UOHS S076/2001
Rozhodnutí: VO I/S076/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-nákup od FNM (Stavební podnik Ralsko, a.s a DIAMO, s.p., )
Účastníci Diamo s.p. Fond národního majetku České republiky Stavební podnik Ralsko, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 76/01-1645/01 V Brně dne 26.9.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 76/01, zahájeném dne
16. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Stavební podnik Ralsko, a.s., IČ 25424742, se sídlem Dubická 970/46, Česká Lípa, zastoupená p. Stanislavem Ludvíkem, předsedou představenstva a p. Janem Ehlem, členem představenstva, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Nabytí nemovitostí patřících společnosti DIAMO, s.p., IČ 00002739, se sídlem Stráž pod Ralskem, společností Stavební podnik Ralsko, a.s., IČ 25424742, se sídlem Dubická 970/46, Česká Lípa, k němuž došlo na základě pěti smluv, a to Smlouvy č. 027/2001 o prodeji části podniku, Smlouvy č. 028/2001 o prodeji části podniku, Smlouvy č. 029/2001 o prodeji části podniku, Smlouvy č. 030/2001 o prodeji části podniku a Smlouvy č. 031/2001 o prodeji části podniku, uzavřených dne 10.8.2001 mezi Fondem národního majetku ČR jako prodávajícím a společností Stavební podnik Ralsko, IČ 25424742, se sídlem Dubická 970/46, Česká Lípa, jako kupujícím, dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á p o v o l e n í .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 16. srpna 2001 na návrh společnosti Stavební podnik Ralsko, a.s., IČ 25424742, se sídlem Dubická 970/46, Česká Lípa (dále jen "SP Ralsko"), správní řízení S 76/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Jelikož písemný návrh na zahájení správního řízení neobsahoval veškeré náležitosti, Úřad jej rozhodnutím č.j. S 76A/01-1316/01-OF ze dne 22.8.2001 přerušil ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu do doby odstranění nedostatků podání.
Dne 7.9.2001 byly vyžádané náležitosti podání doplněny a počínaje tímto dnem Úřad, v souladu s § 29 odst. 4 správního řádu, pokračoval ve správním řízení.
Z podkladů poskytnutých účastníkem řízení vyplývá, že společnost SP Ralsko se zúčastnila obchodních veřejných soutěží vyhlášených Fondem národního majetku ČR, o nejvhodnější návrh na uzavření smluv o prodeji podniku, jejichž předmětem je prodej nemovitostí patřících společnosti DIAMO, s.p., IČ 00002739, se sídlem Stráž pod Ralskem (dále jen "DIAMO").
V pěti z těchto obchodních veřejných soutěží byl návrh společnosti SP Ralsko vyhodnocen jako nejvhodnější. Na základě toho uzavřel Fond národního majetku ČR se společností SP Ralsko celkem pět smluv, jejichž předmětem je prodej následujících objektů:
Bytový dům Okal, Šeříková č.p. 2828, 470 01 Česká Lípa (privatizační projekt č.61955/2001)
Bytový dům Okal, Šeříková č.p. 2829, 470 01 Česká Lípa (privatizační projekt č.61955/2002)
Bytový dům Okal, Šeříková č.p. 2836, 470 01 Česká Lípa (privatizační projekt č.61955/2003)
Bytový dům Okal, Šeříková č.p. 2843, 470 01 Česká Lípa (privatizační projekt č.61955/2004)
Bytový dům Okal, Šeříková č.p. 2846, 470 01 Česká Lípa (privatizační projekt č.61955/2005)
Ve všech případech se jedná o nemovitosti určené k bydlení osob. Právní rozbor
V prvním kroku úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle § 12 odst. 2 zákona se za spojení soutěžitelů považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku. Podle § 5 Obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. Jde tedy o určitý organizovaný celek podnikání, jehož účelem je dosahování zisku.
Předmětem smluv uzavřených mezi FNM ČR a společností SP Ralsko je prodej pěti nemovitostí, které slouží pouze jako objekty bydlení. Účelem těchto nemovitostí není dosahování zisku, a z toho důvodu je nelze považovat za podniky, resp. části podniku ve smyslu výše citovaného ustanovení. Nabytí těchto nemovitostí společností SP Ralsko tedy není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. Posuzovaná transakce nenaplňuje ani znaky jiných druhů spojení soutěžitelů vymezených v § 12 zákona.
Vzhledem k tomu rozhodl Úřad dle § 16 odst. 2 zákona o tom, že nabytí výše uvedených nemovitostí společností SP Ralsko nepodléhá jeho povolení.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníků řízení této možnosti nevyužil.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Stanislav Ludvík, předseda představenstva
Stavební podnik Ralsko, a.s.
Dubická 970/46
Česká Lípa