UOHS S076/2000
Rozhodnutí: VO I/S076/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci FEZKO a.s., Heydukova 1111, Strakonice TONAK, a.s., Zborovská 65, Nový Jičín
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 27. 11. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB


S 76/00-1701/00-210 27. listopadu 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. ve správním řízení č.j. S 76/00 zahájeném dne
20. října 2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a ve smyslu
§ 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.
a zákona č. 286/1993 Sb. na návrh účastníka řízení, jímž je společnost FEZKO a.s. se sídlem ve Strakonicích, Heydukova 1111, IČ 25124668, ve věci povolení spojení podniků FEZKO a.s.
a TONAK, akciová společnost se sídlem v Novém Jičíně, Zborovská 65, IČ 00013226, ke kterému dochází dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. spojení podniků FEZKO a.s. se sídlem ve Strakonicích, Heydukova 1111, IČ 25124668
a TONAK, akciová společnost se sídlem v Novém Jičíně, Zborovská 65, IČ 00013226, ke kterému dochází získáním 80,5 % akcií společnosti TONAK, akciová společnost se sídlem v Novém Jičíně, Zborovská 65, IČ 00013226 na základě smlouvy uzavřené mezi společnostmi FEZKO a.s. a PCTC Management s.r.o. se sídlem v Praze, Na příkopě 12, IČ 25765752, povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně, Joštova 8 (dále jen "Úřad") obdržel dne 20. října 2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), podaný společností FEZKO a.s. se sídlem ve Strakonicích, Heydukova ul. č. 1111. Z návrhu vyplývá, že ke spojení podniků došlo získáním 80,5 % akcií společnosti TONAK, akciová společnost se sídlem v Novém Jičíně, Zborovská 65 (dále jen "Tonak") na základě transakce, která proběhla ve dnech 6. října až 13. října 2000 mezi stranami Spořitelní investiční společnost, a.s., se sídlem v Praze, Řásnovka 12, Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze, Dlouhá 34, pan Pedro Pick Waneck, bytem v Praze, Karoliny Světlé 34, PCTC Management s.r.o., se sídlem v Praze, Na Příkopě 12 a FEZKO a.s. se sídlem ve Strakonicích, Heydukova 1111 (dále jen "Fezko").
Šetření Úřad v této věci zahájil nejdříve zkoumáním, zda se jedná o spojení podniků dle § 8 zákona. Z předložených podkladů vyplývá, že obě spojované společnosti Fezko a Tonak jsou na území ČR činné v oblasti textilního průmyslu. Společnost Fezko je 100 % kontrolována společností STARK BV se sídlem v Amsterodamu v Holandsku, přičemž tato společnost nemá v ČR žádné jiné aktivity ani majetkové účasti. Společnost Tonak je kontrolována Spořitelní investiční společností, a.s. (70,4 %), Investiční kapitálovou společností KB, a.s. (5,5 %)
a panem Pedro Pick Waneckem (4,6 %). Ostatní drobní akcionáři drží 19,5 % akcií společnosti Tonak. Společnosti Fezko a Tonak nemají majetkové účasti v jiných společnostech. Na základě Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků ze dne 13. října 2000, poslední z řady smluv celé shora zmíněné transakce, získala společnost Fezko nad společností Tonak přímou kontrolu (80,5 %) ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona, neboť se za spojování podniků považuje mj. případ, kdy osoba kontrolující jeden podnik získá kontrolu nad jiným podnikem získáním akcií. Z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže se tedy jedná o spojení podniků.
V dalším kroku Úřad zkoumal, zda shora uvedené spojení podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, což je předpokladem působnosti Úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže ohledně řízení v této věci. Účelem zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování"). Za narušení hospodářské soutěže se považuje případ, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží, jak je uvedeno v ustanovení § 8a odst. 1 zákona. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky
a poptávky, tj. relevantní trh.
Při vymezení trhu z hlediska věcného, tj. trhu, jež zahrnuje zboží, které spotřebitel z hlediska jeho vlastností a předvídaného účelu použití pokládá za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně nahraditelné, Úřad zkoumal, jaké zboží bude předmětným spojením dotčeno, přičemž je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti, které mají vliv na zaměnitelnost zboží. V rámci definování relevantního trhu vycházel Úřad z diferencování na straně poptávky, tj. spotřebitelů, kteří svým výběrem zboží pro daný účel a potřebu určují rámec relevantního trhu; jako pomocný aspekt pro vymezení relevantního trhu Úřad využil poznatků o rozdílech v technologické výrobě pokrývek hlavy.
Fezko vyrábí pletené a tkané pokrývky hlavy, a to barety, čepice, štumpy a fezy. S ohledem na materiál a charakter této produkce lze spotřebitelskou skupinu charakterizovat jako velmi široký okruh, a to jak z pohledu věkového, tak z pohledu způsobu a možností použití.
Kromě pokrývek hlavy vyrábí Fezko v závodě "Autotextilie" pletené a tkané textilie pro interiéry dopravních prostředků, určené na potahy sedadel, na dveřní a stropní výplně automobilů, doplňkově rovněž na převlečné potahy sedadel. Tato produkce je určena především pro české dodavatele automobilky ŠKODA AUTO. Jedná se o specifickou technickou výrobu z umělých, převážně polyesterových vláken nebo česaných přízí. Textilie musí svými parametry odpovídat vysokým požadavkům automobilového průmyslu, především na vysokou stálobarevnost, sníženou hořlavost, pružnost a tažnost (hlavně u textilií na dveřní výplně), odolnost vůči mechanickému oděru. Výrobek je obvykle dodáván jako třívrstvý materiál, kde prostřední vrstvu tvoří polyuretanová pěna různé tloušťky, se kterou je po natavení plamenem z obou stran spojena vrchní i spodní textilie. Pevnost obou těchto spojů je rovněž přísně hodnoceným parametrem. S ohledem na tyto skutečnosti nelze textilie pro použití v automobilovém průmyslu zaměnit s běžnou produkcí textilních firem, která je určena pro použití v oděvním nebo nábytkářském průmyslu.
Společnost Fezko používá při výrobě pokrývek hlavy základní technologické stupně :
výroba mykané příze pro vlastní spotřebu (příprava vlněných surovin, mísení a čechrání, mykání a předení příze) pletení (hlavní výrobní operace, kde vzniká surový úplet, tj. baret, čepice nebo fez, a to splétáním příze nebo několika přízí na pletacím stroji)
řetízkování, ažurování, správka (spojování plochých úpletů, dále vytvoření pevných krajů
a oprava vad v surovém úpletu)
valchování (zaplstění úpletu podle výrobního předpisu, přičemž je využíváno plstící schopnosti vlny působením vody a mechanickými způsoby)
barvení
formování (sušení polotovaru po ručním natažení na formu a zafixování tvaru)
suchá úprava (česání a postřihování-podle požadovaného finálního vzhledu výrobku, daného technologickým předpisem)
dohotovení (vlastní konfekce šitím, prošívání, vyšívání)
Hlavním výrobním programem společnosti Tonak je výroba klobouků a polotovarů klobouků. Klobouky či jejich polotovary jsou vyráběny z králičí nebo zaječí srsti, případně
i z vlny; nejsou vyráběny z přízí. Hotové klobouky jsou různě tvarované a zdobené a jsou módním doplňkem společenského a vycházkového oblečení, případně součástí tradičního oděvu zájmových skupin. Z uvedeného vyplývá, že okruh spotřebitelů v daném případě je daleko menší, zejména s ohledem na možnosti použití.
Základními technologiemi společnosti Tonak jsou :
zpracování srsti (kartáčování, moření, sušení, stříhání králičích a zaječích kožek)
příprava srsti pro výrobu polotovarů (míchání a foukání srsti)
plástění (hlavní výrobní operace, kde vzniká základní tvar klobouku, a to proudem vody, který přenáší připravenou srst a umísťuje ji na perforovanou formu; z formy je polotovar ručně sejmut)
úprava polotovaru (předplstění, valchování, barvení-sklad polotovarů)
tvarování (vyrážení a roztahování hlav, lámání okrajů, odstředění a sušení)
úprava a zdobení (vyklepávání, dření, postřihování, lisování, konfekční šití-sklad hotových výrobků)
Zhodnocením shora uvedeného pro účely správního řízení Úřad vymezil relevantní trhy rozhodné pro posouzení daného spojení podniků takto
textilie pro interiéry dopravních prostředků
pletené a tkané pokrývky hlavy
klobouky
Z hlediska časového Úřad pro účely správního řízení považuje uvedené trhy za trhy trvalého charakteru.
Při vymezování trhu po stránce geografické Úřad vycházel ze zjištění, že společnosti Fezko i Tonak směřují své dodávky na celé území státu, trh byl proto vymezen územím České republiky.
V další fázi šetření se Úřad soustředil na postavení dotčených společností na jednotlivých relevantních trzích.
Na relevantním trhu textilií pro interiéry dopravních prostředků se společnost Fezko podílí 44 %, a to jako jediný výrobce v České republice. Hodnoty dovozu se pohybují kolem
50 %; toto číslo však nelze určit zcela přesně, neboť údaje o dovozu Českého statistického úřadu jsou sledovány podle materiálového složení a tedy zahrnují i zboží určené pro konfekční průmysl nebo jiné technické účely. Úřad proto souběžně vycházel z marketingových poznatků rozhodujícího odběratele. Lze tedy konstatovat, že společnost Fezko má na trhu textilií pro interiéry dopravních prostředků dominantní postavení. Společnost Tonak se na daném trhu nijak neúčastní.
Trh pletených a tkaných pokrývek hlavy je charakterizován velmi dobrým konkurenčním prostředím. Kromě společnosti Tonak se na trhu pohybují další nejméně dvě desítky společností, z těch největších lze jmenovat Karpet se sídlem v Praze, Catherine se sídlem v Praze, KAMA se sídlem v Praze, Danlea se sídlem ve Strakonicích. Dále byly porovnány hodnoty dovozů
a v dané oblasti nelze přehlédnout odhady nelegálních dovozů. Společnost Fezko převážnou část své produkce vyváží (90 %) a na českém trhu se podílí zanedbatelně. Společnost Tonak má na sledovaném trhu 18 % podíl.
Velmi významné postavení zaujímá společnost Tonak na trhu klobouků právě s ohledem na skutečnost, že výroba plstěných klobouků je tradiční výrobou společnosti již od jejího založení. Jak vyplývá z podkladů Českého statistického úřadu, dovoz činí pouze zanedbatelnou část zboží na tuzemském trhu (cca 3 %). Rovněž v této oblasti je nutno přihlédnout k nelegálním dovozům, tato čísla lze však jen odhadovat. Přesto je možné i z marketingových údajů společnosti Tonak dovodit více než 70 %, tj. dominantní podíl společnosti na daném trhu. Společnost Fezko klobouky nevyrábí.
V rámci šetření podílů soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích bylo prokázáno, že v případě společnosti Fezko byla 30 % hranice celkového obratu na relevantním trhu textilií pro interiéry dopravních prostředků ve smyslu § 8a odst. 1 věta druhá zákona o ochraně hospodářské soutěže překročena. Totéž lze konstatovat u společnosti Tonak pokud jde
o relevantní trh klobouků. Z popisu relevantních trhů a z předložených údajů o účastnících spojení je však zřejmé, že soutěžitelé si navzájem nekonkurují, protože jimi vyráběné zboží není zpravidla zaměnitelné; obě společnosti používají různé typy základních surovin, využívají zcela odlišného strojního zařízení a odlišné technologie pro výrobu pokrývek hlavy, jak je zřejmé z výše uvedeného technologického popisu. V tomto případě proto Úřad transakci charakterizoval jako konglomerátní spojení, jehož účely a důsledky budou ozřejměny níže v souvislosti s popisem hospodářských výhod. Přestože tedy nedojde ke změně struktury trhu, jedná se o spojení podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Určitá spojení totiž nemusí vést ke zvýšení tržních podílů, ale mohou vést ke zvýšení tržní síly, v daném případě zajištěním kompletní nabídky. Aby Úřad předmětné spojení povolil, musí soutěžitelé prokázat, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese (§ 8a odst. 2 zákona), neboť spojení podniků, které vede k založení nebo posílení dominantního postavení, může bránit efektivní soutěži.
S přihlédnutím k účelu zákona Úřad újmu spatřuje již v samotném faktu narušení soutěže; jde buď o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů, a to ať již v důsledku právního zániku konkurenta nebo jeho ovládnutím, nebo o založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Spojení přináší jeho účastníkům výhody vlastně vždy, neboť je výrazem jejich svobodného rozhodnutí a nelze předpokládat, že soutěžitelé mají zájem sebe sama dobrovolně poškozovat. Z toho nutno dovodit, že zákon nemá na mysli výhody z pohledu účastníka spojení. Výhody musí být zvažovány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky, tedy na straně spotřebitele. Jestliže soutěžitelé prokáží spravedlivý díl výhod spotřebitelům, pak lze přistoupit k hodnocení omezení hospodářské soutěže z pohledu stanovení § 8a odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže
a spojení podniků povolit.
Úřad, dříve než posuzoval efekty spojení, které účastník řízení označuje jako výhody spojení, se zabýval současnou pozicí obou společností na tuzemském i celosvětovém trhu. Fezko i Tonak jsou společnosti, které již dnes velkou část své produkce vyvážejí (průměrně více než 80 % produkce). Největším zákazníkem Tonaku je německá firma Loewenich (plstěné klobouky-roční objem prodeje 95,7 mil.Kč), druhým nejvýznamnějším teritoriem je USA (firmy GERISH a COHEN, plstěné klobouky-roční objem prodeje 79,7 mil. Kč). Pro Fezko je nejvýznamnějším zákazníkem firma Alhaji Usman v Nigérii (barety a fezy-roční objem prodeje 15,4 mil. Kč). Německá firma Loewenich je rovněž zákazníkem společnosti Fezko (barety a štumpy-13,2 mil. Kč ročně). Fezko vyváží i na trh USA, objem prodeje na tento trh je však nižší než prodej Tonaku (firmy P.R.T. a Yurim Trading, plstěné klobouky-celkem 15,4 mil. Kč). Přestože je postavení obou společností na obchodních trzích dobré, je třeba neustále sledovat vývoj v příslušných oblastech a zachovávat tak dostatečnou konkurenceschopnost. Právě tyto skutečnosti vedly společnost Fezko k transakci, jež je předmětem tohoto řízení. Spojení podniků Tonak a Fezko umožní vytvoření ucelené nabídkové kolekce pro zákazníky, která bude zahrnovat celý sortiment všech skupin pokrývek hlavy od jednoduchých baretů přes různé typy čepic včetně šitých čepic až po módní klobouky. Toto spojení umožní ještě lépe proniknout na světové trhy. Úzká spolupráce oddělení prodeje a marketingu obou podniků umožní mnohem lepší poznání světového trhu a vytvoření kvalitní a účinné strategie prodeje.
Soutěžitelé očekávají, že spojení prodeje obou podniků se velmi pozitivně projeví
i v nabídce pro tuzemské zákazníky. Nabídkové kolekce obou firem obsahují výrobky, které jsou velmi zajímavé pro české spotřebitele. Dosud známé poznatky prodejního oddělení Fezko svědčí o tom, že tyto výrobky se ke spotřebiteli dostávají obtížně, nemají své stálé místo na tuzemském trhu. Tonak má vlastní prodejní síť v České republice, která bude po spojení podniků využita i pro výrobky Fezko. Společný prodej, společná kolekce a jednotná prodejní síť umožní vytvořit novou strategii pro lepší uspokojení spotřebitelů.
Záměrem společnosti Fezko je provést v Tonaku po spojení podniků výraznou restrukturalizaci, a to obdobným způsobem, jakým proběhla v posledních dvou letech ve Fezku.
Přínosy jsou očekávány v oblastech:
řízení zásob, jejich celkové snížení,
řízení finančních toků, závazků, pohledávek,
řízení nákupu základních materiálů, spojení objednávek, společné jednání s dodavateli
a možnost získání kvalitnějších materiálů bez zvýšení nákupní ceny,
řízení výroby podle zakázek, tj. podle termínů požadovaných zákazníky,
snížení administrativní náročnosti celkového řízení vytvořením jednoho řídícího centra,
lepší využití strojního zařízení, zvláště úseku pletení, kde je ve Fezku dosahováno podstatně vyšší produktivity
Celkovým vyčíslitelným přínosem bude výrazné snížení nákladů, které je odhadováno na 20 mil. Kč ročně. Toto snížení umožní lepší cenovou konkurenceschopnost na světových trzích a bude i zárukou cenové dostupnosti výrobků pro tuzemské spotřebitele.
Spojením desinatury, tj. oddělení konstrukce nových výrobků, bude možno více využívat tvůrčích nápadů pracovníků obou spojovaných podniků a rychle oživit nabídkovou kolekci, vytvořit zajímavější modely pro nabídky spotřebitelům, např. pouhým rozšířením užití různých zdobných prvků, které jsou dnes využívány samostatně ve Fezku i v Tonaku.
Po spojení podniků budou oboustranně využity současné prodejní kanály obou společností a bude vytvořena jednotná prodejní kolekce. Vznikne tak i ze světového hlediska jedinečná společnost nabízející kompletní sortiment pletených, plstěných i šitých pokrývek hlavy.
Všechny uvedené skutečnosti a důkazy Úřad komplexně posoudil, a to nejen z pohledu dvou spojujících se podniků, ale i z širšího pohledu situace v oblasti textilního průmyslu, neboť
i tyto okolnosti ovlivnily konečné rozhodnutí Úřadu. Textilní průmysl v posledním desetiletí procházel obdobím hlubokého propadu a několikaleté stagnace. Nedostatečné kapitálové zdroje domácím společnostem neumožňují takovou úroveň investic, která by jim usnadnila potřebnou modernizaci a restrukturalizaci. Konkurenceschopnost tuzemského textilního průmyslu negativně ovlivňují další prvky jako jsou nízká úroveň marketingu, značná opotřebovanost hmotného investičního majetku, malá schopnost umístit výrobky na trhu v odpovídající ceně, vysoký podíl "živé" práce, omezená rychlost inovace a malá přizpůsobivost požadavkům trhu. Právě posledně uvedené je výrazným specifikem textilního odvětví, a proto krátký inovační cyklus ovlivněný módními a sezónními trendy a rovněž požadavky spotřebitelů by měl být hlavní hybnou silou soutěžitele schopného obstát v konkurenci.
V provedeném řízení Úřad posoudil zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody, které účastník řízení předložil. Hospodářské výhody se ve svém kumulativním účinku projeví pozitivně především na straně spotřebitele v podobě výhodnějších cen a širší a kvalitnější nabídky zboží. Zlepšení vnitřní finanční situace soutěžitelů, zajištění stabilnější odbytové pozice a schopnosti pružně reagovat na potřeby náročného trhu lze rovněž přiřadit k výhodám pro spotřebitele.
Závěrem lze rovněž konstatovat, že shora uvedené hospodářské výhody mají pozitivní dopad i z pohledu celospolečenského. Jinak řečeno újma, která by mohla spojením podniků soutěžitelů vzniknout, je převážena hospodářskými výhodami z tohoto spojení plynoucími. Proto Úřad v souladu s § 8a odst. 2 zákona rozhodl, že spojení podniků bude povoleno.
Dne 23. listopadu 2000 bylo účastníku řízení oznámeno, že se dne 27. listopadu 2000 může seznámit s výsledky šetření a vyjádřit se k nim. Účastník řízení této možnosti využil; doplnění dokazování ani jiné připomínky navrženy nebyly.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat podle
§ 61 zákona č. 71/1967 Sb., v platném znění, rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
FEZKO a.s., Strakonice, Heydukova 1111