním nástupcem slučovaných společností bude společnost Kabel Plus, a.s., na kterou také přejdou veškerá práva a povinnosti všech dceřiných společností. Se společností Kabel Plus, a.s., budou sloučeny následující společnosti:
TRADE a TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, Sokolská 24.
Předmětem činnosti uvedené společnosti je poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu rozhlasových a televizních programů prostřednictvím pozemských stanic dle povolení ČTÚ č.j. 102740/ 97-611 z 25.3.1997; zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a jiné.
Kabel Plus Praha, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha. Předmětem činnosti společnosti je poskytování služeb souvisejících s jednosměrným přenosem televizních a rozhlasových programů (provozování kabelové televize); zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení apod.
Kabel Plus CB, a.s., se sídlem České Budějovice, U výstaviště 14,29. Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné provozování rozhlasového a televizního vysílání v TKR; montáž ,údržba a servis telekomunikačních zařízení;montáž ,údržba a servis a pod.
Kabel plus Severní Čechy, a.s., se sídlem Liberec, Sázavská 3. Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné televizní a rozhlasové vysílání; výroba a prodej nenahraných nosičů zvuku nebo zvukově obrazových záznamů; montáž a opravy telekomunikačních zařízení apod.
KABEL PLUS VÝCHODNÍ ČECHY, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pavla Hanuše 286. Předmětem činnosti této společnosti je poskytování telekomunikačních služeb přenosu datových signálů prostřednictvím televizních kabelových rozvodů (TKR); zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení; montáž, údržba a servis kabelových vedení s optickými vlákny místního charakteru-mimo JTS; montáž, údržba a servis kabelových rozvodů včetně příslušenství.
Kabel Plus Severní Morava, a.s., se sídlem Ostrava, Sokolská tř. 24. Předmětem činnosti této společnosti je provozování lokálního televizního vysílání dle udělené licence; provozování vysílání v televizních kabelových rozvodech dle udělené licence.
Kabel Plus Jižní Morava, a.s., se sídlem Brno, Královopolská 139. Předmětem činnosti této společnosti je provozování vysílání v televizních kabelových rozvodech; montáž a údržba telekomunikačních zařízení apod.
Kabel Plus Střední Morava, a.s., se sídlem Olomouc, 8. května 37. Předmětem činnosti této společnosti je provozování rozhlasového a televizního vysílání v televizních kabelových rozvodech; provozování lokálního televizního vysílání; výstavba a provozování zařízení pro jednosměrné šíření rozhlasových a televizních programů po vedení.
II. Rozhodné skutečnosti, zjištěné v průběhu správního řízení
Vymezení relevantního trhu :
Relevantní trh je chápán jako prostorový a časový souběh nabídky a poptávky takového zboží a služeb, které jsou pro uspokojení určitých potřeb z funkčního hlediska zaměnitelné. Je vymezován z hlediska věcného, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
Úřad při věcném vymezení relevantního trhu především vycházel ze stávajícího stavu, kdy prioritní roli v předmětné službě představuje dodávka televizního signálu. Úřad pro tuto oblast uplatnil hledisko výrobně technické a hledisko faktické zastupitelnosti. Vyšel ze skutečnosti, že spojované podniky nabízí uživateli komplexní nabídku na dodávku uceleného souboru televizních programů.
Tato ucelená nabídka zahrnuje programy, které může uživatel přijímat i jinak, bez použití služeb nabízených účastníkem řízení, a to prostřednictvím individuální televizní antény (dále jen "IA") a satelitního přijímače s konvertorem, popř. společné televizní antény (dále jen "STA") doplněné o zařízení pro satelitní příjem. Kromě toho může uživatel televizní signál získávat prostřednictvím multikanálového mikrovlnného distribučního systému (dále jen "MMDS") nebo od konkurenčního provozovatele sítě TKR, to vše ale jen tam, kde existuje příslušná infrastruktura, totiž vysílač MMDS nebo konkurenční síť TKR.
Dle zjištění úřadu není v našich podmínkách obvyklé, aby v jedné lokalitě provozovali síť TKR dva konkurenční provozovatelé. Tato skutečnost je dána investiční náročností vstupu na trh (přesněji: vysokým podílem investičních nákladů k provozním ve srovnání s jinými obory podnikání) a tím pádem nutností získat vysoký počet zájemců o služby provozovatele sítě TKR, aby se "vyplatilo" tuto síť budovat. V některých oblastech, kde působí spojované podniky, poskytují služby kabelové televize i další společnosti. Ve vztahu k účastníku řízení však nejde o konkurenci, neboť uvedené společnosti nepůsobí ve stejných místech (domech), kde existují TKR zřízené účastníkem řízení.
Šíření televizního signálu prostřednictvím systému MMDS je sice zdánlivě finančně méně náročné, neboť signál je šířen vzduchem, avšak úřadu není známo (snad až na několik domů v různých městech, které uvedl účastník řízení), že by v některé lokalitě (domě) byl realizován souběh dvou nabídek televizního signálu; příčinou je právě potřeba získat určitý nezanedbatelný počet zájemců a nutnost provést paralelní rozvod do bytů jednotlivých uživatelů. Úřad v této souvislosti konstatuje, že systém MMDS je po technické stránce nejbližším částečným substitutem TKR.
Jak již bylo uvedeno výše, lze televizní signál získat také prostřednictvím IA, popř. STA nebo antény s konvertorem pro příjem ze satelitu. Při zavádění kabelové televize byly však ve více bytových domech STA vyřazeny z provozu a rovněž majitelé rodinných domků si po zavedení kabelové televize většinou televizní anténu neponechali. Navíc majitelé domů odmítají ve většině případů dát po zavedení kabelové televize souhlas s instalací nebo zprovozněním STA, případně IA.
Dalším důležitým faktorem při volbě způsobu příjmu televizního signálu je kvalita signálu získávaného uživatelem. Z dopisu Ministerstva hospodářství-Český telekomunikační úřad, odbor pro jihomoravskou oblast, ze dne 13. února 1995, je zřejmé, že v místech, kde není přímá viditelnost mezi vysílací a přijímací anténou, je příjem signálu pomocí TKR velmi vhodný, neboť zřizovatel TKR hlavní přijímací stanici postaví v místě, kde přímou viditelnost mezi anténami zajistí polohou hlavní stanice a případně ještě vysokým stožárem. TKR tedy může v mnoha případech poskytnout uživatelům o stupeň vyšší kvalitu a pomocí tohoto systému lze televizní signál přivést i do míst, kde vlivem terénních překážek nebo zástavby není přímý příjem možný. Z uvedeného stanoviska vyplývá, že prostřednictvím sítě TKR lze pro uživatele v dané lokalitě zajistit příjem signálu v optimální kvalitě, na rozdíl od příjmu prostřednictvím STA nebo IA.
Při posuzování možnosti faktické záměny příjmu televizního signálu prostřednictvím sítě TKR a prostřednictvím STA, resp. IA, jíž se úřad rovněž zabýval, bylo vzato v úvahu i hledisko spotřebitele, zda ten považuje příjem televizního signálu prostřednictvím STA (IA) za rovnocenný příjmu prostřednictvím sítě TKR. Úřad konstatuje, že zvláštnost dané služby spočívá jednak v tom, že jde o službu pravidelnou a trvalou, a jednak v tom, že pro značnou investiční náročnost neposkytuje ve stejné lokalitě své služby více provozovatelů kabelových televizí. Uživatel se tedy nemůže obrátit na jinou společnost, která by mu poskytla totožnou službu. Z hlediska uživatele je neméně důležitý fakt, že síť TKR umožní uživateli příjem nejméně všech českých programů a navíc v určité standardní kvalitě i za situace, kdy celé území České republiky dosud není pokryto signálem veřejnoprávního kanálu ČT 2 a televize PRIMA, popřípadě kdy uživatel žije v místě, kde jsou špatné příjmové podmínky.
Nezastupitelnost příjmu televizního signálu prostřednictvím TKR v porovnání s ostatními způsoby příjmu vyplývá rovněž ze skutečnosti, že provozovatel kabelové televize zajišťuje tento příjem komerčně právě prostřednictvím vybudované sítě TKR. Možnost pořízení nebo zprovoznění vlastního zařízení na příjem televizního signálu nepředstavuje sítím TKR konkurenci; šlo by totiž o soukromý projekt nepůsobící na trhu a neschopný ovlivnit chování provozovatele TKR, který má postavení srovnatelné s provozovatelem veřejných sítí. O konkurenci by šlo pouze v případě existence paralelní sítě nebo při srovnatelně obtížném využití jiné služby běžně nabízené na trhu, vycházející ze smluvního zajišťování dodávek televizního signálu s obdobnými náklady a mechanismem fungování. Takovou alternativou není ani individuální pořízení zařízení pro příjem televizního signálu, ani využití STA (STA je ve většině domů, kde je zavedena kabelová televize, nefunkční, neposkytuje všechny služby kabelové televize-není možné bez použití dalších přídavných zařízení přijímat satelitní televizní programy).
V této souvislosti je třeba zejména poukázat na rozhodnutí Evropské komise dokument iv/m 469-msg media service dokument dle databáze Celex 349 DO 0922. V uvedeném rozhodnutí Evropské komise se zejména zdůrazňuje, že pro kabelové televizní sítě existuje zvláštní relevantní trh. Televize může vysílat prostřednictvím pozemních vysílačů, satelitů nebo kabelových sítí. Mezi těmito způsoby přenosu televizního signálu však existují značné rozdíly. Zatímco pozemní přenos a satelitní televize vyžadují, aby si uživatel nainstalovat anténu nebo satelitní parabolu, kabelová televize předpokládá údržbu kabelové televizní sítě, kterou uživatel prostřednictvím poplatků financuje. Kabelová televize není zaměnitelná rovněž z hlediska dodavatelů programů z pohledu nákladů. Příjem výlučně ze satelitu vyžaduje totiž podstatně vyšší náklady na domácnost. K těmto závěrům Evropské komise úřad dodává, že není možno posuzovat zastupitelnost a porovnatelnost šíření televizního signálu bez přihlédnutí k tomu, jakým způsobem je signál přijímán. Různé způsoby příjmu signálu totiž zaručují rozdílnou kvalitu příjmu, různé množství přijímaných programů a různé způsoby pořízení této služby (placení ceny za programovou nabídku v pravidelných intervalech, jednorázové pořízení přijímacího zařízení apod.).
Úřad tedy shrnuje současný stav v dodávkách televizního signálu prostřednictvím TKR takto:
kvalita přenášeného signálu je pro danou lokalitu optimalizována pro všechny uživatele
je zajištěn příjem českých programů, které jinak mohou být pro některé uživatele nedostupné (signál ČT 2 a PRIMA)
existuje širší nabídka programů bez jednorázových vyšších nákladů spotřebitele
na straně spotřebitele si služba vyžaduje nižší vstupní investice; platby probíhají formou pravidelně se opakujících poplatků
nezanedbatelný není ani tzv. efekt uzavření, neboť domácnost, která je již na kabel napojena, není ochotna investovat do jiné formy získávání signálu.
Úřad dále konstatuje, že některé aktivity spojovaných podniků (veřejná telefonní služba na vymezeném území libereckého regionu, uplink) a dále uvedené budoucí aktivity podporují předpoklad, že provozovatel kabelového rozvodu bude rozvod používat nejen k distribuci televizního signálu, ale i dalších informací a služeb a spotřebitel tak získá specifickou službu zcela nezastupitelnou s jinými nosiči informací.
Záměr využít kabelového rozvodu k přenosu více druhů informací a služeb, které by byly z ekonomického hlediska výnosnější než vlastní poplatek za kabelovou televizí, je logickým podnikatelským záměrem každého soutěžitele. Takto ucelené služby jsou ve vyspělých zemích, kde fungují, poskytovány levněji než separátně poskytované služby a tento trend se dá předpokládat i u nás. Vlastní způsob dopravy signálu ke konečnému uživateli přitom není z pohledu zákazníka důležitý, rozhodující je, jaké celkové služby a za jakou cenu může spotřebitel z kabelového rozvodu získat. V tomto směru je komplexní nabídka služeb obsažených ve výstupu kabelového rozvodu specifická a nezastupitelná i pro budoucnost.
V návrhu na zahájení správního řízení popsal účastník řízení první, výše uvedené prvky této služby, uvedené v ČR do praxe:
telefonní služba: pro poskytování této služby jsou využívány sítě optických, metalických a koaxiálních kabelů a příslušné technické zařízení, potřebné k zajištění této služby (telefonní ústředna, telekomunikační přenosové zařízení, kabelové modemy apod.) V případě potřeby je možno použít i radiového spojení. Ceny pro veřejnou telefonní službu jsou regulované Ministerstvem financí.
uplink-jde o zajišťování digitálního vysílání a zpracování signálu, jeho vysílání přes zařízení Tv Premiéra na satelit Kopernikus. Ze satelitu mohou přes speciální satelitní přijímač pomocí předplacené karty signál přijímat občané v digitální podobě. Toto má především význam v horských oblastech, kde není možno zajistit distribuci Tv signálu klasickým způsobem.
Účastník správního řízení uvedl také další záměry do budoucna. Týkají se poskytování dalších služeb jako home shopping, internet atp. Jejich zavedení bude závislé na řadě různých faktorů (cena za poskytnutou službu, zájem spotřebitele atp.) Podle vývoje ve světě lze předpokládat, že nové způsoby přenosu informací se budou prosazovat i u nás. Jak již bylo uvedeno, jejich zavádění je motivováno ekonomikou provozu kabelových a informačních sítí, kdy se postupně jejich provozovatelé budou snažit zavádět služby s vyšší ziskovostí provozu, kterými jsou telekomunikační služby, internet, home shopping atp.
Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že nezastupitelnost služeb dodávek televizního signálu prostřednictvím kabelového rozvodu a všech dalších informací a služeb obsažených ve výstupu kabelového rozvodu bude dána i pro budoucnost.
Za předpokladu, že provozovatel kabelového rozvodu bude rozvod používat k distribuci televizního signálu i dalších informací a služeb tak, jak ve svém podnikatelském záměru uvádí, získá spotřebitel specifickou službu nezastupitelnou s jinými nosiči informací.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen lokalitami, do nichž je televizní signál dodáván prostřednictvím kabelového rozvodu provozovatele.
Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro vymezení podílů spojovaných subjektů na celkových obratech dosahovaných na relevantním trhu bylo hodnoceno období roku 1998.
V tomto správním řízení vymezil úřad relevantní trh následovně :
věcně-jako služby spočívající v dodávkách televizního signálu prostřednictvím kabelového rozvodu a jiných informací a služeb obsažených ve výstupu kabelového rozvodu.
geograficky-lokalitami, do nichž je televizní signál dodáván prostřednictvím kabelového rozvodu provozovatele
časově-jako trh s trvalými dodávkami.
V souvislosti s tímto vymezením relevantního trhu úřad uvádí také rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č.j. 2A 12/98-55 ze dne 29.4.1999, který se podrobně zabýval také vymezením příslušného relevantního trhu a příslušné závěry úřadu v této oblasti nezpochybnil.
Tržní podíl spojujících se podniků
Úřad zjistil, že na vymezeném relevantním trhu zaujímaly v roce 1998 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na relevantním trhu.
Spojení podniků přináší podle účastníka řízení následující výhody:
(citace)
" UPC plánuje na telekomunikačním trhu v České republice poskytovat širokou škálu služeb, kromě služeb již poskytovaných Kabelem Plus, v návaznosti na postupný vývoj legislativního rámce upravujícího předmětné služby a deregulace trhu telekomunikačních služeb.
Předmětná transakce nabízí zákazníkům Kabelu Plus a širší spotřebitelské veřejnosti možnost vysokorychlostního připojení na Internet za velmi příznivé ceny. Tímto UPC přispěje ke zprostředkování služeb Internetu širokému okruhu zákazníků a napomůže rozvoji tohoto média v České republice na úroveň západoevropských zemí.
UPC hodlá využít stávajících sítí a investic do nových sítí k rozvoji datových služeb
c) Vstup UPC do Kabelu Plus umožní, v návaznosti na vývoj legislativního rámce a podmínky na trhu, nabídnutí hlasových služeb spotřebitelské veřejnosti, které budou po cenové stránce přístupné běžnému zákazníkovi.
Vstup UPC do Kabelu Plus umožní aplikaci vyvážené cenové politiky vůči široké spotřebitelské veřejnosti tak, že pravděpodobný nárůst cen bude mnohem nižší, než jak by tomu bylo v případě samostatného postupu jednotlivých subjektů na trhu programů.
UPC je připraveno kapitálově a technicky zabezpečit kontinuitu poskytování služeb Kabelu Plus i těm zákazníkům, pokud by případně skončila platnost licencí MMDS. Díky vstupu UPC do Kabelu Plus tedy zákazníci přijímající služby Kabelu Plus prostřednictvím MMDS nebudou ohroženi přerušením služeb poskytovaných Kabelem Plus.
Vstupem UPC do Kabelu Plus budou v oblasti kabelových televizí poskytnuty spotřebitelům nemalé výhody zejména v oblasti ( a) programingu, ( b) nových služeb kabelové televize
UPC má v úmyslu lokalizovat do češtiny (slovenštiny) programy
UPC hodlá v reálném časovém horizontu poskytovat zákazníkům společností kontrolovaných UPC na území České republiky nové služby, které výrazným způsobem zlepší zákaznický komfort stávajících uživatelů služeb Kabelu Plus.
UPC je připraveno k významným investicím v oblasti rozvoje lidských zdrojů tak, aby byl zajištěn přesun znalostí a nejnovějších technologií do České republiky.
Předmětné kapitálové propojení povede v budoucnu ke zlepšení zákaznických služeb, například k centralizaci informačního servisu, centralizaci účtování zákaznických poplatků, což bude mít za následek snížení nákladů na tyto služby a vytvoření tak prostoru pro vyváženou a rozumnou cenovou politiku.
Vstup UPC do Kabelu Plus bude mít dále za následek širší možnosti volby zákazníků mezi jednotlivými službami a jejich kombinacemi pouze na základě jejich potřeby.
Vstup UPC do Kabelu Plus bude významným inovačním prvkem ve vztahu ke stávajícímu zabezpečení služeb poskytovaných zákazníkům Kabelu Plus. UPC hodlá inovovat stávající sítě tak, aby byly v brzké budoucnosti schopny poskytovat komplexní telekomunikační služby v souladu s výše uvedeným vývojem trhu telekomunikačních služeb. UPC se v případě vstupu do kabelu Plus zaměří zejména na postupnou inovaci a rozvoj sítí tak, aby tyto sítě byly schopny širšího využití.
UPC svou finanční stabilitou zajistí kontinuitu poskytování služeb zákazníkům Kabelu Plus. UPC je rozhodnuto v budoucnu významně podpořit rozvoj společností UPC kontrolovaných v České republice v závislosti na vývoji legislativního rámce podnikání na území České republiky a vývoji jednotlivých segmentů trhu."
(konec citace)
III. Právní analýza
Za spojování podniků podle zákona se považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů. Získáním 95 % základního jmění společnosti Kabel Plus společností UPC, dochází k situaci, kdy společnost UPC získává kontrolu nad společností Kabel Plus.
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Úřad konstatuje, že na vymezeném relevantním trhu v roce 1998 zaujímaly spojující se podniky podíl, který přesáhl 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Z uvedeného vyplývá, že zákonná domněnka narušení soutěže je naplněna a je dána působnost ÚOHS k řízení podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení spojení může úřad stanovit omezení a závazky, nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
V provedeném řízení úřad posoudil všechny zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu spojení na hospodářskou soutěž.
Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o spojení podniků, z nichž společnost UPC i společnost Kabel Plus poskytují služby v oblasti jak vymezeného relevantního trhu, tak i nejbližšího substitutu-MMDS, jedná se o horizontální spojení podniků.
Úřad konstatuje, že některé z uvedených hospodářských výhod jsou výhodami z hlediska konečného spotřebitele i z hlediska veřejného zájmu. Jedná se především o:
rozšíření škály služeb
zabezpečení kontinuálního pokračování služeb i při ukončení platnosti licence MMDS
zlepšení zákaznického komfortu a centralizace služeb
inovace stávajících sítí
možnost individuálního výběru služeb
investice směřující k rozšíření a zlepšení kvality služeb.
Úřad také konstatuje, že na relevantním trhu dojde k určitému posílení tržní síly spojovaných podniků, a to jednak rozšířením trhu po stránce geografické (lokalitami, kde dosud samostatně působily subjekty kontrolované UPC) a dále rozšířením nabídky služeb v budoucnu, která se pak může částečně překrývat s dalšími relevantními trhy (trh telefonních služeb, služeb internetu), přičemž zároveň vznikne zcela nový komplex služeb.
Úřad dospěl k závěru, že tato možná újma bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení podniků přinese, pokud úřad stanoví závazky uvedené ve výroku rozhodnutí. Úřad při tom přihlédl ke skutečnosti, že na vymezených trzích nelze předpokládat vznik skutečně efektivní konkurence z důvodu charakteru síťového odvětví. Závazek zajistit kontinuální pokračování služeb pro zákazníky dosud využívající systém MMDS, směřuje k ochraně jejich zájmů. Závazek investovat finanční prostředky směřuje k rozvoji nových služeb, jejich rozšíření a zavedení nových technologií pro zlepšení poskytovaných služeb. Tento vývoj je ve veřejném zájmu i v zájmu zákazníků.
Dále účastník řízení uvedl, že, (citace): "UPC je rozhodnuto svými investicemi v budoucnu významně podpořit rozvoj společností UPC kontrolovaných v České republice s tím, že výše těchto investic bude záviset na vývoji legislativního rámce podnikání na území České republiky a vývoji jednotlivých segmentů trhu, nicméně minimální výše investic do aktivit společností kontrolovaných UPC (skupina Kabel Plus a skupina Kabel Net) by v případě schválení předmětné transakce činila: rok 2 000 celkem 5 000 000,-Kč, rok 2001 celkem 15 000 000,-Kč, rok 2002 celkem 20 000 000,-Kč a rok 2003 celkem 15 000 000,-Kč." (konec citace)
Závěr
Úřad konstatuje, že kapitálové a technické zajištění kontinuity v pokračování poskytování služeb společnosti Kabel Plus i po případném skončení licencí MMDS společností UPC stejně jako investice a podpora rozvoje společností, které budou poskytnuty společností UPC jí kontrolovaným subjektům, je hospodářskou výhodou, která naplňuje jak zájmy konečného spotřebitele, tak i zájem celospolečenský. Investice se projeví v inovaci, rozšíření a zlepšení kvality poskytovaných služeb, spotřebitel bude mít možnost využívat komplexní služby, které nebudou omezeny pouze na příjem televizního signálu.
Úřad dále přihlédl k situaci, kdy na vymezeném relevantním trhu zaujímají spojované podniky podíl více jak 30 % celkového obratu. Navíc dojde k rozšíření relevantního trhu po stránce geografické i na ty oblasti, kde působí společnosti kontrolované UPC, což s sebou přinese určité posílení postavení spojovaných podniků. Z důvodu ochrany hospodářské soutěže a zajištění spravedlivého dílu hospodářských výhod i pro konečného spotřebitele považuje úřad za nutné stanovení závazků, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí.
Úřad konstatuje, že při dodržení uvedených závazků hospodářské výhody spojení převáží nad omezením soutěže, které, jak již bylo uvedeno výše, spočívají v posílení nově vzniklého subjektu na příslušném relevantním trhu.
Úřad po zvážení všech shora popsaných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, neboť je názoru, že újma, která omezením může vzniknout, bude převážena výhodami, jež spojení podniků přinese, pokud budou dodržovány úřadem stanovené závazky.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
United Pan-Europe Communications N.V. , se sídlem Frederick Roeskestraat 123, Nizozemí, zastoupená Mgr. Martinem Voborníkem, advokátem, advokátem právní kanceláře Burns Schwartz, se sídlem Senovážné náměstí 3, Praha
1x spis