UOHS S076/2007
Rozhodnutí: S076/07-7289/2007/710 Instance I.
Věc Návrh na spojení soutěžitelů STRAIGHTED ENTERPRISES PLC/ NH-TRANS, a.s
Účastníci NH-TRANS, S.E. STRAIGHTED ENTERPRISES PLC, se sídlem Iakovou Patatsou 6, Nikósie, Kypr, a NH-TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ: 476 79 115
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 13. 4. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 76/2007-7289/2007/710
V Brně dne 13. dubna 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 76/2007, zahájeném dne 15. března 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností STRAIGHTED ENTERPRISES PLC, se sídlem Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, P.C. 2722 Nikósie, Kypr, a NH-TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ: 476 79 115, ve správním řízení zastoupených Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem, se sídlem Ostrava-Mariánské hory, 28. října 219/438, PSČ: 709 00, na základě plných mocí, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti NH-TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ: 476 79 115, ze dne 21. prosince 2006, v jehož důsledku dojde ke sloučení společností STRAIGHTED ENTERPRISES PLC, se sídlem Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, P.C. 2722 Nikósie, Kypr, a NH-TRANS, a.s., s tím, že nástupnickou společností bude v souladu se zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, společnost NH-TRANS, S.E., se sídlem na území České republiky, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/2007 ze dne 28. března 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost STRAIGHTED ENTERPRISES PLC , se sídlem Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, P.C. 2722 Nikósie, Kypr (dále jen "SEPL") 1 , byla založena v září roku 2005 za účelem nabytí [.. obchodní tajemství.. ] % podílu na základním kapitálu společnosti NH-TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ: 476 79 115 (dále jen "NH-TRANS") 2 a fakticky nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Ovládajícím a většinovým akcionářem společnosti SEPL je společnost ARZU VENTURES LIMITED 3 , se sídlem Naxou 4, PC 1070 Nicosia, Kypr (dále jen "AVL"). Jediným akcionářem společnosti AVL je společnost KRAEMER VENTURES LIMITED, se sídlem Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, P.C. 2722 Nikósie, Kypr (dále jen "KVL"), která je vlastněna fyzickými osobami.
Společnost NH-TRANS je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, jež působí v oblasti vnitrostátního a mezinárodního zasilatelství. Majoritním akcionářem této společnosti je společnost SEPL, která [.. obchodní tajemství.. ] % podíl na základním kapitálu této společnosti 4 . Dále společnost NH-TRANS kontroluje skupinu společností, které mají jednotlivě jako hlavní předmět činnosti zejména provozování drážní dopravy, motorové nákladní dopravy, zasilatelství a zprostředkovatelské činnosti.
Právní rozbor
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle tohoto ustanovení dochází ke spojení soutěžitelů fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů 5 . Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit.
Úřad se tedy dále zabýval otázkou, zda společnosti SEPL a NH-TRANS byly před posuzovanou transakcí vzájemně ekonomicky nezávislé, a zda společnost SEPL měla možnost vykonávat před posuzovanou transakcí výlučnou kontrolu ve společnosti NH-TRANS.
K tomu Úřad uvádí, že možnost vykonávat kontrolu nad jiným soutěžitelem má obecně subjekt, který drží vyšší než 50% podíl na základním kapitálu v tomto soutěžiteli, a to za předpokladu neexistence takových ustanovení jako je např. Společenské smlouva (popř. Stanovy) či další smluvní ustanovení, které by upravovaly společný postup akcionářů při výkonu hlasovacích práv ve vztahu k obchodnímu vedení této společnosti, z nichž by bylo možno vyvozovat možnost společné kontroly před posuzovanou transakcí. Z šetření Úřadu vyplývá, že (i) společnost SEPL vlastnila před spojením [.. obchodní tajemství.. ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti NH-TRANS, (ii) dále v § 8 Stanov společnosti NH-TRANS, je uvedeno, že Valná hromada, která je nejvyšším orgánem této společnosti, rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů 6 , pokud Obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou a (iii) neexistují další smluvní ustanovení, které by upravovaly společný postup akcionářů při výkonu hlasovacích práv ve vztahu k obchodnímu vedení společnosti NH-TRANS.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost SEPL měla již před uskutečněním předmětné transakce možnost výlučně kontrolovat společnost NH-TRANS 7 , jsou obě společnosti součástí jedné hospodářské jednotky, a tedy předmětná transakce nepředstavuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod obchodního podílu není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
PM-13.4. 2007
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. David Jünger, advokát
AK Jünger, Gocman a Kopřiva
28. října 219/438
709 00 Ostrava-Mariánské hory
1 Společnost SEPL je právním nástupcem společnosti STRAIGHTED ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Aigialousis 2, Agios Pavlos, P.C. 1105 Nikósie, Kypr.
2 Předmětná transakce byla schválena Úřadem na základě rozhodnutí č.j. S 52/06-05960/2006/710 ve věci spojení STRAIGHTED ENTERPRISES LIMITED/NH-TRANS ze dne 5. dubna 2006.
3 Společnost AVL vlastní [.. obchodní tajemství.. ] kusů akcií SEPL, přičemž zbylé akcie vlastní [.. obchodní tajemství.. ].
4 Zbylých [.. obchodní tajemství.. ] % akcií je vlastněn společností OMNITRANS a.s., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 293/2, PSČ 10203, IČ: 26000482,
5 Tento požadavek je výslovně zakotven u formy spojení upravené v § 12 odst. 1 zákona a analogicky se vztahuje i na ostatní formy spojení upravené v dalších odstavcích § 12 zákona.
6 Přičemž dle § 8 článku 5. Stanov je Valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 34 % základního kapitálu společnosti, tj. Valná hromada společnosti NH-TRANS je usnášeníschopná pouze za přítomnosti svého majoritního akcionáře, kterým je společnost SEPL.
7 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 52/06-05960/2006/710 ve věci spojení STRAIGHTED ENTERPRISES LIMITED/NH-TRANS