UOHS S078/2001
Rozhodnutí: OF/S078/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-HAVAS ADVERTISING SA a TEMPUS GROUP PLC,
Účastníci HAVAS ADVERTISING SA, 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie TEMPUS GROUP PLC, se sídlem 1, Pemberton Row, London EC4A 3BG, Anglie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 14. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 78/01-1528/01-OF V Brně dne 14. září 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 78/01-OF, zahájeném dne
20. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HAVAS ADVERTISING SA, se sídlem 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Ing. Janem Tanzerem, advokátem, se sídlem Hogan & Hartson, advokátní kanceláře, v.o.s., Tržiště 13, 118 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. července 2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, ke kterému dochází na základě nabídky převzetí vydaných akcií, zveřejněné dne 30. července 2001, nabytím kontrolního podílu akcií společnosti TEMPUS GROUP PLC, se sídlem 1, Pemberton Row, London EC4A 3BG, Anglie, společností HAVAS ADVERTISING SA, se sídlem 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie a ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 20. srpna 2001 na návrh společnosti HAVAS ADVERTISING SA, se sídlem 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret, Francie (dále jen "Havas"), ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Ing. Janem Tanzerem, advokátem, se sídlem Hogan & Hartson, advokátní kanceláře, v.o.s., Tržiště 13, 118 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. července 2001, správní řízení S 78/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost Havas. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost Havas jako nabyvatel získá na základě nabídky převzetí vydaných akcií, zveřejněné dne 30. července 2001 (dále jen "Nabídka"), od dosavadních akcionářů společnosti TEMPUS GROUP PLC, se sídlem 1, Pemberton Row, London EC4A 3BG, Anglie (dále jen "Tempus"), kontrolní podíl akcií této společnosti
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
informací o spojovaných společnostech
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/01 ze dne 5. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Havas je obchodní společností, založenou a existující podle práva Francie. Podniká v oboru poskytování služeb marketingové komunikace, zejména v oblasti všeobecné reklamy, přímého marketingu, plánování a nákupu prostoru v médiích, korporátní komunikace, odpory a propagace prodeje, designu, marketingu ve sportu, lidských zdrojů, multimediální interaktivní komunikace a styku s veřejností. Společnost Havas provozuje síť více než 300 agentur ve více než 65 zemích a zaměstnává cca 20.000 pracovníků. Svoji podnikatelskou činnost vykonává prostřednictvím čtyř hlavních provozních divizí, tj. Media Planning Group, Euro RSCG Worldwide, Diversified Agencies Group a Arnold Worldwide Partners. Akcie společnosti Havas ovládá velké množství akcionřů, z nichž žádný nemá nad tímto soutěžitelem kontrolu. Na území České republiky společnost Havas podniká prostřednictvím dvou dceřiných společností. První z nich je EURO RSCG, a.s. (dále jen "Euro RSCG"), podnikající v oblasti reklamní činnosti a průzkumu trhu. Společnost Havas ovládá nepřímo prostřednictvím své dceřiné společnosti Havas Advertising International S.A. 100% podíl všech akcií. Druhou dceřinou společností je THE SALES MACHINE, s.r.o. (dále jen "TSM"), která také podniká v oblasti reklamní činnosti a průzkumu trhu a je také nepřímo kontrolována společností Havas prostřednictvím společnosti Havas Advertising International S.A., která vlastní 100% obchodního podílu.
Činnost společnosti Tempus je zaměřena na marketing a mediální komunikaci. Jádro jejího podnikání tvoří mediální komunikace, marketingové poradenství, branding, identita a design a digitální marketing. Společnost Tempus provozuje 97 kanceláří ve 29 zemích. Svoji podnikatelskou činnost vykonává prostřednictvím pěti hlavních provozních divizí, a to CIA, Outrider, Added Value, BrownKSDP a Tempus partners. Hospodářské soutěže na trhu na území České republiky se společnost Tempus účastní prostřednictvím dvou dceřiných společností, a to prostřednictvím CIA Czech Republic s.r.o. (dále jen "CIA CR"), která podniká v oblasti reklamní činnosti a kterou Tempus kontroluje na základě vlastnictví 52% obchodního podílu; a prostřednictvím MQI Media Quality International Brno, spol. s r.o. (dále jen "MQI Brno"), která také podniká v reklamní činnosti a kterou Tempus nepřímo ovládá prostřednictvím CIA CR, která ovládá 51% obchodního podílu v MQI Brno.
Relevantní trh
Následně Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen navrhované spojení ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Společnost Havas se v České republice věnuje zejména kreativní reklamě, marketingovým službám a službám styku s veřejností.. Do této oblasti lze dále zahrnout poradenství, tvorbu marketingových a brandingových kampaní, výrobu a navrhování inzerce, styk s veřejností, řízení vztahů se zákazníky, přímý marketing, identitu a design. Obecně lze uvedenou oblast shrnout pod pojem marketingová komunikace (tj. reklama, její tvorba a realizace).
Společnost Tempus se na území České republiky soustředí na oblast nákupu prostoru v médiích pro reklamní účely. Úřad neprovedl podrobnější členění v závislosti na druhu médií, neboť soutěžitelé (mediální agentury) nabízí požadovaný prostor napříč škálou všech druhů médií. Uvedená činnost není podřaditelná do výše popsané oblasti marketingové komunikace, protože přímo nesouvisí s tvorbou a realizací reklamní kampaně.
Na základě výše uvedených údajů Úřad vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh marketingové komunikace a trh nákupu prostoru v médiích.
Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trhy jako trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Relevantní geografický trh byl vzhledem k homogennosti soutěžních podmínek na celém území České republiky vymezen jako území České republiky.
Posouzení dopadů spojení
Jak je uvedeno výše, relevantní trhy, na kterých se spojované subjekty účastní na území České republiky hospodářské soutěže, jsou dva a Úřad je vymezil jako trh marketingové komunikace a trh nákupu prostoru v médiích pro reklamní účely. Zároveň platí, že každý ze spojovaných soutěžitelů je aktivní na zmíněném geografickém prostoru na jiném relevantním trhu.
Pro oba vymezené trhy platí, že vzhledem k finančnímu vyjádření obratu vykazují v posledních třech letech růst. Dalším charakteristickým znakem je účast velkého množství soutěžitelů, od nadnárodních společností, působících ve více státech najednou, až po místní reklamní agentury s lokální působností. Soutěžitelé, kteří na těchto ovládají největší tržní podíly, proto v absolutním vyjádření nedosahují podílů velikosti, která by indikovala dominantní postavení. Na trhu marketingové komunikace prvních deset soutěžitelů ovládá tržní podíly cca od 5 do 15%, na trhu nákupu prostoru v médiích pro reklamní účely prvních deset soutěžitelů potom podíly cca od 3 do 25%. Pokud jde o spojované subjekty, společnost Havas zaujímala v roce 2000 prostřednictvím svých dceřiných společností na trhu marketingové komunikace tržní podíl cca %, společnost Tempus potom na trhu nákupu prostoru v médiích v roce 2000 (opět prostřednictvím svých dceřinných společností) tržní podíl cca %.
V oblasti vymezených relevantních trhů neexistují žádné zvláštní právní překážky ani jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů, což se mimo jiné projevuje i velkým množstvím soutěžitelů.
Právní rozbor
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, s polečnost Havas s společnost Tempus jsou nadnárodní společnosti, které-buď sami nebo prostřednictvím svých dceřiných společností-podnikají v řadě zemí v oblasti reklamy. Na území České republiky své podnikatelské aktivity však realizují na rozdílných trzích, a to dle vymezení provedeného Úřadem společnost Havas na trhu marketingové komunikace a společnost Tempus na trhu nákupu prostoru v médiích pro reklamní účely .
Ke spojení podniků má dojít tím, že společnost Havas jako nabyvatel získá na základě Nabídky od dosavadních akcionářů společnosti Tempus kontrolní podíl akcií této společnosti .
Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Jak zároveň vyplývá z výše celkových celosvětových čistých obratů spojovaných podniků, dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, posuzované spojení může mít dopad na dvou relevantních trzích, konkrétně na trhu marketingové komunikace a na trhu nákupu prostoru v médiích pro reklamní účely. Každý ze spojovaných soutěžitelů působí v České republice na jiném z uvedených relevantních trhů, nedojde proto přímo k navýšení tržního podílu spojeného subjektu. Vzhledem k tom, že se v jak v případě společnosti Havas, tak i v případě společnosti Tempus jedná skupiny společností, působících ve více zemí na celém světě, dojde k navýšení tržní síly spojeného soutěžitele.
Úřad zároveň konstatuje, že na obou vymezených trzích existuje dostatečné soutěžní prostředí, s dostatečným počtem konkurentů a že se jedná o trhy bez zvláštních bariér vstupu a proto navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc 14.9.2001
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Jan Tanzer
Hogan & Hartson, v.o.s.
Tržiště 13
118 00 Praha 1