UOHS S077/2002
Rozhodnutí: S077/02-RK Instance II.
Věc povolení individuální výjimky
Účastníci Aspekt Kilcullen s.r.o. Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s., Revoluční 7, 110 05 Praha 1 CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s., Víta Nejedlého 509/15, 130 00 Praha 3 CCB-Czech Credit Bureau, a.s., Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a. s. GE Capital Bank, a.s. Komerční banka
Typ správního řízení Individuální výjimka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 61 KB


Č.j. S 77/02-RK V Brně dne 3. 9. 2002
V mimoodvolacím správním řízení zahájeném dne 21. 8. 2002 z vlastního podnětu podle § 65 odst.1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), o přezkoumání rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 77/02-819/02-VO 1 ze dne 25. 3. 2002, které nabylo právní moci dne 11. 4. 2002, ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, jímž bylo tato řízení podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), přerušeno, jsem podle ustanovení § 65 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších přepisů (správní řád), na základě návrhu zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších přepisů (správní řád), toto rozhodnutí přezkoumal a podle § 65 odst. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), jsem
r o z h o d l
takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 77/02-819/02-VO 1 ze dne 25. 3. 2002
r u š í m . O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal ve správním řízení č.j. S 77/02 zahájeném dne 28. 2. 2002 na základě návrhu společností CCB-Czech Credit Bureau, a.s., IČ 26 21 22 42, se sídlem Sokolovská č.p. 192, č.or. 79, PSČ 180 00, Praha 8 (sídlo zapsané v obchodním rejstříku Víta Nejedlého 509/15, PSČ 130 00 Praha 3) a CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ 26 19 96 96, se sídlem Sokolovská č.p. 192, č.or. 79, PSČ 180 00, Praha 8 (sídlo zapsané v obchodním rejstříku Víta Nejedlého 509/15, PSČ 130 00 Praha 3), ve správním řízení zastoupených JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc a Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, na základě plných mocí ze dne 27. 2. 2002, rozhodnutí čj. S 77/02-819/02-VO 1 ze dne 25. 3. 2002 ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, jímž bylo toto řízení podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), přerušeno . Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 4. 2002.
Tento postup Úřadu jsem se rozhodl přezkoumat, zda není v rozporu se zákonem; zahájil jsem proto mimoodvolací řízení podle § 65 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších přepisů (správní řád). V oznámení o zahájení správního řízení mimo odvolací řízení podle § 65 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ze dne 19. 8. 2002, byla stanovena lhůta, v níž se mohou účastníci správního řízení vyjádřit ve věci podle § 33 odst. 2 správního řádu. V podání, které jsem obdržel dne 2. 9. 2002, vyjádřili účastníci řízení názor, že v řízení S 77/02 nebyly dány žádné důvody pro přerušení řízení podle § 29 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 3 správního řádu resp. § 9 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže, a proto není možné rozhodnutí čj. S 77/02-819/02-VO 1 ze dne 25. 3. 2002 změnit na rozhodnutí o přerušení řízení podle § 9 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Uvedený názor účastníků nerozporuji. Účastníci řízení se dále vyjádřili, že i kdyby rozhodnutí čj. S 77/02-819/02-VO 1 ze dne 25. 3. 2002 bylo vydáno v rozporu se zákonem, neměla by tato vada řízení vliv na výsledek řízení ve věci S 77/02 vzhledem k tomu, že se v daném případě naplnila zákonná fikce ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tvrzení účastníků je nutno odmítnout, a to z důvodů, jež osvětlím níže.
Přezkoumal jsem procesní postup Úřadu v této věci a zjistil jsem, že Úřad dne 28. 2. 2002 společně s návrhem na určení, zda dohoda podléhá zákazu podle § 3 až 6 zákona, obdržel pro případ, že dohoda bude zákazu podléhat, eventuální návrh na povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona, podaný podle § 9 zákona. Domáhají-li se účastníci řízení určení, zda dohoda podléhá zákazu podle § 3 až 6 zákona a eventuálně pro případ, že bude určen zákaz podle § 3 až 6 zákona, udělení individuální výjimky takovým způsobem, jak učinili v petitu podání doručeného dne 28. 2. 2002, pak řízení o udělení individuální výjimky je zahájeno až právní mocí rozhodnutí o určení, že dohoda zákazu podle § 3 až 6 zákona podléhá. Nebyla tedy podáním shora uvedeného návrhu zahájena řízení dvě, ale toliko řízení jedno-řízení o určení. Úřad proto nepostupoval správně, vydal-li dne 25. 3. 2002 rozhodnutí č.j. S 77/02-819/02-VO 1, kterým správní řízení ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona, podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), z důvodu rozhodování věci v určovacím řízení, jež považoval za tzv. prejudiciální otázku, přerušil. Řízení, které nebylo zahájeno, nelze přerušit. Rozhodnutí Úřadu č.j. S 77/02-819/02-VO 1 ze dne 25. 3. 2002 tedy pro rozpor se zákonem ruším.
Uzavírám, že řízení o povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona, jak navrhli účastníci řízení pro případ určení, zda dohoda podléhá zákonnému zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, bude zahájeno teprve dnem právní moci rozhodnutí o určení, že předložené smlouvy podléhají zákazu dohod. Teprve tímto dnem počíná běžet lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení o návrhu na povolení individuální výjimky. Na základě výše uvedených skutečností, když jsem zjistil důvody, pro které bylo nutno předmětné rozhodnutí zrušit v rámci mimoodvolacího řízení podle § 65 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno. P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Josef Bednář
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
právní zástupce účastníků řízení
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D.
advokát v advokátní kanceláři Kocián Šolc a Balaštík
Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 9. 2002 a stalo se vykonatelným dne 5. 9. 2002.