UOHS S077/1999
Rozhodnutí: VO II/S077/99 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Pipeline Integrity International Group Ltd. Pipetronix GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 15. 9. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB


Č.j. S 77/99-220/2127
V Brně dne 27.8.1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 77/99-220 zahájeném dne 8.7.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Pipeline Integrity International Group Ltd., se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland NE23 9WW , Spojené království Velké Británie a Severního Irska, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 8.7.1999 Dr. Radanem Kubrem, advokátem, advokátní kancelář Procházka, Randl, Kubr & Partners , se sídlem Husova 7, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Pipeline Integrity International Group Ltd., se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland NE23 9WW , Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Pipetronix GmbH , se sídlem Lorenzstrasse 10, D-76297 Stutensee , Spolková republika Německo, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
rozhodnutí:
Spojení podniků, k němuž došlo tím, že společnost Pipeline Integrity International Group Ltd., se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland NE23 9WW , Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na základě Smlouvy o koupi podílu ze dne 22.4.1999 nabyla 100 % obchodní podíl společnosti Pipetronix GmbH , se sídlem Lorenzstrasse 10, D-76297 Stutensee , Spolková republika Německo, je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., jednáním, k němuž došlo v cizině, jehož účinky se projevují na tuzemském trhu. Toto spojení podniků se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 8.7.1999 správní řízení podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), ve věci udělení povolení ke spojení podniků Pipeline Integrity International Group Ltd., se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland NE23 9WW , Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Pipetronix GmbH , se sídlem Lorenzstrasse 10, D-76297 Stutensee , Spolková republika Německo (dále jen "PTX"). Návrh podala společnost Pipeline Integrity International Group Ltd. ( dále jen "PII") , právně zastoupená na základě plné moci ze dne 8.7.1999 Dr. Radanem Kubrem, advokátem, advokátní kancelář Procházka, Randl, Kubr & Partners , se sídlem Husova 7, 110 00 Praha 1.
Ke spojení podniků došlo v zahraničí tím, že na základě Smlouvy o koupi podílu ze dne 22.4.1999 (dále jen "Smlouva") nabyla společnost PII 100 % obchodního podílu společnosti PTX.
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníka řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání a současně předložil další podklady a informace, týkající se posuzovaného spojení, zejména pak úředně ověřený překlad Smlouvy (podstatné části) do českého jazyka. K odstranění nedostatků podání úřad rozhodnutím ze dne 16.7.1999 č.j. S 77A/99-220/1751 správní řízení přerušil. V průběhu správního řízení se uskutečnilo dne 6.8.1999 ústní jednání s účastníkem řízení za účelem objasnění skutečností rozhodných pro posouzení uvedeného spojení podniků a jeho účinků na tuzemském trhu.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona, úřad umožnil, aby se zástupce účastníka řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení s výsledky šetření, které se uskutečnilo dne 23.8.1999, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Při posuzování spojení a jeho účinků na tuzemský trh vycházel úřad z těchto podkladů:
žádost o udělení povolení ke spojení podniků,
doklad o zaplacení správního poplatku,
Smlouva ze dne 22.4.1999,
plná moc k zastupování účastníka řízení,
doklady o zápisech a sídlech společností PII a PTX,
informace o podnikání společností PII a PTX na tuzemském trhu,
výhody spojení,
informace odborných míst k technickým a legislativním podmínkám pro provádění prací na potrubí,
vyjádření odběratelů, kteří poptávali či mohli poptávat služby poskytované PII a PTX.
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 32/99 ze dne 11.8.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.
Charakteristika spojovaných podniků
Společnost Pipeline Integrity International Group Ltd. je mezinárodní holdingovou společností založenou a existující podle zákonů Anglie. Tato společnost vznikla v únoru roku 1998 vyčleněním od společnosti British Gas. Hlavním předmětem podnikání v rámci holdingu jsou činnosti související s kontrolou a údržbou potrubí.
PII nemá organizační složku v České republice, rovněž nebylo zjištěno její majetkové propojení na některý podnikatelský subjekt v České republice či přímá nebo nepřímá kontrola nad takovým subjektem.
Oblast podnikání společností ve skupině PII se dotýká trhu ČR, neboť PII je dodavatelem služeb vnitřní kontroly potrubí v ČR. Jedná se o potrubí, jímž se provádí velké rozvody plynu, ropy a ropných produktů. Jiné zboží vyráběné nebo zajišťované v rámci koncernu PII, např. čistící a kontrolní zařízení pro potrubí, do ČR nedodává.
Společnost Pipetronix GmbH je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu (Amtsgericht) v Karlsruhe. PTX patří do skupiny Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH, která je součástí koncernu Preussag AG, Hannover (Německo). Hlavním předmětem podnikání PTX jsou činnosti související s kontrolou, údržbou a testováním potrubí.
Dceřinné společnosti PTX se nachází v Německu, Norsku, Velké Británii, Ománu, Polsku či Malajsii. PTX nemá v ČR založenu dceřinnou společnost, ani nevykonává kontrolu nad tuzemským soutěžitelem, ani zde nemá v žádné společnosti majetkovou účast.
Oblast podnikání skupiny PTX se dotýká trhu v ČR, neboť PTX je dodavatelem služeb vnitřní kontroly a služeb testování potrubí do ČR. Obdobně jako PII, také PTX jiné zboží (např. čistící a kontrolní zařízení pro potrubí) do ČR nedodával.
PII a PTX si před spojením navzájem konkurovaly v oblastech kontroly a údržby potrubí.
Odběrateli služeb poskytovaných spojovanými podniky jsou provozovatelé potrubních rozvodů, zejména velké nadnárodní nebo státní ropné a plynárenské společnosti po celém světě.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
Z podkladů předložených účastníkem řízení vyplývá, že oba spojované podniky se specializují na poskytování služeb údržby potrubí a kontrolních činností, přičemž na trhu ČR se střetávají pouze v oblasti vnitřní kontroly (angl. in-line inspection ) potrubí.
Vnitřní kontrola potrubí se provádí za účelem získání informací o stavu potrubí, zejména zjištění a změření úbytku (koroze) kovu a trhlin (tzn. vad potrubí), a tím zajištění jeho dalšího bezpečného a spolehlivého provozu. Pro vnitřní kontrolu potrubí se používají speciální zařízení-tzv. " intelligent pigs " (český neoficiální název zní "inteligentní ježci"). Tato zařízení se vloží do potrubí a během svého průchodu potrubím shromažďují množství údajů, které jsou následně analyzovány odborníky dodavatelských společností. Na závěr je vydána zpráva obsahující informace o stavu potrubí, jejíž vyhodnocování provádí se zákazníkem konzultant společnosti.
Existují v zásadě dvě metody ke zjišťování vad potrubí-metoda rozptýleného magnetického toku (MFL) a ultrazvuková metoda.
Metodou MFL lze identifikovat většinu vad vyskytujících se na potrubí, omezená je jejich schopnost identifikovat trhliny.
Ultrazvuková metoda se používá nejen ke zjišťování koroze potrubí, ale také k měření tloušťky stěn a detekci trhlin. Tato metoda je technologicky vyspělejší než metoda MFL zejména pro svou přesnost. Její nevýhodou při použití v plynovodech je nutná přítomnost vazebného média, které je nutné pro přenos zvukových vln v potrubí, což je nákladnější a v důsledku toho provozovatelé plynovodů ultrazvukovou metodu téměř nevyužívají.
Metodu MFL preferuje při poskytování služeb především PII, zatímco ultrazvukovou metodou se zabývá PTX.
Služeb vnitřní kontroly potrubí poskytovaných spojovanými subjekty využívají v ČR pouze provozovatelé tranzitních plynovodů, ropovodů a produktovodů, které vedou po celém území České republiky. Jedná se o tyto společnosti:
Transgas, s.p.-rozvod plynu;
MERO ČR, a.s.-přeprava ropy ropovodem;
ČEPRO, a.s.-přeprava ropných produktů vlastní potrubní sítí.
Vnitřní kontrolu potrubí neprovádějí výše uvedení tuzemští odběratelé sami, neboť se podle jejich názoru jedná o vysoce specializovanou činnost spojenou s vysokými finančními náklady na výzkum, vývoj či pořízení potřebného zařízení, zaškolení pracovníků apod.
Podle názoru těchto společností patří oba spojované podniky v oblasti vnitřní kontroly potrubí ke světové špičce, disponují srovnatelným technickým vybavením a know-how srovnatelné úrovně a na světovém i českém trhu si konkurují. Rozdíly spočívají v preferování metod měření a jejich konkrétní aplikaci v dané zakázce.
Ostatní potrubní sítě (podružné rozvody plynu, ropných produktů, ropy, vnitropodnikové rozvody apod.) nemají uzpůsobeno potrubí pro použití vnitřní kontroly. Např. u vnitrostátní plynovodní sítě často chybí vpusť/výpusť pro zavedení ježka, potrubí má ostré ohyby, jimiž ježek neprojde, část sítě je vybudována z PE, přičemž MFL a ultrazvuk jsou použitelné pouze při kovových stěnách potrubí. Tato potrubí jsou odolná jen značně nižšímu tlaku a jsou menšího průměru. Provozovatelé těchto typů potrubí provádějí jeho kontrolu zevními metodami.
Z odborných míst (např. Institut technické inspekce) bylo sděleno, že pro provádění vnitřní kontroly potrubí není zapotřebí zvláštní povolení, pouze pro montáž, opravy, zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení vydává tento institut jako organizace státního odborného dozoru fyzickým nebo právnickým osobám oprávnění k provádění těchto činností. Neexistuje ani zvláštní předpis, který by upravoval, v jakých časových intervalech má být vnitřní kontrola potrubí prováděna. Pouze obecně závazné předpisy na ochranu životního prostředí stanovují mimo jiné povinnost předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky činnosti na životní prostředí. Odpovědnost za bezpečné provozování potrubí nesou jeho provozovatelé. Ti také sami rozhodují o provedení vnitřní kontroly na základě zkušeností získaných při provozování potrubí. Podle zjištění úřadu se potrubí kontroluje prostřednictvím vnitřní kontroly průměrně po pěti letech, v případě potřeby i dříve.
Službu vnitřní kontroly potrubí neposkytuje v ČR žádný z tuzemských soutěžitelů. Celý objem služby je poskytován zahraničními dodavateli. Podle názoru tuzemských odběratelů existuje v oblasti vnitřní kontroly potrubí dostatečná konkurence mezi poskytovateli, jsou to např. společnosti H. Rosen Engineering GmbH, Tuboscope Vetco Pipeline Services Inc., BJ Pipeline Services, T. D. Williamson. Žádný z konkurentů spojovaných subjektů nemá podle zjištění úřadu na území ČR své sídlo či organizační složku. Jednotliví poskytovatelé jsou oslovováni potenciálními odběrateli k předkládání nabídek a pro každou konkrétní zakázku je uzavírána individuální smlouva.
Testováním potrubí se zabývá pouze PTX, která také v minulosti dodala tuto službu do ČR prostřednictvím své dceřinné společnosti Gerhard Kopp GmbH. Testování potrubí se provádí zpravidla před uvedením potrubí do provozu za účelem prokázání, zda materiál i konstrukce jednotlivých kusů potrubí a sváry jsou dostatečně pevné tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz potrubí. Zařízení, které je nezbytné k provedení tlakové zkoušky u potrubí sloužícího pro rozvod na dlouhé vzdálenosti, je mnohem větší a přizpůsobené pro vyšší tlak než obdobné zařízení užívané pro testování nízkotlakového potrubí o menším průměru. Podle zjištění úřadu se testováním potrubí zabývá více soutěžitelů (včetně tuzemských a provádějí ho i provozovatelé potrubí). Podíl PTX na tuzemském trhu je v této službě nevýznamný.
V oblasti údržby potrubí (čištění, izolace, opravy apod.), kterými se spojované podniky zabývají v rámci své celosvětové působnosti, nebyly PII ani PTX v České republice činné. Potenciální tuzemští odběratelé uvedli, že nevyužívají možnosti těchto služeb u zahraničních subjektů, neboť se jedná o práce, které jsou schopni zajistit sami svépomocí nebo oslovují tuzemské dodavatele, protože poskytování těchto prací zahraničními společnostmi je zpravidla dražší a méně operativnější. Služeb zahraničních společností využívají především u těch činností, které neposkytuje na tuzemském trhu žádný soutěžitel (viz výše).
Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o trh služeb spočívajících v poskytování vnitřní kontroly potrubí.
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro poskytování služeb vnitřní kontroly potrubí jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Popis spojení podniků
Podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje též jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH, SRN, 100 % vlastněná mateřskou společností koncernu Preussag AG, odprodala celou oblast podnikání, kterou zajišťoval PTX (včetně podílů PTX v dceřinných společnostech provádějících tyto služby), společnosti PII. Nabytím 100 % obchodního podílu společnosti PTX, včetně všech příslušných práv (čl. 1.2 Smlouvy), společnost PII získala kontrolu nad společností PTX. Došlo tak ke spojení podniků. Cílem spojení podniků, k němuž došlo v zahraničí, je vznik konkurenceschopnějšího subjektu, který bude poskytovat komplexní rozsah služeb a technologií, včetně jejich inovace.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu a účinky (dopady) spojení na tuzemském trhu
Podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Pro posouzení postavení spojovaných subjektů vycházel úřad z údajů za poslední kalendářní rok, tj. období roku 1998.
Podíl PII na celkovém obratu dosahovaném na tuzemském trhu služeb spočívajících v poskytování vnitřní kontroly potrubí činil již před spojením více než 30 %.
Podíl PTX na celkovém obratu dosahovaném na tuzemském trhu služeb spočívajících v poskytování vnitřní kontroly potrubí činil dosud méně než 30 %.
Úřad konstatuje, že v důsledku těchto podílů se účinky spojení podniků PII a PTX projeví na tuzemském trhu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona a § 8a odst. 1 zákona, navýšením podílu služeb spojeného podniku.
Oba spojované podniky před spojením dodávaly do ČR své služby jako nezávislí soutěžitelé, ucházely se o zakázky u týchž odběratelů.
Účinky tohoto spojení se na tuzemském trhu projeví rovněž ve zvýšení koncentrace soutěžitelů dodávajících služby kontroly potrubí do ČR, v důsledku které mohou odběratelé volit jejich dodávky od nižšího počtu nezávislých soutěžitelů.
Přestože se v uvedeném případě jedná o spojení zahraničních subjektů v zahraničí, z nichž ani jeden nemá své sídlo na území České republiky, podléhá spojení řízení před úřadem, neboť zákon o ochraně hospodářské soutěže se podle § 2 odst. 3 vztahuje i na činnosti a jednání, k nimž došlo v cizině, pokud se jejich účinky projevují na tuzemském trhu. Úřad je proto příslušný posuzovat uvedené spojení podniků s ohledem na jeho výše uvedené účinky na tuzemském trhu.
V další části se úřad zaměřil na posouzení hospodářských výhod spojení předložených spojovanými podniky ve vazbě na míru narušení hospodářské soutěže.
Hospodářské výhody spojení
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod úřad posoudil jako nejvýznamnější výhody z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
komplexnost nabídky celého spektra služeb -jelikož před spojením neposkytovala každá společnost plný rozsah služeb v oblasti vnitřní kontroly i údržby potrubí, budou mít potenciální odběratelé po spojení PII a PTX k dispozici širší-komplexní výběr služeb od spojeného podniku;
zlepšení kvality a snížení nákladů plynoucí z racionalizace činností spojeného podniku (přesun kapacit z dosud duplicitních činností obou podniků do oblasti nových služeb a řízení projektů) umožní rozšíření nabídky služeb spojených podniků bez vynaložení dalších nákladů, což se projeví ve zlepšení kvality služeb, rozšíření jejich spektra i ve zvýšení konkurenceschopnosti cen;
spojení podniků přispěje k rozšíření zdrojů na výzkum a vývoj, a tím k rychlejšímu zavedení nově vyvinutých technologií na trh; jedná se zejména a) o vývoj software pro rychlejší analýzu dat a vypracování kontrolní zprávy, což umožní provozovatelům potrubí operativněji zajistit jeho opravy, b) o vývoj nových technologií umožňujících vybavit jedno zařízení více funkcemi současně, čímž se sníží pokles příjmů provozovatelů potrubí způsobený snížením průtoku produktu potrubím po dobu testování, k němuž by jinak docházelo opakovaným zaváděním zařízení do potrubí za účelem testování různých vad jednotlivě, namísto jednorázové komplexní detekce s vyhodnocením údajů.
Posouzením výhod ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže, projevující se na tuzemském trhu v důsledku spojení uskutečněného v zahraničí, dospěl úřad k závěru, že výhody spojení převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže vznikne. Trh služeb spočívajících v poskytování vnitřní kontroly potrubí má širší rámec, než je trh tuzemský. Působí na něm silná konkurence, která vytváří tlak na vyšší efektivnost podnikání např. i cestou spojování aktivit soutěžitelů. Někteří soutěžitelé pak na tuzemském trhu dosud výrazněji nepůsobili a jejich nabídka je srovnatelná s nabídkou stávajících dodavatelů. Po spojení dvou dosavadních konkurentů (PII a PTX) zůstává pro tuzemské odběratele uvedených služeb k dispozici více zahraničních soutěžitelů ucházejících se o zakázky na uvedeném trhu (nedojde k omezení nabídky pouze na spojený podnik).
V průběhu správního řízení zástupce účastníka řízení informoval úřad, že popsaná transakce je souběžně projednávána před národními orgány hospodářské soutěže na Slovensku, v Norsku, Velké Británii, Německu a Mexiku. Rozhodnutí o povolení transakce již bylo vydáno ve Velké Británii a Německu.
Úřad po posouzení všech vzájemných souvislostí a na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku:
Podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
Dr. Radan Kubr
advokát, AK Procházka, Randl, Kubr & Partners
Husova 7
110 00 Praha 1