UOHS S076/2004
Rozhodnutí: OF/S076/04-2097/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kámen a písek, spol. s r.o., a Kamenolom Písek a Kamenolom Rejta
Účastníci Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, 381 01 Český Krumlov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 3. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 76/04-2097/04 V Brně dne 17. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 76/04, zahájeném dne 7. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 42396158, zastoupená JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem, se sídlem Dukelská 64, České Budějovice, na základě plné moci ze dne 31. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku Kamenolom Písek a Smlouvy o prodeji části podniku Kamenolom Rejta, uzavřených dne 31. března 2004 mezi společnostmi Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 42396158, jako kupujícím, a Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Příkop 15/17, č.p. 262, Brno, IČ: 63475511, jako prodávajícím, podle nichž má společnost Kámen a písek, spol. s r.o. nabýt části podniku společnosti Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Příkop 15/17, č.p. 262, Brno, IČ: 63475511, představující Kamenolom Písek, se sídlem Písek-Ptáčkovna, a Kamenolom Rejta, se sídlem Trhové Sviny, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 7. dubna 2004 na návrh společnosti Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 42396158 (dále jen "KAP"), správní řízení S 76/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona na základě na základě Smlouvy o prodeji části podniku Kamenolom Písek a Smlouvy o prodeji části podniku Kamenolom Rejta uzavřených dne 31. března 2004 mezi společnostmi KAP, jako kupujícím, a Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Příkop 15/17, č.p. 262, Brno, IČ: 63475511 (dále jen "ČMŠ"), jako prodávajícím. Podle uvedených smluv má společnost KAP získat kontrolu nad částmi podniku Kamenolom Písek, se sídlem Písek-Ptáčkovna (dále jen "Kamenolom Písek"), a Kamenolom Rejta, se sídlem Trhové Sviny (dále jen "Kamenolom Rejta"), které jsou před spojením součástí společnosti ČMŠ.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/2004 ze dne 21. dubna 2004. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost KAP působí v oblasti drceného kameniva pro stavební účely, ve všech vyráběných frakcích, používaného do betonu, obalovaných asfaltových směsí, na silniční a železniční stavby, a to na území Jihočeského kraje prostřednictvím kamenolomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hora, Krty a Zrcadlová Huť.
Společnost KAP kontroluje společnosti Pohoří s.r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 26033445, která je činná v oblasti zemědělství, myslivosti a lesnictví, Tenis-Centrum s.r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 25177842, zabývající se pronájmem tenisových kurtů a hostinskou činností, Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., se sídlem Vrábče 33, České Budějovice, IČ: 25163701, produkující těžené kamenivo pro stavební účely (v současné době je u Úřadu vedeno správní řízení č.j. S 78/04 o povolení spojení soutěžitelů ČMŠ a Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o.).
Společnost KAP je kontrolována společností Kirchdorfer Industrieholding GmbH, se sídlem Hopfengasse 3, Rakouská republika (dále jen "KIH"), jež se zabývá správou a držením průmyslových podniků. Společnost KIH je součástí rakouské skupiny Hofmann Holding GmbH.
Českými společnostmi patřícími do skupiny Hofman Holding GmbH jsou společnosti ČR Beton Bohemia spol. s r.o., se sídlem Linecká 277, Český Krumlov, IČ: 62497227, vyvíjející činnost v oblasti transportbetonu, Jolly Trading s.r.o., se sídlem 9. května 598, Telč, IČ: 15528839, podnikající v oblasti kancelářských psacích potřeb, a MABA Prefa spol. s r.o., se sídlem Čtvrť J. Hybeše 549, Veselí nad Lužnicí, IČ: 62525271, která působí v oblasti betonových prefabrikátů.
Společnost KAP dosáhla za poslední účetní období v České republice čistého obratu (obchodní tajemství) Kč, konsolidovaný čistý obrat společnosti Hofmann Holding GmbH (včetně dceřiných společností) činil (obchodní tajemství) Kč. Společnost KAP dosáhla za poslední účetní období celosvětového čistého obratu (obchodní tajemství) Kč, celkový celosvětový konsolidovaný čistý obrat společnosti Hofmann Holding GmbH činil (obchodní tajemství) Kč.
Kamenolom Písek a Kamenolom Rejta jsou v době před uskutečněním spojení částmi podniku ČMŠ. Společnost ČMŠ je přímo kontrolována společností ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s., nástupnická společnost, se sídlem Beroun 660, IČ: 26209578, jež je součástí skupiny společností kontrolovaných společností HeidelbergCement AG. Nabývané části podniku Kamenolom Písek a Kamenolom Rejta působí stejně jako společnost KAP v oblasti drceného kameniva na území Jihočeského kraje.
V roce 2003 činil v České republice čistý obrat části podniku Kamenolom Písek (obchodní tajemství) Kč a čistý obrat části podniku Kamenolom Rejta (obchodní tajemství) Kč.
Právní rozbor
Ke spojení soutěžitelů má dojít tím, že společnost KAP získá na základě dvou smluv o prodeji části podniku možnost kontrolovat provozovny Kamenolom Písek a Kamenolom Rejta. Navrhované spojení je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Pokud jde o výpočet obratu, ustanovení § 14 odst. 4 zákona stanoví, že spojuje-li se pouze část soutěžitele, do čistého obratu se zahrnuje pouze ta část obratu, kterého dosáhla spojující se část soutěžitele.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných soutěžitelů, podmínka dle § 13 zákona není splněna, a proto navrhované spojení společnosti KAP a částí podniku Kamenolom Písek a Kamenolom Rejta nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Václav Mikoláš, advokát Dukelská 64
370 01 České Budějovice
Právní moc: 3.6.2004.