UOHS S077/2008
Rozhodnutí: S077/2008/KS-05751/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Nordic Food s.r.o./HAMÉ, a.s./OTOMAC, a.s.
Účastníci OTOMAC, a.s. HAMÉ, a.s. Nordic Food s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 26. 3. 2008

S 077/2008/KS-05751/2008/840
V Brně dne 20. března 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 077/2008, zahájeném dne 19. února 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Nordic Food s.r.o., se sídlem Praha, Na Příkopě 15/583, IČ: 28213556, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Ing. Janem Liškou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15/583, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy uzavřené dne 5. ledna 2008 mezi společností Nordic Food s.r.o., se sídlem Praha, Na Příkopě 15/583, IČ: 28213556, jako kupujícím, a Ing. L. N., Ing. R. H. a M. N., jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Nordic Food s.r.o. získá možnost kontrolovat společnosti HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305, a OTOMAC, a.s., se sídlem Uherské Hradiště-Mařatice, Sokolovská 406, IČ: 49974122, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 10/2008 ze dne 5. března 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Rámcové akviziční smlouvy uzavřené dne 5. ledna 2008 mezi společností Nordic Food s.r.o., se sídlem Praha, Na Příkopě 15/583, IČ: 28213556 (dále jen Nordic Food ), jako kupujícím, a Ing. L. N., Ing. R. H. a M. N., jako prodávajícími.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost Nordic Food ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305 (dále jen HAMÉ ), a ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti OTOMAC, a.s., se sídlem Uherské Hradiště-Mařatice, Sokolovská 406, IČ: 49974122 (dále jen OTOMAC ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost těchto společností. S ohledem na skutečnost, že nabytí kontroly nad společnostmi HAMÉ a OTOMAC ze strany společnosti Nordic Food představuje jednu časově a věcně související transakci, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliard Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliard Kč, je splněna notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Nordic Food , jež byla založena v prosinci 2007 a jejímž předmětem činnosti je držba podílů v jiných společnostech, je kontrolována společností NP Confectionary AB, se sídlem Švédské království, Malmö, c/o Visma Service Sverige AB, Lilla Torg 1 (dále jen NP Confectionary ), která drží ...(obchodní tajemství)... % podíl na jejím základním kapitálu, zbývající ...(obchodní tajemství)... % podíl drží společnost NP Properties AB, se sídlem Švédské království, Malmö, c/o Visma Service Sverige AB, Lilla Torg 1 (dále jen NP Properties ). Společnost NP Confectionary a NP Properties jsou kontrolovány společností Nordic Partners ehf., se sídlem Island, Reykjavik, Sidurgotu 8 (dále jen Nordic Partners ).
7. Skupina Nordic Partners se zaměřuje na investování do nemovitostí a správu nemovitostí a na výrobu a prodej potravinářských a cukrářských výrobků a nápojů.
8. Podskupina společností zaměřená na investování do nemovitostí je kontrolována společností NP Properties, podskupina zaměřená na výrobu a prodej potravinářských a cukrářských výrobků a nápojů je kontrolována společností NP Confectionary. Posléze uvedená část skupiny se zabývá výrobou následujících produktů: cukrovinky (čokoládové sladkosti, bonbóny apod.), sladké čerstvé i trvanlivé pečivo (sušenky, krekry, oplatky, koláče, dorty, croissanty, perníky apod.), bagety a sendviče, zeleninové saláty, hotová jídla a nápoje (džusy, nektary, sycené a nesycené nealkoholické nápoje, stolní voda).
9. Na území České republiky dovážejí zboží následující společnosti ze skupiny nabývajícího soutěžitele: - Gutta a.s. (Lotyšsko)-výrobní společnost, která se zabývá výrobou a prodejem nealkoholických nápojů, - Laima AS (Lotyšsko)-výrobní společnost, která se zabývá zejména výrobou a prodejem čokolády, cukrovinek a dietetických potravin a zabývá se rovněž prodejem potravinářských výrobků, - Lider Artur Sp.z.o.o. (Polsko)-výrobní společnost, která se zabývá zejména výrobou a prodejem pečiva, čerstvých cukrovinek, jemného pečiva, sušenek, trvanlivého pečiva, konzervovaných potravinových výrobků a dietetických potravin.
10. Akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti HAMÉ a ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti OTOMAC jsou před uskutečněním spojení vlastněny společně výše uvedenými fyzickými osobami.
11. Společnost HAMÉ je potravinářská společnost působící zejména v oblasti výroby chlazených a trvanlivých masových výrobků (paštiky, masové konzervy, cestovní občerstvení), hotových jídel, hotových omáček, kečupů a výrobků z rajčatového protlaku, zeleninových výrobků (salátů, nakládané zeleniny), kojenecké stravy (ovocné i zeleninové), sladké produkce (džemy, ovocné směsi, kompoty), baget a sendvičů. Dále se zabývá centralizovanými dodávkami a prodejem zboží vyráběného v rámci skupiny HAMÉ, dodávkami a prodejem importovaného zboží jako je ananas, mandarinky, broskve a žampiony. Pro skupinu HAMÉ zajišťuje marketingovou podporu, logistiku, lidské zdroje a informační technologie. Společnost OTOMAC není v současné době aktivní-nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost.
12. V České republice působí dále skupina HAMÉ prostřednictvím následujících společností:
. Pastýřka, s.r.o., v konkursu-výrobní společnost, která se zabývala výrobou chlazených paštik; činnosti týkající se zpracování masa byly převedeny na společnost HAMÉ,
. FRUTA Podivín, a.s.-výrobní společnost, která se zaměřuje na výrobu marmelád, džemů, kojenecké stravy a polotovarů (ovocná dřeň a asepticky balené rajčatové protlaky),
. Slovácká Fruta, a.s.-výrobní společnost zaměřená na výrobu chlazených paštik, polévek, sirupů a nakládané zeleniny,
. OTMA-Sloko, s.r.o.-výrobní společnost, která se zaměřuje hlavně na výrobu kečupů, rajčatové šťávy, tomatového džusu, kompotovaného ovoce, dresingů a kandovaného ovoce,
. HM LEASING, spol. s r.o.-leasingová společnost poskytující služby pouze v rámci skupiny HAMÉ (leasing movitých věcí),
. PIKA, a.s.-výrobní společnost, která se zaměřuje na výrobu nakládané zeleniny,
. BAPA s.r.o.-výrobní a distribuční společnost, která se zaměřuje na výrobu a distribuci baget a sendvičů. Dopady spojení
13. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
15. Nabývané společnosti působí v České republice především v oblasti výroby a prodeje sterilovaných a chlazených paštik, hotových jídel, masových konzerv a cestovního občerstvení, kečupu a rajčatových produktů, hotových omáček, zeleninové produkce, kojenecké stravy, džemů, ovocných směsí a kompotů v malospotřebitelském i velkoodběratelském balení a baget a sendvičů. Žádná ze společností ze skupiny Nordic Partners ve výše uvedených oblastech na území České republiky není činná, nabývající skupina působí v České republice pouze v oblasti cukrovinek, sladkého pečiva a nealkoholických nápojů, a to prostřednictvím dovozů. Na území České republiky tedy nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů.
16. Při možném vymezení relevantních trhů by tedy mohlo přicházet v úvahu členění dle výše uvedených produktů. Zejména s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí hlavních aktivit, v nichž působí spojující se soutěžitelé, a rovněž jejich činnosti nejsou vertikálně propojeny, ponechává Úřad v tomto případě otázku vymezení relevantních trhů ve spojením dotčených oblastech, tj. v oblastech, ve kterých přímo či nepřímo působí společnost HAMÉ, otevřenou.
17. Uvedené produkty jsou nabízeny na celém území České republiky a mezi jednotlivými regiony v České republice neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Otázku geografického vymezení relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
18. Společnost HAMÉ dosahuje v České republice v jednotlivých oblastech rozčleněných dle konkrétních produktů následujících tržních podílů: v oblasti sterilovaných paštik dosahuje tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti paštik chlazených cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti hotových jídel cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti masových konzerv a cestovního občerstvení cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti kečupu a rajčatových produktů cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti hotových omáček cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti zeleninové produkce cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti kojenecké stravy cca ...(obchodní tajemství)... %, v oblasti malospotřebitelských balení džemů, ovocných směsí a kompotů cca ...(obchodní tajemství)... % a v oblasti velkospotřebitelských balení těchto produktů cca ...(obchodní tajemství)... % a v oblasti baget a sendvičů cca ...(obchodní tajemství)... %.
19. Tržní podíl skupiny Nordic Partners nepřesahuje v žádné z oblastí, v níž působí na území České republiky, tj. cukrovinky, sladké pečivo a nealkoholické nápoje, ...(obchodní tajemství)... %.
20. Aktivity skupiny Nordic Partners a HAMÉ se v celosvětovém měřítku horizontálně překrývají v následujících oblastech: bagety a sendviče, zeleninové produkty a hotová jídla. Z hlediska geografického však spojující se soutěžitelé nejsou konkurenty na žádném z uvedených trhů: skupina Nordic Partners působí na uvedených trzích pouze na území Estonska, Litvy a Lotyšska, skupina HAMÉ působí na uvedených trzích na území České republiky (bagety a sendviče, zeleninové produkty, hotová jídla), Slovenské republiky (zeleninové produkty, hotová jídla), Ruska (hotová jídla, zeleninové produkty), Ukrajiny (hotová jídla) a Rumunska (hotová jídla, zeleninové produkty).
21. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem ke konglomerátním charakteru předmětného spojení, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
22. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Ing. Jan Liška, advokát
AK PETERKA & PARTNERS v.o.s.
Na Příkopě 15/583
110 00 Praha 1
Právní moc: 26.3.2008.