UOHS S075/2008
Rozhodnutí: S075/2008/KD-5244/2009/820 Instance I.
Věc PROSPORT PRAHA s.r.o.-porušení § 3 odst. 1 ZOHS-uzavření zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení
Účastníci PROSPORT PRAHA s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 171 KB


Údaje označené v textu jako [ ] obsahují obchodní tajemství účastníka řízení
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 5. 2009
ÚOHS-S075/2008/KD-5244/2009/820 V Brně dne 11. května 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 075/2008/KD zahájeném dne 18. února 2008 z moci úřední podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost PROSPORT PRAHA s.r.o. , se sídlem Řevnice, Karla Mundla 639, IČ 48035157, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
r o z h o d n u t í :
Ve správním řízení sp. zn. S075/2008/KD zahájeném z moci úřední dne 18. února 2008 s účastníkem řízení, jímž je společnost PROSPORT PRAHA s.r.o. , se sídlem Řevnice, Karla Mundla 639, IČ 48035157, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, nebylo prokázáno porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 téhož zákona ze strany účastníka řízení.
O d ů v o d n ě n í:
I. Podnět k zahájení správního řízení
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) provádí od 28. 5. 2007 v rámci své dozorové pravomoci ve smyslu § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení. V rámci tohoto šetření, vedeného pod sp. zn. P 302/2007/KD, Úřad zejména prověřuje podezření, že na tomto trhu dochází k přímému či nepřímému určování cen zboží pro další prodej. Účelem uvedeného šetření je potvrdit či vyvrátit podezření, že se soutěžitelé působící na trhu distribuce zboží pro outdoorové vybavení dopustili správního deliktu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, tedy že došlo k uzavření zakázaných a neplatných dohod o přímém nebo nepřímém určení ceny pro další prodej, resp. pro prodej konečným spotřebitelům (dále též šetření ).
2. Dle § 20 odst. 2 zákona postupuje Úřad při výkonu své dozorové pravomoci, tj. včetně provádění sektorových šetření na trhu, přiměřeně podle § 21 odst. 5 až 9 zákona. Jedním z právních nástrojů, které zákon Úřadu k výkonu jeho dozorové pravomoci dává, je oprávnění vyžadovat od soutěžitelů podklady a informace potřebné pro činnost Úřadu.
3. Pro účely uvedeného šetření Úřad oslovil se žádostí o poskytnutí informací a podkladů také společnost PROSPORT PRAHA s.r.o., se sídlem Řevnice, Karla Mundla 639, IČ 48035157 (dále též účastník řízení nebo společnost PROSPORT ).
4. Úřad dne 4. 7. 2007 obdržel od společnosti PROSPORT informace, že společnost PROSPORT je výhradním distributorem obuvi zn. LOWA pro Českou republiku. Současně je velkoobchodním dodavatelem sportovního zboží s celorepublikovou působností. Zboží nakupuje společnost PROSPORT od výrobců za své prostředky, má svůj sklad, servis, reklamační řád. Společnost PROSPORT ve svém velkoobchodním ceníku uvádí mj. doporučenou maloobchodní cenu včetně DPH. Tato cena má charakter doporučení s tím, ze by jednotlivý prodejci měli tuto cenu dodržovat v rámci pásma +/-10 %, včetně poskytovaných věrnostních slev. Tuto skutečnost sděluje společnost PROSPORT každému prodejci ústně. Společnost PROSPORT dále uvedla, že kontroluje dodržování doporučené cenové hladiny svými zaměstnanci při návštěvách u svých odběratelů. Ceny zveřejněné na internetu jsou pak podle sdělení společnosti PROSPORT kontrolovány pravidelně.
5. Úřad na základě získaných informací zahájil dne 18. 2. 2008 se společností PROSPORT správní řízení sp. zn. S 075/08 ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v uzavření zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli.
II. Charakteristika účastníka řízení
6. Společnost PROSPORT vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 14958, dne 25. 11. 1992. Předmětem podnikání společnosti PROSPORT je dle výpisu z obchodního rejstříku mj. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Společnost PROSPORT je z 50 % vlastněna panem RNDr. Janem Čermákem, bytem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 23, z 25 % panem Petrem Hochmanem, bytem Praha 4, Bohúňova 1343, z 15 % panem Z. H., a z 10% panem P. Č.
7. Jednateli společnosti PROSPORT jsou RNDr. Jan Čermák a Petr Hochman. Jménem společnosti PROSPORT jednají a za ni podepisují jednatelé, a to každý samostatně.
III. Zjištěné skutečnosti
III.1. Informace a podklady od účastníka řízení
8. Dne 31. 3. 2008 bylo Úřadu doručeno sdělení účastníka řízení. [1] Obsahem tohoto sdělení byl popis velkoobchodních podmínek pro nákup zboží pro outdoorové vybavení pro odběratele účastníka řízení. Mezi tyto podmínky, které účastník řízení ústně sděluje svým odběratelům, mj. náleží doporučení, aby všichni prodejci v hlavní sezóně [2] dodržovali v toleranci +/-10 % doporučené maloobchodní ceny. Následné výprodeje by měli být krátkodobé a časově ohraničené.
9. Účastník řízení dále sdělil, že jeho zaměstnanci pravidelně navštěvují jednotlivé odběratele, kde mj. sledují ceny zboží pro outdoorové vybavení, tj. ceny, za které je prodáváno účastníkem řízení dodané zboží. Otázka cenové úrovně zboží pro outdoorové vybavení je pak řešena na interních poradách. Dále účastník řízení uvedl, že od roku 2003 nezaznamenal u svých odběratelů žádnou odchylku více než 10 % směrem dolů od doporučené maloobchodní ceny, tj. žádný jeho odběratel v období od 2003 do 2008 neprodával za dumpingové ceny.
10. Účastník řízení rovněž uvedl, že přílišné snížení prodejních cen oproti cenám doporučeným zjištěné při elektronické kontrole cen v internetových obchodech je v každém případě řešeno. Nejprve je zjištěno, zda daný obchod je odběratelem účastníka řízení a zda splňuje podmínky pro velkoobchodní dodávky zboží pro outdoorové vybavení. [3] V případě zjištění nedodržení podmínek je odběratel odkázán na maloobchodní prodejny, což znamená ztrátu možnosti nakupovat za velkoobchodní ceny.
11. Dne 6. 2. 2009 se v sídle Úřadu uskutečnilo ústní jednání, jehož provedení nařídil Úřad za účelem objasnění skutečností, jež byly předmětem správního řízení; zejména šlo o projednání podmínek stanovených společností PROSPORT pro nákup zboží pro outdoorové vybavení pro své odběratele.
12. Společnost PROSPORT sdělila Úřadu, že je výhradním zástupcem pro zboží společnosti LOWA (obuv) [společnost LOWA Sportschuhe GmbH [ ] , pro koncern NORDISK (téměř kompletní outdoor) [společnost Nordisk Company A/S, [ ] , pro společnost YETI (nafukovací pytle a matrace, oblečení) [společnost YETI GmgH, [ ] , pro společnost KOVEA (vařiče,hořáky, lampičky) [společnost Kovea Co., Ltd., [ ] , pro americkou společnost McNETT (zboží pro udržování outdoorového vybavení) [McNett Corporation, [ ] , pro společnost WIGWAM MILLS (ponožky) [společnost Wigwam Mills, Inc., [ ] . Dále je společnost PROSPORT autorizovaný prodejce pro zboží společnosti UHLSPORT (fotbal) [společnostuhlsport GmbH, [ ], pro společnost GALA [společnost GALA a.s., [ ] pro společnost GUMOTEX (nafukovací čluny pro rafting, tak pro rekreaci, rybaření) [společnost GUMOTEX, akciová společnost, [ ] , pro společnost SPORTEN (lyže, snowboardy, běžky, dříve i hole) [společnost SPORTEN, a.s., [ ] , pro společnost MEINDL [Lukas Meindl GmbH & Co.KG, [ ].
13. [ ] . Obchodní vztah se společností LOWA funguje od roku 1991 na základě ústní dohody. Společnost LOWA předkládá každoročně účastníku řízení podmínky, za které lze prodávat výrobky LOWA. Tyto podmínky jsou dány ceníkem, který společnost LOWA poskytne účastníkovi řízení; ceník obsahuje doporučenou maloobchodní cenu. Společnost LOWA spolu s předložením nového ceníku sdělí účastníku řízení termín (většinou do března daného roku) pro objednání zboží zn. LOWA na danou sezonu. Účastník řízení také sdělil, že dodržování doporučené maloobchodní ceny není společností LOWA vyžadováno.
14. Účastník řízení k dotazu Úřadu rovněž popsal svůj distribuční sytém, jakož i způsob prodeje jím nabízeného zboží. Účastník řízení uvedl, že na velkoobchodní úrovni odběratelé obdrží od účastníka řízení velkoobchodní podmínky (cca jednou až dvakrát ročně), které obsahují velkoobchodní ceník a doporučené maloobchodní ceny, včetně kompletního sortimentu nabízeného zboží. Dodávky na základě velkoobchodních podmínek realizuje společnost PROSPORT tzv. autorizovaným prodejcům, což jsou odběratelé, kteří odebírají celou velikostní řadu bot zn. LOWA. Platební podmínky jsou řešeny individuálně. Akceptace podmínek, včetně dodržování doporučených maloobchodních cen, ze strany společnosti PROSPORT není vyžadována. Na maloobchodní úrovni prodává společnost PROSPORT i tzv. neautorizovaným prodejců, tj. odběratelům, kteří nakupují jen malé množství zboží zn. LOWA.
15. Společnost PROSPORT poskytuje dále zboží do komise; především se jedná o velmi drahé a specifické zboží, jako např. boty do Himalájí. Zboží do komise je poskytováno především autorizovaným prodejcům, aby mohli zajistit veškerý servis.
16. Účastník řízení sdělil, že prodává své zboží i internetovým prodejcům. Internetový prodejci, kteří nejsou autorizovanými prodejci a v průběhu roku u společnosti PROSPORT objednají zboží zn. LOWA v řádu jednotek, mohou od účastníka řízení nakoupit dvěma způsoby. Jednak za maloobchodní cenu na prodejně účastníka řízení, případně si zboží mohou objednat za velkoobchodní cenu s čekací lhůtou cca 3 měsíce.
17. Účastník řízení se vyjádřil také ke svědecké výpovědi pana R. P. podané u Úřadu dne 24. 7. 2008. Účastník řízení uvedl, že soutěžitel Ivana Popíková, místem podnikání Břidličná, Dlouhá 434, IČ 64075681 (dále též Ivana Popíková ), jež je odběratelem účastníka řízení, nesplňuje podmínky pro velkoobchodní odběry, a proto se mohlo stát, že pro ni nebylo zboží na skladě a tudíž zboží nemohlo být dodáno.

III.2. Informace a podklady získané od odběratelů účastníka řízení
18. V průběhu správního řízení se Úřad obrátil na 75 odběratelů účastníka řízení se žádostí o poskytnutí informací a podkladů ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona za účelem doplnění dokazování v rámci daného správního řízení.
19. Oslovení odběratelé ve svých odpovědích uzavření a plnění dohod o určení cen pro další prodej nepotvrdili; odběratelé však potvrdili existenci doporučených maloobchodních cen ze strany účastníka řízení, a případně skutečnost, že se těmito cenami při stanovení svých prodejních cen řídí.
20. Dále odběratelé Úřadu sdělili, že zboží nakoupené od společnosti PROSPORT nabývají do svého vlastnictví a nesou rizika spojené s jeho dalším prodejem.
21. Odběratel účastníka řízení [ ] , v elektronicky poskytnutých informacích ze dne 21. 4. 2008 sdělil Úřadu, že na ceníku jsou i doporučené maloobchodní ceny, které vnímá jako orientační. Z těchto cen poskytuje slevy pro své zákazníky. Marže na doporučených maloobchodních cenách určené účastníkem řízení mu vyhovuje a někde kolem této ceny se pohybuje i konkurence. Dále uvedl, že tuto doporučenou cenu často používají jako výchozí cenu pro výpočet slev. [4]
22. Společnost [ ] (odběratel účastníka řízení), v poskytnutých informacích sdělila, že ze strany účastníka řízení existují doporučené maloobchodní ceny, které se snaží dodržovat. Smluvní závazek dodržovat v každém případě doporučené maloobchodní ceny nemají, ale zboží prodávají za doporučené ceny stanovené účastníkem řízení. [5]

III.3. Informace a podklady zjištěné výslechem odběratelů účastníka řízení
23. Dne 24. 7. 2008 se na Úřad dostavil svědek R. P., [6] aby podal svědeckou výpověď ve správním řízení. R. P., je spolupracující osobou se soutěžitelem Ivana Popíková (odběratel účastníka řízení). R. P. má u výše uvedeného soutěžitele na starosti zboží v internetovém obchodě a kontakty s dodavateli.
24. Svědek R. P. uvedl, že Ivana Popíková odebírá od účastníka řízení zboží pro outdoorové vybavení, především sportovní obuv. Dále uvedl, že na začátku spolupráce byla prodejní cena veškerého zboží nakoupeného od účastníka řízení vypočtena slevou s doporučené ceny. Na základě podmínky účastníka řízení muselo být veškeré zboží prodáváno za doporučenou cenu stanovenou společností PROSPORT. [7]
25. Svědek R. P. Úřadu dále sdělil, že tuto podmínku odběratel účastníka řízení akceptoval. Společnost PROSPORT nedodala žádné zboží do té doby, než byly všechny prodejní ceny na internetu opraveny na ceny doporučené.
26. Dále svědek R. P. Úřadu sdělil, že společnost PROSPORT pevně stanovuje, za jakou cenu mají zboží prodávat. Svědek R. P. uvedl, že se jedná o doporučenou cenu, přičemž za tuto cenu prodává odběratel Ivana Popíková od účastníka řízení nakoupené zboží koncovým zákazníkům. Sankcí za nedodržení stanovené podmínky prodávat zboží za doporučené ceny je případné přerušení dodávek zboží. Pro internetový prodej musí být rovněž splněna podmínka dodržování doporučených cen stanovená účastníkem řízení. Je to nutností ke spolupráci, resp. k dodání zboží. Podle svědka R. P. účastník řízení provádí kontrolu cen zboží pro outdoorové vybavení, za které je odběratel, Ivana Popíková prodává svým zákazníkům. Tato kontrola cen probíhá přes internet na základě podnětu ze strany dalších obchodníků.
27. Dne 22. 7. 2008 se na Úřad dostavila svědkyně [ ] , jenž je jednatelka společnosti [ ] . Společnost [ ] je odběratelem účastníka řízení.
28. Svědkyně uvedla, že společnost [ ] odebírá od účastníka řízení [ ] . Prodejní cenu zboží společnost [ ] stanovuje tak, že k velkoobchodní ceně, za kterou účastník řízení zboží dodá, se přidá marže (40%), a za tuto cenu se zboží prodává.
29. Účastník řízení poskytuje společnosti [ ] ceníky dodávaného zboží jak s velkoobchodními, resp. nákupními cenami, tak s doporučenými maloobchodními cenami. Vždy je zřejmé, které ceny jsou velkoobchodní a které maloobchodní. Svědkyně uvedla, že společnost [ ] není nijak omezena při tvorbě svých prodejních cen; doporučené maloobchodní ceny zboží nesleduje.
IV. Shrnutí a zhodnocení získaných podkladů
30. V průběhu šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení Úřad pojal podezření, že společnost PROSPORT uzavírá se svými odběrateli zakázané dohody o přímém nebo nepřímém určení ceny pro další prodej. Úřad si vyžádal od společnosti PROSPORT informace. V poskytnutých informacích byly Úřadu mj. sděleny podmínky pro prodej zboží nakoupené od společnosti PROSPORT. Mezi podmínkami bylo i doporučení, aby všichni odběratelé (prodejci) dodržovali toleranci +/-10 % z doporučených maloobchodních cen. Dále společnost PROSPORT uvedla, že dodržování cenové hladiny je kontrolováno jednak při návštěvách zaměstnanců účastníka řízení v kamenných prodejnách odběratelů, ale především pomocí internetových vyhledávačů. Úřad na základě získaných informací zahájil správní řízení se společností PROSPORT. Stejné informace potvrdil účastník řízení i v průběhu správního řízení přípisem ze dne 31. 3. 2008
31. V rámci ústního jednání konaného dne 6. 2. 2009 doplnil účastník řízení specifikaci svých obchodních podmínek. Účastník řízení prodává své zboží jak na úrovni velkoobchodní distribuce, tak na úrovni maloobchodní distribuce. Pro velkoobchodní odběr musí odběratelé splňovat odběr celé velikostní řady bot zn. LOWA, tj. za velkoobchodní ceny prodává účastník řízení pouze autorizovaným prodejcům. Akceptace obchodních podmínek, zejména pokud jde o dodržování doporučených maloobchodních cen, není účastníkem vyžadována.
32. Účastník řízení nerozporoval tvrzení svědka R. P., že odběrateli Ivaně Popíkové byly ze strany účastníka řízení omezeny dodávky zboží. Uvedený odběratel totiž nesplňoval velkoobchodní podmínky (objem odběrů Ivany Popíkové činí ročně toliko pár párů bot zn. LOWA). Současně účastník řízení zdůraznil, že odběratelem-Ivanou Popíkovou požadované zboží nebylo momentálně na skladě, resp. nebylo tímto odběratelem, který není odběratelem autorizovaným, v souladu s velkoobchodními podmínkami účastníka řízení předobjednané.
33. Úřadem oslovení odběratelé účastníka řízení nepotvrdili akceptaci dohod o přímém či nepřímém určení cen pro další prodej. Pouze potvrdili existenci doporučených maloobchodních cen, které jsou sdělovány v maloobchodních cenících.
34. Úřad nemá k dispozici žádné jiné důkazy, ze kterých by písemné nebo faktické uzavření dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej bylo možno dovodit.
V. Další průběh řízení
35. Účastník řízení využil v průběhu předmětného správního řízení možnost v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předmětů, svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu. Nahlížení do spisu se konalo dne 11. 6. 2008.
36. Přípisem č.j. UOHS-S075 /2008/KD-2919/2009/820 ze dne 10. 3. 2009 byl účastník řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu pozván Úřadem k uplatnění jeho práva seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim před vydáním tohoto rozhodnutí. Účastník řízení tohoto práva využil dne 18. 3. 2009; účastníku bylo umožněno seznámit se s kompletním spisem sp. zn. S 075/2008/KD. Účastník řízení využil rovněž svého práva vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí. Účastník řízení uvedl, že výpověď pana R. P. je tendenčně zkreslená a neobsahuje plný rozsah informací o podmínkách, za nichž může zboží od společnosti PROSPORT odebírat. Účastník řízení zdůraznil, že od odběratele Ivana Popíková nevyžadoval striktní dodržování doporučených maloobchodních cen. Tento odběratel byl od účastníka řízení upozorněn na podmínky, které společnost PROSPORT určila pro nákup za velkoobchodní ceny, tj. odběr celé velikostní řady a řádné objednání v termínu pro předobjednávky. Právě z tohoto důvodu nemohlo být odběrateli-Ivaně Popíkové dodáno jím za velkoobchodní podmínky požadované zboží.
VI. Právní posouzení
37. Podle § 1 tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.
38. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
39. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Citovaná ustanovení dopadají přitom jak na horizontální, tak vertikální dohody soutěžitelů. Vertikálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, tj. na různých úrovních výroby nebo distribuce; jako typický příklad dohod ve vertikále lze uvést dohodu mezi výrobcem zboží a jeho distributorem, dohodu mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem apod. (srov. § 5 odst. 2 zákona).
40. Dohody o přímém či nepřímém určení cen pro další prodej spadají pod tzv. dohody s tvrdým jádrem ( hard-core restrictions ), které představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu. Tyto dohody směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a znemožňují tak odběratelům svobodné rozhodování o výši ceny, za níž budou zboží dále prodávat.
41. Dle soutěžního práva nesmí tedy být prodejce omezen (ať již přímo nebo i nepřímo) v určování cen zboží pro jeho další prodej. Cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazující či motivující smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej, jsou dle zákona zakázána. Stanovení doporučené ceny nesmí vzít odběrateli možnost stanovit prodejní cenu pro koncového spotřebitele dle své vlastní úvahy, tedy prodejce musí mít možnost stanovit koncovou cenu i pod výši doporučené prodejní ceny ze strany dodavatele. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními následky při jejich nedodržování. Také poskytování slev či jiných výhod smluvním partnerům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen. Je-li smluvní partner motivován dodržovat doporučené ceny, může tím být ohroženo fungování soutěže na daném trhu, což pak může mít i negativní dopad na koncové spotřebitele, neboť dochází ke snížení cenové konkurence na trhu.
42. Stanovení doporučené prodejní cena, tj. ceny pro další prodej, není zakázanou dohodou narušující soutěž, pokud si soutěžitelé nesjednali žádný sankční nebo motivační mechanizmus, jenž by vedl k faktickému udržování doporučené ceny, tzv. nepřímému určování ceny. Jinými slovy faktické dodržování doporučených cen není zakázáno za předpokladu, že je pro distributory vyhrazeno nezávislé stanovování slev a bonusů.
43. Úřad konstatuje, že zjištěné skutečnosti v rámci šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení, následně i ve správním šetření S075/2008/KD, jej vedly k podezření, že mohlo dojít k uzavíraní nedovolených dohod o určení cen pro další prodej mezi společností PROSPORT a jejími odběrateli.
44. Toto podezření bylo však v rámci správního řízení vyvráceno. Účastník řízení sice poskytoval svým odběratelům ceníky obsahující doporučené maloobchodní ceny; předání ceníků obsahujících doporučené maloobchodní ceny však nebylo ze strany účastníka řízení doprovázeno žádným sankčním či motivačním mechanizmem. Účastník řízení současně popřel, že by se svými odběrateli uzavřel a plnil zakázané dohody o přímém či nepřímém určení cen pro další prodej, tj. že by došlo ke srozumění obou stran.
45. Toto tvrzení účastníka řízení potvrdili i Úřadem oslovení odběratelé. Odběratelé shodně vypověděli, že se účastníkem řízení předanými ceníky necítili být nikterak vázáni či omezeni ve tvorbě vlastní cenové politiky. Účastník řízení rovněž neprováděl u odběratelů kontrolu dodržování doporučených maloobchodních cen.
46. Pokud jde o tvrzení jediného odběratele, Ivany Popíkové, že došlo k odmítnutí dodávek právě z důvodu nedodržení doporučených maloobchodních cen, pak tato nebyla účastníkem řízení, jedná-li se o odmítnutí dodávek, popřena, byla avšak doplněna o zásadní informace týkající se způsobu distribuce jím dodávaného zboží. Odběratel, Ivana Popíková, není totiž autorizovaným prodejcem, a proto nemá v souladu s obchodními podmínkami účastníka řízení právo na okamžité dodávky zboží za velkoobchodních podmínek (srov. shora).
47. Za předpokladu, kdy uzavření dohody o přímém či nepřímém určení cen pro další prodej nepotvrdil ani účastník řízení ani žádný z jeho odběratelů, přičemž Úřad v rámci správního řízení nezajistil jiné relevantní důkazy, např. e-maily či smlouvy takové dohodě svědčící, nelze podle názoru Úřadu existenci zakázané dohody narušující soutěž deklarovat. Úřad proto uzavírá, že v rámci správního řízení nebylo prokázáno, že by se účastník řízení dopustil správního deliktu a nebylo prokázáno naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst.1 zákona ve smyslu předmětu zahájeného správního řízení. Proto Úřad rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph. D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Společnost PROSPORT PRAHA s.r.o.
Ke Mlýnu 1
149 00 Praha 4

[1] Přípis č.j. S075/2008/KD-04722/2008/810 ze dne 28. 2. 2008
[2] Jaro-léto, tj. březen-červen; podzim-zima, tj. září až 25. prosinec
[3] Viz str. 48 spisu sp. zn. S 075/08.
[4] Viz str. 180 spisu sp. zn. S 075/08.
[5] Viz str. 201 spisu sp. zn. S 075/08
[6] Svědek se dostavil na základě předvolání č.j. S 075/2008/KD-13632/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz. str. 324 spisu sp. zn. S 075/08). O konání výslechu byl účastník řízení vyrozuměn přípisem č.j. S 075/08/KD-13681/2008/810 ze dne 8. 7. 2008 (viz str. 325 spisu sp. zn. S 075/08).
[7] Viz protokol o výslechu svědka, str. 335 spisu sp. zn. S 075/08.