UOHS S077/2001
Rozhodnutí: OF/S077/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Trinity Industries, Inc. a Thrall Car Management Company, Inc.,
Účastníci Thrall Manufacturing Company a Thrall Car Management Company, Inc., se sídlem v Delaware, USA Trinity Industries, Inc., 2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 752 07, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 2. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 96 KB


S 77/01-2030/01 V Brně dne 2.11.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 77/01, zahájeném dne
20. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a §15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Trinity Industries, Inc., se sídlem 2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 752 07, USA, zastoupená na základě plné moci ze dne 20.8.2001 Mgr. Šárkou Novákovou, advokátkou se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smlouvy o sloučení a plánu sloučení, uzavřené dne 13.8.2001 mezi společnostmi Trinity Industries Inc., se sídlem v Dallasu, USA, TCMC Acquisition Corp., se sídlem v Illinois, USA, Thrall Manufacturing Company a Thrall Car Management Company, Inc., se sídlem v Delaware, USA, v jejímž důsledku získala společnost Trinity Industries Inc., se sídlem 2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 752 07, USA, 100% akcií společnosti Thrall Car Manufacturing Company, se sídlem 2521 State Street, Chicago, Heights, IL 604 11, USA, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 20. srpna 2001 na návrh společnosti Trinity Industries, se sídlem 2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 752 07, USA (dále jen "Trinity"), zastoupené Mgr. Šárkou Novákovou, advokátkou se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, , správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů Trinity a Thrall Car Manufacturing Company, se sídlem 2521 State Street, Chicago, Heights, IL 604 11, USA (dále jen "Thrall"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem, o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost Trinity, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje veškeré náležitosti, a proto jej rozhodnutím č.j. S 77A/01-1313/01-OF ze dne 22.8.2001 přerušil ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu do doby odstranění nedostatků podání.
Dne 11.10.2001 byly vyžádané náležitosti podání doplněny a počínaje tímto dnem Úřad, v souladu s § 29 odst. 4 správního řádu, pokračoval ve správním řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/01 ze dne 5. září 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Trinity Industries, Inc. je veřejná společnost bez akcionáře, který by ji kontroloval. Trinity rozvíjí své obchodní aktivity zejména v následujících oblastech: výroba železničních vozů a podobné produkty; vnitrozemská plavidla; součástky a služby; stavební výrobky; průmyslové výrobky.
Trinity má velký počet přímo či nepřímo vlastněných dceřiných společností, z nichž však žádná nepůsobí v České republice.
Thrall Car Manufacturing Company je dceřinou společností společnosti Thrall Car Management Company, Inc, Delaware Corporation, se sídlem v USA. Obchodní aktivity Thrallu jsou následující: výroba železničních vozů; výroba námořních a stavebních ocelových výrobků; výroba tlakových a beztlakových kontejnerů; výroba kovových částí a betonových materiálů.
Thrall má několik dceřiných společností, z nichž v České republice působí Thrall Europa, s.r.o., IČO 25742086 (dále jen "Thrall Europa") a Thrall Vagónka Studénka a.s., IČO 47675942 (dále jen "TVS"), obě se sídlem Butovická 217, 742 13 Studénka. Způsob kontroly těchto společností je následující: Thrall vlastní 100% akcií společnosti Thrall Europa, a společnost Thrall Europa vlastní 94% akcií TVS.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Společnost Trinity na českém trhu nepůsobí. Společnost Thrall působí na českém trhu prostřednictvím svých dceřiných společností Thrall Europa a TVS. Thrall Europa na český trh žádné výrobky nedodává. Co se týká TVS, hlavním předmětem její činnosti je zejména vývoj, konstrukce, výroba, prodej, servis, opravy a modernizace osobních a nákladních kolejových vozidel, včetně jejich dílů, pohonných systémů a speciálních strojů, výkovků a výlisků, výroba kolejových vozidel pro nákladní dopravu, včetně výroby podvozků, výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení (elektrická a zdvihací) a další.
Na český trh dodává Thrall prostřednictvím TVS následující výrobky:
Nákladní železniční vozy
Jedná se o železniční kolejové vozy pro přepravu různých druhů zboží. Základními typy těchto vozů jsou vozy plošinové, výsypné, cisternové, kryté, otevřené a speciální (např. pro přepravu materiálů v chemickém průmyslu).
Kovárenské výrobky
Kovárenské výrobky jsou vyráběny v kovárně TVS, která patří mezi největší kovárny v České republice, a zabývá se výrobou zápustkových výkovků, volných výkovků, výlisků za studena, výlisků za tepla a podsestav kolejových vozidel. Výlisky za tepla a za studena a volné výkovky tvoří pouze nepatrnou externí produkci, hlavními produkty kovárny TVS jsou zápustkové výkovky a podsestavy kolejových vozidel.
Zápustkových výkovků vyrábí TVS cca 450 ks v různých modifikacích. Z hlediska oblasti, v níž se určitý typ výkovku používá, je lze rozdělit na výkovky pro vagónový průmysl, výkovky pro důlní techniku, výkovky pro silniční dopravní techniku, výkovky pro energetiku a výkovky pro strojírenství.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh nových nákladních železničních vozů
trh kovárenských produktů
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako :
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Spojující se společnosti si navzájem nekonkurují na žádném trhu v České republice. Společnost Trinity na českém trhu nepůsobí. Společnost Thrall působí na českém trhu prostřednictvím svých dceřiných společností Thrall Europa a TVS. Thrall Europa na český trh žádné výrobky nedodává. Společnost TVS je aktivní na trhu nových nákladních železničních vozů a na trhu kovárenských výrobků. Jedná se tedy o konglomerátní spojení.
Na trhu nových nákladních železničních vozů představuje společnost TVS jednoho z největších výrobců. V roce 2000 dodala na český trh celkem nových nákladních železničních vozů, což představuje tržní podíl ve výši cca . %.
Poptávka po železničních vozech je ovlivněna především poptávkou po přepravě, životností vozů a obchodní strategií potenciálních zákazníků. Pro zákazníka jsou rozhodující užitné vlastnosti vozu a cena. Asi % celkové produkce společnosti TVS je vyváženo do zahraničí. Relevantní trh v České republice je v podstatě představován jediným velkým zákazníkem, kterým je , a proto závisí velikost poptávky na tomto trhu na finančních možnostech .. a podpoře ze strany státu.
Jediným konkurentem společnosti TVS na trhu nových nákladních železničních vozů je společnost .., jejíž tržní podíl činí odhadem ..%. Další konkurenti jsou aktivní pouze v oblasti rekonstrukce či pronájmu železničních vozů a patří mezi ně . Z toho vyplývá, že i přesto, že má společnost TVS na trhu nákladních železničních vozů tržní podíl přesahující .%, nezaujímá zde dominantní postavení, a toto postavení nezíská ani v důsledku posuzovaného spojení.
Na trhu kovárenských výrobků má společnost TVS přibližně % tržní podíl. Zaujímá tedy na daném relevantním trhu zanedbatelné postavení, které nebude navíc předmětným spojením ovlivněno.
Hlavními konkurenty společnosti TVS v oblasti kovárenských výrobků jsou společnosti Moravské kovárny Jihlava, Tatra Kopřivnice, a.s., Škoda Auto, a.s. a Keystone (tato společnost nemá zastoupení v České republice).
Distribuce nákladních železničních vozů i kovárenských výrobků je zajišťována prostřednictvím přímých prodejů odběratelům od TVS.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Thrall ze strany Trinity, k němuž má dojít na základě Smlouvy o sloučení a plánu sloučení, uzavřené dne 13.8.2001 mezi společnostmiTrinity Industries Inc., TCMC Acquisition Corp., Thrall Manufacturing Company a Thrall Car Management Company, Inc., v jejímž konečném důsledku získá společnost Trinity 100% akcií společnosti Thrall, a tím i výlučnou přímou kontrolu nad touto společností. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kapitole "Posouzení dopadů spojení", ani na jednom z vymezených relevantních trhů nezaujímá před spojením žádný ze spojovaných subjektů dominantní postavení. Vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě jedná o konglomerátní spojení, situace na relevantních trzích se nezmění, a ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace spojení.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení soutěžitelů Trinity a Thrall povoluje.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Šárka Nováková
AK Weiss-Tesbach
Mánesova 5
120 00 Praha 2