UOHS S079/0219
Rozhodnutí: OF/S079/021994/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Wilhelm Gienger Auslandsbeteiligungs GmbH,a SEBOLD CENTRON, s.r.o., a SEBOLD BOHEMIA, s.r.o.,
Účastníci Wilhelm Gienger Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Poinger Strasse 4, 85570, Markt Schwaben, Spolková republika Německo SEBOLD BOHEMIA, s.r.o., SEBOLD CENTRON, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 5. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 79/02-1994/02 V Brně dne 3. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 79/02, zahájeném dne 20. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Wilhelm Gienger Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Poinger Strae 4, Markt Schwaben, 85570 SRN, ve správním řízení zastoupená Mgr. Petrem Šívarou, advokátem se sídlem Mendlovo nám. 1a, Brno, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Wilhelm Gienger Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Poinger Strae 4, Markt Schwaben, 85570 SRN, a SEBOLD CENTRON, s.r.o., se sídlem Českomoravská 18/142, Praha, a SEBOLD BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Mostecká 157, Karlovy Vary-Otovice, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dvou smluv, které uzavřely společnost Wilhelm Gienger Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Poinger Strae 4, Markt Schwaben, 85570 SRN, jako kupující, a Dr. Jobst Wellensiek, se sídlem Blumenstrae 17, Heidelberg, SRN, jednající jako jmenovaný správce konkurzní podstaty majetku společnosti Max Sebold Verwaltung GmbH & Co., se sídlem An der Pfingstweide 7, 637 91 Karlstein, Aschaffenburg, SRN, jako prodávající, v jejichž důsledku společnost Wilhelm Gienger Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Poinger Strae 4, Markt Schwaben, 85570 SRN, získá 100% obchodní podíl ve společnostech SEBOLD CENTRON, s.r.o., se sídlem Českomoravská 18/142, Praha, a SEBOLD BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Mostecká 157, Karlovy Vary-Otovice, a tím i kontrolu nad těmito společnostmi, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku, smluv o převodu obchodních podílů a finančních údajů o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.14/02 ze dne 3.4.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě dvou smluv o převodu obchodních podílů ze dne 13.3.2002, v jejichž důsledku společnost Wilhelm Gienger Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Poinger Strae 4, Markt Schwaben, 85570 SRN (dále jen "Wilhelm Gienger"), nabude kontrolu nad společnostmi SEBOLD CENTRON, s.r.o., se sídlem Českomoravská 18/142, Praha, (dále jen "SC") a SEBOLD BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Mostecká 157, Karlovy Vary-Otovice, (dále jen "SB").
Celkový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a aspoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. b) zákona. Dopady spojení
Wilhelm Gienger je německá společnost, která působí jako velkoobchod s topenářským, sanitárním a jinými technickým zbožím. Společnost Wilhelm Gienger je kontrolována společností Wilhelm Gienger KG.
Wilhelm Gienger kontroluje v České republice dvě společnosti, a to:
A. VANĚK VELKOOBCHOD, spol. s r.o., působící jako velkoobchod se zbožím z oboru: tepelné zdroje a vybavení kotelen, sanitární vybavení, instalační systémy, klimatizace a větrání, zemní instalační systémy; společnost má 9 prodejních míst zejména v Čechách,
Gienger, spol. s r.o., která působí v oblasti specializovaného maloobchodu a velkoobchodu s topenářským, instalatérským zbožím a zbožím železným, skleněným, keramickým, porcelánovým; společnost má 9 prodejních míst zejména na Moravě.
SC i SB jsou dceřinými společnostmi německé společnosti Max Sebolf Verwaltung GmbH & Co., která je v současné době v konkurzu. SC i SB podnikají v oblasti velkoobchodu a maloobchodu se sanitárním a topenářským zbožím. Společnost SC má 1 prodejní místo a společnost SB má 3 prodejní místa. CS ani SB nekontrolují žádnou další společnost na území České republiky.
Spojující se soutěžitelé prodávají široké spektrum zboží (až 60.000 položek) mj. sanitární keramiku, odpadní potrubí, rozvody vody, armatury, topení, kotle, otopná tělesa atd. Zboží dodávají především montážním společnostem, obchodním a stavebním firmám. Mimo vlastní prodej zboží spojující se soutěžitelé provádí i přepravu zboží, poskytují poradenství u zákazníka a technické poradenství. Spojením společnost Wilhelm Gienger nabude další 4 prodejní místa v České republice a navýší tak počet prodejen na 22 prodejních míst.
Relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí lze vymezit jako trhy zboží z oblasti instalace vody, plynu a topení, které oba spojující se soutěžitelé nabízí ve svých maloobchodních a velkoobchodních prodejnách. Spojující se soutěžitelé dosahují relativně malých obratů a na trhu se zbožím z oblasti instalace vody, plynu a topení působí celá řada dalších soutěžitelů. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů i po spojení na relevantních trzích, a to i kdyby tyto relevantní trhy byly vymezeny nejužším možným způsobem, nepřesáhne 5%. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Spojením soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantním trhu ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petr Šívara
Rödl & Partner, v.o.s.
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno
PM nabylo dne 5.6.2002