UOHS S078/2004
Rozhodnutí: OF/S078/04-1927/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Českomoravské štěrkovny, a.s., a Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o.
Účastníci Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., se sídlem Vrábče 33, 370 01 České Budějovice Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 09 Mokrá (v OR Příkop 15/17, č.p. 262, 656 13 Brno)
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 27. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 78/04-1927/04
V Brně dne 10. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 78/04, zahájeném dne 7. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Příkop 15/17, č.p. 262, Brno, IČ: 63475511, ve správním řízení zastoupené JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Jindříšská 34, Praha 1, na základě plné moci ze dne 2. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 31. března 2004 mezi společnostmi Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 42396158, jako převodcem, a Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Příkop 15/17, č.p. 262, Brno, IČ: 63475511, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost Českomoravské štěrkovny, a.s. získat (obchodní tajemství) % obchodní podíl na společnosti Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., se sídlem Vrábče 33, České Budějovice, IČ: 25163701, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/2004 ze dne 21. dubna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 31. března 2004 mezi společnostmi Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 42396158 (dále jen "Kámen a písek"), jako převodcem, a Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Příkop 15/17, č.p. 262, Brno (rozhodnutím valné hromady ze dne 30. března 2004 bylo sídlo společnosti změněno: Mokrá 359, Mokrá, tato změna však dosud nebyla zapsána do Obchodního rejstříku), IČ: 63475511 (dále jen "Českomoravské štěrkovny"), jako nabyvatelem. Podle uvedené smlouvy má společnost Českomoravské štěrkovny získat (obchodní tajemství) % obchodní podíl na společnosti Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., se sídlem Vrábče 33, České Budějovice, IČ: 25163701 (dále jen "Budějovické štěrkopísky"). Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Českomoravské štěrkovny je přímo kontrolována společností ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s., nástupnická společnost, se sídlem Beroun 660, IČ: 26209578 (dále jen "ČMC"), a nepřímo společností (obchodní tajemství) . Společnost (obchodní tajemství) je kontrolována společností HeidelbergCement AG, se sídlem Berliner Strasse 6, Heidelberg, Spolková republika Německo (dále jen "HeidelbergCement AG"), nejvyšší mateřskou společností skupiny HeidelbergCement Group. Skupina HeidelbergCement Group působí celosvětově v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů, zejména cementu, betonových směsí a transportbetonu, nejrůznějších druhů kameniva, suchých omítkových směsí a stavební chemie. V České republice působí skupina HeidelbergCement Group v oblasti výroby a prodeje cementu, transportbetonu, betonových výrobků a těženého kameniva.
Do skupiny HeidelbergCement Group patří česká společnost (obchodní tajemství) , která, jakožto společnost holdingového typu, vykonává kontrolu nad společnostmi (obchodní tajemství) , které však v současnosti neprovozují vlastní výrobní činnost a jsou pouze obchodními či holdingovými společnostmi. Společnost (obchodní tajemství) kontroluje dále společnosti (obchodní tajemství) , které působí v oblasti výroby těženého kameniva.
Společnost ČMC a její dceřiné společnosti působí v oblasti výroby a prodeje cementu a cementárenských výrobků. Společnost (obchodní tajemství) je společností holdingového typu a společnost HeidelbergCement AG se zabývá výrobou a prodejem stavebních materiálů a jiných štěrkařských výrobků a produktů z kameniva.
Společnost Českomoravské štěrkovny je v České republice činná v oblasti těženého kameniva, zejména na Moravě, a to především v kraji Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a v kraji Vysočina, a v Čechách, a to především v okresech Chrudim, Rychnov nad Kněžnou a Domažlice. Společnosti, nad nimiž vykonává společnost Českomoravské štěrkovny společnou kontrolu (Vltavské štěrkopísky, s.r.o., se sídlem Chlumín, IČ: 49822381, Brněnské písky, a.s., se sídlem Němčičky 94, IČ: 60739380, a PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 11/127, Brno, IČ: 26041782), působí v oblasti Brna, Prahy a okresů Kladno, Litoměřice a Mělník. Společnost Českomoravské štěrkovny vykonává dále kontrolu nad společnostmi LUKAVA s.r.o., se sídlem Příkop 15/17 č.p. 262, Brno, IČ: 25594966, jejímž předmětem podnikání je zprostředkovatelská a poradenská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v současné době však nevyvíjí žádnou činnost, a Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Příkop 15/17 č.p. 262, Brno, IČ: 49101811, která působí v oblasti těžby a prodeje kameniva.
Společnost Budějovické štěrkopísky je před spojením kontrolována společností Kámen a písek ( (obchodní tajemství) % podíl), která je kontrolována společností Kirchdorfer Industrieholding GmbH, se sídlem Hopfengasse 3, Rakouská republika, jež je součástí rakouské skupiny Hofmann Holding GmbH. Dalšími společníky společnosti Budějovické štěrkopísky je společnost (obchodní tajemství) ( (obchodní tajemství) % podíl), ( (obchodní tajemství) , a ( (obchodní tajemství) ( (obchodní tajemství) % podíl).
Společnost Budějovické štěrkopísky se zabývá těžbou a prodejem těženého kameniva v okresech České Budějovice a Český Krumlov. Společnost Budějovické štěrkopísky nekontroluje žádnou další společnost. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Budějovické štěrkopísky je činná v oblasti těženého kameniva v okresech České Budějovice a Český Krumlov, a to prostřednictvím své provozovny umístěné v obci Vrábče, která se nachází cca 10 km jižně od Českých Budějovic.
Společnost Českomoravské štěrkovny působí na území České republiky rovněž v oblasti těženého kameniva, a to na Moravě, především v kraji Olomouckém (provozovny Hustopeče nad Bečvou, Tovačov, Supíkovice, Ondřejovice, Nová Ves, Bělkovice, Výkleky, Hrabůvka), v kraji Zlínském (provozovna Hulín), v kraji Jihomoravském (provozovny Luleč, Opatovice, Smolín, Tasovice, Božice, Olbramovice, Rosice) a v kraji Vysočina (provozovny Pohled a Bílý Kámen), a v Čechách v okresech Chrudim a Rychnov nad Kněžnou (provozovny Světlá a Zárubka) a v okrese Domažlice (provozovna Svržno). Společnosti, nad nimiž společnost Českomoravské štěrkopísky vykonává společnou kontrolu, působí v oblasti Brna, Prahy a okresů Kladno, Litoměřice a Mělník. Společnost (obchodní tajemství) působí v okresech Děčín, Česká Lípa a Liberec. Další společnosti ze skupiny, do níž patří společnost Českomoravské štěrkovny, působí v oblasti těženého kameniva v Plzni a okolí, v Chomutově a okolí a v Litoměřicích a okolí.
V současné době je u Úřadu vedeno správní řízení o povolení spojení soutěžitelů Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 42396158, a části podniku Kamenolom Písek, se sídlem Písek-Ptáčkovna, a Kamenolom Rejta, se sídlem Trhové Sviny, které jsou před spojením součástí společnosti Českomoravské štěrkovny. Kamenolom Písek a Kamenolom Rejta však nejsou činné v oblasti těženého kameniva.
Pokud jde o možnou vertikální integraci spojujících se soutěžitelů, společnost Českomoravské štěrkovny prodává část své produkce betonárnám, které patří do skupiny (obchodní tajemství) , které pak tento materiál dále zpracovávají. Společnost Budějovické štěrkopísky využívá jako prodejní společnost pro prodej části své produkce svoji mateřskou společnost Kámen a písek.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil Úřad jako věcně relevantní trh těženého kameniva .
Pokud jde o vymezení geografického relevantního trhu, vzhledem k přepravním nákladům, které se poměrně velkou mírou podílejí na prodejní ceně těženého kameniva, a s ohledem na administrativní členění území České republiky, použil Úřad ve svých předchozích rozhodnutích pro vymezení geografického trhu těženého kameniva členění dle okresů 1 . Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Budějovické štěrkopísky působí v oblasti těženého kameniva na území Jihočeského kraje, konkrétně na území okresů České Budějovice a Český Krumlov, přičemž společnost Českomoravské štěrkovny na trhu těženého kameniva v oblasti Jihočeského kraje nepůsobí, ponechává Úřad otázku vymezení geograficky relevantního trhu otevřenou.
Na věcně vymezeném relevantním trhu těženého kameniva na území okresů České Budějovice a Český Krumlov dosahuje společnost Budějovické štěrkopísky tržního podílu cca (obchodní tajemství) % dle hodnoty a (obchodní tajemství) % dle objemu. Z konkurenčních společností působí na věcně vymezeném relevantním trhu na území okresů České Budějovice a Český Krumlov společnosti Hanson a Lasselsberger.
Jak již bylo uvedeno, je relevantní trh těženého kameniva významně ovlivněn přepravními náklady, jelikož při využití automobilové přepravy činí náklady na přepravu 1 tuny kameniva cca (obchodní tajemství) Kč bez DPH na 1 km a při využití železniční přepravy činí náklady na přepravu stejného množství kameniva cca (obchodní tajemství) Kč bez DPH za 1 km (k této částce je však třeba navíc přičíst náklady za nakládku a vykládku ve výši cca (obchodní tajemství) Kč za 1 t, což železniční přepravu prodražuje). Navrhovatel využívá především automobilovou dopravu.
Spotřebitelé preferují těžené kamenivo především na základě nákladovosti, přičemž jednou z nejdůležitějších složek je cena za dopravu. Z tohoto důvodu spotřebitelé většinou odebírají kamenivo z lokalit, které se nacházejí nejblíž. Dalším důležitým parametrem pro spotřebitele je kvalita a komplexnost nabízeného sortimentu (přičemž komplexnost je do značné míry ovlivněna složením primární suroviny). Hlavními spotřebiteli těženého kameniva jsou výrobci betonu, betonového zboží a stavební společnosti.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., advokátka
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
Právní moc: 27.5.2004.
1 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 45/01 (ve věci spojení podniků uskutečněného vytvořením společných podniků Vltavské štěrkopísky, s.r.o. a Brněnské písky, a.s.).