UOHS S078/2002
Rozhodnutí: OF/S078/02-2119/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-První investiční společnost, a.s., Praha a ŽĎAS, a.s.,
Účastníci První investiční společnost, a.s., ve zkratce PIAS ŽĎAS, a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


Č.j.: S 78/02-2119/02 V Brně 24. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 78/02 zahájeném dne 22. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost První investiční společnost, a.s., se sídlem Bělehradská 478/110, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 78/02 se dle ustanovení § 6 odst. 1 a 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, z důvodu nezaplacení správního poplatku
zastavuje. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 22. března 2002 návrh společnosti První investiční společnost, a.s., se sídlem Bělehradská 478/110, 120 00 Praha 2 (dále jen "První investiční společnost"), na zahájení správního řízení podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, a to společnosti První investiční společnost a společnosti ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou, IČ: 46 34 71 60 (dále jen "Žďas"), ke kterému má dojít na základě povinné nabídky převzetí učiněné všem majitelům účastnických cenných papírů Žďas společností První investiční společnost v důsledku získání 42,59% podílu na základním kapitálu společnosti Žďas společností První investiční společnost ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení správního řízení neobsahoval náležitosti podle § 15 odst. 4 zákona, Úřad správní řízení v uvedené věci, v souladu s § 29 odst. 1 správního řádu, přerušil a vyzval účastníka řízení k doplnění návrhu.
Povinností navrhovatele v řízení o povolení spojení soutěžitelů je podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen "zákon o správních polatcích"), resp. dle jeho přílohy, Sazebníku správních poplatků, položky č. 62, zaplatit při podání návrhu správní poplatek, což v tomto případě navrhovatel neučinil. Podle § 6 odst. 1 zákona o správních poplatcích vyzval Úřad navrhovatele, aby do 15 dnů ode dne následujícího doručení výzvy uvedený správní poplatek ve výši 10 000,-Kč zaplatil.
Současně Úřad navrhovatele poučil, že pokud nebude správní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, zahájené správní řízení se, podle § 6 odst. 1 a 3 zákona o správních poplatcích, ve spojení s § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, zastaví. Jelikož správní poplatek dosud zaplacen nebyl, Úřad rozhodnul tak, jak je uvedeno ve výroku a správní řízení č.j. S 78/02 zastavil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek. Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Ivan Foltýn, MBA a Ing. Petr Beneš
předseda a místopředseda představenstva
První investiční společnost, a.s.
Bělehradská 478/110
120 00 Praha 2