UOHS S0757/2016
Rozhodnutí: S0757/2016/KS-50749/2016/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EP Logistics International, a. s./SPEDICA GROUP COMPANIES, s. r. o.
Účastníci EP Logistics International, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 13. 1. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 318 KBČ. j.: ÚOHS-S0757/2016/KS-50749/2016/840/LBř

Brno 28 . 12. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0757/2016/KS, zahájeném dne 9. 12. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti EP Logistics International, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, IČ: 04946618, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů EP Logistics International, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, IČ: 04946618, na jedné straně, a SPEDICA GROUP COMPANIES, s.r.o., IČ: 04781767, a SPEDICA, s.r.o., IČ: 27985334, obě se sídlem Sokolov, Jednoty 1931, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se Smlouvou o podmínkách převodu podílů , uzavřenou dne 9. 11. 2016 mezi společností EP Logistics International, a.s., jako nabyvatelem, a Z. K., P. S. a M. F., jako převodci, v jejímž důsledku má společnost EP Logistics International, a.s. nabýt přímo 67,33% obchodní podíl ve společnosti SPEDICA GROUP COMPANIES, s.r.o. a nepřímo, prostřednictvím společnosti SPEDICA GROUP COMPANIES, s.r.o., 100% obchodní podíl ve společnosti SPEDICA, s.r.o., a tím i získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

povoluje .

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, v jehož důsledku má společnost EP Logistics International, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, IČ: 04946618 (dále jen EPLI ), nabýt přímo 67,33% obchodní podíl ve společnosti SPEDICA GROUP COMPANIES, s.r.o., se sídlem se sídlem Sokolov, Jednoty 1931, IČ: 04781767 (dále jen SGC ), [1] a nepřímo, prostřednictvím společnosti SGC, 100% obchodní podíl ve společnosti SPEDICA, s.r.o., se sídlem Sokolov, Jednoty 1931, IČ: 27985334 (dále jen SPEDICA ), [2] a získat tak možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost EPLI je výlučně kontrolovaná společností společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen EPH ). Společnost EPH je společně kontrolovaná dvěma fyzickými osobami, D. K. a P. T. Tyto osoby stojí v čele podnikatelské skupiny, která v České republice působí prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v následujících oblastech: (i) centralizované zásobování teplem, (ii) výroba a prodej elektrické energie, (iii) nákup elektrické energie a zemního plynu za účelem dalšího prodeje, (iv) poradenství v oblasti energetiky, (v) těžební činnosti, včetně prodeje černého a hnědého uhlí, (vi) montáže a servis teplárenských nevýrobních a energetických výrobních zařízení, (vii) odpadové hospodářství a komunální služby, (viii) silniční nákladní přeprava, [3] (ix) železniční nákladní přeprava, [4] (x) vydávání periodického tisku v tištěné i elektronické podobě a prodej reklamního prostoru v něm, (xi) provozování internetových obchodů a (xii) výroba autobusů.
4. Nabývané společnosti SGC a SPEDICA působí na území České republiky v oblasti silniční nákladní přepravy (mj. i prostřednictvím společnosti SPEDICA LOGISTIC, s.r.o.) a v oblasti železniční nákladní přepravy (mj. i prostřednictvím společností SPEDICA AGRO, s.r.o., RAILSPED, s.r.o. a RM LINES, a.s.).
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka


JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Právní moc: 13. 1. 2017

Obdrží:
EP Logistics International, a.s.
k rukám Ing. Tomáše Novotného, předsedy představenstva
Pařížská 26
110 00 Praha 1
datová schránka: gejsdjv

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] V době před posuzovaným spojením drží Z. K., P. S. a M. F. každý cca 33,33% obchodní podíl ve společnostech SGC a SPEDICA. Po realizaci posuzované transakce si P. S. ponechá cca 16,33% obchodní podíl ve společnosti SGC, [ obchodní tajemství ], M. F. si pak ponechá cca 16,33% obchodní podíl ve společnosti SGC, [ obchodní tajemství ]. Naopak Z. K. po realizaci posuzovaného spojení nadále nebude společníkem ve společnostech SGC a SPEDICA.
[2] V průběhu realizace posuzovaného spojení nabude společnost SGC 100% obchodní podíl ve společnosti SPEDICA od jejích společníků, tj. od Z. K., P. S. a M. F.
[3] Prostřednictvím společnosti EOP & HOKA s.r.o.
[4] Prostřednictvím společnosti LokoTrain s.r.o.