UOHS S0761/2016
Rozhodnutí: S0761/2016/KS-00604/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ATALIAN CZ s.r.o. / AB Facility Group a.s.
Účastníci ATALIAN CZ s.r.o. AB Facility a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 10. 1. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 334 KB


Č. j.: ÚOHS-S0761/2016/KS-00604/2017 /840/MWi

Brno 5. 1. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0761/2016/KS, zahájeném dne 16. 12. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu 1434, IČO 25059394, zastoupeného JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu 1434, IČO 25059394, a AB Facility a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, IČO 24172413, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy týkající se AB Facility a.s. , která byla uzavřena dne 23. 11. 2016 mezi společností AB Facility Group a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 24738395, jako prodávajícím, a společností ATALIAN CZ s.r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost ATALIAN CZ s.r.o. nabýt 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti AB Facility a.s., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu 1434, IČO 25059394 (dále jen ATALIAN ), nabýt 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti AB Facility a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, IČO 24172413 (dále jen AB Facility ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost ATALIAN je kontrolována společností ATALIAN EUROPE S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L8005 Bertrange, rue de Dippach 132, která stojí v čele části korporátní struktury podnikatelské skupiny ATALIAN působící v Evropě v oblasti facility managementu. Společnost ATALIAN působí na území České republiky rovněž zejména v oblasti facility managementu. Tato společnost kontroluje na území České republiky společnost ATALIAN Servis CZ s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, 17. listopadu 1434, IČO 24723428, která je aktivní ve stejné oblasti.
3. Společnost AB Facility se na území České republiky zabývá především činnostmi patřícími do oblasti facility managementu. Tato společnost dále kontroluje společnosti AB Facility Services s.r.o., AGUA Prague s.r.o. (obě působící v oblasti facility managementu) a AIRE Brno s.r.o. (doposud nevykonává žádnou podnikatelskou aktivitu). V době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost AB Facility kontrolována společností AB Facility Group a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 24738395 (dále jen ABF Group nebo Prodávající ).
4. V Rámcové akviziční smlouvě týkající se AB Facility a.s. , která byla uzavřena dne 23. 11. 2016 mezi společnostmi ABF Group, jako prodávajícím, a ATALIAN, jako kupujícím (dále jen Smlouva ), na základě níž má dojít k posuzovanému spojení soutěžitelů, byla ujednána následující omezení. [1]
5. Prodávající se zavázal, že po dobu 4 let, ani on, ani jiná společnost náležející do téže podnikatelské skupiny jako Prodávající, nenabyde společnost, která by svou činností konkurovala stávajícím činnostem společnosti AB Facility či jejích dceřiných společností.
6. Dále se společnost ABF Group zavázala, že po stejnou dobu, tedy po dobu 4 let, ani ona, ani jiná společnost náležející do téže podnikatelské skupiny jako Prodávající, nebude aktivně usilovat o získání vedoucích zaměstnanců společnosti AB Facility nebo jejích dceřiných společností. Tento závazek neplatí v případě, že se jedná o zaměstnance, kteří odejdou ze své vlastní iniciativy. Pro konkrétní zaměstnance pak platí, že je Prodávající nebo společnost, která náleží do téže podnikatelské skupiny jako společnost ABF Group, může zaměstnat pouze se souhlasem společnosti ATALIAN.
7. K výše uvedeným doplňkovým omezením Úřad uvádí následující. Podle § 17 odst. 2 zákona se rozhodnutí o povolení spojení vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže (doplňková omezení), která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.
8. Při posuzování, zda jednotlivá ujednání mezi spojujícími se soutěžiteli jsou tzv. doplňkovými omezeními hospodářské soutěže, postupuje Úřad podle § 17 odst. 2 zákona, přičemž podpůrně přihlíží ke Sdělení Komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03) (dále jen Sdělení ). [2]
9. Podle Sdělení (článek 17. a násl.) mohou být doplňková omezení v případech získání možnosti kontrolovat soutěžitele ze strany soutěžitele jiného ujednána ve prospěch nabyvatele nebo prodávajícího, přičemž potřeba ochrany doplňkovým omezením je obecně větší u nabyvatele, neboť ten potřebuje mít jistotu, že bude moci získat plnou hodnotu spojením nabývaných aktiv.
10. V případě posuzovaného spojení jsou doplňková omezení, a to zákaz konkurence a zákaz přetahování zaměstnanců, uložena Prodávajícímu ve prospěch nabyvatele výlučné kontroly, společnosti ATALIAN.
11. Pokud jde o ujednaný zákaz konkurence, považují se tyto konkurenční doložky za odůvodněné, pokud jsou sjednány na dobu do tří let, jsou-li jako součást převáděného soutěžitele převáděny goodwill a know-how. [3]
12. V případě ujednaného zákazu přetahování zaměstnanců, [4] má tato doložka dle Sdělení účinek srovnatelný s konkurenčními doložkami, a je tudíž posuzována obdobně jako konkurenční doložky. [5]
13. Dle Úřadu je možné v daném případě považovat doplňková omezení za odůvodněná v době trvání 3 let od uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů. V míře přesahující tuto dobu Úřad nepovažuje doplňková omezení sjednaná v souvislosti s posuzovanou transakcí za omezení přímo související a nezbytná pro uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, a proto nejsou pokryta tímto rozhodnutím. V tomto rozsahu tak doplňková omezení podléhají posouzení podle ustanovení § 3 zákona, popř. čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je tedy na stranách výše uvedené Smlouvy, aby v rozsahu, v němž doplňková omezení přesahují dobu 3 let od uskutečnění spojení, posoudily její případné negativní dopady na hospodářskou soutěž.
14. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2
IDDS: apcfyf4

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 10. 1. 2017.

[1] Viz článek 10 Smlouvy.
[2] Viz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=EN .
[3] Viz článek 20 Sdělení.
[4] Tzv. non-solicitation clause .
[5] Viz článek 26 Sdělení.