UOHS S078/1999
Rozhodnutí: VO4/S078/99 Instance I.
Věc §3, odst. 1-cenová dohoda
Účastníci Agropork-družstvo Svaz producentů vepřového masa, drůbežího masa a vajec Čech a Moravy
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1-horizontální dohoda
Rok 1999
Související rozhodnutí R024/99
Dokumenty dokument ke stažení 174 KB


S 78/99-240 V Brně dne 20.září 1999
Č.j. S 78/99-240
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení čj. S 78/99-240 zahájeném z vlastního podnětu dne 19.7.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v návaznosti na ustanovení § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., s účastníky řízení, jimiž jsou
Agropork-družstvo, Tyršova 59, 547 01 Náchod, IČO 25 28 80 67, zastoupené předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Mílem,
Svaz producentů vepřového masa, drůbežího masa a vajec Čech a Moravy, Potěhy 187,
285 63 Tupadly, zastoupený předsedou Ing. Stanislavem Brodou,
takto:
Rozhodnutí představenstva Agropork-družstvo, se sídlem Tyršova 59, 547 01 Náchod, IČO 25 28 80 67, ze dne 16.6.1999 o přijetí, vyhlášení a zveřejnění nákupní ceny za 1 kg masa živé hmotnosti jatečných prasat v základní třídě (U, 1.třída) ve výši 30,-Kč s platností od 21.6. 1999 je podle § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., zakázaným a neplatným rozhodnutím sdružení podnikate­lů, narušujícím hospodářskou soutěž na trhu jatečných prasat.
Za porušení zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů se společnosti Agropork-družstvo, se sídlem Tyršova 59, 547 01 Náchod, IČO 25 28 80 67 v souladu s § 11 odst. 1 písm. h) a § 14 odst. 4 téhož zákona ukládá pokuta ve výši 150 000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých).
Pokuta je splatná do 10 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže u České národní banky, pobočka Brno, číslo účtu 3754-24825-
621/0710, konst. symbol 1148, var. symbol-kmenová část DIČ Agropork-družstvo.
S účastníkem řízení Svazem producentů vepřového masa, drůbežího masa a vajec Čech a Moravy, Potěhy 187, 285 63 Tupadly, se správní řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zastavuje .
Odůvodnění I.Popis zjištěných skutečností
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 19.7.1999 z vlastního podnětu správní řízení s účastníkem Agropork-družstvo, Tyršova 59, 547 01 Náchod, IČO 25 28 80 67, (dále jen "Agropork") zastoupeným předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Mílem a se Svazem producentů vepřového masa, drůbežího masa a vajec Čech a Moravy, Potěhy 187, 285 63 Tupadly (dále jen "Svaz producentů") zastoupeným předsedou Ing. Stanislavem Brodou, pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Agropork je právnickou osobou založenou za účelem podpory vývozu masa 23 velkými producenty masa. Byl zapsán do obchodním rejstříku dne 5.5.1998. V současné době probíhá transformace na družstvo s celorepublikovou působností, rozšiřuje se členská základna a zakládají se odbytová centra. Členy Agroporku je přes 400 prvovýrobců masa. Ze stanov Agroporku vyplývá, že členové Agroporku jsou povinni realizovat veškerou svoji produkci prostřednictvím Agroporku. Vzhledem k tomu, že transformace družstva na tuto činnost dosud nebyla ukončena, realizují členové Agroporku celou svoji produkci jako nezávislé subjekty a na vlastní riziko. Členem Agroporku jsou rovněž i zájmová sdružení zemědělských prvovýrobců.
Svaz producentů je zájmovým sdružením zaregistrovaným dne 21.5.1992 ve smyslu § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. u Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou pod č.poř. 01/001/28. V současné době sdružuje asi 70 členů. Svaz producentů je profesní organizací založenou za účelem hájení společenských a ekonomických zájmů svých členů. Svaz producentů je rovněž jedním ze zakládajících členů Agroporku.
Podnětem pro zahájení správního řízení byla skutečnost, že na jednání představenstva Agroporku dne 16.6.1999 v Havlíčkově Brodě, na které byl přizván i zástupce Svazu producentů, přítomné představenstvo rozhodlo o vyhlášení nákupní ceny za 1 kg masa živé hmotnosti jatečných prasat v základní třídě (U, 1.tř.) ve výši 30,-Kč, a to od 21.6.1999 (dále též jen "vyhlášení ceny"). Na základě rozhodnutí představenstva bylo vypracováno a schváleno prohlášení představenstva Agroporku a Svazu producentů, kterým se vyzývají členové Agroporku a Svazu producentů k tomu, aby od 21.6.1999 požadovali na svých odběratelích (zpracovatelích masa) cenu 30,-Kč za 1 kg masa živé hmotnosti jatečných prasat v základní třídě (U, 1.tř.) a v případě odmítnutí, aby tito zastavili dodávky zpracovatelům jatečných prasat na dobu 7 až 14 dnů.
Dále představenstvo rozhodlo, že ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Okresními agrárními komorami bude po dobu 14 dnů prováděn monitoring situace u jednotlivých masokombinátů.
Výše uvedené rozhodnutí představenstva bylo vyhlášeno na shromáždění zemědělců ČR v Litomyšli dne 17.6.1999, bylo zveřejněno v médiích, např. dne 23.6.1999 v Právu v článku "Chovatelé prasat se blokádou prodeje pokoušejí zvýšit ceny vepřového masa", bylo oznámeno členům Agroporku ve formě dopisu představenstva "Prohlášení členů Agroporku a Svazu producentů" z 16.6.1999.
Za účelem ověření výše uvedených skutečností proběhlo na Úřadu dne 22.7.1999 a 3.8.1999 ústní jednání s účastníky řízení. V jeho průběhu zástupce Agroporku potvrdil, že vyhlášení nákupní ceny za 1 kg živé hmotnosti jatečných prasat v základní třídě (U, 1.tř.) ve výši 30,-Kč, na jehož základě bylo zpracováno a schváleno prohlášení, kterým se vyzývají členové Agroporku a členové Svazu producentů k tomu, aby požadovali od svých odběratelů cenu 30,-Kč za 1 kg masa v základní třídě (U, 1.tř.) a v případě odmítnutí této ceny ze strany zpracovatelů masa, aby prvovýrobci odmítli těmto jatečná prasata dodávat, bylo rozhodnutím představenstva Agroporku. Dále uvedl, že dopis "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů" z 16.6.1999 byl rozeslán všem členům Agroporku a Svazu producentů dne 21.6.1999 a odhaduje, že 70% členů respektovalo výzvu okamžitě, 30% členů během týdne. Zástupce Svazu producentů na jednání dne 3.8.1999 zdůraznil, že Svaz producentů je členem Agroporku a na předmětném jednání dne 16.6.1999 jednal jako člen Agroporku. Dále uvedl, že Svazu producentů svým členům dopis "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů" z 16.6.1999 nerozesílal ani nesděloval.
Úřad dne 4.8.1999, 9.8.1999 a 13.8.1999 provedl šetření u členů Agroporku a Svazu producentů. Členové Agroporku potvrdili, že rozhodnutí předsednictva Agroporku o stanovení cen bylo vyhlášeno na shromáždění zemědělců ČR v Litomyšli dne 17.6.1999 a následně členové Agroporku obdrželi dopis "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů". Členové Svazu producentů obdržení dopisu nepotvrdili.
Účastníci řízení a členové Agroporku i Svazu producentů obdobně vypověděli, že situace prvovýrobců vepřového masa se od konce minulého roku neustále zhoršovala, proto sílily tlaky na řešení situace. Situace byla řešena i příslušnými státními orgány a ministrem zemědělství. Jednou z doporučených možností bylo zakládání odbytových center, tj. odbytových družstev jako Agropork.
Úřad dne 10. a 11.8.1999 provedl šetření u společností Maso Planá, a.s., Kostelecké uzeniny, a s. a Masokombinátu Písek, a.s.
Při seznámení s výsledky šetření dne 31.8.1999 zástupce Agroporku požádal o lhůtu k písemnému vyjádření. Úřad poskytl lhůtu do 3.9.1999. Písemně se účastník k výsledkům šetření vyjádřil dopisem z 2.9.1999.
Při seznámení s výsledky šetření dne 31.8.1999 zástupce Svazu producentů vzal výsledky šetření na vědomí bez dalších připomínek. II.Relevantní trh
Relevantní trh obecně je místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky. Trh po stránce věcné zahrnuje všechny identické výrobky a výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití. Při definování výrobkového relevantního trhu je nutno vycházet především z názorů spotřebitelů. Přitom i identické výrobky mohou náležet k různým výrobkovým trhům, jestliže uspokojují specifický požadavek spotřebitele.
Výrobkový trh , který je relevantní danému případu, tvoří jatečná prasata.
Po stránce geografické je relevantním geografickým trhem celé území ČR .
Po stránce časové jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými a opakujícími se dodávkami v průběhu celého roku. Pro potřebu správního řízení bylo zkoumáno období roku 1998 .
Podíl členů Agroporku (sám Agropork není doposud smluvním partnerem masokombinátů, realizace produkce probíhá mezi prvovýrobcem a masokombinátem) na relevantním trhu byl v období roku 1998 vyšší než 10%, v průběhu roku 1999 se-to zejména po druhé valné hromadě ve Větrném Jeníkově-pohybuje na hranici 30%. Jsou však značné rozdíly v jednotlivých regionech, kdy v některých oblastech mají větší vliv dříve založená odbytová družstva. Situace na trhu jatečných prasat
Při analýze situace na trhu jatečných prasat Úřad mimo jiné využil podkladů MZe ČR, resp. VÚZE.
Trh jatečných prasat je charakterizován vysokým počtem soutěžitelů, se zastoupením ve všech regionech, z čehož vyplývá, že konkurenční prostředí je dobré.
Prodej jatečných prasat v roce 1998 dosáhl 579,9 tisíc tun živé hmotnosti (dále jen "ž. hm.") a byl tak o 10 tisíc tun ž. hm. vyšší než v předchozím roce. Na konci roku 1998 byly statisticky zjištěny celkové stavy prasat ve výši 3 817 189 kusů, což představuje pokles o 3,6 % oproti stejnému období minulého roku.
První pololetí roku 1998 se vyznačovalo mimo jiné i dobrými možnostmi pro vývoz prasat a vepřového masa do zahraničí. K vývozům také skutečně docházelo v poměrně vysokých objemech a této situaci se přizpůsobila i cena jatečných prasat, která se v tomto období pohybovala v měsíčním průměru i okolo 38,-Kč/kg ž. hm.
Zhruba v polovině roku se situace na zahraničních trzích (zejména v EU a USA), začala zhoršovat v důsledku rostoucích stavů prasat a nadprodukce vepřového masa , jako reakce chovatelů na vysoké ceny prasat z období let 1997 a 1998.
Koncem třetího čtvrtletí roku 1998 se v ČR rovněž zvýšily stavy prasat, až nad 4 miliony kusů, což společně s nízkými cenami vepřového masa na zahraničních trzích, podpořenými navíc i vývozními refundacemi v EU, v závěru roku způsobilo dramatický pokles ceny jatečných prasat v ČR.
Představitelé ČR zahájili proto jednání se zástupci Evropské Komise EU, kde požadovali odstranění refundací poškozujících české zemědělství, výměnou za neuskutečnění mimořádných ochranných opatření. Výsledkem nakonec bylo snížení refundací pro vývoz do ČR ze 40,-na 20,-ECU za 100 kg u převážné většiny celních položek vepřového masa, které se projevilo počátkem roku 1999. Dále SFTR vyhlásil výběrové řízení na vývoz vepřového masa v objemu 5 000 tun se subvencí. Tento vývoz byl realizován až v průběhu roku 1999.
I když úřad připouští, že se na trhu mohou doposud projevovat dotované dovozy vepřového masa z EU, nelze však připustit praktiky soutěžitelů, omezující hospodářskou soutěž na tomto trhu. III.Právní hodnocení
Úřad nejprve zkoumal, zda se na oba účastníky řízení vztahuje osobní působnost zákona. Osobní působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže je upravena v § 2. Podle § 2 odst. 1 zákona " Tento zákon se vztahuje na a) fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), b) na orgány státní správy a orgány obcí, pokud jde o jejich působnost, která přímo nebo nepřímo souvisí s hospodářskou soutěží." Ustanovení § 2 odst. 2 zákona pak stanoví, že " Na svazy podnikatelů, komory, živnostenská společenstva a jiné formy sdružování podnikatelů (dále jen "sdružení podnikatelů"), pokud jejich činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž, se ustanovení tohoto zákona použijí obdobně."
Úřad konstatuje, že zákon o ochraně hospodářské soutěže se na Agropork a Svaz producentů vztahuje, neboť:
Agropork je právnickou osobou-družstvem, zapsaným v obchodním rejstříku, které se účastní hospodářské soutěže, i když sama nyní jatečná prasata nenakupuje.
Svaz producentů je právnickou osobou-zájmovým sdružením ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, která se účastní hospodářské soutěže, i když sama nepodniká.
Účastí na hospodářské soutěži není pouze podnikání, ale každá aktivita schopná ovlivnit, resp. narušit soutěžní prostředí, aniž je primárně zaměřena na dosažení zisku. V § 2 odst. 2 zákona je pak výslovně uvedeno, že zákon se vztahuje i na sdružení podnikatelů, pokud jejich činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž. Vedle vyjmenovaných forem sdružení podnikatelů se za "sdružení podnikatelů" ve smyslu legislativní zkratky považují i "jiné formy sdružování podnikatelů", pokud jejich činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž. Zákon pojem "jiné formy sdružování podnikatelů" nespecifikuje.
Agropork je tedy právnickou osobou-podnikatelem, která se samostatně účastní hospodářské soutěže. Nakupuje a exportuje produkci jednotlivých prvovýrobců-svých členů a dále současně působí jako sdružení podnikatelů, jehož členy jsou zejména zemědělští prvovýrobci, podnikající samostatně v zemědělské výrobě pod vlastním jménem, či jiné svazy podnikatelů v zemědělství např. Svaz producentů. Na základě svých zjištění Úřad konstatuje, že Agropork působí doposud převážně jako zájmový svaz podnikatelů v zemědělské prvovýrobě, tj. jako profesní organizace .
Svaz producentů je zájmovým sdružením, které samo nepodniká.. Působí jako sdružení podnikatelů, jehož členy jsou zejména zemědělští prvovýrobci, podnikající samostatně v zemědělské výrobě pod vlastním jménem. Je rovněž nepochybné, že Svaz producentů svými rozhodnutími, doporučeními a jinými opatřeními může působit na tržní poměry a soutěžní chování podnikatelů v zemědělství-svých členů a takto ovlivňovat hospodářskou soutěž.
Úřad na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že podmínky § 2 odst. 2 zákona jsou, jak v případě Agroporku, tak Svazu producentů, splněny. Pasivní legitimace obou subjektů pro řízení ve věci možného porušení zákona tak vyplývá ze zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Úřad zahájil s Agroporkem a Svazem producentů správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže na základě zjištění, že zápis z jednání představenstva Agroporku dne 16.6.1999 v Havlíčkově Brodě je nadepsán "Zápis ze společného jednání představenstev Agroporku Náchod a Svaz producentů vepřového masa, drůbežího masa a vajec ze dne 16.6. 1999 konaném v sídle OAK Havlíčkův Brod" a dále na základě zajištěného dokumentu s názvem "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů". Z předmětného zápisu bylo zjištěno, že na tomto jednání, kam byl přizván na vlastní žádost i zástupce Svazu producentů, představenstvo rozhodlo o vyhlášení nákupní ceny za 1 kg živé hmotnosti jatečných prasat v základní třídě (U, 1.tř.) ve výši 30,-Kč, a to od 21.6.1999.
V zápise z tohoto jednání je pod bodem číslo 3. s názvem " Vyhlášení požadované ceny 30,-Kč za 1 kg. jat. prasat" uvedeno: " Obě představenstva se dohodla na jednostranném vyhlášení nákupní ceny 30,-Kč a to od 21.6.1999. Na základě tohoto rozhodnutí bylo zpracováno a schváleno prohlášení Agroporku a Svazu producentů, kterým se vyzývají členové Agroporku a Svazu producentů k tomu, aby od 21.6.1999 požadovali na svých zpracovatelích cenu 30,-Kč za kg v základní třídě (U, 1 tř.). V případě, že zpracovatelé odmítnou tuto požadovanou cenu, prvovýrobci odmítnou dodávat jatečná prasata. Tato blokáda dodávek se vyhlašuje na období do 7 do 14 dnů. V případě respektování tohoto požadavku lze prasata okamžitě danému masokombinátu dodávat."
Dále jsou pod bodem 3. tohoto zápisu uvedeny způsoby, jakým se toto prohlášení předsednictva bude medializovat a rozhodnutí o tom, že po dobu 14 dnů bude prováděn monitoring situace na jednotlivých masokombinátech a v případě potřeby bude operativně svoláno jednání obou představenstev.
Prezenční listina z tohoto jednání prokazuje, že jednání bylo přítomno celé představenstvo Agroporku s výjimkou ing. J. Valenty. Dále byl přítomen předseda revizní komise Agroporku ing. J. Hlísta a předseda předsednictva Svazu producentů ing. S. Broda. Zápis z jednání zapsal ing. J. Vávra a schválil ing. Z. Stávek.
V rámci správního řízení Úřad zkoumal právní vztahy mezi Agroporkem a Svazem producentů.
Z výpovědí účastníků řízení i z Prezenční listiny Agropork-družstvo vyplynulo, že Svaz producentů je (zakládajícím) členem Agroporku.
Ze Stanov Agroporku pak vyplývá, že jeho členové jsou vázáni rozhodnutím představenstva pod sankcí ztráty členství (čl. 5, bod 3, písm.b) "Zánik členství).
Zástupce účastníka Svaz producentů v protokole ze dne 3.8. 1999 vypověděl, že se jednání představenstva účastnil jako člen Agroporku a nevystupoval jako partner Agroporku
Úřad na základě výše uvedených zjištění podložených listinnými důkazy dospěl k závěru, že vyhlášení ceny nebylo rozhodnutím představenstva Svazu producentů, protože zástupce Svazu producentů na jednání předsednictva Agroporku dne 16.6.1999 jednal jako člen Agroporku. Tím odpadl důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu, a úřad proto rozhodl správní řízení se Svazem producentů ve věci porušení § 3 odst. 1 zákona zastavit.
Na základě výše zjištěných skutečností dospěl Úřad k závěru, že je-li vedeno správní řízení s družstvem Agropork, jehož je Svaz producentů členem, nelze zároveň vést správní řízní ještě samostatně se Svazem producentů, i když je v zápise z jednání napsáno, že se jedná o rozhodnutí obou představenstev.
Za účelem objektivního posouzení skutečného stavu věci úřad zjišťoval, zda a jakým způsobem byli s vyhlášením cen seznámeni zemědělští prvovýrobci, zejména členové Agroporku a jakým způsobem na tuto výzvu reagovali. Úřad konstatuje, že představenstvo Agroporku rozhodlo o jednostranném zvýšení cen jatečných prasat, které pak bylo zveřejněno formou vyhlášení na shromáždění zemědělců ČR v Litomyšli dne 17.6.1999, zveřejněno v médiích a následně rozeslalo dokument "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů" formou dopisu či faxové zprávy. Tuto skutečnost potvrdil zástupce Agroporku v protokolu ze dne 22.7.1999 s tím, že oznámení bylo rozesláno všem členům Agroporku dne 21.6.1999.
V dopise s názvem "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů" se konstatuje, že již více než 8 měsíců nedosahují realizační farmářské ceny prasat ani zdaleka úrovně nákladů, které musí zemědělci na produkci vynaložit. Tato situace naprosto neodráží situaci na vnitřním a vnějším trhu, ani neodpovídá cenám masa a masných výrobků za které jsou prodávány spotřebitelům. V důsledku tohoto existenčního ohrožení zemědělců je navrženo zvolit mezní variantu postupu, vycházející z krajní nouze: Doporučujeme uplatnit požadavek na zpeněžování ve výši 30,-Kč za 1 kg masa živé hmotnosti jatečných prasat v I. jak. třídě s platností od pondělí 21.června 1999. V případě nerespektování tohoto požadavku jednostranně přerušit okamžitě dodávky jatečných prasat. Dále je v oznámení konstatováno, že prostřednictvím zástupců OAK a členů SZDS bude situace v jednotlivých regionech v návaznosti na zpracovatelské kapacity monitorována.
Úřad zjistil při jednáních se zástupci společností Maso Planá, a.s., Kostelecké uzeniny, a s. a Masokombinátu Písek, a.s. dne 10. a 11.8.1999, že prvovýrobci vepřového masa během týdne po uveřejnění výzvy odmítli těmto dodávat jatečná prasata za cenu nižší než 30,-Kč za 1 kg živé hmotnosti v základní třídě (U, 1.tř). Tuto skutečnost nepopírá ani Agropork, který v protokolu ze dne 22.7.1999 uvedl, že odhaduje, že 70% členů respektovalo výzvu okamžitě, 30% členů během týdne. Dále uvedl, že po této době byla vyhlášená cena všemi respektovaná. Úřad konstatuje, že chování členů Agroporku v dané situaci ve svém důsledku vedlo ke zvýšení nákupních cen jatečných prasat na vyhlášenou úroveň.
K tomuto závěru úřad dospěl na základě zjištění, že masokombináty odebírají jatečná prasata obvykle od několika dlouhodobých významných dodavatelů. S těmito mají uzavřeny většinou roční rámcové smlouvy. Dodávky jatečných prasat se uskutečňují obvykle každý týden. Výrobci jednají o aktuální nákupní ceně jatečných prasat s masokombináty u každé dodávky. Část masa je nakupována od menších dodavatelů na trhu na základě nabídky a poptávky. S těmito producenty masokombináty písemnou smlouvu uzavřenu obvykle nemají a podmínky dodávek se stanovují na základě ústní dohody. Zástupci masokombinátů v protokolech z 9. a 10.8.1999 shodně uvedli, že po cenové výzvě Agroporku dodavatelé jatečných prasat požadovali cenu 30 Kč za 1 kg v základní třídě (U, 1.tř) a masokombináty tak byly nuceny na tento požadavek ze strany svých dodavatelů přistoupit.
Masokombináty rovněž uvedly, že ceny jatečných prasat pravidelně vykazovaly v minulých letech sezónní výkyvy. V lednu byl trh s vepřovým masem přesycen a cena klesala, v březnu mírně stoupala, klesala v červnu, během prázdnin mírně stoupala a nejvyšší bývala v listopadu, kdy je nejvyšší poptávka po mase a masných výrobcích. Cena jatečných prasat v listopadu 1998 nestoupla jako v minulých letech. Na začátku roku 1999 se jatečná prasata dodávala za 24,-až 26.-Kč/ kg, od 1.7.1999 cena stoupla na 30,-Kč/kg, od 15.7.1999 na 32,-Kč/kg a od 30.7.1999 na 33,-Kč/kg v I. jak. třídě.
Úřad konstatuje, že uvedený cenový vývoj se časově kryje se zveřejněnými požadavky Agroporku ohledně nákupních cen jatečných prasat a dokládá, že záměru obsaženého v předmětném rozhodnutí představenstva Agroporku z 16.6.1999 bylo dosaženo.
Tuto skutečnost potvrzuje i dopis, rozesílaný členům Agroporkem s datem 22.6. 1999, ve kterém členy informuje, že bylo dosaženo úspěchu při vyžadování zvýšených cen (minimální cena 30 Kč ) a o tom, že tam, kde nebylo dosaženo konsenzu, byly dodávky zastaveny nebo omezeny tak, aby dohody bylo dosaženo co nejdříve (spis str. 71).
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona "Veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") nepovolil výjimku." Generální klausule § 3 odst. 1 zákona se tedy vztahuje na tři formy zakázaných jednání. Těmi jsou dohody, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání ve vzájemné shodě.
Úřad konstatuje, že ačkoli je Agropork právnickou osobou ve smyslu obchodního zákoníku, působí dosud převážně jako zájmový svaz podnikatelů v zemědělské prvovýrobě-tj. jako profesní organizace a rozhodnutí představenstva Agroporku je rozhodnutím sdružení podnikatelů.
Ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona obsahuje demonstrativní výčet jednání zakázaných generální klausulí § 3 odst. 1 zákona, přičemž jedním z těchto zakázaných jednání je podle § 3 odst. 2 písm. a) přímé nebo nepřímé určení cen, popřípadě jiných obchodních podmínek. Představenstvo Agroporku rozhodlo 16.6.1999 o zvýšení cen ("vyhlásilo cenu") na 30,-Kč za 1 kg živé hmotnosti jatečných prasat v základní třídě a zároveň rozhodlo o jeho medializaci. Zemědělským prvovýrobcům tak byla sdělena cena, kterou mají za své výrobky požadovat. V zápise z předmětného jednání představenstva Agroporku je tato cena jasně uvedena bez jakýchkoliv dalších dodatků o tom, že by šlo pouze o doporučení ceny. Dále představenstvo Agroporku na tomto jednání rozhodlo o způsobech medializace vyhlášení cen. To, že v případě jednoho ze způsobů medializace, v dokumentu "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů" byla použita formulace " Doporučujeme uplatnit požadavek na zpeněžování ve výši 30,-Kč za 1 kg masa živé hmotnosti jatečných prasat v I. jak. třídě s platností od pondělí 21. června 1999. V případě nerespektování tohoto požadavku jednostranně přerušit okamžitě dodávky jatečných prasat.", na uvedené skutečnosti nic nemění, poněvadž byl podepsán představenstvem Agroporku a Svazu producentů. Čl. 5 odst. 3 písm. b) stanov Agroporku stanoví, že " Člen může být z družstva vyloučen, jestliže neplní nebo porušuje rozhodnutí a usnesení orgánů družstva." Úřad uvádí, že respektováním ceny dochází ke sjednocení cenové politiky soutěžitelů tím, že ceny za jejich shodné výrobky jsou dodávány za dohodnutou či jiným způsobem určenou výši. To, že představenstvo Agroporku v případě jednoho ze způsobů medializace vyhlášení cen v dokumentu "Prohlášení členům Agroporku a Svazu producentů" ceny doporučilo , nemění nic na podstatě správního deliktu, který byl předmětem správního řízení. Sdělením konkrétní výše ceny jatečných prasat ovlivnil Agropork vlastní podnikatelské rozhodování svých členů v neprospěch řádného fungování hospodářské soutěže. Tato skutečnost je dále potvrzena tím, že vyhlášené ceny bylo ze strany producentům vepřového masa ve stanoveném čase dosaženo. Úřad dále konstatuje, že podle § 3 odst. 1 zákona je zakázané a neplatné nejen rozhodnutí sdružení podnikatelů, které vede k narušení soutěže, ale i to, které k narušení soutěže může vést.
Po posouzení věci ve všech souvislostech úřad dospěl k závěru, že rozhodnutí představenstva Agroporku ze dne 16.6.1999 o stanovení nákupních cen jatečných prasat a jejich zveřejnění, je ve smyslu § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona zakázaným a neplatným rozhodnutím sdružení podnikatelů, které vedlo nebo mohlo vést k narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu. IV.Praxe v zemích EU
Úřad dále zkoumal, jakým způsobem je přistupováno k obdobné problematice v zemích EU.
Nařízeními Rady Evropského hospodářského společenství (dále jen "Rada") byly pro klíčové zemědělské komodity založeny tzv. společné organizace trhu (common organisation of the market). Tyto společné organizace jsou mj. založeny i při komoditu živá prasata a vepřové maso .
Smlouva o založení EHS (dále jen "Smlouva"), článek 42 stanoví, že ustanovení kapitoly, týkající se zásad soutěže platí pro zemědělskou výrobu a obchod zemědělskými výrobky pouze v rozsahu, který stanoví Rada, přičemž přihlédne k cílům společné zemědělské politiky.
V souladu s ustanovením čl. 42 Smlouvy přijala v roce 1962 Rada Nařízení č. 26 o aplikaci určitých soutěžních pravidel na výrobu a obchod zemědělskými výrobky.
Druhá věta článku 2 odst. 1 nařízení uvádí příklad ujednání, která mohou spadat do rámce výjimky : " Zejména dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě zemědělců, sdružení zemědělců nebo sdružení takových sdružení náležejících jednomu členskému státu, které se týkají výroby nebo prodeje zemědělských výrobků nebo využití společných zařízení pro skladování, zpracování nebo výrobu zemědělských výrobků, kde není závazek účtovat shodné ceny , ledaže Komise shledá, že je tímto soutěž vyloučena nebo jsou ohroženy cíle článku 39 Smlouvy.
Zemědělská družstva a soutěžní právo EU
V oblasti zemědělské výroby je nejvýznamnějším typem sdružení ten, jehož členy jsou zemědělci (producenti) a jehož účelem je dodávat na trh produkci vlastních členů anebo nakupovat suroviny, které potřebují členové družstva pro svoji výrobu. Účelem je zvýšení produktivity a zajištění přiměřeného zisku pro zemědělce, kteří nejsou individuálně schopni ovlivnit podmínky na trhu.
Ujednání mezi zemědělci a zemědělskými družstvy, jejichž jsou členy, jsou považována za ujednání nespadající do rámce článku 85 odst. 1 Smlouvy.
Zákaz účtovat stejné ceny se nevztahuje na ujednání, podle nichž zemědělci, prodávající prostřednictvím družstva, obdrží poměrnou část realizační ceny za své výrobky prostřednictvím družstva prodané, ale naopak tento zákaz směřuje k zabránění klasickým kartelům, tj. např. k zabránění dohod mezi samostatnými chovateli dobytka neprodávat jatečná zvířata pod určitou minimální cenu.
Posouzení tohoto případu úřadem na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže není v rozporu s výše popsanou praxí v EU. V.Odůvodnění výše pokuty
Podle § 14 odst. 4 zákona je úřad oprávněn za porušení ostatních povinností uvedených v tomto zákoně uložit soutěžitelům pokutu až do výše 10 mil. Kč nebo do výše 10% z čistého obratu za poslední ukončený kalendářní rok. Jestliže je prokázán majetkový prospěch soutěžitele v důsledku porušení povinností podle tohoto zákona, uloží se pokuta nejméně ve výši tohoto prospěchu.
Úřad je povinen uložit soutěžitelům pokutu minimálně ve výši majetkového prospěchu, pokud by byl tento prokázán. Proto se úřad nejprve zabýval problematikou majetkového prospěchu. Majetkovým prospěchem se v daném případě rozumí takový penězi vyčíslitelný prospěch, který by účastníci řízení nezískali, kdyby se protisoutěžního deliktu nedopustili. Úřad konstatuje, že Agroporku prokazatelný či objektivně vyčíslitelný majetkový prospěch nevznikl. Pokud se týká majetkového prospěchu jeho členů úřad má na základě výše uvedených skutečností za to, že veškeré možné propočty o výši majetkového prospěchu by vycházely pouze z předpokladů, a proto by v daném případě nebylo možno majetkový prospěch objektivně a průkazně vyčíslit.
Úřad z tohoto důvodu při udělení pokuty a stanovení její výše vycházel ze sazby uvedené ve větě první § 14 odst. 4 zákona, tj. maximální výše pokuty do 10 mil. Kč nebo do 10 % z čistého obratu za poslední ukončený kalendářní rok. V případě Agroporku úřad při udělování pokuty v souladu s tímto ustanovením vzal v úvahu výši obratu Agroporku za rok 1998.
Úřad při určení konkrétní výše pokuty za porušení § 3 odst. 1 zákona použil správního uvážení, přičemž přihlédl k těmto kritériím a zásadám:
závažnost porušení zákona, typ skutkové podstaty-dohody o cenách podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona jsou považovány za závažné porušení zákona,
jedná se první porušení zákona účastníky řízení
zásada nediskriminace-výše pokuty je porovnatelná s pokutami uloženými v obdobných případech za uzavření zakázané dohody o cenách. postavení účastníka řízení na trhu-podíl členů Agroporku na trhu jatečných prasat je na hranici 30%,
výši obratu, který není jen jednou z maximálních hranic pokuty, ale zároveň jedním z kritérií pro stanovení výše pokuty-obrat Agroporku za dané období je nízký s ohledem na skutečnost, že působil především jako profesní sdružení,
při stanovování výše pokuty přihlédl také úřad k dobré spolupráci účastníků během správního řízení i před ním a skutečnosti, že účastník již v průběhu správního řízení od protiprávního jednání upustil.
Úřad při stanovení výše pokuty zohlednil rovněž zásadu proporcionality mezi protiprávním jednáním a sankcí, dále posuzoval stupeň nebezpečnosti jednání pro společnost a míru odpovědnosti účastníka za porušení zákona. Úřad v souladu s výše uvedeným konstatuje, že účastník řízení je za porušení zákona v plné míře zodpovědný. Z výsledků šetření vyplývá, že jednání účastníka bylo úmyslné a jeho záměrem bylo koordinovaným jednáním členů Agroporku dosáhnout nákupní ceny jatečných prasat ve výši 30,-Kč/kg v základní třídě (U, 1.tř.). To úřad dovozuje též ze zjištěné skutečnosti, že vyhlášení ceny bylo rozhodnutím představenstva Agroporku a stejně tak jako z rozhodnutí o způsobech medializace a jejím provedení. Tyto důkazy svědčí pouze přitěžující okolnosti protiprávního jednání, neboť pro tento typ správního deliktu není rozhodné, zda jednání bylo nezaviněné či zaviněné, a v rámci zaviněného jednání, zda šlo o jednání úmyslné či z nedbalosti. Pokud jde o stupeň nebezpečnosti jednání pro společnost, úřad vzal v úvahu písemné vyjádření k výsledkům šetření z 2.9.1999 ve kterém Agropork uvádí, že jeho snahou nebylo porušit zákon, ale vyhlášení ceny bylo pro něj ekonomickou nutností. Na podporu tohoto tvrzení poukázal na vývoj cen vepřového masa od konce roku 1998, kdy vlivem subvencovaných dovozů vepřového masa ze zemí EU došlo k destrukci nákupních cen jatečných prasat. I přes pozdější odbourání dotací a uzavření dovozů z SRN zůstaly nákupní ceny jatečných prasat hluboko pod výrobní náklady, přestože na trhu již nebyl k tak nízkým cenám důvod. Tento vývoj přiměl Agropork, aby změnil své původní zaměření jen na vývoz prasat na konstituování v odbytovou organizaci pro vnitřní trh. Teprve po několika neúspěšných jednáních s odběrateli přistoupilo představenstvo k doporučení ceny. Nebyla to strategie pouze Agroporku, ale především Agrární komory a odborných zemědělských svazů.
Úřad při jednání s masokombináty zjistil, že tyto považují vyhlášení ceny Agroporkem za jeden z důvodů zvýšení nákupních cen jatečných prasat, který však způsobil okamžitou radikalizaci požadavků producentů. Růst cen vepřového masa v západní Evropě, vliv dioxinové aféry u kuřat v Belgii a zvýšení spotřeby vepřového masa v daném období spolu se snížením stavu porážkových prasat u prvovýrobců, vedl k nárůstu poptávky po jatečných prasatech. Předpokládají, že vzhledem k situaci na trhu by v blízké době vynutil ke zvýšení nákupních cen jatečných prasat stejně došlo, vyhlášení cen Agroporkem tento proces pouze urychlilo.
Ze všech shora uvedených důvodů rozhodl úřad ve věci uložení pokuty tak, jak je ve výroku uvedeno, přičemž uloženou pokutu považuje za minimální sankci pro tento případ porušení zákona. Úřad preferoval preventivní funkci pokuty a uložil sankci, jež má především varovat před podobným protisoutěžním jednáním. Prioritou úřadu je v tomto případě odstranění narušení soutěže a ukončení zakázaného jednání. S ohledem na všechny shora uvedené důvody a po zhodnocení všech provedených důkazů jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti rozhodl úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. VI.Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb. podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Eliška Balačáková
pověřená řízením IV. výkonného odboru


Rozhodnutí obdrží :
Agropork-družstvo, Tyršova 59, 547 01 Náchod
Svaz producentů vepřového masa, drůbežího masa a vajec Čech a Moravy, Potěhy 187,
285 63 Tupadly