UOHS S076/2003
Rozhodnutí: OF/S076/03-2062/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů PIKANTER 2 SA a Tokheim International
Účastníci PIKNTER 2 SA, se sídlem 20 place Vendome, 75 001 Paříž, Francie Tokheim Corporation,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 76/03-2062/03 V Brně dne 16. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 76/03, zahájeném dne 30. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Pikanter 2 SA, se sídlem 20 place Vendome, Paříž, Francie, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Ing. Petrem Šrámkem, advokátem, se sídlem Na Viničních horách 22, 160 00 Praha 6, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému má dojít na základě kupní smlouvy uzavřené dne 5. února 2003 mezi společností Pikanter 2 SA, se sídlem 20 place Vendome, Paříž, Francie, jako kupujícím, a správcem konkurzní podstaty společnosti Tokheim Corporation, se sídlem 1600 Wabash Avenue, Fort Wayne, Indiana, USA, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Pikanter 2 SA, se sídlem 20 place Vendome, Paříž, Francie, získá možnost kontrolovat podnikání společnosti Tokheim Corporation, se sídlem 1600 Wabash Avenue, Fort Wayne, Indiana, USA, a jejích vymezených dceřiných společností, v oblasti výroby, distribuce a údržby mechanických a elektronických systémů pro čerpací stanice pohonných hmot, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, kupní smlouvy, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 19/03 ze dne 14. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě kupní smlouvy (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 5. února 2003 mezi společností Pikanter 2 SA, se sídlem 20 place Vendome, Paříž, Francie (dále jen "Pikanter 2 SA"), jako kupujícím, a správcem konkurzní podstaty společnosti Tokheim Corporation, se sídlem 1600 Wabash Avenue, Fort Wayne, Indiana, USA (dále jen "Tokheim Corporation"), jako prodávajícím. Předmětem převodu jsou podle této Smlouvy vymezené věci, práva a jiné majetkové hodnoty spadající do konkurzní podstaty společnosti Tokheim Corporation, které zahrnují obchodní podíly ve společnostech kontrolovaných před spojením společnosti Tokheim Corporation, aktiva a pasiva společnosti Tokheim Corporation a jí kontrolovaných soutěžitelů sloužící k podnikání v oblasti výroby, distribuce a údržby mechanických a elektronických systémů pro čerpací stanice pohonných hmot. Mezi převáděné společnosti náleží i její česká dceřiná společnost Tokheim Czech Republic, s.r.o., se sídlem Pernerova 48, 186 02 Praha 8 (dále jen Tokheim CZ"). Po uskutečnění předmětného spojení tak společnost Pikanter 2 SA získá možnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), kontrolovat tyto vymezené majetkové hodnoty společnosti Tokheim Corporation.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 mld. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení.
Dopady spojení
Pikanter 2 SA je holdingovou společností, která nabývá účasti v jiných subjektech. Je součástí skupiny společností (dále jen "skupina AXA") působících v oblasti poskytování pojistných služeb. V rámci vlastnické struktury skupiny AXA je Pikanter 2 SA výlučně kontrolován společností [ obchodní tajemství ], která se také zabývá nabýváním a správou majetkových účastí v jiných společnostech. Skupina AXA kontroluje na území ČR společnost AXA Assistance Czech Republic spol. s r.o., která je činná jako poskytovatelé pojistných a asistenčních služeb.
Skupina, v jejímž v čele stojí společnost Tokheim Corporation (dále jen skupina "Tokheim"), podniká celosvětově v oblasti výroby, distribuce a údržby mechanických a elektronických systémů pro čerpací stanice pohonných hmot a poskytování služeb jejich provozovatelům. K těmto službám patří údržba, pravidelná kontrola, instalace a kompletní rekonstrukce, výroba náhradních dílů, sběr dat a zúčtování z platebních systémů provozovatelů čerpacích stanic. Systémy dodávané skupinou Tokheim zahrnují obsluhované a samoobslužné čerpací stanice, v nich umístěné platební terminály a systémy pro platby na místě, náhradní díly a zdokonalovací produkty. Aktivity skupiny Tokheim, které jsou předmětem spojení, pokrývají i území ČR, kde působí společnost Tokheim CZ. Tato česká společnost kontrolovaná skupinou Tokheim se zabývá výrobou, instalací a opravami elektronických zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, pronájmem měřidel, poskytováním poradenství v oblastech stavby strojů s mechanickým pohonem a výroby, oprav a montáží měřidel.
Jak je z uvedených údajů o činnostech soutěžitelů, kteří se předmětného spojení účastní, patrné, působí tito v odlišných, navzájem nesouvisejících oblastech činnosti. Po spojení dojde k rozšíření portfolia činností u navrhovatele a jeho vstupu na trhy, na kterých před spojením na území ČR působil soutěžitel, v němž má být získána kontrola. Na základě těchto skutečností se Úřad zabýval postavením spojujících se soutěžitelů na trhu výroby, prodeje, servisu a údržby zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot a prodejní místa na území České republiky. Protože se aktivity spojujících se soutěžitelů na tomto trhu nepřekrývají (konglomerátní povaha spojení) a nabývaná společnost je vystavena konkurenci ze strany dalších soutěžitelů působících na tomto trhu, nevzbuzuje posuzované spojení obavy z narušení hospodářské soutěže na dotčeném trhu. V daném případě tak bylo možné ponechat otázku přesného vymezení relevantních trhů otevřenou, neboť při použití ani jedné z v úvahu přicházejících definic nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů.
Hospodářské soutěže na trhu výroby, prodeje, servisu a údržby zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot a prodejní místa v ČR se účastní společnost Tokheim CZ, jejíž tržní podíl na tomto trhu v roce 2002 vypočtený dle obratových kritérií činil podle údajů uvedených účastníkem řízení [ obchodní tajemství ]. Uvedené produkty určené pro trh v ČR jsou vyráběny skupinou Tokheim na území Velké Británie a následně dováženy do ČR, kde jsou prodávány prostřednictvím nezávislých distributorů. Žádná ze společností patřících do skupiny AXA na tomto trhu nepůsobí. Po spojení se tak na trhu výroby, prodeje, servisu a údržby zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot a prodejní místa v ČR nezvýší tržní podíly spojujících se soutěžitelů, pouze se změní kontrola ve společnosti Tokheim CZ. Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů na dotčeném trhu se řadí soutěžitelé vyrábějící tato zařízení, kterými jsou společnosti Dresser Wayne (USA), ADAST-SYSTEMS a.s. (ČR), Gilbarco (USA) a Scheidt&Bachmann (SRN).
S přihlédnutím k těmto skutečnostem, zejména pak ke konglomerátní povaze spojení, a po zhodnocení dalších kritérií pro posuzování tržní síly podle § 17 odst. 1 zákona dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku takové tržní síly, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Petr Šrámek, advokát
Na Viničních horách
160 00 Praha 6
Právní moc: 4. 7. 2003