UOHS S078/2008
Rozhodnutí: S078/2008/KS-6110/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Santander Consumer Finance a.s./SUMMIT LEASING CZ, s.r.o.
Účastníci Santander Consumer Finance a.s. SUMMIT LEASING CZ, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 26. 3. 2008

S 078/2008/KS-6110/2008/840 V Brně dne 21. března 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 078/08, zahájeném dne 20. února 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Santander Consumer Finance a.s., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1, IČ: 25103768, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jurajem Lipkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Santander Consumer Finance a.s., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1, IČ: 25103768, a SUMMIT LEASING CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 26424207, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji obchodního podílu ve společnosti SUMMIT LEASING CZ, s.r.o., uzavřené dne 4. února 2008 mezi společnostmi Santander Consumer Finance a.s., jako kupujícím, a SUMMIT MOTORS CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 40614671, jako prodávajícím, v jejímž důsledku nabude společnost Santander Consumer Finance a.s. 100% obchodní podíl ve společnosti SUMMIT LEASING CZ, s.r.o., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2008 ze dne 5. března 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji obchodního podílu ve společnosti SUMMIT LEASING CZ, s.r.o. (dále jen Smlouva ) uzavřené dne 4. února 2008 mezi společnostmi Santander Consumer Finance a.s., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1, IČ: 25103768 (dále jen Santander CZ či navrhovatel ), jako kupujícím, a SUMMIT MOTORS CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 40614671, jako prodávajícím (dále jen SUMMIT MOTORS ). V důsledku výše uvedené Smlouvy nabude společnost Santander CZ 100% obchodní podíl ve společnosti SUMMIT LEASING CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, IČ: 26424207 (dále jen SUMMIT CZ ), a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(4) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(5) Společnost Santander CZ , jež je přímo kontrolovaná ze strany německé společnosti Santander Consumer Holding GmbH, je součástí skupiny subjektů, v jejímž čele stojí španělská společnost Banco Santander (dále jen skupina Santander ). Skupina Santander působí celosvětově zejména v oblasti produktů soukromého a korporátního bankovnictví.
(6) Skupina Santander rovněž působí na území České republiky, to prostřednictvím společnosti Santander CZ, která je činná na tomto území v oblasti financování nákupu vozidel formou spotřebitelských úvěrů a v menší míře i finančního leasingu. Jedná se zejména o nákup nových a ojetých osobních vozů, lehkých užitkových vozů a motocyklů. Dále zajišťuje i služby související s výše uvedenými činnostmi jako je například pojištění vozidel. Kromě toho se společnost Santander CZ zabývá financováním skladových zásob vozidel u jejich prodejců a hotovostními úvěry. Společnost Santander CZ nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
(7) Nabývaná společnost SUMMIT CZ je společností s ručením omezeným, která byla před realizací spojení kontrolována ze strany společnosti SUMMIT MOTORS. Společnost SUMMIT CZ se zabývá, obdobně jako v případě nabyvatele, financováním vozidel, a to především značky Nissan, ale i dalších značek vozů prodávaných v rámci maloobchodní prodejní sítě na území České republiky. Jedná se o nákup nových a ojetých osobních vozů, lehkých užitkových vozů a nákladních vozidel prostřednictvím finančního a operativního leasingu a spotřebitelských úvěrů. Dále společnost poskytuje financování prodejních zásob vozů Nissan pro prodejce a rovněž doplňkově nabízí i pojištění pro nabývaná vozidla. Společnost SUMMIT CZ nekontroluje žádnou další osobu. Dopady spojení
(8) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(9) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(10) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný soutěžitel SUMMIT CZ na území České republiky především v oblasti dluhového financování nákupu vozidel, v jehož rámci nabízí maloobchodníkům a soukromým osobám především finanční a operativní leasing, spotřebitelské úvěry a související služby. V případě skupiny Santander, jejíž součástí je i navrhovatel, tato nabízí své služby na území České republiky rovněž v oblasti dluhového financování nákupu vozidel, a to především formou spotřebitelských úvěrů a v menší míře i finančního leasingu. Po zhodnocení aktivit spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že posuzované spojení soutěžitelů má horizontální povahu.
(11) V případě činností poskytovaných spojujícími se soutěžiteli se jedná o tzv. dluhové financování poptávky movitých či nemovitých věcí. V případě oblasti dluhového financování poptávky movitých či nemovitých věcí je možno rozlišit uvedenou oblast dle typu subjektu, který dluhové financování zajišťuje, tj. na dluhové financování poptávky bankovními subjekty a dluhové financování poptávky nebankovní subjekty, a to především s ohledem na nízkou zastupitelnost na straně nabídky vzhledem k regulaci bankovního trhu. V případě oblasti dluhového financování poptávky nebankovními subjekty je možno tuto oblast dále členit jednak podle: (i) způsobu financování, například financování formou finančního nebo operativního leasingu, spotřebitelských úvěrů či formou splátkového prodeje, nebo dle (ii) druhu financované věci, jako je financování movitých věcí, tj. například vozidel, výpočetní techniky, strojů, výrobních technologií, a dále financování nemovitostí [1] .
(12) V případě pořízení financované věci formou leasingu se jedná o pronájem výrobních prostředků nebo výrobků dlouhodobé spotřeby na základě smlouvy, a to na určité období za dohodnutých finančních podmínek. Leasing lze dále členit např. na finanční a operativní (operativní leasing slouží k užívání věci, která po skončení leasingové smlouvy nepřechází do vlastnictví nájemce, jako tomu je v případě finančního leasingu), případně zpětný (prodej věci leasingové společnosti a jeho zpětný odkup), dále jako leasing movitých věcí nebo leasing nemovitostí atd.
(13) Spotřebitelský úvěr je možno charakterizovat jako půjčku peněžních prostředků na základě smlouvy o úvěru fyzickým osobám, případně středním či malým podnikatelům na financování věcí. Spotřebitelské úvěry lze dále dělit na krátkodobé a dlouhodobé, neúčelové či účelové (vázané-např. nemovitosti), poskytnuté bankovní či nebankovní institucí atd. Existují i různé formy způsobu poskytnutí finančních prostředků, přičemž nejrozšířenější jsou např. debetní zůstatky na běžných a kontokorentních účtech či úvěrové karty (princip revolvingového úvěru).
(14) Splátkový prodej, kdy je mezi spotřebitelem a financující společností, příp. prodejcem, uzavírána kupní smlouva, tvoří samostatnou kategorii a nebývá zahrnován do spotřebitelských úvěrů.
(15) Zejména s ohledem na výši tržního podílu spojujících se soutěžitelů, který by i v případě nejužšího možného vymezení věcně relevantních trhu nepřesahoval [... obchodní tajemství ...] %, přičemž tržní podíl nabývaného subjektu by nebyl vyšší než [... obchodní tajemství ...] %, Úřad v tomto případě ponechal otázku možného vymezení věcně relevantních trhů otevřenou.
(16) Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených věcných oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na užším způsobem vymezené území, přihlédl Úřad ke zjištění, že předmětné produkty jsou nabízeny na celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. I otázku konečného geografického vymezení relevantního trhu pro každou z oblastí, ve kterých působí nabývaný soutěžitel, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
(17) Na území České republiky dosahuje skupina Santander prostřednictvím navrhovatele tržního podílu v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů nebankovními subjekty ve výši cca [... obchodní tajemství ...] % a v oblasti finančního leasingu movitých věcí nebankovními subjekty cca [... obchodní tajemství ...] %, v případě nabývané společnosti SUMMIT CZ nepřekračují tržní podíly v těchto oblastech hodnotu [... obchodní tajemství ...] %. V případě spojením vzniklého soutěžitele by tržní podíl v uvedených oblastech nepřekročil výši cca [... obchodní tajemství ...] %.
(18) Soutěžní prostředí v posuzovaných oblastech se vyznačuje přítomností řady konkurenčních soutěžitelů, kteří disponují srovnatelným či významnějším postavením, mezi nimiž lze uvést například společnosti ČSOB Leasing, a.s., UniCredit Leasing CZ, a.s. (CAC), GE Money Multiservis, a.s., GE Money Auto, a.s., s Autoleasing, a.s., ESSOX s.r.o., CETELEM ČR, a.s. či Home Credit a.s.
(19) Vstupu na relevantní trhy nebrání žádné podstatné právní ani jiné překážky, které by omezily vstup na předmětné oblasti, ani jiná omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
(20) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů, minimální změny v jejich postavení v předmětných oblastech, neexistenci podstatných překážek vstupu na trh a na přítomnost velkého počtu konkurentů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v uvedených oblastech ani v oblastech vertikálně propojených.
(21) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(22) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Juraj Lipka, advokát
AK CLIFFORD CHANCE
Jungmannova 24
110 00 Praha 1

[1] Úřad se ve své rozhodovací praxi již zabýval spojováním soutěžitelů v uvedené oblasti, například v rámci rozhodnutí S 107/03-669/03 ŠkoFIN/Rentex , S 211/03-4318/03 FRANFINANCE/ESSOX LEASING , S 27/05-4605/05-OOHS SOFINCO/ČP Leasing .